Artykuły

Jakość życia dzieci z zespołem Mózgowego Porażenia Dziecięcego w ocenie rodziców

{:pl}Mózgowego porażenia dziecięcego nie należy traktować jako odrębnej jednostki chorobowej. Jest ono bowiem zespołem różnorodnych objawów powstałym w wyniku działania różnych czynników etiologicznych.{:}{:en}Infantile cerebral palsy should not be treated as a separate disease entity. It is a complex of different symptoms resulting from various etiological factors. It is “a permanent, time-changing disturbance of movement or posture, or movement and posture,

Manipulacja powięzi w przypadku bólu głowy pochodzenia szyjnego: pojedyncza ślepa randomizowana próba kontrolowana

{:pl}Ból głowy pochodzenia szyjnego (CGH) jest powszechnym rodzajem wtórnego bólu głowy, który ma duży wpływ społeczno-ekonomiczny. W leczeniu CGH zastosowano kilka podejść terapeutycznych. {:}{:en}Cervicogenic Headache (CGH) is a common type of secondary headaches which has a great socioeconomic impact. Several therapeutic approaches have been used for treatment of CGH.{:}{:zh}Cervicogenic Headache (CGH) is a common type of secondary headaches which has

Ocena nasilenia objawów menopauzy oraz występowania dolegliwości bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa wśród kobiet zamieszkujących województwo śląskie

{:pl}W okresie menopauzy w życiu kobiety obserwuje się wiele zmian. Procesy te mają różne podłoże, ale głównie są one spowodowane zmianami hormonalnymi, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Zmiany te mogą powodować między innymi : bezsenność, zaburzenia nastroju, przyrost masy ciała, a także pośrednio mogą mieć wpływ na pojawienie się dolegliwości bólowych kręgosłupa.{:}{:en}During the menopause, many changes are

Zmiany w spastyczności i sile mięśni zginaczy dłoni po terapii pozaustrojową falą uderzeniową u pacjentów po udarze mózgu: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Zgłoszono, że terapia pozaustrojową falą uderzeniową (rESWT) jest alternatywną, bezpieczną i nieinwazyjną metodą leczenia spastyczności.{:}{:en}Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) has been reported to be an alternative, safe and noninvasive treatment for spasticity.{:}{:zh}Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) has been reported to be an alternative, safe and noninvasive treatment for spasticity.{:}{:ru}Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) has been reported to

Ocena sprawności ręki po leczeniu botuliną typu A(B) i elementami metod kinezyterapeutycznych: studium przypadku

{:pl}Leczenie botuliną zakłada redukcję napięcia spastycznego osób zakwalifikowanych do tego rodzaju zabiegu. Głównym celem tego zabiegu jest zwiększenie komfortu życia poprzez poprawę w zakresie funkcjonalności. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy badania obiektywne wskazują na pogorszenie parametrów ruchowych, a jednocześnie pacjent zgłasza poprawę w zakresie wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych.{:}{:en}Botulinum treatment involves the reduction of spasticity in patients qualified for this type

Technika energii mięśniowej a ćwiczenia stabilizacji centralnej w bezobjawowej hiperlordozie lędźwiowej u dorosłych: Randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Badanie miało na celu porównanie wpływu techniki energii mięśniowej i ćwiczeń stabilizacji centralnej na kąt lordozy lędźwiowej, kąt nachylenia miednicy i zakres ruchu lędźwiowego (ROM) u osób dorosłych z bezobjawową hiperlordozą.{:}{:en}This study aimed to evaluate and compare the impact of muscle energy technique and core stability exercises on lumbar lordosis angle, pelvic inclination angle, and lumbar range of motion (ROM)

Wpływ cech demograficznych na wykorzystanie i ocenę skuteczności rehabilitacji

{:pl}dpowiednio dobrany plan leczenia i rehabilitacji pacjenta jest kluczowy dla jego szybkiego powrotu do zdrowia. Poza samą jednostką chorobową istotne mogą być również cechy demograficzne pacjenta, wpływające na sposób, w jaki chciałby korzystać z rehabilitacji, a po jej zakończeniu – na jego ocenę jej skuteczności.{:}{:en}Properly selected treatment and rehabilitation plan is essential for patient’s quick recovery. Beside the exact disease,

Siła chwytu dłoni oraz zdolności w zakresie motoryki małej w zaburzeniu ze spektrum autyzmu

{:pl}Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) jest przede wszystkim uważane za zaburzenie psychiatryczne, ale są z nim związane cechy fizyczne. Zaburzenia motoryczne objawiają się zarówno opóźnieniami, jak i deficytami, z opóźnieniami stwierdzanymi w zakresie motoryki dużej, motoryki małej i mowy oraz deficytami w praktyce, koordynacji i chodzie.{:}{:en}Autism spectrum disorder (ASD) is primarily considered as psychiatric disorder but physical features are associated

Wpływ masy przyborów szkolnych na cechy postawy ciała w płaszczyźnie czołowej transportowanych w trybie ciągu lewą lub prawą ręką przez 7-letnich uczniów obojga płci

{:pl}Analiza środowiska ucznia to zbiór stresorów pola ekologii człowieka, mieszczący w swoich granicach nie tylko czynnik genetyczny, ale także epigenetyczny.{:}{:en}The analysis of a student’s environment involves a set of stressors in the field of human ecology, including not only genetic but also epigenetic factors.{:}{:zh}The analysis of a student’s environment involves a set of stressors in the field of human ecology,

Wpływ treningu ruchowego z użyciem zautomatyzowanej ortezy do oceny i nauki chodu (lokomat) w modulacji spastyczności u dzieci z hemiplegią spastyczną: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Badanie dotyczące treningu lokomotorycznego z użyciem robota (lokomat) w modulacji spastyczności u dzieci z porażeniem mózgowym i porażeniem połowiczym jest strategią określania jego skuteczności w zmniejszaniu spastyczności.{:}{:en}Studying of robotic-assisted locomotor training (lokomat) in spasticity modulation on cerebral palsied hemiplegic children is a strategy for determining its efficacy in reducing spasticity.{:}{:zh}Studying of robotic-assisted locomotor training (lokomat) in spasticity modulation on cerebral

Sprawność fizyczna kobiet w wieku podeszłym podejmujących regularne formy rekreacji

{:pl}Tematyką pracy badawczej była ocena poziomu sprawności fizycznej polskich kobiet, znajdujących się w wieku pomiędzy 60. a 75. rokiem życia. Badaniu zostały poddane dwie grupy: pierwszą stanowiły osoby systematycznie podejmujące formy aktywności, drugą natomiast seniorzy o sedenteryjnym charakterze trybu życia. Każda z grup składała się z 30 osób.{:}{:en}The arm of this study was aimed to assess the level of physical

Biofeedback w przypadku nietrzymania stolca po naprawie wad rozwojowych odbytu: efekty obserwowane przez cztery miesiące: randomizowana próba kontrolowana

{:pl}Chirurgiczna naprawa wad rozwojowych odbytu i odbytnicy u dzieci dała niezadowalające wyniki pooperacyjne, ponieważ dzieci nadal cierpiały z powodu nietrzymania stolca. Cel. Zbadano wpływ Biofeedback w leczeniu nietrzymania stolca u dzieci po korekcji wad wrodzonych odbytu.{:}{:en}Surgical repair for anorectal malformation in children had post-operative unsatisfactory results as children still suffering from faecal incontinence. Objective. The effect of Biofeedback in treating

Zastosowanie pedobarografii w procedurach fizjoterapeutycznych – analiza standardów kształcenia, kierunki zastosowań a rzeczywistość; cz. 2

{:pl}Diagnostyka postawy ciała człowieka oraz ocena funkcjonalności w procedurach fizjoterapeutycznych realizowana jest w większości poprzez metody oglądowe oraz przez metody fotogrametryczne lub videogrametryczne, nie dające możliwości pomiarów kątowych, antropometrycznych, czasowo-przestrzennych etc.{:}{:en}Diagnosis of human body posture and assessment of functionality, in physiotherapeutic procedures, is mainly carried out by viewing methods and by photogrammetric or videogrammetric methods, which do not provide angular

Wpływ wybranego zaprojektowanego paradygmatu na radikulopatię szyjną: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Ocena wpływu mobilizacji struktur nerwowych z zastosowaniem mechanicznej przerywanej trakcji lub bez niej na ból szyi i ramion, a także niepełnosprawność funkcjonalną u pacjentów z jednostronną radikulopatią szyjną.{:}{:en}Purpose. To evaluate the effect of neural mobilization with or without mechanical intermittent traction on neck and arm pain, as well as functional disability in patients with unilateral cervical radiculopathy.{:}{:zh}Purpose. To evaluate the

Postawy uczniów szkół ponadgimnazjalnych wobec osób z niepełnosprawnością

{:pl}Postawa społeczna to względnie trwały układ przekonań, emocji, uczuć i zachowań w odniesieniu do danego obiektu / osoby, będący efektem oddziaływań, jakim człowiek jest poddawany przez całe swoje życie. Celem pracy była ocena postaw młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec osób z niepełnosprawnością.{:}{:en}Social attitude is a relatively permanent system of beliefs, emotions, feelings and behaviors in relation to a given object/person, which

Terapia podciśnieniowa a światło spolaryzowane w leczeniu odleżyn: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu określenia wpływu terapii podciśnieniowej (VAC - vacuum assisted closure therapy) w porównaniu z terapią światłem spolaryzowanym lub światłem bioptronowym (BLT) w leczeniu odleżyn.{:}{:en}This study was conducted to determine the effect of vacuum assisted closure therapy (VAC) versus polarized light or bioptron light therapy (BLT) in the treatment of pressure ulcers (PUs).{:}{:zh}This study was conducted

Text Neck – problem współczesny

{:pl}Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez technologii informatycznej, a ludzi bez komputerów, laptopów czy smartfonów. Zagrożenia, które powodują współczesne technologie, w dużej mierze dotyczą zaburzeń postawy ciała.{:}{:en}It is difficult to imagine the modern world without information technology, and people without computers, laptops or smartphones. The threats posed by modern technologies are largely related to posture disorders.{:}{:zh}It is difficult to imagine

Wpływ akupresury na poziom prostaglandyny F2α w pierwotnym bolesnym miesiączkowaniu: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Udokumentowano, że akupresura ma korzystny wpływ na zmniejszenie nasilenia bólu w pierwotnym bolesnym miesiączkowaniu; jednak w żadnym z poprzednich badań nie oceniano wpływu akupresury na poziom prostaglandyn u kobiet z pierwotnym bolesnym miesiączkowaniem. To badanie miało na celu zbadanie wpływu akupresury na poziom prostaglandyny F2α (PGF2α) w pierwotnym bolesnym miesiączkowaniu.{:}{:en}It is well documented that acupressure has a beneficial effect on

Wypalenie zawodowe pielęgniarek psychiatrycznych a cechy środowiska pracy – doniesienie wstępne

{:pl}Celem pracy była ocena poziomu wypalenia zawodowego oraz ocena zależności między wypaleniem zawodowym a cechami środowiska pracy w grupie pielęgniarek psychiatrycznych.{:}{:en}The objective of the study was to assess the level of occupational burnout and the relationship between occupational burnout and characteristics of the work environment in a group of psychiatric nurses.{:}{:zh}The objective of the study was to assess the level

Wpływ równoczesnego treningu aerobowego i siłowego na chwyt dłoni po ranach postrzałowych w kończynie górnej: randomizowana próba kontrolowana

{:pl}Cel. Ocena wpływu równoczesnego treningu aerobowego i siłowego na chwyt ręki po ranach postrzałowych w kończynie górnej.{:}{:en}Purpose. to evaluate effect of concurrent training on hand grip after gunshot wounds in upper extremity.{:}{:zh}Purpose. to evaluate effect of concurrent training on hand grip after gunshot wounds in upper extremity.{:}{:ru}Purpose. to evaluate effect of concurrent training on hand grip after gunshot wounds in

Czynniki ryzyka zaburzeń neurorozwojowych u dzieci urodzonych przedwcześnie

{:pl}Dzieci urodzone przedwcześnie są bardziej narażone na wystąpienie ośrodkowych zaburzeń rozwojowych. W większości przypadków nie jest możliwe określenie konkretnej ich przyczyny. Przegląd literatury przedmiotu wskazuje, że nie ma tu tylko jednej przyczyny, a raczej sekwencja niekorzystnych zdarzeń i okoliczności, zwanych czynnikami ryzyka.{:}{:en}Preterm infants are at a greater risk for developmental disorders than their term peers. The most cases, it is

Wpływ kriolipolizy w porównaniu z czterobiegunową radiofrekwencją na wiotkość skóry brzucha u kobiet po porodzie: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Badanie zostało przeprowadzone w celu zbadania wpływu kriolipolizy i czterobiegunowej radiofrekwencji na kobiety po porodzie z wiotkością skóry brzucha.{:}{:en}This study was conducted to detect the effect of Cryolipolysis and Quadri-polar Radiofrequency on Post-Natal women with Abdominal Skin Laxity{:}{:zh}This study was conducted to detect the effect of Cryolipolysis and Quadri-polar Radiofrequency on Post-Natal women with Abdominal Skin Laxity{:}{:ru}This study was conducted