Artykuły

Porównanie skuteczności terapii falą akustyczną i jonowym rezonansem cyklotronowym w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego. Część II

{:pl}Wiele metod fizjoterapeutycznych jest stosownych w terapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, co dowodzi, że brak jest metody idealnej dla wszystkich pacjentów. Kolejne nowe metody w tym zakresie są dowodem na poszukiwanie personal treatment, czyli leczenia spersonalizowanego. Metody te, co oczywiste, wymagają weryfikacji.{:}{:en}Many physiotherapy methods are appropriate in spine osteoarthritis treatment, which proves, that there is not an ideal method for all

Fizjoterapeutyczna ocena czynności stawów skroniowo-żuchwowych wśród studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

{:pl}Cel pracy. 1. Ocena czynności stawów skroniowo-żuchwowych wykazujących cechy dysfunkcji u studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Analiza ilościowa występujących zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych. 3. Wykazanie korelacji pomiędzy badanymi parametrami a analizowanymi dysfunkcjami w stawach skroniowo-żuchwowych{:}{:en}Aim of the study. 1. Evaluating the activity of temporomandibular joints manifesting features of dysfunction in students of the Medical University Gdańsk, 2. Quantitative analysis of

Analiza chodu chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc

{:pl}Celem pracy była analiza chodu chorych na POChP. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zdiagnozowana przewlekła obturacyjna choroba płuc ma wpływ na parametry chodu w trakcie 6 minutowego testu marszowego.{:}{:en}The aim of the study was the analysis of gait parameters of patients with COPD. It was decided to examine whether the diagnosed chronic obstructive pulmonary disease affects the gait parameters

Wpływ testu TIMP na kształtowanie postaw rodziców niemowląt z zespołem Downa w procesie terapeutycznym

{:pl}Integralną częścią fizjoterapii dziecka z zespołem Downa (ZD) jest ocena jego rozwoju ruchowego przed podjęciem usprawniania. Trafna ocena stanu dziecka i współpraca rodziny jest warunkiem podjęcia skutecznej pomocy niemowlęciu prezentującemu zaburzenia rozwoju. Test TIMP (Test of Infant Motor Performance) jest narzędziem badawczym służącym do oceny wzorców postawy i wzorców ruchu prezentowanych u pacjentów w pierwszych miesiącach życia.{:}{:en}An initial pre-rehabilitation assessment

Zastosowanie badania pedobarograficznego u dzieci – doświadczenia własne i przegląd piśmiennictwa

{:pl}Pedobarografia jest nieinwazyjną metodą, która jest stosowana do opisu rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stopy podczas stania i chodu. Znalazła ona zastosowanie nie tylko u dorosłych, lecz także wśród dzieci, służąc do oceny biomechaniki narządu ruchu, a w szczególności patologii stóp. {:}{:en}A non-invasive method, that can be used to describe the underfoot pressure distribution during stance and gait, is pedobarography.

Odbudowa funkcji ręki w następstwie zastosowanego programu fizjoterapii u pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu łokciowego w rowku

{:pl}Celem pracy była ocena wybranych parametrów funkcji ręki u pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu łokciowego w rowku oraz jej restytucja pod wpływem zastosowanego programu fizjoterapeutycznego. {:}{:en}The aim of this study was to evaluates selected parameters of hand function in patients after surgical release of the ulnar nerve in the groove and its restitution under the influence of the applied program