Artykuły

Oddziaływanie przeciwbólowe magnesów stałych – dowody na skuteczność

{:pl}Alternatywne i uzupełniające metody leczenia zyskują wzrastającą popularność i stwarzają konkurencję dla powszechnie uznanych i naukowo udowodnionych metod leczniczych.{:}{:en}Alternative and complimentary modes of treatment gain popularity and compete with evidence based therapies.{:}{:zh}Alternative and complimentary modes of treatment gain popularity and compete with evidence based therapies.{:}{:ru}Alternative and complimentary modes of treatment gain popularity and compete with evidence based therapies.{:}{:lt}Alternative and complimentary

Jakość usług w wybranych amerykańskich ośrodkach rehabilitacyjno-opiekuńczych. Aspekt praktyczny zastosowania Minimum Data Set (MDS)

{:pl}Wstęp. MDS jest narzędziem gromadzącym informacje o stanie fizycznym, funkcjonalnym oraz psychospołecznym pacjenta geriatrycznego, stosowanym we wszystkich placówkach opieki w USA.{:}{:en}Background. MDS is a device which gathers information about the physical, functional and psychosocial condition of a ge­riatric patient.{:}{:zh}Background. MDS is a device which gathers information about the physical, functional and psychosocial condition of a ge­riatric patient.{:}{:ru}Background. MDS is a

Sprawność mechanizmów regulujących postawę ciała u dzieci i młodzieży ze skoliozami niskostopniowymi

{:pl}Wstęp. Utrzymanie pionowej postawy ciała wymaga m.in. sprawnego funkcjonowania mechanizmów regulujących równowagę, natomiast nieprawidłowy układ ciała w przypadku skoliozy zmienia warunki zrównoważenia ciała i w ten sposób może wpływać na funkcjonowanie tych mechanizmów.{:}{:en}Background. Maintenance of correct body posture requires, among other factors, efficient functioning of the mecha­nism regulating equilibrium of the body, whereas incorrect structure of the body, e.g. in

Metoda oceny parametrów biomechanicznych kończyn dolnych człowieka realizowana w zeskoku ze stopni o różnej wysokości

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest identyfikacja obciążeń występujących podczas zeskoku z różnych wysokości, realizowana poprzez analizę wybranych parametrów kinetycznych i dynamicznych mężczyzn bez obrażeń narządu ruchu.{:}{:en}Background. The aim of this study was to identify the loads that occur when landing from different heights, achieved through analysis of selected kinetic and dynamic parameters in men without injuries of the musculoskeletal system.{:}{:zh}Background. The

Ocena poziomu wydolności fizycznej osób z uzależnieniem narkotykowym uczestniczących w programie rehabilitacyjnym Stowarzyszenia „Monar”

{:pl}Wstęp. Celem pracy było zbadanie zmian poziomu wydolności fizycznej osób z uzależnieniem narkotykowym uczestniczących w 18-miesięcznym programie rehabilitacyjnym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Monar” w ośrodku w Dębowcu.{:}{:en}Background. The aim of this study was to investigate the changes of physical fitness level in drug addicts participating in an 18-month rehabilitation program organized by “Monar” Association Centre in Dębowiec.{:}{:zh}Background. The aim of this

Centralizacja i peryferalizacja objawów wg metody McKenziego u chorych z bólem przewlekłym kręgosłupa lędźwiowego

{:pl}Wstęp. Diagnostyka choroby dyskowej kręgosłupa lędźwiowego opiera się na klasycznym badaniu neurologicznym i badaniach obrazowych.{:}{:en}Background. Diagnosis of lumbar sciatica is based on classical neurological examination and radiographic imaging.{:}{:zh}Background. Diagnosis of lumbar sciatica is based on classical neurological examination and radiographic imaging.{:}{:ru}Background. Diagnosis of lumbar sciatica is based on classical neurological examination and radiographic imaging.{:}{:lt}Background. Diagnosis of lumbar sciatica is based

Analiza niepełnosprawności kobiet z przewlekłymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa

{:pl}Wstęp. Celem pracy było określenie stopnia i specyfiki niepełnosprawności, w oparciu o Kwestionariusz Niepełnosprawności Roland-Morris (Roland-Morris Disability Questionnaire RMDQ), w grupie kobiet z przewlekłymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa.{:}{:en}Background. The goal of the study was to determine the degree and specificity of disability based on the Roland - Morris Disability Questionnaire (RMDQ) in the sample of women with chronic low back

Terapia zajęciowa w pracy z dziećmi i młodzieżą w wybranych ośrodkach w Polsce

{:pl}Wstęp. Celem artykułu jest przedstawienie założeń terapii zajęciowej w pracy z dziećmi i młodzieżą w oparciu o ICF CY oraz charakterystyka terapii zajęciowej dzieci w Polsce na przykładzie krakowskich ośrodków terapeutyczno-wycho­wawczych.{:}{:en}Background. The goal of the article is to present the guidelines of paediatrics occupational therapy based on ICF CY.{:}{:zh}Background. The goal of the article is to present the guidelines of

Ocena adaptacji układu krążenia na podstawie analizy zmienności rytmu zatokowego u kobiet w wieku 40-58 lat

{:pl}Wstęp. HRV jest miarą adaptacji układu krążenia w treningu aerobowym. Celem pracy była ocena wpływu treningu aerobowego na zmienność rytmu zatokowego.{:}{:en}Background. HRV is the measure of circulatory system adaptation in aerobic training. The goal of the study was to evaluate the effect of aerobic training on sinus rhythm variability.{:}{:zh}Background. HRV is the measure of circulatory system adaptation in aerobic training.