Artykuły

Ocena tętna treningowego u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)

{:pl}Celem pracy była ocena tętna treningowego u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc{:}{:en}The objective of the study was to evaluate the training heart rate in patients with chronic obstructive pulmonary disease.{:}{:zh}The objective of the study was to evaluate the training heart rate in patients with chronic obstructive pulmonary disease.{:}{:ru}The objective of the study was to evaluate the training heart rate

Porównanie skuteczności programu treningowego na bieżni podwodnej i naziemnej w zakresie kinematyki tułowia u pacjentów po udarze: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Zaburzenia chodu są powszechnym problemem klinicznym u pacjentów po udarze. Ruch tułowia, kontrola i symetria są ważnymi warunkami chodu.{:}{:en}Gait disorder is a common clinical problem for stroke survivors. Trunk movement, control and symmetry are important prerequisite for gait. Trunk kinematics rarely investigated during gait cycle.{:}{:zh}Gait disorder is a common clinical problem for stroke survivors. Trunk movement, control and symmetry are

Wpływ terapii zimnem i ultradźwiękami na kifozę posturalną u kobiet przed i po menopauzie: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Kifoza piersiowa jest jednym z objawów pomenopauzalnej osteoporozy kręgosłupa, dlatego zaleca się zapobieganie występowaniu kifozy związanej z niedoborem estrogenów, zwłaszcza u kobiet przed menopauzą, u których kifoza zaczyna się rozwijać.{:}{:en}Thoracic kyphosis is one of the manifestations of post-menopausal spinal osteoporosis so it is preferable to prevent incidence of kyphosis related to estrogen deficiency especially for premenopausal whose kyphosis start to

Wpływ urządzenia do ćwiczeń na wzmocnienie płuc na podatność płuc i jakość życia u osób starszych

{:pl}Cel. Ocena wpływu urządzenia do ćwiczeń na wzmocnienie płuc na podatność płuc, wydolność tlenową i jakość życia osób starszych.{:}{:en}Purpose. To assess the effect of lung boost exerciser on lung compliance, aerobic functional capacity and quality of life in elderly.{:}{:zh}Purpose. To assess the effect of lung boost exerciser on lung compliance, aerobic functional capacity and quality of life in elderly.{:}{:ru}Purpose. To

Opinia fizjoterapeutów na temat wpływu pracy Inspektora Ochrony Danych na bezpieczeństwo danych pacjentów

{:pl}Ze względu na potrzebę stałej ochrony danych osobowych pacjentów i znajomość dotyczących ich przepisów prawa, a także roli Inspektora Ochrony Danych (IOD) w systemie ochrony zdrowia, istotne jest, by fizjoterapeuci praktykujący swój zawód posiadali aktualną wiedzę na temat przepisów prawa i wiedzieli, do kogo zwrócić się z problemami.{:}{:en}Due to constant need for protection of patients’ personal data and for up-to-date

Wpływ treningu aerobowego i treningu oporowego na wydolność funkcjonalną u osób po ostrej białaczce szpikowej: badanie porównawcze

{:pl}Zmęczenie związane z rakiem jest uporczywym objawem u osób po ostrej białaczce szpikowej, z towarzyszącą zmniejszoną zdolnością funkcjonalną, co dodatkowo pogarsza jakość ich życia. Niniejsze badanie miało na celu porównanie wpływu treningu aerobowego i treningu oporowego na wydolność funkcjonalną u osób po ostrej białaczce szpikowej (AML){:}{:en}Cancer-related fatigue is a persistent symptom in acute myeloid leukemia survivors, with associated decreased functional

Wpływ manipulacji osteopatycznych trzewnych na ból krzyża spowodowany dysfunkcjami trzewnymi

{:pl}Cel. Ocena skuteczności osteopatii trzewnej w leczeniu bólu krzyża spowodowanego dysfunkcjami trzewnymi.{:}{:en}Purpose. To assess the efficacy of visceral osteopathy for low back pain (LBP) caused by visceral dysfunctions.{:}{:zh}Purpose. To assess the efficacy of visceral osteopathy for low back pain (LBP) caused by visceral dysfunctions.{:}{:ru}Purpose. To assess the efficacy of visceral osteopathy for low back pain (LBP) caused by visceral dysfunctions.{:}{:lt}Purpose.

Czy propriocepcja szyjna wpływa na sprawność ręki u fizjoterapeutów cierpiących z powodu mechanicznego bólu szyi?

{:pl}Badanie to przeprowadzono w celu porównania propriocepcji szyjnej ze sprawnością ręki u fizjoterapeutów z mechanicznym bólem szyi i bez niego oraz w celu określenia związku między propriocepcją szyjną a sprawnością ręki u fizjoterapeutów{:}{:en}This study was conducted to compare between cervical proprioception and hand dexterity in physiotherapists with and without mechanical neck pain, and to determine the relationship between cervical proprioception

Wpływ magnetostymulacji na stopień nietrzymania moczu u kobiet po menopauzie

{:pl}Nietrzymanie moczu (NM) to według definicji ICS „każda niekontrolowana utrata moczu”. Wśród szeroko pojętej definicji wyróżnia się różne postacie NM: wysiłkowa, nagląca, z przepełnienia, mieszana, przejściowa, moczenie nocne oraz inne typy NM. Najczęstszą postacią wśród wymienionych jest typ wysiłkowego nietrzymania moczu oraz postać mieszana.{:}{:en}Urinary incontinence (UI) is according to ICS definition "every uncontrolled urine loss". Among the broadly understood definition,

Związek między pomiarami antropometrycznymi a centralnymi markerami zmęczeniowymi po zastosowaniu protokołu zmęczenia wysiłkowego

{:pl}Określenie związku między centralnymi markerami zmęczeniowymi (serotonina i testosteron) a pomiarami antropometrycznymi. {:}{:en}Aim. To identify the relationship between central fatigue markers (Serotonin and testosterone) and anthropometric measures{:}{:zh}Aim. To identify the relationship between central fatigue markers (Serotonin and testosterone) and anthropometric measures{:}{:ru}Aim. To identify the relationship between central fatigue markers (Serotonin and testosterone) and anthropometric measures{:}{:lt}Aim. To identify the relationship between

Wpływ zmodyfikowanych ćwiczeń oddechowych qigong na acylowany hormon greliny u pacjentów otyłych: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Kontrolowanie apetytu jest ważnym czynnikiem pomagającym otyłym pacjentom trzymać się planu diety. Celem badania było zbadanie wpływu zmodyfikowanego ćwiczenia oddechowego qigong na poziom acylowanej greliny (AG) i odczuwanie głodu{:}{:en}Purpose. Controlling one's appetite is an important factor in assisting obese patients to stick to their diet plan. The study's goal was to look into the effect of a modified qigong breathing

Porównanie wpływu wibracji całego ciała i pulsującego pola magnetycznego na gęstość kości u dzieci z diplegią: randomizowana, kontrolowana próba

{:pl}omimo dobrze znanych korzyści płynących ze stosowania wibracji całego ciała i pulsującego pola magnetycznego na gęstość kości u dzieci z diplegią, żadne z wcześniejszych badań nie oceniało różnicy między obiema technikami w zakresie gęstości kości u dzieci z diplegią. Dlatego celem niniejszej pracy była ocena różnicy między zastosowaniem wibracji całego ciała a pulsującego pola magnetycznego podczas stosowania wybranego programu ćwiczeń

Przegląd piśmiennictwa na temat możliwości zastosowania Kinesiology Tape w chorobach narządu ruchu. Metaanaliza

{:pl}Kinesiology Tape (KT) jest szeroko stosowany u pacjentów z dysfunkcjami mięśni i z bólami. Cele. Przedstawienie aktualnej wiedzy na temat KT jako metody leczenia pacjentów z zaburzeniami mięśni i bólem.{:}{:en}Kinesilogy Tape (KT) is widely used in patients with muscular disorders and pain. Objectives. To present the current body of knowledge on KT as a treatment method in patients with muscular

Wpływ ćwiczeń stabilności szyi na ból i niepełnosprawność szyi u pacjentów ze spondylozą szyjną: randomizowane kontrolowane badanie

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu ćwiczeń stabilizujących szyję (CSE) na ból i niepełnosprawność funkcjonalną szyi u pacjentów ze spondylozą szyjną{:}{:en}Purpose. To investigate the effect of cervical stability exercises (CSE) on neck pain and neck functional disability in patients with cervical spondylosis{:}{:zh}Purpose. To investigate the effect of cervical stability exercises (CSE) on neck pain and neck functional disability in patients with cervical spondylosis{:}{:ru}Purpose.

Internetowe i oparte na zdjęciach programy domowe usprawniające funkcje kończyn górnych dla dzieci z porażeniem mózgowym połowiczym po wstrzyknięciu toksyny botulinowej

{:pl}Internetowy program domowy pozwala na ciągłą opiekę w dowolnym momencie, kontroluje zapotrzebowania i jest uważany za doskonałą metodę kontroli infekcji. Niniejsze badanie przeprowadzono w celu zbadania wpływu zastosowania programu domowego i programu opartego na zdjęciach w porównaniu do tradycyjnego programu fizjoterapii, na umiejętności chwytania dłonią i zakres ruchu wyprostu nadgarstka i supinacji przedramienia dotkniętej chorobą kończyny górnej u dzieci z

Wpływ fali uderzeniowej na pierwotne bolesne miesiączkowanie: randomizowane badanie

{:pl}Pierwotne bolesne miesiączkowanie to skurczowy ból w podbrzuszu, który dotyka około 90% dorastających kobiet. Celem pracy było zbadanie wpływu fali uderzeniowej na pierwotne bolesne miesiączkowanie.{:}{:en}Primary dysmenorrhea is a cramping aching pain in the lower abdominal that affects nearby 90% of adolescent females. The purpose of this study was to investigate the impact of the shock wave therapy on primary dysmenorrhea.{:}{:zh}Primary

Postępowanie ortotyczne w rehabilitacji dzieci ze stopą płasko-koślawą

{:pl}Stopa płasko-koślawa jest częstą deformacją trójpłaszczyznową pojawiającą się w wieku rozwojowym. Charakteryzuje ją ewersja kości piętowej w stosunku do piszczeli, pronacja stopy i obniżenie łuku podłużnego przyśrodkowego podczas obciążenia. Przyjmuje się, że hipermobilność stawów oraz wysoka masa ciała zwiększają częstość występowania stopy płasko-koślawej w każdym wieku{:}{:en}Plano-valgus foot is a common three-plane deformity that appears at developmental age. It is characterized

Wpływ haloterapii i urządzenia Acapella na funkcje wentylacyjne u mężczyzn z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc: badanie z randomizacją

{:pl}Celem pracy było porównanie wpływu haloterapii oraz urządzenia Acapella jako metody oczyszczania dróg oddechowych na odpowiedź funkcji wentylacyjnej u mężczyzn chorych na POChP{:}{:en}The aim of this study was to compare the effects of the halotherapy versus Acapella device as a method of airway clearance on the response of ventilatory functions in men patients with COPD{:}{:zh}The aim of this study was

Wpływ treningu w wirtualnej rzeczywistości na ryzyko upadków i jakość życia osób starszych

{:pl}Jednym z czynników ryzyka upadku związanych ze starzeniem się jest pogorszenie stabilności postawy. Niniejsze badanie miało na celu ocenę wpływu treningu w wirtualnej rzeczywistości (VRT) na ryzyko upadków i jakość życia osób starszych. {:}{:en}One of the fall risk factors associated with aging is the deterioration of postural stability. This study aimed to evaluate the effects of Virtual Reality Training (VRT) on

Wpływ pulsacyjnego pola elektromagnetycznego oraz prądu interferencyjnego na grubość tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej u kobiet po porodzie

{:pl}Cel. Porównanie skuteczności pulsacyjnego pola elektromagnetycznego i prądu interferencyjnego na grubość tkanki tłuszczowej brzucha u kobiet po porodzie. {:}{:en}Objective. To compare the efficacy of the pulsed electromagnetic field and the interferential current effects on abdominal fat thickness in postnatal women{:}{:zh}Objective. To compare the efficacy of the pulsed electromagnetic field and the interferential current effects on abdominal fat thickness in postnatal women{:}{:ru}Objective.

Zaburzenia motoryki dużej w autyzmie

{:pl}Zaburzenia motoryki dużej występujące u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wynikają z nieprawidłowej dystrybucji napięcia mięśniowego oraz z nieprawidłowości w przetwarzaniu procesów sensorycznych, głównie w układzie przedsionkowym oraz proprioceptywnym{:}{:en}Gross motor impairments occurring in children with autism spectrum disorders result from abnormal distribution of muscle tone and abnormalities in sensory processing, mainly in the vestibular and proprioceptive systems{:}{:zh}Gross motor impairments

Wpływ nowego manewru refleksologicznego na czynność płuc i sprawność funkcjonalną pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc w programie rehabilitacji oddechowej: randomizowane badanie kontrolne

{:pl}Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to złożona choroba, która wymaga interdyscyplinarnych interwencji zapewnionych przez pracę zespołową ściśle współpracujących świadczeniodawców. Rehabilitacja oddechowa powinna być traktowana jako element zintegrowanego leczenia pacjenta.{:}{:en}Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a complex disease that requires multidisciplinary interventions provided by a team work of care providers working closely. Pulmonary rehabilitation should be considered a part of integrated

Wpływ czasu treningu z biofeedbackiem na moment obrotowy mięśni i ruch kolanowy po uwolnieniu półścięgna u dzieci ze spastycznym porażeniem czterokończynowym z porażeniem mózgowym: randomizowana, kontrolowana próba

{:pl}Skrócenie przyśrodkowej części ścięgna podkolanowego stanowi poważne częste powikłanie u dzieci cierpiących na spastyczne czterokończynowe porażenie mózgowe. Cel. Celem badania było zbadanie skuteczności synchronizacji czasu treningu biofeedbacku po uwolnieniu ścięgna u dzieci z porażeniem mózgowym spastycznym z porażeniem czterokończynowym. Projekt. prospektywne, randomizowane, kontrolowane badanie z pojedynczą ślepą próbą{:}{:en}Medial hamstring shortening represents a serious common complication in children suffering from spastic

Wpływ rehabilitacji przedsionkowej na stabilność postawy u pacjentów z udarem w przednim obszarze unaczynienia: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Brak stabilności postawy po udarze w przednim obszarze unaczynienia jest uważany za główną przyczynę upadków i zależności funkcjonalnej. Ostatnio zwrócono szczególną uwagę na mechanizmy odzyskiwania równowagi w pozycji stojącej po udarze. Dowody potwierdzają skuteczność rehabilitacji przedsionkowej u pacjentów z centralnymi zaburzeniami przedsionkowymi{:}{:en}Postural stability after anterior circulation stroke is considered a major cause of falling and functional dependence. Recently, special attention

Wpływ fizjoterapii na tolerancję wysiłku u chorych po przebytym COVID-19

{:pl}Pacjenci po ciężkiej chorobie COVID-19 potrzebują efektywnego leczenia oraz pełnej opieki medycznej. Ważnym aspektem pomyślnego powrotu do zdrowia jest wdrożenie kompleksowej rehabilitacji. Rehabilitacja dla ozdrowieńców ma na celu przede wszystkim przywrócenie lub poprawę prawidłowej czynności układu oddechowego, zmniejszenie nasilenia objawów choroby oraz zaburzeń związanych z chorobami współistniejącymi, a także zwiększenie wydolności fizycznej organizmu. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu

Długoterminowy efekt programu fizjoterapii u pacjentów z oporną na leczenie dławicą piersiową: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Pomimo wielu skutecznych metod leczenia farmakologicznego i sukcesu kardiologii interwencyjnej, wielu pacjentów nadal doświadcza objawów opornościowych, czyli tzw. opornej na leczenie dławicy piersiowej, która znacząco pogarsza jakość życia. Cel. Zbadanie wpływu programu treningu wysiłkowego oraz TENS na funkcję śródbłonka, jakość życia i wydolność fizyczną u pacjentów z dławicą piersiową{:}{:en}Despite number of effective pharmacological treatments and the success of interventional cardiology,

Wpływ ćwiczeń aerobowych lub ćwiczeń oporowych na krzepnięcie krwi u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek

{:pl}Cel. Porównanie wpływu aktywności aerobowej i oporowej na krzepnięcie krwi w przewlekłej chorobie nerek (PChN){:}{:en}Purpose. To compare the effects of aerobic and resistive activity on blood coagulation in chronic kidney disease (CKD){:}{:zh}Purpose. To compare the effects of aerobic and resistive activity on blood coagulation in chronic kidney disease (CKD){:}{:ru}Purpose. To compare the effects of aerobic and resistive activity on blood

Postępowanie fizjoterapeutyczne w zapaleniu gęsiej stopki – studium przypadku

{:pl}Artykuł przedstawia kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne w zapaleniu kaletki maziowej gęsiej stopki. Na wstępie przybliżono przyczynyzapalenia oraz jego objawy.{:}{:en}The article presents a comprehensive rehabilitation procedure in goose foot bursitis. At the beginning, the causes of inflammation and its symptoms were presented{:}{:zh}The article presents a comprehensive rehabilitation procedure in goose foot bursitis. At the beginning, the causes of inflammation and its symptoms

Potencjalny wpływ treningu przy użyciu trenażera Aerobika z oscylacją dodatniego ciśnienia wydechowego na gazometrię krwi tętniczej, wydolność funkcjonalną i jakość życia pacjentów z rozstrzeniem oskrzeli

{:pl}U pacjentów z rozstrzeniem oskrzeli dochodzi do utraty elastycznej i mięśniowej tkanki, co utrudnia prawidłowy drenaż wydzieliny oskrzelowej, który może być chronicznie osłabiony, powodując łagodną lub umiarkowaną niedrożność dróg oddechowych, która wpływa na utlenowanie krwi, a w konsekwencji na jakość życia. Cel: Celem pracy była ocena potencjalnego wpływu treningu przy użyciu trenażera Aerobika z dodatnim ciśnieniem wydechowym na gazometrię krwi

Wpływ ćwiczeń oporowych oraz aerobowych na zmęczenie związane z rakiem i odporność u pacjentek z rakiem piersi poddawanych chemioterapii uzupełniającej: randomizowane badanie kontrolowane

{:pl}Cel. Porównanie wpływu ćwiczeń oporowych i aerobowych na zmęczenie związane z rakiem i odporność u pacjentek z rakiem piersi poddawanych chemioterapii uzupełniającej{:}{:en}Purpose. To compare the effects of resistance and aerobic exercises on cancer related fatigue and immunity in breast cancer patients undergoing adjuvant chemotherapy{:}{:zh}Purpose. To compare the effects of resistance and aerobic exercises on cancer related fatigue and immunity in

Rola fizjoterapeuty w aktywności fizycznej u osób pracujących zdalnie

{:pl}Pandemia COVID-19 spowodowała wprowadzenie restrykcji w wielu krajach, które zmuszały lub zachęcały obywateli do pozostania w izolacji, najlepiej w domu. W wielu krajach pracodawcy wysłali pracowników do pracy zdalnej. Z kolei siłownie oraz inne miejsca sportu i rekreacji zostały zamknięte decyzją rządu. Wszystko to sprawiło, że obywatelom pozostały nieliczne możliwości i motywatory do aktywności fizycznej. Cel. Niniejszy artykuł poświęcono opisowi