Artykuły

Zastosowanie masażu głębokiego i technik Kinesiology Tapingu ® (KT) u dzieci w wieku szkolnym z wadliwą postawą ciała

{:pl}Cel pracy. 1. Określenie nieprawidłowości rozwojowych postawy ciała, 2. Przeprowadzenie terapii, mającej za zadanie zmniejszenie zdiagnozowanych problemów wraz z oceną skuteczności zastosowanej terapii.{:}{:en}Objective. 1. Performing tests and measurements on children, determining developmental, acquired or habitual abnormalities, 2. Conducting a therapy aimed at reducing or eliminating the diagnosed problems, and assessment of the effectiveness of the therapy{:}{:zh}Objective. 1. Performing tests and

Wpływ laseroterapii niskiego poziomu i stymulacji elektrycznej na regenerację nerwu twarzowego u pacjentów z porażeniem Bella: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Niniejsze badanie przeprowadzono w celu porównania wpływu laseroterapii niskiego poziomu i stymulacji elektrycznej na porażenie Bella. Metody. Randomizowane kontrolowane badanie przeprowadzono na 45 pacjentach obu płci z porażeniem Bella; ich wiek wahał się od 18 do 45 lat{:}{:en}This study was done to compare between the effect of low level laser and electrical stimulation on Bell’s palsy. Methods. A randomized controlled

Aktywność fizyczna osób reprezentujących różne grupy wiekowe, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Polski i Słowacji

{:pl}Rozwój cywilizacji, postęp techniczny z jednej strony zapewnia człowiekowi wiele udogodnień, a z drugiej, ogranicza naturalną potrzebę ruchu. Uświadamianie znaczenia aktywności fizycznej w życiu człowieka może stanowić czynnik zapobiegający sedenteryjnemu stylowi życia{:}{:en}The development of civilization and technical progress on the one hand provides many amenities, and on the other hand limits the natural need for movement. Awareness of the importance

Prawo pracy dla fizjoterapeutów w Polsce

{:pl}Podstawowa znajomość prawa pracy jest obowiązkiem każdego pracownika. Zapoznanie się z odpowiednimi artykułami ustaw i rozporządzeń może uratować nieświadomego pracownika przed pozwem ze strony pracodawcy lub też da podstawę do dochodzenia swoich roszczeń, gdy to pracodawca naruszył dobro pracownika{:}{:en}Every employee is responsible for their basic knowledge of labour law. Getting acquainted with relevant laws and regulations may save an unaware

Wpływ pulsacyjnego pola elektromagnetycznego na czynność nerek w toksyczności indukowanej paracetamolem – model szczurzy

{:pl}Ocena skuteczności pulsacyjnego pola elektromagnetycznego o bardzo niskiej częstotliwości (ELF-PEMF) na czynność nerek u szczurów cierpiących z powodu toksyczności wywołanej paracetamolem w badaniu czynności nerek (poziom mocznika i kreatyniny w surowicy){:}{:en}Purpose of the study. To evaluate the efficacy of extremely low frequency pulsed electromagnetic field (ELF-PEMF) on renal function following paracetamol induced toxicity rat model by improving renal function test

Wpływ suchego igłowania i progresywnego ucisku na nasilenie bólu i próg bólu uciskowego u pacjentów z zespołem bólu mięśniowo-powięziowego dolnej części pleców: randomizowane badanie kliniczne

{:pl}rzewlekły ból dolnej części pleców przyczynia się do ogólnego obciążenia niepełnosprawnością i jest czynnikiem wpływającym na liczbę lat spędzonych z niepełnosprawnością; Zespół bólu mięśniowo-powięziowego (MPS) to stan zapalny, który może powodować przewlekły ból i sztywność{:}{:en}Chronic lower back pain contributes to the global disability burden, and continues to be a factor in the number of years spent disabled; Myofascial pain syndrome

Drukowane ortezy wspomagające proces rehabilitacji dzieci z zaburzeniami funkcjonowania układu nerwowego

{:pl}Podstawowym zadaniem ortez w schorzeniach neurologicznych jest stabilizacja, korekcja oraz poprawa funkcji chodu. Ortezy aktywnie wspomagają pracę mięśni poprzez właściwe ułożenie poszczególnych segmentów ciała względem siebie, co ma ułatwić wykonanie zaplanowanej funkcji{:}{:en}The main task of orthoses in neurological diseases is stabilization, correction and improvement of gait function. Orthoses actively support the work of muscles by proper alignment of individual body

Kompletna terapia zmniejszająca przekrwienie w porównaniu z bandażowaniem uciskowym w zaawansowanym wtórnym obrzęku limfatycznym

{:pl}Wtórny obrzęk limfatyczny wynika z uszkodzenia układu limfatycznego. Na całym świecie wtórny obrzęk limfatyczny występuje częściej niż obrzęk limfatyczny pierwotny. Terapia uciskowa jest podstawą leczenia we wszystkich stadiach obrzęku limfatycznego{:}{:en}Secondary lymphedema results from a known insult to the lymphatic system. Worldwide, secondary lymphedema is more common than primary lymphedema. Compression therapy is the mainstay of management for all stages of

Analiza poziomu zadowolenia uczestników badania z jakości edukacji absolwentów kierunku nauki o sporcie

{:pl}Niniejsze badanie miało na celu określenie zadowolenia uczestników badania z jakości edukacji absolwentów Programu Studiów Nauk o Sporcie na Wydziale Nauk o Sporcie, Yogyakarta State University{:}{:en}This study aims to determine stakeholders’ satisfaction with the quality of graduates of the Sports Science Study Program, Faculty of Sports Science, Yogyakarta State University{:}{:zh}This study aims to determine stakeholders’ satisfaction with the quality of

Złamania wyrostka kłykciowego żuchwy – zastosowanie kompleksowej terapii manualnej w redukcji powikłań pooperacyjnych

{:pl}Złamania wyrostka kłykciowego są poważnym urazem obszaru stawów skroniowo-żuchwowych, a operacyjne zaopatrzenie tkanek intensyfikuje powstawanie określonych zaburzeń{:}{:en}Condyloid process fractures are a serious injury to the temporomandibular joints, and the surgical supply of tissues intensifies the occurrence of certain disorders{:}{:zh}Condyloid process fractures are a serious injury to the temporomandibular joints, and the surgical supply of tissues intensifies the occurrence of certain

Ocena zrębu płuc przed i po nowym doustnym leczeniu przeciwwirusowym u pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C

{:pl}Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C jest główną przyczyną długotrwałej choroby wątroby, w leczeniu której dopuszczono leki przeciwwirusowe o bezpośrednim działaniu. Nieliczne badania oceniły powikłania płucne po zastosowaniu bezpośrednich leków przeciwwirusowych{:}{:en}Hepatitis C infection is a major reason for long-standing liver disorder with direct-acting antivirals were allowed for its treatment. Few studies aimed to assess pulmonary complications of direct acting antiviral.

Akademicki stres poznawczy wśród studentów medycyny podczas pandemii COVID-19

{:pl}Cel. Zbadanie poziomu stresu akademickiego wśród studentów medycyny na Uniwersytecie Taif podczas pandemii COVID-19 i określenie jego źródeł. Ponadto określenie różnicy między studentami i studentkami w tej kwestii{:}{:en}Purpose of the study. To investigate the level of academic stress among Taif University medical students during the COVID-19 pandemic and to determine its sources. Also, to declare the difference between male and

Postępowanie rehabilitacyjne po przebytej chorobie COVID-19 w okresie poszpitalnym – opis przypadku

{:pl}Celem pracy było przedstawienie autorskiego planu przeprowadzenia interwencji fizjoterapeutycznej dla chorych w fazie poszpitalnej COVID-19. W postępowaniu terapeutycznym wyróżniono terapię oddechową, trening aerobowy i oporowy oraz edukację pacjenta{:}{:en}The main goal of the research work was to show an author’s plan of physiotherapeutic intervention for people suffering of COVID-19 in the post-acute stage. The therapeutic procedure highlighted pulmonary rehabilitation, aerobic and

Wpływ różnych rodzajów znieczulenia stosowanych przy cesarskim cięciu na nasilenie podostrego bólu krzyża i niepełnosprawność: retrospektywne badanie kohortowe

{:pl}Ból krzyża (LBP) jest dolegliwością powszechnie występującą u kobiet po cesarskim cięciu. W związku z tym niniejsze badanie przeprowadzono w celu oceny i porównania nasilenia podostrego bólu krzyża i niepełnosprawności wśród kobiet po cesarskim cięciu, u których zastosowano różne typy znieczulenia{:}{:en}Low back pain (LBP) is common after cesarean delivery. So, this study was conducted to assess and compare the intensity

Wczesna fizjoterapia u pacjentów po implantacji mechanicznego wspomagania krążenia lewej komory serca

{:pl}Zastosowanie urządzeń wspomagających pracę lewej komory stanowi znaczący postęp w terapii pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca. Wczesna rehabilitacja pacjentów, którym wszczepiono urządzenie wspomagające pracę lewej komory, jest kluczowa i powinna zostać wdrożona jak najszybciej{:}{:en}Left ventricular assist devices represent a significant advance in therapy of patients with end-stage heart failure. Early rehabilitation of patients implanted with left ventricular assist device is

Efekt przeniesienia różnych technik mobilizacji szyjnej na siłę mięśni barku u pacjentów z zapaleniem ścięgien stożka rotatorów: randomizowane badanie kontrolne

{:pl}Cel. Zbadanie, czy różne techniki mobilizacji szyjnej mają długotrwały wpływ na łagodzenie bólu i wzmacnianie zewnętrznych rotatorów i odwodzicieli w zapaleniu ścięgien stożka rotatorów{:}{:en}To study if different cervical mobilizations have a long-term effect on pain relief and strengthening of external rotators and abductors in rotator cuff tendinitis{:}{:zh}To study if different cervical mobilizations have a long-term effect on pain relief and

Wada wzroku i zmiany widoczne w pachymetrii po wszczepieniu segmentu pierścienia śródrogówkowego przy użyciu lasera femtosekundowego i sieciowaniu włókien kolagenowych w wewnętrznych warstwach rogówki zastosowanych równocześnie i sekwencyjnie w przypadku stożka rogówki u pacjentów z Egiptu

{:pl}Stożek rogówki jest zwyrodnieniową, niezapalną chorobą rogówki. Podstawowe leczenie stożka rogówki obejmuje sieciowanie włókien kolagenowych w wewnętrznych warstwach rogówki (CXL) w celu stabilizacji stożka{:}{:en}Keratoconus is degenerative, non-inflammatory corneal disease. Primary keratoconus treatment is corneal collagen cross-linking (CXL) to stabilize coning. Additional therapy as intra-corneal rings segment (ICRS) required improving visual acuity{:}{:zh}Keratoconus is degenerative, non-inflammatory corneal disease. Primary keratoconus treatment is

Coaching jako narzędzie motywowania fizjoterapeutów do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

{:pl}Rozwój zawodowy jest istotny wśród specjalistów wszystkich dziedzin. Również fizjoterapeuci powinni dbać o swój rozwój zawodowy oraz edukacyjny. Coaching jest w stanie pomóc im w wyznaczeniu i osiągnięciu celów{:}{:en}Professional development is crucial for specialists in all fields. Physiotherapists also should take care of their professional and educational development. Coaching is able to help them set and achieve goals{:}{:zh}Professional development is

Skuteczność urządzeń Acapella i Power Lung w łagodzeniu duszności po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego

{:pl}Cel. Badanie przeprowadzono w celu porównania skuteczności urządzeń Acapella i Power Lung w łagodzeniu duszności po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG){:}{:en}This study was conducted to compare the efficacy of Acapella versus Power lung on relieving dyspnea after coronary artery bypass graft (CABG) surgery{:}{:zh}This study was conducted to compare the efficacy of Acapella versus Power lung on relieving dyspnea after coronary artery

Wpływ rozluźnienia mięśniowo-powięziowego na korektę kręgosłupa w leczeniu skoliozy posturalnej: randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne

{:pl}Skolioza to boczne skrzywienie normalnej pionowej linii kręgosłupa. Zespół bólu mięśniowo-powięziowego to przewlekły ból miejscowy, wywoływany przez punkty spustowe w mięśniach szkieletowych{:}{:en}Scoliosis is lateral curvature of the normal vertical line of the spine. Myofascial pain syndrome is a chronic regional pain, caused by trigger points in skeletal muscle{:}{:zh}Scoliosis is lateral curvature of the normal vertical line of the spine. Myofascial

Gorset krzyżowo-lędźwiowy w zespołach bólowych kręgosłupa – przegląd literatury

{:pl}Celem pracy jest analiza wpływu ortez krzyżowo-lędźwiowych na występowanie dolegliwości bólowych u pacjentów z LBP (ang. low back pain) oraz oddziaływanie tych ortez na mięśnie stabilizujące tułów na podstawie dostępnej literatury{:}{:en}The purpose of this study is to analyze the effect of sacral-lumbar orthoses on the occurrence of pain in patients with low back pain (LBP) and the effects of these

Wpływ programu Minds in motion (Umysł w ruchu) na funkcjonowanie układu przedsionkowego i równowagę u dzieci z porażeniem połowiczym: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu programu Minds in Motion (MiM) na funkcjonowanie układu przedsionkowego i równowagę dynamiczną u dzieci z porażeniem połowiczym{:}{:en}Purpose. To investigate the effect of Minds in Motion (MiM) program on vestibular function and dynamic balance in children with hemiplegia{:}{:zh}Purpose. To investigate the effect of Minds in Motion (MiM) program on vestibular function and dynamic balance in children with hemiplegia{:}{:lt}Purpose.

Występowanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u studentów uniwersytetów z południowych Indii: badanie przekrojowe

{:pl}Większość wcześniejszych badań dotyczyła częstości występowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) wśród studentów uniwersytetów badanej na podstawie samooceny studentów. Celem niniejszego badania było określenie częstości występowania ADHD wśród studentów uniwersytetów z południowych Indii{:}{:en}Most of the earlier studies explored the prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) among university students with self-report measures. The aim of the present study was to