Artykuły

Postępowanie diagnostyczne w uszkodzeniach i schorzeniach stawu kolanowego

{:pl}W urazowych obrażeniach i schorzeniach stawu kolanowego ustalenie prawidłowego rozpoznania jest bardzo ważnym elementem postępowania leczniczego.{:}{:en}In traumatic injuries and diseases of the knee joint establishing a correct diagnosis is a very important part of therapeutic management.{:}{:zh}In traumatic injuries and diseases of the knee joint establishing a correct diagnosis is a very important part of therapeutic management.{:}{:ru}In traumatic injuries and diseases

Urazy i obrażenia stawu kolanowego oraz ich następstwa – epidemiologia, patomechanika, klasyfikacje

{:pl}Urazowe obrażenia stawu kolanowego stanowią 15-30% wszystkich obrażeń ciała.{:}{:en}Traumatic injuries of the knee joint account for 15-30% of all bodily injuries.{:}{:zh}Traumatic injuries of the knee joint account for 15-30% of all bodily injuries.{:}{:ru}Traumatic injuries of the knee joint account for 15-30% of all bodily injuries.{:}{:lt}Traumatic injuries of the knee joint account for 15-30% of all bodily injuries.{:}{:hr}Traumatic injuries of the

Zmiany w układzie krążenia i oddychania zachodzące pod wpływem magnetostymulacji

{:pl}Wstęp. Celem badań była próba przybliżenia zjawisk zachodzących podczas wypoczynku, bezpośrednio po wykonaniu submaksymalnej próby wysiłkowej, wspomaganego magnetostymulacją całego ciała oraz ocena przydatności tego sposobu postępowania w intensyfikacji restytucji powysiłkowej.{:}{:en}Background. The aim of our research was to evaluate the impact of magnetic stimulation on recovery following submaximal physical effort. {:}{:zh}Background. The aim of our research was to evaluate the impact of

Badanie termowizyjne w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności leczenia chorób stawu kolanowego

{:pl}Wstęp. W pracy przedstawiono analizę dotychczas przeprowadzonych badań prospektywnych nad zastosowaniem badania termowizyjnego w diagnostyce i monitorowaniu skuteczności leczenia chorób stawu kolanowego.{:}{:en}Background. This article presents an analysis of prospective studies completed to date on the application of thermovisual imaging in the diagnosis and outcome monitoring of disorders of the knee joint.{:}{:zh}Background. This article presents an analysis of prospective studies completed

Leczenie uszkodzeń więzadeł krzyżowych stawu kolanowego

{:pl}Wstęp. Uszkodzenia więzadeł krzyżowych stawu kolanowego, mimo postępów w diagnostyce i coraz doskonalszych sposobów leczenia, nadal stanowi wyzwanie dla ortopedów.{:}{:en}Background. Damage to the cruciate ligaments of the knee, despite progress in diagnostics and constantly improved treatment methods, is still a major challenge for orthopedics.{:}{:zh}Background. Damage to the cruciate ligaments of the knee, despite progress in diagnostics and constantly improved treatment

Zmiany wartości sił reakcji podłoża kończyn dolnych podczas wejścia i zejścia po schodach u pacjentów poddanych fizjoterapii po operacjach chrząstki stawu kolanowego

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena zmian sił (N) reakcji podłoża w składowej pionowej kończyn dolnych u pacjentów pomiędzy 14 a 18 tygodniem fizjoterapii po wybranych operacjach chrząstki stawów kolanowych.{:}{:en}Background. The goal of our research was to evaluate changes in vertical floor reaction force (N) in lower limbs of patients between the 14th and 18th week of physiotherapy after selected operations

Badania porównawcze leczniczego działania promiennika podczerwieni z filtrem wodnym (Hydrosun) i bez (Sollux) u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych

{:pl}Wstęp. Celem pracy było zbadanie skuteczności działania promieniowania podczerwonego emitowanego przez lampę wyposażoną w filtr wodny (Hydrosun), w porównaniu z konwencjonalnym promieniowaniem podczerwieni (Sollux), w leczeniu pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych.{:}{:en}Background. The aim of our study was to compare the clinical effectiveness of conventional and water-filtered infrared irradiation treatment in osteoarthritis of the knee.{:}{:zh}Background. The aim of our study

Ocena skuteczności działania Żelu Fizjoaktywnego Tołpa w chorobie zwyrodnieniowej stawów obwodowych

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena zastosowania żelu fizjoaktywnego Tołpa w terapii choroby zwyrodnieniowej stawów obwodowych.{:}{:en}Background. The goal of our research was to evaluate the application of Tolpa Physioactive Gel in the treatment of osteoarthritis in peripheral joints.{:}{:zh}Background. The goal of our research was to evaluate the application of Tolpa Physioactive Gel in the treatment of osteoarthritis in peripheral joints.{:}{:ru}Background. The

Wpływ krioterapii miejscowej na sprawność ruchową chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu krioterapii miejscowej na sprawność ruchową chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (r.z.s.).{:}{:en}Background. The aim of our study was to assess the impact of local cryotherapy on the motor capacity of patients with rheumatoid arthritis (RA).{:}{:zh}Background. The aim of our study was to assess the impact of local cryotherapy on the motor capacity of patients with

Zastosowanie biostymulacji niskoenergetycznym laserem helowo-neonowym u pacjentów z ciężką postacią wielonaczyniowej choroby wieńcowej niekwalifikujących się do zabiegów rewaskularyzacji

{:pl}Wstęp. Biostymulacja laserowa wykorzystuje bezpośrednie działanie niskoenergetycznego promieniowania laserowego na procesy komórkowe, bez pośrednictwa ciepła i bez uszkadzania tkanki.{:}{:en}Background. Laser biostimulation uses the direct effect of low-level laser (LLL) radiation on cellular processes without causing heat or tissue damage.{:}{:zh}Background. Laser biostimulation uses the direct effect of low-level laser (LLL) radiation on cellular processes without causing heat or tissue damage.{:}{:ru}Background. Laser

Wpływ masażu na obraz białokrwinkowy we krwi obwodowej

{:pl}Wstęp. Celem pracy była próba odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 1. Czy masaż w formie ugniatania mięśni może powodować zmiany w bezwzględnej ilości krwinek białych we krwi obwodowej?{:}{:en}Background. Our research was directed to the following questions: 1. Can muscle massage cause changes in the absolute number of leukocytes in peripheral blood?{:}{:zh}Background. Our research was directed to the following questions: 1.

Przydatność testu „palce-podłoga” dla potrzeb badania czynnościowego w fizjoterapii

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu wybranych parametrów gibkościowych na wyniki testu „palce-podłoga”.{:}{:en}Background. The objective of our study was to specify the relationship between selected flexibility parameters and the results of the „toe-touch” test.{:}{:zh}Background. The objective of our study was to specify the relationship between selected flexibility parameters and the results of the „toe-touch” test.{:}{:ru}Background. The objective of our study

Ocena aktywności katalazy (CAT) i dysmutazy ponadtlenkowej (SOD-1) krwinek płytkowych eksponowanych na pole elektromagnetyczne

{:pl}Wstęp. Krwinki płytkowe odgrywają istotną rolę w wielu procesach fizjologicznych i patologicznych.{:}{:en}Background. Blood platelets play an important role in many physiological and pathological processes.{:}{:zh}Background. Blood platelets play an important role in many physiological and pathological processes.{:}{:ru}Background. Blood platelets play an important role in many physiological and pathological processes.{:}{:lt}Background. Blood platelets play an important role in many physiological and pathological processes.{:}{:hr}Background.

Ocena ryzyka upadków osób starszych – analiza zagrożeń na podstawie obserwacji własnych

{:pl}Wstęp. Częstość upadków w Polsce nie jest znana. Ten problem kliniczny jest niedoceniany zarówno przez lekarzy, jak i fizjoterapeutów.{:}{:en}Background. The incidence of falls among the elderly has not yet been the subject of a major, in-depth study.{:}{:zh}Background. The incidence of falls among the elderly has not yet been the subject of a major, in-depth study.{:}{:ru}Background. The incidence of falls among

Leczenie usprawniające po endoprotezoplastyce całkowitej stawu kolanowego – ważny element w kompleksowym postępowaniu leczniczym

{:pl}O dobrym wyniku endoprotezoplastyki całkowitej stawu kolanowego decyduje właściwe określenie wskazań do zabiegu, prawidłowa technika operacyjna wykonanego zabiegu oraz odpowiednie postępowanie pooperacyjne i prawidłowe leczenie usprawniające.{:}{:en}A good outcome after arthroplasty depends on proper determination of the indications for surgery, good operative technique, and - especially important - proper postoperative treatment and medical rehabilitation.{:}{:zh}A good outcome after arthroplasty depends on proper

Endoprotezoplastyka całkowita – operacyjna metoda leczenia zaawansowanych schorzeń i zniekształceń stawu kolanowego

{:pl}Obecnie endoprotezoplastyka całkowita jest podstawowym zabiegiem operacyjnym u chorych z rozległymi zniekształceniami stawu kolanowego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej czy reumatoidalnego zapalenia stawów i jest uważana w tych przypadkach za metodę z wyboru.{:}{:en}Total knee arthroplasty has become a common surgical intervention in cases of widespread deformation of the knee joint due to the progress of arthritis or rheumatoid arthritis, and is

S-E-T*: możliwości wykorzystania w przypadku zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych stawu biodrowego

{:pl}Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmów stabilizujących staw biodrowy.{:}{:en}The purpose of this article is to describe the mechanisms that ensure the stability of the hip joint.{:}{:zh}The purpose of this article is to describe the mechanisms that ensure the stability of the hip joint.{:}{:ru}The purpose of this article is to describe the mechanisms that ensure the stability of the hip joint.{:}{:lt}The purpose