Artykuły

Fizjoterapia dzieci z zespołem Downa

{:pl}Zespół Downa jest jednostką chorobową, w której pacjenci mają charakterystyczny fenotyp oraz często wady narządowe i układowe.{:}{:en}Down syndrome is a disease entity associated with a characteristic phenotype and, frequently, congenital defects of organs and systems.{:}{:zh}Down syndrome is a disease entity associated with a characteristic phenotype and, frequently, congenital defects of organs and systems.{:}{:ru}Down syndrome is a disease entity associated with

Ocena wyników fizjoterapii u pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego z wykorzystaniem elektrodermalnej metody Ryodoraku

{:pl}Wstęp. Celem pracy była analiza przewodnictwa skóry dla stałego prądu elektrycznego w dermatomach korespondujących z poziomem dyskopatii oraz pośrednia próba obiektywizacji efektów kilku powszechnie stosowanych metod fizykoterapii.{:}{:en}Background. The aim of this study was to analyse skin conductance of a direct current (galvanic skin response, GSR) in dermatomes corresponding to the level of discopathy and to provide an indirect objective interpretation

Zastosowanie terapii energotonowej w rehabilitacji pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych

{:pl}Wstęp. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu terapii energotonowej na dolegliwości związane z chorobą zwyrodnieniową stawów biodrowych tj. ograniczony zakres ruchomości w stawie i ból.{:}{:en}Background. The aim of this study was to assess the effect of high-tone power therapy on complaints related to coxarthrosis, i. e. reduced range of motion and pain.{:}{:zh}Background. The aim of this study was to assess

Jakość życia pacjentów po przeszczepieniu nerki

{:pl}Wstęp. Przeszczep nerek jest uznaną metodą leczenia schyłkowej niewydolności nerek.{:}{:en}Background. Kidney transplantation is an acknownledged method of treatment of end-stage failure.{:}{:zh}Background. Kidney transplantation is an acknownledged method of treatment of end-stage failure.{:}{:ru}Background. Kidney transplantation is an acknownledged method of treatment of end-stage failure.{:}{:lt}Background. Kidney transplantation is an acknownledged method of treatment of end-stage failure.{:}{:hr}Background. Kidney transplantation is an acknownledged method

Powrót funkcji nerwu twarzowego u chorych po operacjach guzów kąta mostowo-móżdżkowego w aspekcie fizjoterapii

{:pl}Wstęp. Nerw twarzowy (n. VII) jest szczególnie narażony na uszkodzenie w przypadkach operacji guzów kąta mostowo-móżdżkowego.{:}{:en}Background. Facial nerve is particularly susceptible to damage in the course of cerebellopontine angle tumour surgery.{:}{:zh}Background. Facial nerve is particularly susceptible to damage in the course of cerebellopontine angle tumour surgery.{:}{:ru}Background. Facial nerve is particularly susceptible to damage in the course of cerebellopontine angle tumour

Ocena efektywności masażu medycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki

{:pl}Wstęp. Odpowiednio dobrane zabiegi fizykalne, a wśród nich masaż medyczny mogą być wykorzystywane jako środek terapeutyczny u pacjentów po zabiegach chirurgicznych twarzoczaszki.{:}{:en}Background. Appropriate physical therapy procedures, including medical massage, can be used as a therapeutic adjunct inpatients after facial skeleton surgery.{:}{:zh}Background. Appropriate physical therapy procedures, including medical massage, can be used as a therapeutic adjunct inpatients after facial skeleton surgery.{:}{:ru}Background.

Rehabilitacja laryngektomowanych pacjentów – ocena sprawności i wydolności

{:pl}Wstęp. Pacjenci po laryngektomii całkowitej częściej niż inne grupy chorych po leczeniu chorób nowotworowych ograniczają swoją aktywność fizyczną.{:}{:en}Background. Patients after total laryngectomy are usualy less physically active than other groups of patients treated for cancer.{:}{:zh}Background. Patients after total laryngectomy are usualy less physically active than other groups of patients treated for cancer.{:}{:ru}Background. Patients after total laryngectomy are usualy less physically

Porównanie efektu treningu na bieżni ruchomej z treningiem na cykloergometrze rowerowym u pacjentów z miażdżycą kończyn dolnych – doniesienie wstępne

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest próba bezpośredniego porównania skuteczności treningu prowadzonego na bieżni z treningiem prowadzonym na cykloergometrze rowerowym u chorych z chromaniem przestankowym, przy zastosowaniu wysiłku o intensywności nie doprowadzającej do wystąpienia bólu oraz ocena wpływu odmiennych metod treningu na subiektywnie odczuwane możliwości funkcjonalne chorego w zakresie chodu i na jego jakości życia.{:}{:en}Background. This paper offers a direct comparison of

Różnice ruchu stawu kolanowego w chodzie małych dzieci z porażeniem mózgowym (MPD)

{:pl}Wstęp. Mózgowe Porażenie Dziecięce jest schorzeniem dotykającym wiele dzieci, około 50 tys. takich dzieci żyje w Polsce. Najczęstszym przejawem MPD jest patologia chodu, które ma podłoże neurologiczne i rozwojowe.{:}{:en}Background. Cerebral palsy (CP) affects many children, with about 50,000 CP patients living currently in Poland. The most frequent manifestation of CP is a gait disorder attributable to both neurological and developmental

Postępowanie fizjoterapeutyczne w geriatrii

{:pl}Jedną z najważniejszych zmian, jakie dokonują się w drugiej połowie XXI wieku, jest uznanie kluczowej roli jaką odgrywa fizjoterapia w leczeniu osób starszych, ułatwiając im adaptację do tej fazy życia oraz opracowywanie programów ruchowych ułatwiających im samodzielne funkcjonowanie.{:}{:en}The important role of the physiotherapy in the treatment of elderly patients was recognized in the second part of the 21st century. Physiotherapy

Możliwości zastosowania metody Kinesio Taping u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych

{:pl}Wstęp. Wykorzystanie Kinesio Tapingu w fizjoterapii wydajnie wspiera procesy lecznicze i wydolnościowe organizmu. Otwiera nowe możliwości prowadzenia fizjoterapii u chorych, u których istnieją ograniczenia zastosowania kinezyterapii lub fizjoterapii.{:}{:en}Background. Kinesio Taping is used in physiotherapy to stimulate recovery and increase physical efficiency. Kinesio Taping offers new possibilities of using physiotherapy in patients who cannot fully benefit from kinesiotherapy or physiotherapy.{:}{:zh}Background. Kinesio

Alfred Marcin Sokołowski (1849-1924), pionier polskiej ftyzjatrii i laryngologii a Nałęczów

{:pl}Na wstępie zrelacjonowano drogi zawodową i naukową Alfreda Marcina Sokołowskiego (1849-1924), pioniera polskiej ftyzjatrii i laryngologii. Wspomniano jego studia w Warszawie, pracę w sanatorium przeciwgruźliczym w Goerbersdorfie.{:}{:en}The professional and scientific actMties of Alfred Marcin Sokołowski (1849-1924), an eminent Varsovian physician, pioneer of Polish phthisiatry and laryngology is shortly outlined. Description of his university studies is pointed out.{:}{:zh}The professional and scientific