Artykuły

Zastosowanie terapii sprawności oddechowej u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną

{:pl}Celem pracy była ocena skuteczności terapii sprawności oddechowej u pacjentów ze skoliozą idiopatyczną II stopnia. Badania przeprowadzono w Ośrodku Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Jeziornie, Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER”. Obserwacją objęto 60 pacjentów ze stwierdzoną skoliozą idiopatyczną II stopnia, w wieku 8-17 lat. {:}{:en}The aim of this study was to evaluate the effects of the respiratory efficience

Ocena zastosowania biofeedbacku oddechowego w fizjoterapii chorych na POChP

{:pl}Dotychczas brak kompleksowych badań z zastosowaniem biofeedbacku oddechowego, a wnioski wypływające z niewielu prac z wykorzystaniem tej techniki u chorych na POCHP nie są jednoznaczne. Celem pracy było porównanie wpływu standardowej fizjoterapii oraz fizjoterapii wzbogaconej o ćwiczenia prowadzone metodą biofeedback na amplitudę oddechu, wyniki 6-minutowego testu marszowego oraz wybrane wskaźniki określające czynność wentylacyjną płuc u chorych na POCHP w trakcie

Ocena ryzyka upadków wybranymi parametrami skali Berg u chorych po ostrych zespołach wieńcowych i po koronarografii

{:pl}Proces leczenia oraz wybrane badania diagnostyczne wykonywane w warunkach szpitalnych u chorych kardiologicznych często wymagają unieruchomienia. Procedury stosowane w leczeniu mogą u tych chorych mieć wpływ na zmianę kontroli posturalnej po unieruchomieniu i dotyczyć zaburzeń na poziomie aktywności dnia codziennego.{:}{:en}The treatment and selected diagnostic tests performed inpatient cardiac patients often require immobilization. The procedures used in the treatment of these

Analiza kosztów kursów prowadzonych dla fizjoterapeutów w wybranych krajach Europy

{:pl}Fizjoterapeuta, który ukończył studia wyższe jest odpowiednio przygotowany do pracy z pacjentem. Jednak pojawiające się wciąż nowe możliwości terapii, zmuszają fizjoterapeutów do ciągłego doskonalenia zawodowego. Celem pracy była ocena kosztów dotycząca prowadzonych specjalistycznych kursów dla fizjoterapeutów.{:}{:en}Physiotherapist who graduated is adequately prepared to work with the patient. However still new treatment options forcing therapist to continuous professional development.{:}{:zh}Physiotherapist who graduated is

Wartość terapeutyczna krioterapii miejscowej w leczeniu pacjentów z gonartrozą

{:pl}Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zabiegów krioterapii miejscowej na zakres ruchu w stawie kolanowym u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów. Dodatkowo analizowano potencjalne zmiany w dolegliwościach bólowych pacjentów.{:}{:en}The aim of the study was to evaluate the effect of local cryotherapy treatment for range of motion in the knee joint in patients with osteoarthritis. In addition, analyzed potential changes in

Porównanie obwodów kończyn górnych u kobiet po radykalnym leczeniu raka piersi korzystających i nie korzystających z wczesnej profesjonalnej rehabilitacji

{:pl}Usunięcie układu chłonnego pachy podczas radykalnej amputacji piersi (RAP) utrudnia odpływ chłonki z kończyny górnej i może powodować obrzęk limfatyczny kończyny górnej (OLKG).{:}{:en}Removing the lymphatic system of the armpit during the radical mastectomy hinders the outflow of lymph from the upper limb.{:}{:zh}Removing the lymphatic system of the armpit during the radical mastectomy hinders the outflow of lymph from the upper

Kultura zawodu a kultura osobowa fizjoterapeuty

{:pl}Rola społeczna fizjoterapeuty nie sprowadza się tylko do posiadania instrumentalnej, profesjonalnej wiedzy, jaką się posługuje, wysokiej kultury osobistej, ale także wymaga od niego postępowania humanistycznego i etycznego.{:}{:en}The social role of a physiotherapist must not be reduced to displaying instrumental professional knowledge and propriety; it demands from a physiotherapist to employ humane and ethical streak in his or her practice.{:}{:zh}The social

Kształtowanie postawy etycznej fizjoterapeuty

{:pl}Powszechne zasady i postawy etyczne funkcjonujące we współczesnej medycynie są tematem wielu dysput społecznych, w których, oprócz etyków, filozofów, lekarzy, biorą udział także fizjoterapeuci. {:}{:en}Common behavioural and ethical patterns existing in modern medicine are subject to many social debates in which physiotherapist, alongside ethicists, philosophers and doctors, have their say.{:}{:zh}Common behavioural and ethical patterns existing in modern medicine are subject

Profesor Andrzej Zembaty

{:pl}Rocznica 50-lecia zorganizowanej działalności fizjoterapeutów w Polsce to okazja do przedstawienia sylwetki jednego z wybitnych przedstawicieli naszego zawodu prof. dra hab. Andrzeja Zembatego. {:}{:en}The 50th anniversary of the organized activity of physiotherapists in Poland is an opportunity to present the figure of one of the eminent representatives of our profession, prof. Andrzej Zembaty, PhD.{:}{:zh}The 50th anniversary of the organized activity