Artykuły

Porównanie sprawności fizycznej fizjoterapeutów z 20-letnim stażem pracy ze sprawnością fizyczną studentów fizjoterapii

Celem pracy było porównanie sprawności fizycznej fizjoterapeutów z 20-letnim stażem pracy ze sprawnością fizyczną studentów fizjoterapii. Poddano także analizie wydolność badanych. Badania zostały przeprowadzone w terminie od kwietnia 2015 do marca 2016 na grupie 48 zdrowych osób.

Ocena wpływu terapii manualnej na sprawność funkcjonalną rąk chorych z twardziną układową – opis przypadku

Twardzina układowa jest przewlekłą, układową chorobą tkanki łącznej, którą charakteryzuje uszkodzenie naczyń krwionośnych, obecność autoprzeciwciał oraz postępujące włóknienie skóry i narządów wewnętrznych prowadzące do ich niewydolności. Utrata ruchomości w stawach ręki oraz nadgartska, które bardzo często dotykają chorych z twardziną układową, znacznie pogarszają ich jakość życia.

Blended Learning in Physiotherapy Education: Magic Mix That Improves Quality of Student Learning

Teaching face to face and partly online is called blended teaching. In practical oriented subjects like physiotherapy more hands on training is required. Hence online teaching may not help to meet the learning outcomes. But a combination of face to face and online may be very effective in delivering the course contents. In this paper the effect of blended teaching

Postawa wobec aktywności ruchowej i ocena sprawności fizycznej studentów fizjoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Aktywność fizyczna stanowi kluczowy i integrujący element zdrowego stylu życia. Sprawność fizyczna decyduje o zaradności człowieka w różnych sytuacjach życiowych, a jej wysoki poziom może ułatwić wykonywanie pracy, poszerzać możliwości funkcjonalne i współtworzyć prozdrowotny styl życia. Badania wykazują, że fizjoterapeuci są szczególnie predysponowani do promowania zdrowego trybu życia wśród pacjentów. Z drugiej strony, ze względu na charakter wykonywanej pracy, są

Jak pomóc osobom niepełnosprawnym w poprawie ich codziennego życia? – raport z badań z użyciem Racjonalnej Terapii Zachowania

Osoby niepełnosprawne doświadczają w codziennym życiu wielu obciążeń / doświadczeń / zdarzeń stresowych. Stanowi niepełnosprawności często towarzyszy utrata pracy i społeczna izolacja, ponadto bariery architektoniczne w znaczący sposób utrudniają życie osób niepełnosprawnych i obniżają jego jakość. Osoby niepełnosprawne są szczególnie narażone na zachorowanie na depresję i wystąpienie myśli samobójczych, dlatego należy otoczyć je szczególną opieką.

Dobro kultury jako podstawa kultury i etyki

Na kulturę etyczną grupy zawodowej fizjoterapeutów składają się ich postawy i przekonania etyczne na każdym etapie kształcenia oraz pracy zawodowej. Kulturę zawodu można tworzyć poprzez wprowadzenie odpowiedniego programu etycznego. Kultura i etyka wzajemnie się uzupełniają, wzmacniają nowe zasady i postawy ludzkie. Kultura odgrywa znaczącą rolę w życiu każdej grupy zawodowej oferując wspólny język i sposób zachowania.

Metoda wartościowania wypowiedzi o kształceniu postaw studentów fizjoterapii na gruncie metaetyki

{:pl}W fizjoterapii tak jak w przypadku innych zawodów medycznych oprócz zdobywania wiedzy i osiągania umiejętności zawodowych istotną rolę odgrywa etyka zawodowa. Cel pracy. Celem pracy jest weryfikacja wypowiedzi studentów fizjoterapii o przedmiotach (dyscyplinach) humanistycznych, które powinny mieć wpływ na kształcenie postawy etycznej. {:}{:en}In physiotherapy, just like in the other medical professions, in addition to acquiring the actual knowledge and gaining

Analiza porównawcza postępowania fizjoterapeutycznego u dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem atypowym

{:pl}Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju mającym wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania dziecka. Powoduje zaburzenia w nawiązywaniu komunikacji interpersonalnych. Prowadzi do występowania trudności w podporządkowywaniu się regułom społecznym wynikającym z braku ich zrozumienia. {:}{:en}The autism is an all-embracing development disorder that affects all areas of the child functioning. It causes disturbances in the interpersonal communication. It leads to difficulties in submission

Rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu z uwzględnieniem czynników socjo-demograficznych

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia udar mózgu stanowi trzecią po chorobach serca i nowotworach przyczynę zgonów. Szacuje się, że co roku umiera z tego powodu 4,6 miliona ludzi na świecie, w tym 3,2 miliona w krajach rozwijających się i 1,2 miliona w krajach uprzemysłowionych. Zaobserwowano, że na skuteczność fizjoterapii osób po udarze mózgu wpływ mają czynniki biologiczne, oraz sytuacja społeczno-ekonomiczna

Zmiany wskaźnika stabilności oraz kontrolowanej równowagi u pacjentów po przebytej alloplastyce stawu biodrowego we wczesnym okresie pooperacyjnym

{:pl}Zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego stanowią jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości bólowych u pacjentów w średnim i starszym wieku. Ponadto dochodzi do spadku aktywności oraz obniżenia jakości życia w sferze psychicznej, społecznej i fizycznej.{:}{:en}Degenerative disorders of the hip joint are one of the most common causes of pain in patients in middle and old ages. In addition to pain, there occurs

Fizjoterapia po rekonstrukcji ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego – opis przypadku

{:pl}Uraz lub też zmiany zwyrodnieniowe związane z wiekiem są najczęstszą przyczyną utraty funkcji w obrębie struktur stożka rotatorów. Leczenie artroskopowe stożka rotatorów jest leczeniem coraz powszechniej stosowanym ze względu na potencjalne korzyści płynące z małych nacięć. {:}{:en}Trauma or degenerative disorders associated with age are the most common cause of loss of functions within the structures of the rotator cuff. The

Współczynnik skuteczności fizykoterapeutycznej pól magnetycznych po wszczepieniu implantu zębowego

{:pl}Celem pracy było oszacowanie najefektywniejszego oddziaływania magnetostymulacji stało- i zmiennopolowej oraz magnetostymulacji z ledoterapią w przypadku doznań bólowych po wszczepieniu implantu zębowego.{:}{:en}The purpose of this study was to estimate the most efficient effect of steady and variable field magnetic stimulation and magnetic stimulation with LED light therapy in case of sensation of pains after the dental implant implantation.{:}{:zh}The purpose of

Fizjoterapeuta – predyspozycje zawodowe. Poziom gibkości

{:pl}Możliwie wysoki poziom sprawności funkcjonalnej jest nie tylko podstawą dobrostanu człowieka, ale odgrywa też istotną rolę w pełnieniu ról społecznych, w tym funkcji zawodowych. Wśród zawodów, gdzie sprawność fizyczna jest istotnym elementem jakości wykonywanej pracy, jest zawód fizjoterapeuty. Jedną ze składowych sprawności fizycznej jest gibkość. W zawodach cechujących się zmiennością pozycji oraz różnym obciążeniem wysiłkiem właściwy poziom gibkości wydaje się