Artykuły

Kondycja psychofizyczna dziecka w czasie pandemii COVID-19

Każda epidemia powoduje wiele zmian w życiu społecznym i gospodarczym. Pandemia COVID– 19 przypadła na czasy, Pandemia COVID-19 przypadła na czasy, podczas których wykorzystano technologie informatyczne. W trakcie izolacji społeczeństwa praca i nauka zdalna pomagały w wykonywaniu czynności zawodowych oraz edukacji szkolnej i jednocześnie wywoływały niepożądane następstwa

Wpływ treningu mięśni oddechowych wykonywanego przy użyciu urządzenia Ultrabreathe na czynność płuc w dystrofii mięśniowej Duchenne’a poprzez telefizjoterapię

{:pl}Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD), zaburzenie sprzężone z chromosomem X, powodujące niewydolność oddechową, spowodowaną postępującym osłabieniem mięśni oddechowych, zwłaszcza przepony{:}{:en}Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), an X linked disorder resulting in respiratory insufficiency, caused by progressive respiratory muscle weakness particularly in diaphragm{:}{:zh}Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), an X linked disorder resulting in respiratory insufficiency, caused by progressive respiratory muscle weakness particularly in diaphragm{:}{:lt}Duchenne Muscular

Wpływ treningu pilates na funkcje poznawcze u pacjentów po udarze mózgu: randomizowana kontrolowana próba

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu treningu pilates na funkcje poznawcze u pacjentów po udarze mózgu{:}{:en}Purpose. To investigate the effect of pilates training on cognitive functions in patients with stroke.{:}{:zh}Purpose. To investigate the effect of pilates training on cognitive functions in patients with stroke.{:}{:lt}Purpose. To investigate the effect of pilates training on cognitive functions in patients with stroke.{:}{:hr}Purpose. To investigate the effect of

Aktywność fizyczna i czynniki ryzyka u osób z pęcherzem nadaktywnym

{:pl}Celem głównym badań była ocena aktywności fizycznej u osób z pęcherzem nadaktywnym OAB. Celem dodatkowym była ocena zależności między aktywnością fizyczną a czynnikami ryzyka OAB tj.: wiekiem, BMI, obwodem talii, obwodem bioder, WHR, stresem.{:}{:en}The aim of the study was to assess physical activity in subjects with overactive bladder OAB. The additional aim was to assess the relationships between physical activity

Zapobieganie bliznom przy użyciu terapii laserowej niskiego poziomu stosowanej na ranę

{:pl}Cel. Ocena wpływu wcześnie wprowadzonej terapii laserowej niskiego poziomu (LLLT) na tworzenie się blizny po ranie pooperacyjnej i zakres ruchu (ROM) stawów międzypaliczkowych (IP) po chirurgicznej naprawie uszkodzenia ścięgna zginacza ręki{:}{:en}Objective. To evaluate the effect of an early intervention of Low Level Laser Therapy (LLLT) on incisional wound scar formation and range of motion (ROM) of interphalangeal (IP) joints post

Upośledzenie zdolności funkcjonalnej u pacjentów z chorobą Parkinsona, badanie jakościowe

{:pl}Badania populacyjne prowadzone nad częstością występowania choroby Parkinsona są ważne dla zrozumienia przez naukowców historii choroby, jej przebiegu i związanych z nią czynników ryzyka. Informacje o częstości występowania w różnych grupach wiekowych i płciach mogą pomóc ekspertom opieki zdrowotnej w opracowaniu strategii spełniających potrzeby pacjentów{:}{:en}Population studies on the incidence of Parkinson’s are important to scientists’ understanding of the history of

Wpływ zaburzeń składu ciała na jakość życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

{:pl}POChP to przewlekła choroba zapalna stanowiąca istotny problem zdrowia publicznego. Jej charakterystyczną cechą jest niecałkowicie odwracalne, postępujące ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe{:}{:en}COPD is a chronic inflammatory disease that constitutes a significant public health problem. It is characterized by not fully reversible, progressive limitation of airflow through the airways. In addition to the harmful pulmonary effects, COPD manifests itself with

Wpływ terapii metodą Butejki na obniżenie szczytowego przepływu wydechowego i jakość życia chorych na astmę

{:pl}Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych charakteryzującą się niedrożnością dróg oddechowych i nadreaktywnością oskrzeli, która jest przynajmniej częściowo odwracalna. W klinicznym leczeniu astmy często stosuje się seryjne pomiary szczytowego przepływu wydechowego w celu poprawy diagnozy, oszacowania nasilenia i odszukania zmiennych powodujących występowanie objawów{:}{:en}Asthma is a chronic inflammatory illness of the airways characterised by airway obstruction and bronchial hyper-responsiveness that

Wpływ ćwiczeń wzmacniających biodra i tradycyjnych ćwiczeń wzmacniających na wczesne wyniki po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

{:pl}Po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACLR) dochodzi do osłabienia mięśni kończyn dolnych, a szczególnie mięśni bioder. Z piśmiennictwa wynika, że zmniejszenie siły stawu biodrowego po ACLR może prowadzić do zmian biomechanicznych w obrębie kończyny dolnej{:}{:en}Lower extremity muscles weakness occur after the reconstruction of the anterior cruciate ligament (ACLR), specifically the hip muscles. The literature suggests that decreased hip strength which

Zmiany podatkowe a prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów

{:pl}Fizjoterapeuta prowadzący lub myślący o założeniu własnej działalności gospodarczej musi uwzględnić wiele czynników wpływających na rentowność firmy. Wszelkie przewidywalne koszty, a także nagłe kryzysy i zmiany geopolityczne powinny być brane pod uwagę ze względu na ich znaczny wpływ na możliwość dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa{:}{:en}A physiotherapist running or thinking of starting his/her own business must take into account many factors affecting business

Zespół napięcia przedmiesiączkowego i jego objawy biopsychospołeczne wśród studentek fizjoterapii we Wschodniej Delcie: badanie eksploracyjne

{:pl}Podczas fazy lutealnej cyklu miesiączkowego pojawiają się istotne klinicznie objawy fizyczne i psychiczne, znane jako zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Ten stan może być niezwykle niepokojący i może utrudniać kobietom zdolność wykonywania pracy.{:}{:en}During the luteal phase of the menstrual cycle, a set of clinically significant physical and psychological symptoms known as premenstrual syndrome (PMS) emerge. This condition can be extremely distressing

Dwuwymiarowa analiza parametrów chodu dzieci zdrowych i dzieci z nadwagą – badanie obserwacyjne

{:pl}Analiza chodu to systematyczne badanie lokomocji człowieka, które obejmuje ocenę ruchów ciała, mechaniki ciała i aktywności mięśni. Cel. Analiza zmiennych czasoprzestrzennych i kinematycznych wśród dzieci z nadwagą i dzieci zdrowych{:}{:en}Gait analysis is a systematic study of human locomotion that involves evaluating body motions, body mechanics, and muscle activity. Objective. To analyze spatiotemporal and kinematics variables among overweight children and normal

Zastosowanie nieinwazyjnej stymulacji mózgu z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS) lub przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS) w terapii dysfagii w następstwie udaru niedokrwiennego mózgu – analiza doniesień z badań

{:pl}Niniejsza praca poświęcona została analizie publikacji z ostatniej dekady, dotyczących badań nad wykorzystaniem nieinwazyjnej stymulacji mózgu (TMS, tDCS) w terapii dysfagii w następstwie udaru niedokrwiennego mózgu{:}{:en}This study is devoted to the analysis of publications from the last decade concerning research on the use of non-invasive brain stimulation (TMS, tDCS) in the treatment of dysphagia following an ischemic stroke{:}{:zh}This study is

Występowanie wad postawy i dysbalansu mięśniowego u dzieci ze środowiska miejskiego i wiejskiego

{:pl}Badanie posturalne uważane jest za jedną z najważniejszych części badania ogólnego i dlatego stanowi podstawę do postawienia prawidłowej diagnozy oraz ustalenia działań zapobiegawczych lub właściwego postępowania leczniczego. Celem pracy była ocena stanu funkcjonalnego dzieci w wieku szkolnym{:}{:en}Postural examination is considered to be one of the most important parts of the general examination and is therefore the basis for correct diagnosis

Wpływ spirometrii bodźcowej na test czynnościowy płuc u pacjentów z zapaleniem płuc po COVID-19

{:pl}COVID-19 wywołany wirusem SARS-CoV-2 został uznany przez WHO za pandemię. Gorączka, duszność, kaszel i odkrztuszanie wskazują na zajęcie płuc w postaci zapalenia płuc, a jego najczęstszymi powikłaniami są zwłóknienie płuc, przewlekła niewydolność oddechowa i obniżona jakość życia{:}{:en}COVID-19 caused by SARS-CoV-2 virus was assigned as a pandemic by WHO. Fever, breathlessness, cough and expectoration indicates lung involvement in the form of

Wpływ ćwiczeń interwałowych o wysokiej intensywności na ból, niepełnosprawność i równowagę autonomiczną u pacjentek z niespecyficznym przewlekłym bólem krzyża

{:pl}Cel. Ocena wpływu 6-tygodniowego schematu ćwiczeń interwałowych o wysokiej intensywności (HIIE) na ból, niepełnosprawność, a także równowagę autonomiczną u kobiet z niespecyficznym przewlekłym bólem krzyża (NSCLBP){:}{:en}Aim. to assess the impact of a 6-weeks high-intensity interval exercise (HIIE) regimen on pain, disability, as well as autonomic balance in women with nonspecific chronic low back pain (NSCLBP){:}{:zh}Aim. to assess the impact of

Wpływ pandemii na jakość życia u ludności polskiej i niemieckiej

{:pl}Jakość życia w dobie pandemii nabrała zupełnie innego wymiaru. W wyniku restrykcji konieczne było przeorganizowane życia w każdej sferze. Prowadzić to mogło do szeregu negatywnych konsekwencji, między innymi do pogorszenia zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, a także do zaburzeń umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji społecznych{:}{:en}Quality of life during the pandemic has taken on a completely different dimension. As a result of

Różnice między kończynami i między płciami w teście równowagi Y-balance u zdrowych i wysportowanych studentów

{:pl}Cel. Badanie wpływu płci na wyniki testu równowagi Y-balance (YBT) i różnic między kończynami u studentów płci męskiej i żeńskiej{:}{:en}Objectives. To investigate the gender effect on the performance of Y-balance test (YBT) and the interlimb differences in males and females{:}{:zh}Objectives. To investigate the gender effect on the performance of Y-balance test (YBT) and the interlimb differences in males and females{:}{:lt}Objectives.