Artykuły

Fizjoterapia u chorych zakażonych HIV/AIDS – demonstracja przypadku, zasady profilaktyki

{:pl}Od chwili rozpoznania w 1981 roku pierwszych przypadków choroby nazwanej zespołem nabytego upośledzenia odporności (AIDS) do chwili obecnej zarejestrowano wg danych WHO na świecie ponad 35 milionów ludzi zakażonych wirusem HIV.{:}{:en}The first cases of the disease known as acquired immune deficiency syndrome (AIDS) were described in 1981. According to the WHO, more than 35 million people worldwide have been diagnosed

Efektywność wybranych zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa

{:pl}Celem pracy była ocena efektywności wybranych zestawów zabiegów fizjoterapeutycznych na dolegliwości bólowe występujące w odcinku lędźwiowo-krzyżowym spowodowane chorobą zwyrodnieniową.{:}{:en}The aim of the study was to evaluate the effectiveness of selected sets of physiotherapeutic procedures for pain in the lumbosacral segment caused by degenerative disease.{:}{:zh}研究目的在评估因骨关节炎所引起的腰锥骶椎间疼痛的选择性理疗疗程的有效性{:}

Postawa ciała dzieci trenujących piłkę ręczną

{:pl}Celem pracy była ocena postawy ciała dzieci trenujących piłkę ręczną oraz analiza ewentualnych asymetrii związanych z uprawianiem tej dyscypliny sportu. {:}{:en}The purpose of the study was to establish the influence of practicing handball on body posture of children and to determine any possible asymmetry connected with regular training of this discipline. {:}{:zh}研究目的在评估接受手球训练的儿童的身体姿势,并分析锻炼该体育项目可能产生的身体不对称性{:}

Porównanie wydolności fizycznej u dzieci w wieku 10-12 lat pływających i niepływających

{:pl}Nadrzędnym celem pracy było porównanie wydolności fizycznej u dzieci pływających i niewykazujących aktywności fizycznej w przedziale wiekowym 10-12 lat. {:}{:en}The supreme objective of this study was to compare the physical capacity of swimming children and the children that do not do any physical activity, aged 10-12. {:}{:zh}该研究的首要目的在针对10-12岁间有游泳和无积极体力活动儿童的身体耐力比较{:}

Wpływ głębokiej stymulacji elektromagnetycznej mięśni dna miednicy na dolegliwości okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u pacjentek z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

{:pl}Celem pracy jest ocena wpływu głębokiej stymulacji elektromagnetycznej mięśni dna miednicy na dolegliwości okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa u kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.{:}{:en}The goal of the study was to assess the effect of deep electromagnetic stimulation of pelvic floor muscles on low back pain in women with stress urinary incontinence.{:}{:zh}研究目的在评估骨盆底肌肉的深层电磁刺激对压迫性尿失禁女性患者腰骶部不适的影响{:}

Wady postawy – analiza występowania u dzieci w wieku szkolnym oraz ocena wiedzy rodziców na temat ich profilaktyki i korekcji

{:pl}Celem pracy jest analiza częstości występowania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym. Postanowiono również ocenić czy miejsce zamieszkania ma wpływ na częstość występowania wad postawy oraz na wczesną diagnozę wad postawy. Dodatkowo poznano stan wiedzy rodziców na temat profilaktyki i korekcji wad postawy.{:}{:en}The objective of this study is to analyse the frequency of faulty posture among school-age children. Additionally,

Zmiany ruchomości lędźwiowego odcinka kręgosłupa pod wpływem serii zabiegów magnetoterapii niskiej częstotliwości – badanie randomizowane z pojedynczą ślepą próbą

{:pl}W literaturze odnajdujemy wiele prac, w których podkreślana jest ogromna rola, jaką pełni fizykoterapia w leczeniu schorzeń kręgosłupa. Terapia polem magnetycznym niskiej częstotliwości wykorzystywana jest głównie, jako jeden z wielu elementów kompleksowej rehabilitacji. {:}{:en}In the literature, we find many works emphasizing the great role of physical therapy in treatment of spinal disorders. Low-frequency magnetic field therapy is mainly used as

Funkcjonalne aspekty terapii zajęciowej

{:pl}Podstawową intencją terapii zajęciowej jest zmniejszanie ograniczeń funkcjonalnych lub całkowita ich likwidacja wraz z dążeniem do uzyskania, na miarę posiadanych możliwości psychofizycznych samodzielności, samowystarczalności i niezależności.{:}{:en}The basic intent of occupational therapy is to reduce functional limitations or to completely eliminate them, along with striving to obtain, depending on the possessed psychophysical capabilities of self-reliance, self-sufficiency and independence. {:}{:zh}工作疗法的基本目的在减低或完全除去功能限制,并依照所具的身心能力努力达到自立、自给自足和独立{:}

Bezpieczny wysiłek fizyczny u pacjentów z cukrzycą

{:pl}Systematyczne podejmowanie regularnego, wyczynowego wysiłku fizycznego jest ważną składową leczenia cukrzycy. Dobre wyrównanie metaboliczne cukrzycy stanowi kluczowy element efektywności treningu fizycznego i sukcesu sportowego.{:}{:en}Systematic undertaking of regular, competitive physical exercise is an important component of the treatment of diabetes. Good metabolic control of diabetes is a key element in the effectiveness of physical training and sports success.{:}{:zh}定期且竞技式的体力消耗为治疗糖尿病的重要部分,有效的体能锻炼及运动上的成就为糖尿病患代谢控制良好的关键因素。积极运动的1型糖尿病患者在胰岛素用量上必须非常精确,且必须具备解释体能锻炼时体内所产生代谢现象的能力。{:}

Czy warto jest zajmować się polską medycyną przełomu XIX i XX wieku w kontekście idei „doraźnej pomocy”?

{:pl}Przedstawiany tekst wpisuje się w projektowany cykl publikacyjny dotyczący szeroko rozumianej problematyki zdrowia publicznego, zabezpieczenia medycznego oraz higieny w Warszawie lat 20 i 30 XXw.{:}{:en}This paper was referring to the legitimacy - of undertaking research (much wider than before) on the history of Polish medicine turn of the 19th and 20th centuries, especially the period of 1918-1939. {:}{:zh}本出版品标题所提出的问题涉及十九及二十世纪之交的波兰医学史的学术研究意义{:}

Obecne podejście do postępowania posturalnego u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym

{:pl}Rehabilitacja stanowi zasadniczy element postępowania leczniczego w mózgowym porażeniu dziecięcym (MPD). Jednym z jej celów jest przeciwdziałanie wtórnym deformacjom mięśniowo-szkieletowym.{:}{:en}Rehabilitation is an essential component of therapeutic treatment in cerebral palsy (CP). One of its objectives is to prevent secondary musculoskeletal deformities.{:}{:zh}康复是小儿脑性瘫痪治疗的基本要素之一,目的在对抗继发性的肌肉骨骼畸形,运用各种技术及功能促进以将姿势错误最小化被称为体位管理,包括患者躺卧、坐着及站着时的适当定位并结合物理疗法。{:}