Artykuły

Zróżnicowanie somatyczne dziewcząt i chłopców wiejskich ze skoliozą niskostopniową

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest charakterystyka budowy somatycznej dziewcząt i chłopców wiejskich ze skoliozą niskostopniową.{:}{:en}Background. The aim of the study was to describe the body build of rural girls and boys with low-level scoliosis{:}{:zh}Background. The aim of the study was to describe the body build of rural girls and boys with low-level scoliosis{:}{:ru}Background. The aim of the study was to describe

Ustawienie miednicy u dziewcząt zdrowych i z bocznym skrzywieniem kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Miednica stanowi jeden z elementów kompleksu postawy ciała i przez wielu autorów uważana jest za kluczowy element w jej ocenie.{:}{:en}Background. The pelvis is one of the main elements of the postural complex and is regarded as the most important one by many authors.{:}{:zh}Background. The pelvis is one of the main elements of the postural complex and is regarded as

Zmiany postawy ciała w pierwszych sześciu latach nauki szkolnej

{:pl}Wstęp. Podstawowym elementem oddziaływania profilaktycznego są badania przesiewowe (tzw. bilanse zdrowia), przeprowadzane m.in. w okresach „skoków wzrostowych”, których nieodłączną składową jest ocena postawy ciała.{:}{:en}Background. Screening examinations undertaken in periods of intensive body growth (growth spurts) and including an assessment of body posture are a basic form of prevention.{:}{:zh}Background. Screening examinations undertaken in periods of intensive body growth (growth spurts) and

Wpływ ćwiczeń derotacyjnych na korekcję układu kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Boczne skrzywienie kręgosłupa jak wiadomo jest wadą trójpłaszczyznową, a więc właściwe postępowanie korekcyjne w tym przypadku powinno oddziaływać na każdą z trzech płaszczyzn.{:}{:en}Background. Scoliosis is a three-plane defect. The correction of scoliosis should therefore be a global process involving all three planes, which, however, is not always the case with postural reeducation.{:}{:zh}Background. Scoliosis is a three-plane defect. The correction

Zróżnicowanie napięcia bioelektrycznego prostowników tułowia podczas obciążania symetrycznymi momentami sił ciężkości u dzieci ze skoliozami idiopatycznymi

{:pl}Wstęp. Istnieją sprzeczne doniesienia na temat profilu aktywności bioelektrycznej mięśni prostowników tułowia podczas ich obciążania symetrycznymi momentami sił ciężkości u osób z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa, co stanowi istotny problem wykorzystania tych informacji w terapii skolioz.{:}{:en}Background. Conflicting evidence is available on trunk erectors' bioelectrical activity patterns during loading with symmetrical gravity torques in subjects with idiopathic scoliosis.{:}{:zh}Background. Conflicting evidence is

Asymetryczna koncepcja korekcji skolioz według Ryszarda Harężlaka BSOGKK

{:pl}Wstęp. Racjonalny proces korekcyjny w przypadku skolioz powinien odznaczać się szczegółową analizą każdego przypadku oraz indywidualnym doborem pozycji wyjściowych, korekcyjnych, hiperkorekcyjnych i izolowanych, umożliwiających oddziaływanie w trzech płaszczyznach.{:}{:en}Background. Rational correction of scoliosis should be characterised by a detailed analysis of every patient and individualized selection of initial, corrected, hypercorrected and isolated positions, involving all three planes.{:}{:zh}Background. Rational correction of scoliosis

Wczesne rezultaty leczenia zachowawczego skoliozy idiopatycznej systemem SpineCor

{:pl}Wstęp. Metoda Spinecor, której efektywność stosowania próbowano ocenić w niniejszej pracy, znana jest w Polsce od dwóch lat i jest stosowana w nielicznych ośrodkach.{:}{:en}Background. The SpineCor method, the effectiveness of which is evaluated in the present paper, was introduced to Poland two years ago and has been used in few centres.{:}{:zh}Background. The SpineCor method, the effectiveness of which is evaluated

Niektóre odległe skutki skolioz rozpoznanych w wieku szkolnym

{:pl}Wstęp. Postawa ciała zmienia się przez całe życie i zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Skolioza może wystąpić w każdym okresie rozwoju dziecka.{:}{:en}Background. Body posture changes throughout life and is influenced by a number of external and internal factors. Scoliosis may develop at any point in a child's development.{:}{:zh}Background. Body posture changes throughout life and is influenced by a

Wady postawy u młodych muzyków

{:pl}Wstęp. W szkole muzycznej uczniowie rozpoczynają naukę gry na instrumentach muzycznych już od 7 roku życia. Ten okres ontogenezy znamionuje zwiększona podatność na wady postawy (zmiana trybu życia, obowiązki szkolne).{:}{:en}Background. Students of music schools start playing musical instruments already at the age of 7. This period of ontogenesis is characterized by increased susceptibility to faulty body postures (life style change,

Wpływ obciążenia zewnętrznego u dzieci ze skoliozami na zmiany kompensacji ciężarowej w warunkach statycznych oraz zachowanie się miednicy podczas chodu

{:pl}Wstęp. Charakterystyczne dla rozwoju skoliozy są kompensacyjne zmiany przestrzennego układu segmentów ciała. Dodatkowe obciążenia zewnętrzne mogą powodować nasilenie istniejących objawów zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych.{:}{:en}Background. Compensatory changes in the spatial arrangement of body segments are a characteristic sign of the development of scoliosis. Additional external loads may lead to intensification of existing signs in both static and dynamic

Postrzeganie przebiegu pionu i poziomu u dzieci z nieprawidłową postawą ciała

{:pl}Wstęp. Prawidłowa postawa ciała zależy m.in. od właściwego przetwarzania i interpretacji informacji sensorycznych pochodzących przede wszystkim z proprioceptorów.{:}{:en}Background. Maintaining a correct body posture depends on the proper processing and interpretation of sensory information furnished primarily by proprioceptors.{:}{:zh}Background. Maintaining a correct body posture depends on the proper processing and interpretation of sensory information furnished primarily by proprioceptors.{:}{:ru}Background. Maintaining a correct body

Postrzeganie postawy ciała przez dzieci 12-13-letnie oraz ich rodziców w myśl założeń „szkoły zdrowego kręgosłupa”

{:pl}Wstęp. Działania profilaktyczne w myśl „szkoły zdrowego kręgosłupa”, wydają się być dobrą drogą, służącą pomnażaniu zdrowia dzieci jak i ich rodziców.{:}{:en}Background. Preventive measures implemented in accordance with the ideas of the School Of Healthy Spine seem to be a good and effective method of improving the health of both children and their parents.{:}{:zh}Background. Preventive measures implemented in accordance with the

Dysfunkcje słuchu a wady kończyn dolnych i stóp

{:pl}Wstęp. Celem badań była ocena ustawienia kończyn dolnych i stóp oraz porównanie ukształtowania sklepienia stóp u dzieci głuchych i niedosłyszących na tle ich słyszących rówieśników.{:}{:en}Background. The purpose of the study was to compare the alignment of the lower limbs and feet and the foot arch in deaf and hearing-impaired children vs. normal-hearing children of the same age.{:}{:zh}Background. The purpose of