Artykuły

Aspekty aktywności spontanicznej dośrodkowych włókien nerwowych

{:pl}Komórki nerwowe w niektórych sytuacjach wykazują specyficzny sposób zachowania określany jako aktywność spontaniczna.{:}{:en}In some situations, nerve cells display peculiar behaviour, referred to as spontaneous activity.{:}{:zh}In some situations, nerve cells display peculiar behaviour, referred to as spontaneous activity.{:}{:ru}In some situations, nerve cells display peculiar behaviour, referred to as spontaneous activity.{:}{:lt}In some situations, nerve cells display peculiar behaviour, referred to as spontaneous

Obiektywna jakość życia i poziom satysfakcji życiowej osób chorujących na stwardnienie rozsiane

{:pl}Przewlekły charakter schorzenia, towarzyszące mu liczne dolegliwości i nieprzewidywalne tempo pogarszania się stanu pacjenta negatywnie wpływają na jakość życia osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM).{:}{:en}The chronic nature of the disease, accompanying numerous ailments and unpredictable pace of dete­rioration in the patient's condition adversely affect the quality of life in patients with multiple sclerosis (MS).{:}{:zh}The chronic nature of the disease, accompanying

Analiza losów zawodowych absolwentów kierunku Fizjoterapia za pomocą sprofilowanej ankiety elektronicznej. Doniesienie wstępne

{:pl}Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym, obowiązująca wszystkie polskie uczelnie od 1 października 2011 r., nakłada obowiązek analizy losów zawodowych absolwentów w ramach procedur oceny jakości kształcenia (art. 13 a).{:}{:en}Background. The amended Higher Education Act, mandatory for all Polish university-level schools since 1st October 2011, introduces an obligation to analyse the career development of graduates as part of procedures aiming to

Zawód fizjoterapeuty w opinii grupy zawodowej

{:pl}Fizjoterapeuta wykonuje zawód medyczny. {:}{:en}Physiotherapist carries out the medical profession.{:}{:zh}Physiotherapist carries out the medical profession.{:}{:ru}Physiotherapist carries out the medical profession.{:}{:lt}Physiotherapist carries out the medical profession.{:}{:hr}Physiotherapist carries out the medical profession.{:}

Badanie wpływu lokalnej termoterapii na pobudliwość nerwowo-mięśniową u osób zdrowych

{:pl}Celem pracy była ocena zmian pobudliwości nerwowo-mięśniowej pod wpływem lokalnie działających zabiegów chłodzących i rozgrzewających u osób zdrowych.{:}{:en}The goal of the investigation was to assess neuromuscular excitability changes brought about by local cooling and warming procedures in healthy people divided into comparative groups A, B, C and D were tested for neuromuscular excitability changes.{:}{:zh}The goal of the investigation was to

Poziom samooceny osób oparzonych

{:pl}Problemem badań było określenie wpływu jaki mają oparzenia na poziom i strukturę samooceny.{:}{:en}The goal of this study was to determine the impact of burns on the level and structure of self-esteem.{:}{:zh}The goal of this study was to determine the impact of burns on the level and structure of self-esteem.{:}{:ru}The goal of this study was to determine the impact of burns

Ocena odległa wybranych parametrów obręczy barkowej oraz jakości życia u kobiet po mastektomii

{:pl}Celem pracy była ocena jakości życia oraz rodzaju powikłań pooperacyjnych, wśród kobiet po operacji raka sutka.{:}{:en}The purpose of the above study was to evaluate the quality of life and the type of late postoperative complications in women after breast cancer surgery.{:}{:zh}The purpose of the above study was to evaluate the quality of life and the type of late postoperative complications

Zastosowanie parapodium Balance Trainer w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

{:pl}Niestały obraz kliniczny i stan funkcjonalny pacjentów z m. p. dz. oraz trudności w osiąganiu zamierzonych celów terapii, stawiają przed fizjoterapeutami potrzebę ciągłego poszukiwania nowych metod usprawniania.{:}{:en}Inconstant clinical image and functional state of patients with cerebral palsy as well as difficulties in achievements of intended therapy aims put forward the need for constant searching for new improvement methods by the