Artykuły

POTSI, Hump Sum i Suma Rotacji – nowe parametry z zakresu topografii powierzchni ciała dla opisu zniekształcenia tułowia u chorych ze skoliozą

{:pl}Wstęp. Topografia powierzchniowa w skoliozie idiopatycznej powinna uwzględniać specyfikę tej deformacji poprzez użycie parametrów POTSI i Hump Sum.{:}{:en}Background. Surface topography in idiopathic scoliosis should take into account scoliosis-specific parameters (POTSI and Hump Sum).{:}{:zh}Background. Surface topography in idiopathic scoliosis should take into account scoliosis-specific parameters (POTSI and Hump Sum).{:}{:ru}Background. Surface topography in idiopathic scoliosis should take into account scoliosis-specific parameters (POTSI

Zastosowanie metody PNF w leczeniu choroby dyskowej kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Zespoły bólowe w dolnym odcinku kręgosłupa są problemem społecznym i medycznym. Problem dotyczy 40-50% populacji.{:}{:en}Background. Low back pain syndromes are a social and medical problem affecting 40-50% of the population.{:}{:zh}Background. Low back pain syndromes are a social and medical problem affecting 40-50% of the population.{:}{:ru}Background. Low back pain syndromes are a social and medical problem affecting 40-50% of the

Problemy posturalne dzieci z m.p.dz. na przykładzie niedowładów połowiczych

{:pl}Wstęp. W przypadku uszkodzenia niedojrzałego mózgu zostaje zaburzony rozwój mechanizmu antygrawitacyjnego. Możliwość przyjmowania coraz to wyższych pozycji zapewniają tu jedynie mechanizmy kompensacyjne.{:}{:en}Background. Injury to the immature brain leads to impaired development of the antigravity mechanism. The adoption of progressively higher body positions is only possible due to compensatory mechanisms.{:}{:zh}Background. Injury to the immature brain leads to impaired development of the

Zastosowanie chodu tyłem w usprawnianiu kobiet z osteoporozą starczą

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena efektywności różnych modeli usprawniania chorych z osteoporozą starczą (o. s.) w aspekcie korekcji postawy i wzmocnienia siły mięśni czworogłowych.{:}{:en}Background. The aim of the study was to assess the efficacy of various models of comprehensive rehabilitation in patients with senile osteoporosis, concentrating on the correction of thoracic kyphosis and increasing the strength of the knee extensor

Zmiany obrazu termowizyjnego okolicy stawu kolanowego u pacjentów poddanych krioterapii miejscowej w zależności od stosowanego programu fizjoterapii

{:pl}Wstęp. Celem poniższych badań była ocena efektywności krioterapii i prowadzonego programu postępowania fizjoterapeutycznego u chorych ze wskazaniami do stosowania tych zabiegów na okolicę stawu kolanowego lub stawów kolanowych.{:}{:en}Background. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of cryotherapy and physiotherapy regimens in patients with indications for use of these procedures in the knee joint region or knee joints.{:}{:zh}Background.

Typy skolioz wg Kinga-Moe na przykładzie materiału badawczego Ośrodka Rehabilitacji w Zgorzelcu

{:pl}Wstęp. Istnieje wiele systemów klasyfikacji skolioz idiopatycznych. Najbardziej popularną i rozpowszechnioną jest klasyfikacja opracowana w 1983 roku przez dr Kinga i dr Moe. Klasyfikacja ta definiuje 5 typów skolioz idiopatycznych.{:}{:en}Background. A large number of scoliosis classification systems are in use. The most popular and widely used classification, proposed by H. King and J. Moe in 1893, distinguishes 5 types of

Ocena skuteczności kinesiotapingu w fizjoterapii u chorych po zabiegu cholecystektomii. Doniesienie wstępne

{:pl}Wstęp. Operacje w zakresie jamy brzusznej powodują zawsze zaburzenia funkcji organizmu w postaci pooperacyjnego porażenia motoryki przewodu pokarmowego, zaburzeń wodno–elektrolitowych i innych, związanych z procesem chorobowym, który był przyczyną operacji, znieczuleniem i ewentualnymi schorzeniami towarzyszącymi.{:}{:en}Background. Abdominal surgery is always associated with a variety of dysfunctions, including post-operative paralysis of the alimentary tract, water-electrolyte imbalance and other, related to the underlying

Wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na mięśnie skośne brzucha na symetrię ruchów miednicy

{:pl}Wstęp. Asymetryczne ustawienie miednicy jest uważane za jedną z przyczyn schorzeń takich jak zespół bólowy kręgosłupa czy skolioza.{:}{:en}Background. Asymmetrical pelvis position is believed to be a cause of such conditions as low back pain syndromes or scoliosis.{:}{:zh}Background. Asymmetrical pelvis position is believed to be a cause of such conditions as low back pain syndromes or scoliosis.{:}{:ru}Background. Asymmetrical pelvis position is

Kontrola postawy ciała w zależności od wydolności stóp u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Doniesienie wstępne

{:pl}Wstęp. Boczne skrzywienie kręgosłupa jest to wielopłaszczyznowe zniekształcenie, z którym często występuje kompensacyjne wygięcie kręgosłupa, zaburzenie ustawienia miednicy i kończyn dolnych.{:}{:en}Background. Scoliosis is defined as a multi-dimensional deformity of the spine frequently associated with a compensatory spinal curvature and changes in pelvic and lower limb alignment.{:}{:zh}Background. Scoliosis is defined as a multi-dimensional deformity of the spine frequently associated with a

Ocena efektu cieplnego aplikacji metodą Kinesiology Taping

{:pl}Wstęp. W pracy zostały przedstawione wyniki badań analizy termowizyjnej dwudziestu osób poddanych jednorazowej aplikacji Kinesiology Tape na okolicę lędźwiowo-krzyżową.{:}{:en}Background. This work presents the results of a thermovisual analysis of 20 patients subjected to a single Kinesiology Tape application to the lumbosacral region.{:}{:zh}Background. This work presents the results of a thermovisual analysis of 20 patients subjected to a single Kinesiology Tape

Testy screeningowe wg. Vojty u dzieci z uszkodzeniem OUN a aplikacje funkcjonalne Kinesiology Tapingu

{:pl}Wstęp. Objawy zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, niezależnie od tego, czy dotyczą spastyczność, atetozy, ataksji lub innych form, nie są widoczne zaraz po urodzeniu.{:}{:en}Background. The manifestations of CNS disorders, whether it is spasticity, athetosis, ataxia, or any other, are not visible shortly after birth.{:}{:zh}Background. The manifestations of CNS disorders, whether it is spasticity, athetosis, ataxia, or any other, are not visible

Ocena przydatności aplikacji Kinesiology Tapingu u chorych po udarze mózgu usprawnianych metodą PNF. Doniesienie wstępne

{:pl}Wstęp. W fizjoterapii wykorzystuje się wiele metod kinezyterapeutycznych, których podstawą jest znajomość przebiegu procesów neurofizjologicznych związanych z rozwojem i ruchem.{:}{:en}Background. Physiotherapy employs a number of kinesiotherapeutic methods based on understanding the course of the development- and movement-related neurophysiological processes, with PNF being one of the methods.{:}{:zh}Background. Physiotherapy employs a number of kinesiotherapeutic methods based on understanding the course of the

The Brace 2008

{:pl}Since 1987, the scoliotic patient is no more locked up in a kind of cage on parts of which pressure pads are fixed. There are now only pressure parts on humps, up to 15, and up to 30 junction strips crossing over expansion areas.{:}{:en}Since 1987, the scoliotic patient is no more locked up in a kind of cage on parts

Standard oceny radiologicznej skolioz w Ośrodku Rehabilitacji w Zgorzelcu

{:pl}Nowoczesna fizjoterapia wymaga od terapeuty umiejętności oceny zdjęć RTG. Program specjalizacji z fizjoterapii uwzględnia ten fakt i wymusza nabycie tej wiedzy.{:}{:en}Present-day physiotherapeutic practice requires the therapist to be able to assess radiographs. University syllabuses in physiotherapy take this into account and students acquire this knowledge.{:}{:zh}Present-day physiotherapeutic practice requires the therapist to be able to assess radiographs. University syllabuses in physiotherapy

Effect of general cryotherapy on subjective physical indices

{:pl}Cryogenic therapy exerts extensive stimulant effects. Its successful application in medicine provides the basis for using it as a stimulant in sport.{:}{:en}Cryogenic therapy exerts extensive stimulant effects. Its successful application in medicine provides the basis for using it as a stimulant in sport.{:}{:zh}Cryogenic therapy exerts extensive stimulant effects. Its successful application in medicine provides the basis for using it as