Wpływ terapii neurorozwojowej na hospitalizację i wzrost wcześniaków na oddziale intensywnej terapii noworodkowej

Maha Khairy M. El-Shaarawy, Manal S. Abd El-Wahab, Samia A. Abdel Rahman, Mohammed Fakher H. Ali


Maha Khairy M. El-Shaarawy, Manal S. Abd El-Wahab, Samia A. Abdel Rahman, Mohammed Fakher H. Ali – Effect of neurodevelopmental treatment on hospitalization and growth of premature infants in neonatal intensive care unit. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 240-244

Streszczenie
Wprowadzenie. Jakość życia i standard opieki zdrowotnej w społeczeństwie mierzy się śmiertelnością wcześniaków. Alternatywne leczenie może być skuteczne w zwiększaniu przeżywalności wcześniaków. U wcześniaków przyrost masy ciała staje się głównym kryterium wypisu ze szpitala. Terapia neurorozwojowa (NDT) może być bezpiecznie stosowana u wcześniaków w różnych stanach fizjologicznych. Cel. Niniejsze badanie miało na celu zbadanie wpływu terapii NDT na czas pobytu w szpitalu i wzrost wcześniaków na Oddziale Intensywnej Opieki Noworodkowej (NICU). Metody. To wygodne quasi-eksperymentalne badanie prowadzono od września 2019 r. do listopada 2020 r. na OIOM-ie w Damanhur Teaching Hospital w Egipcie. W badaniu wzięło udział 108 wcześniaków w wieku od 32 do 37 tygodni z masą urodzeniową od 1150 do 3900 gramów. Wcześniaki zostały przydzielone do grup kontrolnych i badawczych. Waga, długość i obwód głowy zostały zmierzone jako wskaźniki wzrostu dla obu grup przed, po tygodniu interwencji i przy wypisie. Obie grupy oprócz konwencjonalnego programu fizjoterapii klatki piersiowej były poddawane leczeniu. W grupie badanej zastosowano dodatkowo terapię NDT. Wyniki. W obu grupach obserwuje się znaczny wzrost masy ciała z istotną różnicą między grupami dopiero po tygodniu interwencji na korzyść grupy badanej. Istotny wzrost długości występuje tylko w grupie badanej, bez istotnych różnic między grupami. Nie zaobserwowano istotnej zmiany w obwodzie głowy ani między grupami, ani między okresami pomiarowymi dla każdej grupy. Wyniki wykazały również istotny spadek liczby hospitalizacji na OIOM-ie w grupie badanej w porównaniu z grupą kontrolną. Wniosek. Można wywnioskować, że terapia NDT może poprawić wzrost i zminimalizować hospitalizację wcześniaków na OIOM-ie.
Słowa kluczowe
terapia neurorozwojowa, hospitalizacja, wzrost, wcześniaki, oddział intensywnej terapii noworodków
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Opracowanie protokołu treningu funkcjonalnego w celu przyspieszenia powrotu do sprawności ruchowej kończyn dolnych u pacjentów z wczesnym podostrym udarem mózgu

Meenakshi Jharbade, Sivakumar Ramachandran, Shankar V, John M Solomon


Meenakshi Jharbade, Sivakumar Ramachandran, Shankar V, John M Solomon – Development of a functional training protocol to improve lower limb motor recovery in early sub-acute stroke patients. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 234-239

Streszczenie
Wprowadzenie. Trening funkcjonalny jest powszechną metodą stosowaną w rehabilitacji po udarze mózgu. Skuteczność treningu funkcjonalnego kończyn dolnych w zakresie poprawy funkcji była powszechnie testowana u pacjentów z przewlekłym udarem mózgu. Poprawa funkcji na ogół nie odzwierciedla zmian w regeneracji motorycznej. Wpływ treningu na regenerację motoryczną nie został zbadany w takim samym stopniu. Co więcej, w literaturze brakuje standardowego protokołu treningu funkcjonalnego kończyn dolnych.
Cel. Opracowanie protokołu interwencyjnego treningu funkcjonalnego kończyn dolnych w celu przyspieszenia regeneracji motorycznej i funkcji u pacjentów z ostrym udarem i wczesnym udarem podostrym.
Metody. Badanie zostało przeprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował przegląd literatury w celu zidentyfikowania elementów treningu funkcjonalnego kończyn dolnych u pacjentów po udarze. Drugi etap obejmował dwie rundy ankiety Delphi w celu zaprojektowania protokołu interwencji. Pierwsza runda ankiety Delphi została przeprowadzona w celu zidentyfikowania funkcji kończyn dolnych, które mogą być wykorzystane jako elementy treningu; druga runda została przeprowadzona w celu uzyskania konsensusu w sprawie czynności kończyn dolnych, które można ćwiczyć u pacjentów z ostrym i wczesnym udarem podostrym.
Wyniki. Do opracowania protokołu wybrano funkcje kończyn dolnych i ćwiczenia treningu funkcjonalnego, które uzyskały konsensus co najmniej 70% i więcej w ankiecie Delphi. Obciążanie, kontrola postawy, wstawania z pozycji siedzącej, chodzenie po schodach, chodzenie, stanie, manipulacja zostały wybrane w celu zaprojektowania ćwiczeń do treningu funkcjonalnego.
Wniosek. Opracowano protokół treningu funkcjonalnego z ćwiczeniami dotyczącymi obciążania, kontroli postawy, manipulacji i chodzenia.
Słowa kluczowe
udar mózgu, fizjoterapia, trening funkcjonalny, rehabilitacja, ćwiczenia zadaniowe
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ nadmiernej masy ciała na wydolność fizyczną dzieci w młodszym wieku szkolnym

Agata Dobrowolska, Małgorzata Domagalska-Szopa, Agnieszka Ostrowska, Andrzej Szopa


Agata Dobrowolska, Małgorzata Domagalska-Szopa, Agnieszka Ostrowska, Andrzej Szopa – The impact of high body weight on children’s aerobic capacity in the primary school age. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 222-232

Streszczenie
Wstęp. Nadwaga i otyłość w populacji dziecięcej są jednymi z większych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci z nadwagą wzrosła trzykrotnie. W celu określenia poziomu wydolności fizycznej, a także doboru form i intensywności treningu fizycznego u dzieci z nadmierną masą ciała stosuje się najczęściej m.in. 6-minutowy test marszowy (6MWT) oraz rzadziej próbę spiroergometryczną (CPET).
Cel pracy. Celem pracy była ocena parametrów wydolnościowych dzieci z nadmierną masą ciała w porównaniu do dzieci z prawidłową należną masą ciała. Dodatkowo podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wyniki oceny wydolności metodą pośrednią 6MWT są przystające do wyników testu CPET.
Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone w grupie 25 dzieci z nadmierną masą ciała (grupa badana; centyl BMI 93,7 ± 4,11) oraz 25 z prawidłową masą ciała (grupa kontrolna; centyl BMI 28 ± 19,62) w wieku 8–12 lat. Badania składały się z 3 części: 1) pomiaru masy i wysokości ciała oraz składu masy ciała; 2) testu CPET na cykloergometrze z użyciem protokołu Godfreya typu ramp; 3) oceny wydolności tlenowej opartej o wynik testu 6MWT.
Wyniki. Zanotowano istotne statystycznie różnice w wyniku VO2/kg pomiędzy grupą badaną (26,2 ± 4,32 ml/kg/min) i kontrolną (36,2 ± 5,75 ml/kg/min). Wyniki testu 6MTW również różniły się istotnie statystycznie, w grupie badanej średnio wynosiły 486,5 ± 86,35 m, podczas gdy w grupie kontrolnej było to 519,6 ± 85,40 m.
Wnioski. Nie stwierdzono różnic w VO2peak u dzieci z grupy badanej i kontrolnej, zanotowano natomiast istotne różnice w wyniku VO2/kg. Dzieci z nadmiernym BMI charakteryzowały się większą niż ich rówieśnicy z prawidłową masą ciała różnicą pomiędzy obserwowaną a oczekiwaną wartością 6MWT.
Słowa kluczowe:
wydolność fizyczna dzieci, CPET, 6MWT, nadmierna masa ciała, wysokie BMI
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Badanie porównawcze skuteczności fonoforezy i laseroterapii niskopoziomowej na mięśniowo-powięziowych punktach spustowych górnych włókien mięśnia czworobocznego

Ahmed Mahmoud Mohamed, Rania Reda Mohamed, Noha Gohdan Hussein, Mona Ebrahim Morsy


Ahmed Mahmoud Mohamed, Rania Reda Mohamed, Noha Gohdan Hussein, Mona Ebrahim Morsy – Comparative study of the effectiveness of phonophoresis and low-level laser therapy on myofascial trigger points of upper fibers of the trapezius muscle. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 214-221

Streszczenie
Wprowadzenie. Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe i nadwrażliwe, napięte pasma w obrębie mięśni mogą być bardzo niepokojącym stanem. Wiąże się to z miejscowymi skurczami mięśni, zaciśniętymi stawami i ograniczonym zakresem ruchu. Cel. Celem badania było zbadanie skuteczności fonoforezy i laseroterapii niskopoziomowej na punkty spustowe górnych włókien mięśnia czworobocznego. Metody. Było to randomizowane badanie kontrolowane, które przeprowadzono na czterdziestu pięciu pacjentach obu płci, w wieku od 20 do 40 lat, z mięśniowo-powięziowymi punktami spustowymi w górnym odcinku mięśnia czworobocznego, wybranych z ośrodka fizjoterapii El-Ahram w Gizie i losowo przydzielonych do trzech grup. Wszystkie grupy oprócz laseroterapii niskopoziomowej (grupa A), fonoforezy (grupa B) oraz skojarzonego leczenia laserem niskopoziomowym i fonoforezy (grupa C) były poddawane tradycyjnemu leczeniu. Zakres ruchu w odcinku szyjnym mierzono za pomocą aparatu ruchu szyjnego, a natężenie bólu algometrem ciśnieniowym przed i po 12 sesjach. Wyniki. We wszystkich grupach zaobserwowano znaczny wzrost zakresu ruchu w odcinku szyjnym (P = 0,0001) oraz znaczne zmniejszenie bólu po leczeniu. Zaobserwowano poprawę poziomu bólu i zakresu ruchu zginania w lewo na korzyść grupy (C) w porównaniu do grupy (A) i (B). Wniosek. Zgodnie z obserwacjami, zarówno laseroterapia niskopoziomowa, jak i fonoforeza są pomocne w zwiększaniu zakresu ruchu w odcinku szyjnym i zmniejszaniu intensywności bólu mięśniowo-powięziowego, przy czym terapia skojarzona jest skuteczniejsza w zmniejszaniu bólu i poprawie zginania po lewej stronie.
Słowa kluczowe
laseroterapia niskopoziomowa, fonoforeza, zespoły bólowe mięśniowo-powięziowe
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ przezskórnego podawania insuliny za pomocą ultradźwięków o niskiej intensywności na gojenie przewlekłego owrzodzenia żylnego kończyn dolnych

Marwa A. Radwan, Amal M. Abd El Baky, Mohamed T. Yousef, Hany M. Elgohary


Marwa A. Radwan, Amal M. Abd El Baky, Mohamed T. Yousef, Hany M. Elgohary – Effect of transdermal insulin delivery by low intensity ultrasound in healing of chronic lower limb venous ulcer. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 208-213

Streszczenie
Cel. Określenie wpływu przezskórnego podawania insuliny za pomocą ultradźwięków o niskiej intensywności w leczeniu przewlekłego owrzodzenia żylnego kończyn dolnych. Metody. W badaniu wzięło udział 60 mężczyzn i kobiet z przewlekłym owrzodzeniem żylnym kończyn dolnych. Ich wiek wahał się od 40 do 60 lat. Pacjentów podzielono losowo na: grupę (A), 30 uczestników, którzy oprócz regularnej opieki medycznej otrzymywali przezskórnie insulinę za pomocą ultradźwięków o niskiej intensywności, oraz grupę (B), 30 uczestników, którzy otrzymywali miejscowo insulinę oprócz regularnej opieki medycznej. Obie grupy oceniono przed leczeniem, po 4 i 8 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, stosując oprogramowanie do pomiaru pola powierzchni wrzodu i roztwór soli fizjologicznej do pomiaru objętości wrzodu. Wyniki. Pomiędzy obiema grupami po leczeniu stwierdzono statystycznie istotne spadki (P < 0,05) pola powierzchni rany i objętości rany na korzyść grupy (A). Wniosek. Przezskórne podawanie insuliny jest bezpieczną, nieinwazyjną i korzystną metodą leczenia owrzodzenia żylnego kończyn dolnych i może zostać wprowadzone do protokołów leczenia tej wyniszczającej choroby.
Słowa kluczowe
przezskórne podanie insuliny, miejscowe podanie insuliny, ultradźwięki o małej intensywności, przewlekłe owrzodzenie żylne
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Czynniki determinujące wiedzę kobiet w wieku 30-40 lat z powiatu rzeszowskiego na temat nietrzymania moczu

Ewa Puszczałowska-Lizis, Paweł Rychter, Marcin Wilczyński, Monika Banek


Ewa Puszczałowska-Lizis, Paweł Rychter, Marcin Wilczyński, Monika Banek – Factors determining the knowledge of women aged 30-40 from the Rzeszów poviat about urinary incontinence. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 198-206

Streszczenie
Wstęp. Nietrzymaniem moczu nazywa się każdy incydent niekontrolowanego wycieku moczu z cewki moczowej, niezależnie od przyczyny. Celem pracy była ocena zależności wybranych czynników z poziomem wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu.
Materiał i metody. Sondażem diagnostycznym przy użyciu ankiety autorskiej objęto 207 kobiet w wieku od 30 do 40 lat z powiatu rzeszowskiego. Do analizy wyników wykorzystano nieparametryczny test niezależności chi-kwadrat (χ2) Pearsona.
Wyniki. Stwierdzono statystycznie istotną zależność między poziomem wykształcenia a poziomem wiedzy na temat nietrzymania moczu (p = 0,001).
Wnioski. Kobiety z wykształceniem wyższym posiadają większą wiedzę na temat nietrzymania moczu niż kobiety z wykształceniem średnim i zawodowym. Działania edukacyjne powinny być skierowane głównie do kobiet z wykształceniem średnim i zawodowym. Należy zachęcać do eliminowania czynników ryzyka, jak również przekonywać o konieczności wczesnego rozpoznania nietrzymania moczu i podejmowania natychmiastowej terapii.
Słowa kluczowe:
dno miednicy, nietrzymanie moczu, profilaktyka, diagnostyka, terapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ ćwiczeń typu pilates na objawy pomenopauzalne i elastyczność odcinka lędźwiowego

Norhan El Sayed Farouk Saleh, Soheir Mahmoud Elkosery, Hazem Salah EL Din El Ashmawi, Marwa Esmael Hasanin Esmael


Norhan El Sayed Farouk Saleh, Soheir Mahmoud Elkosery, Hazem Salah EL Din El Ashmawi, Marwa Esmael Hasanin Esmael – Effect of pilates exercises on postmenopausal symptoms and lumbar flexibilty. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 192-197

Abstract
Background and objective. Postmenopausal women suffer from clinical symptoms such as vasomotor, psychological, physical, and genitourinary symptoms. 77% of postmenopausal women suffer from muscle and joint problems, loss of muscle strength and flexibility. This study was conducted to see effect of Pilates exercise on postmenopausal symptoms and lumbar flexibility.
Methods. Forty postmenopausal women at least 1 year from their last menstruation aged from 50-59 years there BMI does not exceed 30 kg/m2 were assigned randomly to 2 equal groups: Group A (study group) received calcium 500 mg/day, cholecalciferol (vitamin D3) (0.2mg)/day and Pilates exercises (hundred, saw, side kick spine stretch) for 45 minutes/ session, three times per week for 12 weeks. Group B (control group) only received calcium 500 mg/day and cholecalciferol (0.2 mg)/day for 12 weeks. Their menopausal symptoms were assessed through menopausal rating scale (MRS) and lumbar flexibility assessed by (modified Schober test, sit to reach test and fingertip to floor test) before and after treatment period.
Results. There was a significant decrease in MRS post treatment results in the study and control group compared with that of pretreatment ones (p > 0.01). there was a significant decrease in the post treatment results of MRS of Group A (study group) compared with that of Group B (control group). Regarding flexibility There was a significant increase in sit and reach distance, modified Schober test distance and significant decrease in fingertip-to-floor distance post treatment results in the study and control group compared with that pretreatment results (p < 0.001), there was a significant increase in lumbar flexibility of Group A (study group) compared with that of Group B (control group) post-treatment results.
Conclusion. Pilate’s exercise has a positive effect on postmenopausal symptoms and lumbar flexibility.
Key words:
Pilate’s exercise, menopause, postmenopausal symptoms, lumbar flexibility
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ ćwiczeń aerobowych i diety śródziemnomorskiej na insulinooporność u otyłych kobiet po menopauzie w stanie przedcukrzycowym: randomizowane badanie z grupą kontrolną

Hala Mohamed Hanafy, Magda Sayed Morsi, Hosam El-Din Hussain Kamel, Safaa Al-Hossany Tawfiq, Sally Osama Baraka


Hala Mohamed Hanafy, Magda Sayed Morsi, Hosam El-Din Hussain Kamel, Safaa Al-Hossany Tawfiq, Sally Osama Baraka – Aerobic exercise versus mediterranean diet on insulin resistance in obese prediabetic postmenopausal women: A randomized controlled study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 184-190

Streszczenie
Cel. Zbadanie wpływu diety śródziemnomorskiej i ćwiczeń fizycznych na redukcję masy ciała oraz ich wpływ na insulinooporność u otyłych kobiet w stanie przedcukrzycowym po menopauzie.
Metody. Randomizowana próba kontrolowana. Badanie przeprowadzono na 40 otyłych kobietach po menopauzie, prowadzących siedzący tryb życia z insulinoopornością. Kobiety zostały wybrane ze szpitali medycznych Uniwersytetu w Kairze i podzielone losowo na dwie równe grupy; grupa A (n = 20) stosująca dietę śródziemnomorską przez 12 tygodni i grupa B (n = 20) wykonująca trening wysiłkowy przez 12 tygodni. Dla każdej pacjentki oszacowano i zarejestrowano wagę, wzrost, wskaźnik masy ciała (BMI), obwód talii i bioder oraz stężenie hemoglobiny A1c przed i po interwencji.
Wyniki. Po interwencji w grupie stosującej dietę śródziemnomorską i ćwiczenia zaobserwowano znaczną redukcję masy ciała, niższy BMI, obwód i stosunek talii i bioder oraz poziom HbA1c. Istniały jednak istotne różnice między obiema grupami. Dieta śródziemnomorska spowodowała znaczną redukcję wszystkich parametrów wagi i poziomu HbA1c w stosunku do grupy ćwiczącej.
Wniosek. Dieta śródziemnomorska spowodowała lepszą redukcję masy ciała i poprawę w zakresie insulinooporności niż ćwiczenia u otyłych kobiet po menopauzie w stanie przedcukrzycowym.
Słowa kluczowe
otyłość, dieta śródziemnomorska, ćwiczenia fizyczne, kobiety po menopauzie, kobiety w stanie przedcukrzycowym, insulinooporność, obwód talii i bioder
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wykorzystanie wybranych technik terapii tkanek miękkich w zespołach bólu menstruacyjnego

Łukasz Skibiński, Jolanta Rojczyk-Chmarek


Łukasz Skibiński, Jolanta Rojczyk-Chmarek – Use of selected soft tissue therapy techniques in menstrual pain syndromes. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 166-182

Streszczenie
Cel pracy. Celem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu wybrane techniki na tkankach miękkich w ściśle określonych miejscach wpłyną na zmniejszenie intensywności odczuć bólowych występujących w ZBM.
Materiał i metodyka. W badaniach wzięły udział 23 kobiety w przedziale wiekowym od 19 do 48 lat. Do badań zostały zaproszone kobiety, u których obserwowane były cykliczne bóle związane z ZBM, powtarzające się minimum od roku. Dolegliwości bólowe były badane wg skali VAS, która umożliwia ocenę występującego bólu w skali 1–10. Każda z wizyt rozpoczynała się wypełnieniem ankiety. Dzięki niej sprawdzane były odczucia bólowe oraz inne dolegliwości związane z cyklem menstruacyjnym przez 3 kolejne cykle menstruacyjne.
Wyniki. Najczęściej doświadczanymi dolegliwościami był ból w rejonie podbrzusza, odcinka lędźwiowego kręgosłupa czy głowy. Zauważono pozytywną różnicę w ocenie skali bólu, długości trwania bólu oraz ocenie poprawy stanu zdrowia w trakcie menstruacji. Zanotowano znaczący spadek przyjmowanych środków przeciwbólowych z 86 na pierwszym spotkaniu terapeutycznym, a tylko 21 zostało wskazanych na spotkaniu ostatnim.
Wnioski. Wyniki przedstawionych badań wykazały, iż terapia tkanek miękkich w określonych punktach ma pozytywny wpływ na przewlekłe bóle menstruacyjne oraz ograniczenie przyjmowanych środków przeciwbólowych. Autor poprzez analizę tematyki ZBM ma nadzieję, iż przedstawione treści wpłyną na zwiększenie profilaktyki oraz świadomości pacjentek w tematyce ZBM.
Słowa kluczowe:
menstruacja, ból menstruacyjny, terapia wisceralna, cykl menstruacyjny, terapia tkanek miękkich
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 112