Artykuły

Chód naturalny i niektóre aspekty patologii chodu

{:pl}Artykuł zawiera skrótowy przegląd podstawowych aspektów chodu człowieka.{:}{:en}The article is the short review of the fundamental aspects of human gait.{:}{:zh}The article is the short review of the fundamental aspects of human gait.{:}{:ru}The article is the short review of the fundamental aspects of human gait.{:}{:lt}The article is the short review of the fundamental aspects of human gait.{:}{:hr}The article is the short

Zdolność wysiłkowa osób z uszkodzeniami rdzenia kręgowego i po amputacjach kończyn dolnych a możliwości lokomocji

{:pl}Według najczęściej przyjętej klasyfikacji grupa osób niesprawnych fizycznie obejmuje przypadki po amputacjach kończyn dolnych oraz z uszkodzeniami rdzenia kręgowego.{:}{:en}The most popular classification of physical disability includes patients following amputation of lower extremities and those with spinal cord impairments.{:}{:zh}The most popular classification of physical disability includes patients following amputation of lower extremities and those with spinal cord impairments.{:}{:ru}The most popular classification

Biomechaniczne aspekty nowoczesnych modeli stabilizacji miednicy. Część I: staw krzyżowo-biodrowy i mechanizm autoryglowania

{:pl}Ostatnie dwie dekady ubiegłego stulecia przyniosły znaczący postęp w kierunku rozpoznania zasad działania mechanizmów odpowiedzialnych za zachowanie stabilności poszczególnych ogniw kinematycznych narządu ruchu człowieka.{:}{:en}Last two decades of the XXth century brought about significant progress towards recognition of stabilizing mechanisms of kinematic links within human locomotory system.{:}{:zh}Last two decades of the XXth century brought about significant progress towards recognition of stabilizing

Ocena sił reakcji podłoża w chodzie u pacjentów poddanych postępowaniu fizjoterapeutycznemu po wybranych operacjach chrząstki stawowej

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena sił (N) reakcji podłoża składowej pionowej w chodzie po płaskim podłożu, u pacjentów poddanych indywidualnie, 10 do 14 tygodniom, postępowania fizjoterapeutycznego po wybranych operacjach chrząstki stawu kolanowego.{:}{:en}Background. The goal of our study was the evaluation of the ground reaction forces (N) of vertical component in flat surface gait in patients undergoing 10 to 14 weeks

Zastosowanie ilościowej, obiektywnej analizy chodu do oceny doboru zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (analiza chodu w doborze zaopatrzenia ortopedycznego w mpdz)

{:pl}Wstęp. Kliniczna analiza chodu zajmuje się pomiarem i oceną wielkości charakteryzujących lokomocję pacjenta w celu identyfikacji pierwotnych patologii oraz strategii stosowanej przez pacjenta w celu ich pokonania, pod postacią mechanizmów kompensacyjnych.{:}{:en}Background. The main aims of clinical gait analysis are to measure and to assess the parameters which characterize the patient's locomotion in order to identify the primary pathologies and compensatory

Ocena kinematyki chodu u pacjentów w postępowaniu fizjoterapeutycznym po wybranych operacjach chrząstki stawowej

{:pl}Wstęp. Celem pracy była biomechaniczna ocena, przy zastosowaniu komputerowego systemu analizy ruchu SIMI Motion, zmian w kinematyce chodu pacjentów po wybranych operacjach chrząstki powierzchni nośnej stawu kolanowego.{:}{:en}Background. This paper presents a biomechanical assessment of changes in the kinematics of gait of patients following selected types of articular cartilage surgery of the knee joint, examined with a 3D motion analysis system

Biomechaniczna analiza chodu dwumiarowego naprzemiennego o kulach – porównanie z chodem standardowym

{:pl}Wstęp. W pracy przedstawiono wyniki badań własnych biomechaniki chodu dwumiarowego naprzemiennego o kulach.{:}{:en}Background. This paper presents the results of a biomechanical investigation of two-point alternate crutch gait by comparing selected parameters of the crutch-assisted gait and standard gait as well as seeking to determine the efficacy of unloading in crutch-assisted gait.{:}{:zh}Background. This paper presents the results of a biomechanical investigation

Próba oceny upośledzenia funkcji chodu u chorych ze zmianami zwyrodnieniowo-zniekształcającymi stawów kolanowych z wykorzystaniem analizy reakcji sił podłoża

{:pl}Wstęp. W ostatnim czasie zaobserwować można duży postęp prac badawczych nad zagadnieniem lokomocji człowieka, co możliwe było dzięki rozwojowi nowych technologii wykorzystujących między innymi dynamiczną ocenę reakcji sił podłoża podczas chodu.{:}{:en}Background. The purpose of this study is to analyze the objective gait parameters for the subjects with knee arthritis using ground reaction forces analysis.{:}{:zh}Background. The purpose of this study is

Trójwymiarowa analiza chodu u dziecka z porażeniem mózgowym po leczeniu operacyjnym – kinematyka stawu skokowego i kolanowego

{:pl}Osoby dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym (mpd) posiadają zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, wpływające między innymi na ich motorykę.{:}{:en}The aim of this study was to assess ankle joint kinematics in a child with hemiplegic cerebral palsy after multiple soft tissue surgery.{:}{:zh}The aim of this study was to assess ankle joint kinematics in a child with hemiplegic cerebral palsy after multiple soft tissue

Biomechaniczne aspekty nowoczesnych modeli stabilizacji miednicy. Część II: spojenie łonowe i przednia ukośna taśma mięśniowa

{:pl}Stworzenie modelu stabilizacji miednicy opartego o mechanizm autoryglowania stawów krzyżowo-biodrowych (KB) przyczyniło się do pewnej dyskryminacji wcześniejszych propozycji wspominających o pierścieniu miednicznym i przypisujących znaczącą rolę stabilizacyjną spojeniu łonowemu.{:}{:en}Biomechanical model of pelvis stability based on self-bracing mechanism contributed to certain discrimination of previous proposals mentioning the pelvic ring and ascribing important stabilizing role to pubic symphysis.{:}{:zh}Biomechanical model of pelvis stability

Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na stan antyoksydantów surowicy u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów

{:pl}Wstęp. Celem pracy było oznaczenie całkowitego stanu antyoksydacyjnego surowicy (c. s. a. s.) u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (r. z. s.) i określenie wpływu ogólnoustrojowej krioterapii na zasoby antyoksydantów surowicy u tych chorych.{:}{:en}Background. Determination of total serum antioxidant status (TSAS) in patients with rheumatoid arthritis (RA) and determination of the effect of systemic cryotherapy on the systemic serum antioxidant

Masaż medyczny w bolesnej miesiączce

{:pl}Wstęp. Problem bolesnej miesiączki dotyczy od 40 do 60% kobiet w wieku 20-40 lat. Lekarze najczęściej w tej sytuacji zalecają farmakologiczne środki przeciwbólowe i rozkurczowe.{:}{:en}Background. From 40 to 60 % of women aged 20-40 are affected by dysmenorrhoea. Such patients are usually prescribed pain-relieving and spasmolytic drugs.{:}{:zh}Background. From 40 to 60 % of women aged 20-40 are affected by dysmenorrhoea.