Artykuły

Ocena efektów Super Indukcyjnej Stymulacji w fizjoterapii po zakażeniu SARS-CoV-2

{:pl}Celem pracy była ocena skuteczności Super Indukcyjnej Stymulacji w terapii oddechowej u pacjentów po zakażeniu koronawirusem SARS-CoV2.{:}{:en}The objective of the study was to assess the effectiveness of Super Inductive Stimulation in respiratory therapy in patients after SARS-CoV2 infection.{:}{:zh}The objective of the study was to assess the effectiveness of Super Inductive Stimulation in respiratory therapy in patients after SARS-CoV2 infection.{:}{:ru}The objective

Wpływ modyfikacji stylu życia na mięśniaki macicy pojawiające się w okresie przedmenopauzalnym: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Niniejsze badanie zostało zaprojektowane w celu zbadania wpływu modyfikacji stylu życia na mięśniaki macicy pojawiające się w okresie przedmenopauzalnym{:}{:en}This study was designed to investigate the effect of life style modification on premenopausal uterine fibroids{:}{:zh}This study was designed to investigate the effect of life style modification on premenopausal uterine fibroids{:}{:ru}This study was designed to investigate the effect of life style modification

Wpływ zasad BHP na bezpieczeństwo pracy fizjoterapeutów

{:pl}Fizjoterapeuci są grupą zawodową szczególnie narażoną na urazy narządu ruchu wynikające ze specyfiki ich pracy. Dla ochrony ich organizmów podczas wykonywania zawodu stosowane są zasady BHP i ergonomii{:}{:en}Physiotherapists constitute a professional group particularly exposed to injuries to the locomotor system resulting from the specificity of their work. The occupational health and safety regulations and principles of ergonomics are applied to

Nieinwazyjne leczenie plagiocefalii z zastosowaniem korekcyjnych kasków u niemowląt

{:pl}Stosowanie korekcji kształtu czaszki jest kontrowersyjne, a zalecenia dotyczące leczenia i raportowanie wyników są różne. Najczęściej obserwowanymi deformacjami czaszki są: plagiocefalia, brachycefalia oraz skafocefalia{:}{:en}The use of skull correction is controversial, and treatment recommendations and reporting of results vary. The most commonly observed deformities of the skull are: plagiocephaly, brachycephaly and scaphocephaly{:}{:zh}The use of skull correction is controversial, and treatment recommendations

Badanie immunohistochemiczne dotyczące fotobiomodulacji przy użyciu światła LED o dwóch różnych długościach fal w leczeniu ran chirurgicznych u myszy

{:pl}Ograniczone gojenie się ran jest trudnym problemem medycznym związanym z chorobami przewlekłymi i starzeniem się. Aby przyspieszyć regenerację skóry, zbadano wiele technik laserowych, wykorzystujących światło LED{:}{:en}Impaired wound healing is a disastrous medical problem associated with chronic diseases and aging. To accelerate skin regeneration many techniques have been researched laser and LED has been used for these purposes. Topical phenytoin is

Wpływ zróżnicowanego treningu biofeedback na grubość mięśnia poprzecznego brzucha w nieswoistym bólu krzyża

{:pl}Stabilność dynamiczna dolnej części pleców jest regulowana przez mięśnie rdzenia, a mianowicie mięśnie poprzeczne brzucha (TrA) i mięśnie wielodzielne. Większość specjalistów rehabilitacji uważa, że trening selektywnej aktywacji TrA może zmniejszyć objawy u osób z niespecyficznym bólem krzyża (NSLBP){:}{:en}The dynamic stability of the low back region is governed by the core musculature, namely the transverse abdominis (TrA) and multifidus. Most rehabilitation

Hipoterapia w rehabilitacji dzieci

{:pl}Hipoterapia to jedna z form animaloterapii (zooterapii). Definiowana jest jako terapeutyczne działanie służące poprawie zdrowia człowieka oraz jego funkcjonowania, przy pomocy konia i jazdy na jego grzbiecie.{:}{:en}Hippotherapy is one of the forms of animal therapy (zootherapy). It is defined as a therapeutic action to improve human health and its functioning, with the help of a horse and riding on its

Wpływ rosyjskiej stymulacji stosowanej wraz ze stopniowanymi ćwiczeniami mięśni brzucha oraz samych stopniowanych ćwiczeń mięśni brzucha na siłę mięśni po plastyce przepukliny brzusznej: randomizowana próba kontrolowana

{:pl}Porównanie wpływu przedoperacyjnego zastosowania stymulacji rosyjskiej wraz ze stopniowanymi ćwiczeniami mięśni brzucha i samych stopniowanych ćwiczeń mięśni brzucha na siłę mięśni brzucha po plastyce przepukliny brzusznej{:}{:en}To compare the effect of preoperative application of Russian stimulation in addition to graduated abdominal exercises and graduated abdominal exercises only on the abdominal muscles’ strength after ventral hernioplasty{:}{:zh}To compare the effect of preoperative application

Restytucja wielkości cech postawy w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej po obciążeniu masą transportowanych przyborów szkolnych w trybie ciągu lewą i prawą ręką uczniów obojga płci w wieku 7 lat

{:pl}Analiza środowiska ucznia to zbiór stresorów pola ekologii człowieka. Materiał, metoda. Badania postawy ciała przeprowadzono w grupie 65 uczniów w wieku 7 lat metodą mory projekcyjnej w 8 pozycjach{:}{:en}The study covered 65 pupils aged 7, using the mora projection method in four positions: 1 – habitual posture 2 – posture after pulling a container with supplies with right hand for

Współpraca specjalistów w zakresie rehabilitacji patologii kręgosłupa

{:pl}Zbadanie wpływu negatywnego stanu psychicznego dzieci i młodzieży żyjących na terenie działań wojennych, na powstawanie i przebieg patologii kręgosłupa. Próba składała się z 1467 młodych osób w wieku 5-18 lat, których rodzice nie zgłaszali patologii kręgosłupa u dzieci, czyli były to „dzieci stosunkowo zdrowe pod względem patologii kręgosłupa”{:}{:en}To study the influence of the negative psychological state of children and adolescents

Wpływ wybranych czynników na stopień niesprawności wynikającej z dolegliwości bó-lowych szyjnej i lędźwiowej części kręgosłupa u lekarzy dentystów

{:pl}Lekarze dentyści z uwagi na specyfikę pracy zawodowej, polegającą między innymi na długotrwałym przebywaniu w statycznej pozycji siedzącej, częstym pochylaniu i rotacji tułowia, powtarzanych sekwencjach ruchów, zaliczają się do grupy ryzyka schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, które z czasem mogą prowadzić do niesprawności{:}{:en}Dentists, due to the specificity of their professional work, consisting in prolonged stay in a static sitting position, frequent tilting

Wpływ światła spolaryzowanego na przerostowe blizny pooparzeniowe

{:pl}Blizna przerostowa (HTS) po oparzeniu stanowi główny problem dla poparzonych pacjentów i jest uważana za ogromny problem dla klinicystów, ponieważ jest bolesna, czerwonawa, uniesiona, swędząca i nie do zaakceptowania z estetycznego punktu widzenia{:}{:en}Hypertrophic scar (HTS) formation after burn remains a major issue for burned patients and is considered a huge problem for clinicians because the hypertrophic scar is painful, reddish,

Zespół wad wrodzonych – situs inversus, atrezja przełyku

{:pl}W przypadku wystąpienia zespołu wad wrodzonych na prawidłowo postawioną diagnozę mają wpływ charakterystyczne cechy. Situs inversus stanowi rzadką wadę rozwojową{:}{:en}In case of a congenital malformation syndrome, a correct diagnosis is made on the basis of characteristic features{:}{:zh}In case of a congenital malformation syndrome, a correct diagnosis is made on the basis of characteristic features{:}{:ru}In case of a congenital malformation syndrome,

Skuteczność wprowadzenia pulsacyjnej terapii polem elektromagnetycznym do mobilizacji i ćwiczeń u pacjentów z dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego po urazie penetrującym twarzy: randomizowane badanie z pojedynczą ślepą próbą

{:pl}Rana penetrująca twarzy może wpływać na funkcję stawu skroniowo-żuchwowego, nawet jeśli nie spowodowała złamania kości twarzy. Pulsacyjna terapia polem elektromagnetycznym (PEMFT) jest powszechną metodą fizjoterapeutyczną, która służy do przyspieszenia powrotu do zdrowia po urazach układu mięśniowo-szkieletowego{:}{:en}Facial penetrating wound can affect TMj function, even if it didn’t cause a facial bone fracture. Pulsed Electromagnetic Field Therapy (PEMFT) is a common physical

Przeszkody napotykane przez obywateli Jordanii w zakresie udziału w sesjach fizjoterapii

{:pl}Cel. Poznanie przeszkód, jakie napotykają pacjenci w Jordanii w zakresie stosowania leczenia fizykoterapeutycznego{:}{:en}Aim. to know the obstacles that encounter patients in Jordan to adhere to physical therapy treatment.{:}{:zh}Aim. to know the obstacles that encounter patients in Jordan to adhere to physical therapy treatment.{:}{:ru}Aim. to know the obstacles that encounter patients in Jordan to adhere to physical therapy treatment.{:}{:lt}Aim. to know

Ocena funkcji stawu ramiennego po alloplastyce odwróconej – doniesienia wstępne

{:pl}Fizjoterapia stanowi ważną część kompleksowego postępowania leczniczego u pacjentów po zabiegu odwróconej alloplastyki stawu ramiennego (ang. reverse total shoulder arthroplasty – RTSA){:}{:en}Physiotherapy is an important part of the comprehensive treatment of patients after reverse total shoulder arthroplasty (RTSA){:}{:zh}Physiotherapy is an important part of the comprehensive treatment of patients after reverse total shoulder arthroplasty (RTSA){:}{:ru}Physiotherapy is an important part of the

Wpływ lasera diodowego o długości fali 905 nm i terapii FDM (Fascial Distortion Model) na wynik pomiaru biodra kopenhaskiego i pachwiny po przeciążeniu przywodziciela pachwiny u zawodników piłki ręcznej: randomizowana próba kontrolna z pojedynczą ślepą próbą

{:pl}Ból pachwiny związany z przeciążeniem przywodzicieli u sportowców jest częstym problemem w medycynie sportowej, podobnie jak kontuzje pachwiny. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu lasera diodowego i terapii FDM na przeciążenie przywodziciela pachwiny u zawodników piłki ręcznej{:}{:en}Groin pain related to adductor strain in athletes is a common problem in sports medicine as much as groin injuries. The purpose of the

Stan wiedzy fizjoterapeutów na temat promocji zdrowia

{:pl}Wysoki poziom wiedzy fizjoterapeutów w zakresie promocji zdrowia i prawidłowych parametrów organizmu jest konieczny do prawidłowego przekazywania informacji pacjentom{:}{:en}A high level of knowledge of physiotherapists in the field of health promotion and proper body parameters is necessary for the correct transmission of information to patients{:}{:zh}A high level of knowledge of physiotherapists in the field of health promotion and proper body

Rozpowszechnienie dyskinezy szkaplerzowej wśród studentek Uniwersytetu Jouf – Alqurayyat: badanie przekrojowe

{:pl}Cel. Określenie częstości występowania, cech i rodzaju dyskinezy szkaplerzowej wśród studentek Uniwersytetu Jouf – Alqurayyat.{:}{:en}Purpose. To find out the prevalence, characteristic and type of scapular dyskinesia among female students at Jouf University – Alqurayyat.{:}{:zh}Purpose. To find out the prevalence, characteristic and type of scapular dyskinesia among female students at Jouf University – Alqurayyat.{:}{:ru}Purpose. To find out the prevalence, characteristic and

Radikulopatia szyjna – wyzwanie dla rehabilitacji w połączeniu ze zmianami patologicznymi: opis przypadku

{:pl}Niniejszy raport ma na celu zwrócenie uwagi klinicystów na znaczenie kompleksowej oceny, począwszy od zebrania szczegółów historii pacjenta. Ten przypadek podkreśla również potrzebę priorytetowego traktowania interwencji, zaczynając od leczenia zachowawczego, w oparciu o ciężkość i pilność{:}{:en}This report aims to alert clinicians to the importance of comprehensive evaluation starting with collecting the details of patient’s history. This case also highlights the

Wibroterapia w zaburzeniach oddechowych, w tym w COVID-19

{:pl}Stosowane z powodzeniem już od lat w rehabilitacji różnych schorzeń techniki manualnego masażu wibracyjnego oraz wibracje terapeutyczne generowane przez urządzenia medyczne wyodrębniają nowy rodzaj fizykoterapii – wibroterapię{:}{:en}Successfully used for years in the rehabilitation of various diseases, the techniques of manual vibration massage and therapeutic vibrations generated by medical devices distinguish a new type of physical therapy – vibrotherapy{:}{:zh}Successfully used for

Stan emocjonalny dzieci we wschodniej Ukrainie

{:pl}Cel badania. Diagnoza i prognoza zaburzeń psychicznych dzieci w wieku przedszkolnym mieszkających we wschodniej Ukrainie w czasie konfliktu zbrojnego. Materiały i metody. W latach 2014-2018 przebadano 1308 dzieci w wieku 5–7 lat z obwodu donieckiego.{:}{:en}Aim of the study. diagnosis and prognosis of mental disorders of preschool children who live in eastern Ukraine during armed conflict{:}{:zh}Aim of the study. diagnosis and

Porównanie wczesnych i późnych wyników operacyjnych pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego pod względem rodzaju dostępu operacyjnego i oceny poziomu sprawności

{:pl}Choroba zwyrodnieniowa to najczęściej spotykana forma patologii stawów człowieka. Szacuje się, że dotyka ona ok. 6% światowej populacji. Obok stawów dłoni oraz stawu kolanowego, staw biodrowy należy do najpowszechniejszych typów OA{:}{:en}Osteoarthritis is the most common form of human joint pathology. It is estimated that it affects about 6% of the world’s population. In addition to the hand and knee joints,

Wpływ ćwiczeń aerobowych na stan zapalny i hormony płciowe u otyłych kobiet z zespołem policystycznych jajników: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Badanie miało na celu sprawdzenie wpływu ćwiczeń aerobowych na stany zapalne i żeńskie hormony płciowe u otyłych kobiet z zespołem policystycznych jajników{:}{:en}This study aimed to investigate the effect of aerobic exercise on inflammation and female sex hormones in obese PCOS women{:}{:zh}This study aimed to investigate the effect of aerobic exercise on inflammation and female sex hormones in obese PCOS women{:}{:ru}This

Ocena efektów terapii z wykorzystaniem inteligentnego robota neurologicznego Fourier M2 u chorych po udarze mózgu z niedowładem połowiczym

{:pl}Celem pracy jest ocena wpływu terapii kończyny górnej z wykorzystaniem inteligentnego robota Fourier M2 u chorych po udarze mózgu z niedowładem połowiczym, prawo- i lewostronnym{:}{:en}The objective of the study is to assess the effect of upper limb therapy with the use of the Fourier M2 smart robot in post-stroke patients with right and left hemiplegia{:}{:zh}The objective of the study is

Efekty treningu aerobowego o poziomie submaksymalnym a ćwiczenia gibkościowe u młodych kobiet – zespół policystycznych jajników

{:pl}Kobiety w wieku rozrodczym cierpią na zaburzenia endokrynologiczne zwane zespołem policystycznych jajników (PCOS). Jest to zasadniczo związane z zaburzeniami metabolicznymi wraz z zaburzeniami rozrodu. Około 50-70% kobiet z zespołem policystycznych jajników cierpi na insulinooporność (IR), która powoduje zespół metaboliczny, dyslipidemię, nadciśnienie, a także nietolerancję glukozy{:}{:en}Women of reproductive age suffer from an endocrine disorder called Polycystic Ovarian Syndromes (PCOS). It is

Dokumentacja medyczna w praktyce fizjoterapeuty. Aspekty prawno-administracyjne

{:pl}Dokumentacja medyczna jest bardzo często traktowana  przez pracowników medycznych jako dodatkowy, przykry i zbyteczny obowiązek. Jednakże obecnie stanowi podstawowe, niepodważalne źródło obrony przed wszelkimi roszczeniami pacjentów{:}{:en}Medical records are very often treated by medical staff as an additional, unpleasant and unnecessary duty. However, it is currently the basic, undeniable source of defence against all claims of patients{:}{:zh}Medical records are very often

Wpływ przezskórnej elektrycznej stymulacji zwoju współczulnego na rzeczywisty dystans chromania w chorobie tętnic obwodowych: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Badanie to przeprowadzono w celu oceny wpływu przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów na zwój współczulny w stadium II choroby tętnic obwodowych Leriche-Fontaine{:}{:en}This study was conducted to assess the effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on Sympathetic ganglion in Leriche-Fontaine stage II peripheral arterial disease{:}{:zh}This study was conducted to assess the effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on Sympathetic ganglion in Leriche-Fontaine

Kinesiology Taping metodą terapeutyczną w wybroczynach krwawych – studia przypadków

{:pl}Kinesiology Taping (KT) jest wszechstronną metodą terapeutyczną pozwalającą na uzyskiwanie efektu leczniczego przez 24 godziny na dobę, wspomagając proces rehabilitacyjny różnych dolegliwości{:}{:en}Kinesiology Taping (KT) is a comprehensive therapeutic method that allows to obtain a therapeutic effect 24 hours a day and supporting the rehabilitation process of various ailments{:}{:zh}Kinesiology Taping (KT) is a comprehensive therapeutic method that allows to obtain a