Artykuły

Kup wersję papierową nr 3/2020

https://djstudio.shop.pl/p/fizjoterapia-polska-nr-3-2020-wersja-papierowa

Przedstawienie i analiza rodzajów skal monitorujących postępy fizjoterapii u pacjentów z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa

{:pl}Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego stanowią poważny problem zdrowotny współczesnego społeczeństwa. Przeprowadzane w wielu krajach badania epidemiologiczne wskazują, że dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego występują u 85% populacji i są główną przyczyną niepełnosprawności fizycznej u osób poniżej 45. roku życia.{:}{:en}LBP is a serious health problem in modern society. Epidemiological studies in many countries indicate that LBP occurs in 85% of the population

Wczesna terapia ultradźwiękowa a wczesna aktywna mobilizacja po naprawie ścięgna zginacza strefy II: pilotażowe randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Niniejsze badanie miało na celu porównanie wpływu wczesnej terapii ultradźwiękowej (US) z wczesną aktywną mobilizacją (EAM) na wyniki obejmujące „Zakres ruchu (ROM) i częstość zerwania ścięgien” w przypadku naprawy ścięgien zginaczy strefy II.{:}{:en}This study aims to compare the effect of early ultrasound (US) therapy to early active mobilization (EAM) on the outcomes "Range of motion (ROM) and rate of tendon

Programy terapii domowej dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym ukierunkowane na poprawę funkcji ręki spastycznej

{:pl}Przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej możliwości zastosowania terapii domowej w celu poprawy funkcji ręki spastycznej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD).{:}{:en}Presentation of the current state of knowledge regarding the possibility of using home-based therapy to improve spastic hand function in children with cerebral palsy (cp).{:}

Wpływ ćwiczeń aerobowych na wskaźnik otyłości trzewnej u otyłych mężczyzn w stanie przedcukrzycowym: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Celem badania była ocena wpływu programu ćwiczeń aerobowych na wskaźnik otyłości trzewnej (VAI) u otyłych mężczyzn ze stanem przedcukrzycowym.{:}{:en}The aim of this study was to evaluate the effect of aerobic exercise program on visceral adiposity index (VAI) in pre-diabetic obese men{:}

Rola fizjoterapii w leczeniu dysfunkcji i chorób stawów skroniowo-żuchwowych

{:pl}Choroby stawów skroniowo-żuchwowych (TMJ) to interdyscyplinarny problem, na który składa się wiele objawów dotyczących mięśni żucia oraz struktur tworzących staw. Dolegliwości bólowe są głównym powodem szukania przez pacjentów pomocy u specjalistów.{:}{:en}Diseases of the temporomandibular joints (TMJ) constitute an interdisciplinary problem with many symptoms related to the masticatory muscles and the structures that make up the joint. Pain is the main

Wpływ ćwiczeń na stabilizację kręgosłupa lędźwiowego w porównaniu do kinesiotapingu na niespecyficzny ból krzyża u kobiet po menopauzie. Randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Niniejsze badanie miało na celu zbadanie i porównanie wpływu ćwiczeń na stabilizację kręgosłupa lędźwiowego w porównaniu z kinesiotapingiem na poziom natężenia bólu, niepełnosprawność funkcjonalną, zakres ruchu kręgosłupa lędźwiowego (ROM) i niespecyficzny ból krzyża u kobiet po menopauzie.{:}{:en}This study aimed to investigate and compare the effect of lumbar stabilization exercises versus Kinesio taping on pain intensity level, functional disabilities, and lumbar

Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta po pierwszej w Polsce implantacji sztucznego serca – SynCardia Total Artificial Heart (TAH)

{:pl}Złotym standardem w leczeniu skrajnej niewydolności serca jest transplantacja serca. Jednak ze względu na niewystarczającą ilość dawców dostęp do tej metody jest ograniczony. Wobec tego implantacja urządzeń mechanicznego wspomagania krążenia staje się coraz bardziej rozpowszechniona. Jedynym z nich jest całkowicie sztuczne serce – SynCardia Total Artificial Heart (TAH){:}{:en}The gold standard in the treatment of extreme heart failure is heart transplantation.

Dynamiczna granica stabilności i funkcji stawu skokowego po treningu nerwowo-mięśniowym niestabilnych stawów skokowych

{:pl}W badaniu zbadano i skorelowano dynamiczną granicę stabilności i poziom funkcjonalny stawu skokowego u pacjentów z jednostronną przewlekłą niestabilnością stawu skokowego po treningu nerwowo-mięśniowym{:}{:en}This study investigated and correlated between the dynamic limit of stability and functional level of the ankle joint in patients with unilateral chronic ankle instability after receiving neuromuscular training.{:}

Wskaźnik masy ciała a stabilność posturalna i ryzyko upadku kobiet po 60. roku życia

{:pl}Celem pracy była ocena stabilności posturalnej oraz ryzyka upadku kobiet po 60. roku życia, a także ocena współzależności pomiędzy wskaźnikiem masy ciała a stabilnością posturalną i ryzykiem upadku.{:}{:en}Objective of the study. The aim of the study was to assess postural stability and the risk for falls in women over 60, as well as to evaluate the correlation between body mass

Wpływ rehabilitacji przedsionkowej na równowagę i koszt podwójnego zadania podczas chodzenia u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym: Randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Dysfunkcja równowagi i wysokie koszty podwójnego zadania to istotne cechy stwardnienia rozsianego (SM). Terapia rehabilitacji przedsionkowej (VRT) okazała się sprzyjać wynikom funkcjonalnym; jednak jej wpływ na równowagę dynamiczną i koszt podwójnego zadania podczas chodzenia (DTCW) w SM wymaga dalszych badań{:}{:en}Balance dysfunction and high dual-task costs are eminent features in multiple sclerosis (MS). Vestibular rehabilitation therapy (VRT) proved to promote functional

Miejsce fizjoterapii ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń fizycznych oraz masażu w leczeniu chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

{:pl}Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) jest przewlekłą, postępującą chorobą o charakterze zapalnym, która prowadzi do wielu zmian w narządzie ruchu.{:}{:en}Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic, progressive inflammatory disease that leads to many changes in the locomotor system.{:}

Wpływ elektrostymulacji interferencyjnej na odczuwanie bólu i poziom niepełnosprawności u pacjentów ze śródmiąższowym zapaleniem pęcherza moczowego: Randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego to szereg objawów urologicznych, które charakteryzują się bólem pęcherza, miednicy i cewki moczowej oraz irytującymi skutkami ubocznymi związanymi z oddawaniem moczu.{:}{:en}Interstitial cystitis is a range of urological manifestations that are characterized by bladder, pelvic and urethral pain, just as irritative voiding side effects.{:}

Metody manualnej rehabilitacji oraz ocena ich skuteczności na przykładzie pacjenta po zwichnięciu stawu skroniowo-żuchwowego

{:pl}W pracy przedstawiono metody rehabilitacji stosowane przy schorzeniach w obrębie twarzoczaszki, a także omówiono najczęstsze przyczyny predysponujące do zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego. Zaburzenia te są problemem wielopłaszczyznowym. W ich procesie leczniczym, na różnych etapach, konieczny jest udział zarówno specjalistów chirurgii twarzowo-szczękowej, jak i ortodontów, logopedów, psychologów oraz fizjoterapeutów.{:}{:en}The paper presents rehabilitation methods used for facial cranial diseases, and also discussed the

Wpływ pulsującego pola elektromagnetycznego na poziom bólu u kobiet z przewlekłym zapaleniem miednicy: Randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Choroba zapalna miednicy (PID) jest wywołanym infekcją zapaleniem górnych dróg rodnych u kobiet.  W niektórych przypadkach choroba nie reaguje na leczenie. Celem niniejszego badania było wykrycie wpływu pulsacyjnego pola elektromagnetycznego (PEMF) w leczeniu przewlekłej choroby zapalnej miednicy.{:}{:en}Pelvic inflammatory disease (PID) is an infection-induced inflammation of the female upper reproductive tract some cases not respond to medical treatment, the aim of

Praktyka fizjoterapeutyczna w świetle medycyny opartej na dowodach naukowych

{:pl}Rosnąca wśród fizjoterapeutów świadomość w zakresie praktyki opartej na dowodach w dalszym ciągu nie znajduje przełożenia w jej wdrożeniu do rutynowej praktyki klinicznej jako obowiązującego standardu. W niniejszym artykule omówiono niektóre z barier dotyczących uznawalnych dowodów oraz zaprezentowano możliwe rozwiązania dotyczące danych przedstawianych w świetle medycyny i praktyki opartej na dowodach naukowych.{:}{:en}The growing awareness of evidence-based practice among physiotherapists is

Wpływ korekcji postawy, gdzie głowa jest wysunięta do przodu dodanej do ćwiczeń na stabilizację kręgosłupa lędźwiowego na organizację odcinka lędźwiowo-miednicznego u pacjentów z mechanicznym bólem krzyża: Randomizowane badanie kliniczne

{:pl}Chociaż ćwiczenia na stabilizację kręgosłupa lędźwiowego (LSE) są korzystne w przypadku przewlekłego mechanicznego bólu krzyża (CMLBP), zaleca się dalsze badania koncentrujące się na normalizacji strzałkowego ustawienia lędźwiowo-miednicznego. Osoby z głową wysuniętą do przodu (FHP) mogą mieć problem z regulacją statycznej pozycji wyprostowanej.{:}{:en}Although current Lumbar Stabilization Exercises (LSEs) is beneficial for chronic mechanical low back pain (CMLBP), further research is recommended

Wpływ hipoterapii na wybrane czynniki fizyczne i psychiczne u dzieci z autyzmem

{:pl}Autyzm jest uznawany za zaburzenie rozwojowe, prawdopodobnie determinowane biologicznie i przejawiające się w różnych sferach funkcjonowania dziecka.{:}{:en}Autism is considered to be a developmental disorder, probably determined by biological causes, and manifesting itself in various aspects of a child’s functioning. {:}

Naciąganie podczas leżenia na brzuchu a na plecach w leczeniu wypukliny krążka szyjnego: Randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Wypuklina krążka może prowadzić do ucisku na sąsiednie korzenie nerwu, powodując ubytki neurologiczne. Celem tego badania jest porównanie wpływu naciągania podczas leżenia na brzuchu i na plecach na funkcję szyi i na wielkość wypukliny krążka u pacjentów z wypukliną krążka szyjnego.{:}{:en}Disc bulge could lead to compression on adjacent nerve root causing neurological deficits. The purpose of this study is to

Wzorzec chodu osób po złamaniach bliższej nasady kości udowej leczonych chirurgicznie – doniesienie wstępne

{:pl}Szacuje się, że ponad 50% pacjentów, którzy dobrze funkcjonowali przed złamaniem bliższej nasady kości udowej, nie jest w stanie powrócić do aktywności sprzed urazu. Co więcej, umieralność w tej grupie chorych szacowana jest na ponad 21% w ciągu pierwszego roku od złamania, a w ciągu następnych 5 lat liczba ta rośnie do 59%.{:}{:en}It is estimated that more than 50% of

Wpływ stymulacji wyzwalanej elektromiogramem w porównaniu do naprzemiennej stymulacji elektromiogramem na funkcje dłoni u pacjentów po udarze mózgu: Randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Celem badania jest porównanie stymulacji wyzwalanej elektromiogramem z naprzemienną stymulacją elektromiogramem na funkcje ręki u pacjentów po udarze mózgu. Materiał i metody. Czterdziestu pięciu pacjentów obojga płci po udarze mózgu podzielono na 3 równe grupy (A, B i C).{:}{:en}The purpose of this study is to compare between electromyogram-triggered stimulation versus alternating electromyogram stimulation on hand function in chronic stroke patients.

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie w praktyce fizjoterapeuty

{:pl}Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty była dawno oczekiwanym przez środowisko prawnym regulatorem normującym zawód fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta stał się nie tylko samodzielnym zawodem medycznym, ale i zawodem zaufania publicznego{:}{:en}The act on the profession of physiotherapy was a long-awaited legal regulator regulating the profession of physiotherapy. Physiotherapy became not only an independent medical profession, but also a profession of public trust.{:}

Akupunktura laserowa: czy może stanowić nowy model leczenia uzupełniającego w przypadku choroby tętnic obwodowych?

{:pl}Akupunktura laserowa dała obiecujące wyniki w leczeniu wielu schorzeń. Była stosowana jako nieinwazyjna terapia bez nakłuwania, co stanowi dużą przewagę nad akupunkturą tradycyjną lub elektroakupunkturą.{:}{:en}Laser acupuncture has produced promising results in the management of many medical conditions; it has been used as a non-invasive therapy with no puncture pain which represents a major advantage over traditional acupuncture or electroacupuncture{:}

Wpływ pliometryki, zamkniętego łańcucha kinetycznego w porównaniu z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie czworobocznych lędźwi na wysokość skoku wzwyż u siatkarzy: Randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Porównanie efektów pliometryki, zamkniętego łańcucha kinetycznego z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie czworoboczne lędźwi na wysokość skoku wzwyż u siatkarzy.  Projekt. Randomizowana próba kontrolowana, pomiar przed i po.{:}{:en}To compare the effects of plyometrics, closed kinetic chain with quadratus lumborum strengthening exercises on vertical jump height in volley ball players.  Design. Pre-post measurement randomized controlled trial. {:}