Przywrócenie kondycji fizycznej uczniów: kluczowa rola programów aktywności fizycznej po pandemii

Bafirman HB, Asep Sujana Wahyuri, Fiky Zarya, Muhamad Ichsan Sabillah, Faza Annasai

 

Bafirman HB, Asep Sujana Wahyuri, Fiky Zarya, Muhamad Ichsan Sabillah, Faza Annasai. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 226-232

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A4D3

Streszczenie
W warunkach po pandemii COVID-19 uczniowie nie angażują się w aktywność fizyczną zarówno w szkole, jak i w domu, co prowadzi do spadku jakości kondycji fizycznej uczniów. Celem tego badania jest poprawa kondycji fizycznej uczniów poprzez wdrożenie dobrze zaplanowanego, dokładnego, konsekwentnego i mierzalnego programu ćwiczeń fizycznych oraz monitorowanie aktywności sportowych podejmowanych przez uczniów. Badanie to ma charakter pseudo-eksperymentalny z projektowaniem przedtestowym i potestowym. Próbka badawcza obejmowała 117 uczniów. Użyta technika doboru to dobor celowy. Instrumentem do oceny kondycji fizycznej jest Indonezyjski Test Świeżości Fizycznej (TKJI). Technika analizy danych polega na użyciu sparowanego testu t. Wyniki wskazują na znaczący wpływ programu aktywności sportowej na kondycję fizyczną uczniów, z przeciętnym wzrostem wyniku kondycji fizycznej o 13% w Gimnazjum nr 01, 11% w Gimnazjum nr 39, 9% w Gimnazjum nr 14 oraz 5% w Gimnazjum nr 24. Wyniki te są potwierdzone przez wyniki testu t przy użyciu sparowanego testu t, z wartością t wynoszącą −3,754 i wartością istotności p = 0,001 (p < 0,05). Na podstawie tych wyników można wnioskować, że wdrożenie programów aktywności sportowej w różnych gimnazjach w mieście Padang znacząco poprawia kondycję fizyczną uczniów w okresie po pandemii COVID-19.
Słowa kluczowe
kondycja fizyczna, aktywność sportowa, COVID-19
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ zróżnicowanych podejść do treningu aerobowego na wzmacnianie gęstości kości u młodych osób

Masilamani Elayaraja, Karuppasamy Govindasamy

 

Masilamani Elayaraja, Karuppasamy Govindasamy – Impact of diversified aerobic training approaches for amplifying bone density in young individuals. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 220-225

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AEF8

Streszczenie
Różne podejścia do treningu aerobowego zdobyły znaczne zainteresowanie jako narzędzie poprawy zdrowia kostnego u młodych osób. Niniejsze badanie analizuje efekty wielokierunkowego treningu aerobowego o wysokim i niskim wpływie na gęstość kości u zdrowych młodych studentów, w celu poprawy zdrowia kostnego. W tym badaniu głównym celem jest ocena wpływu zróżnicowanych programów treningu wielokierunkowego na gęstość kości wśród osób w wieku 20-25 lat. Badanie to również bada korzyści wynikające z integracji ćwiczeń o wysokim i niskim wpływie na poprawę zdrowia kostnego. Wybraliśmy 120 uczestników (60 mężczyzn i 60 kobiet) do losowo przydzielonego eksperymentalnego planu badawczego trzy-do-dwu trwającego 27 tygodni. Trzy grupy uczestników zostały przypisane do każdej grupy ćwiczeń: grupy o wysokim wpływie (HIEG), grupy o niskim wpływie (LIEG) i grupy kontrolnej (CG). Pomiar gęstości kości (BD) przeprowadzono przed i po programie treningowym przy użyciu techniki absorpcji promieni rentgenowskich o podwójnej energii (DXA). Wyniki analizy ANCOVA z uwzględnieniem wyników początkowych jako współzmiennych wykazały istotną poprawę (P < 0,05) gęstości kości u uczestników po interwencji. W porównaniu z grupą kontrolną, zarówno HIEG, jak i LIEG poprawiły gęstość kości istotnie (P < 0,05), co sugeruje, że trening wielokierunkowy skutecznie wspiera zdrowie kości. Podkreśla to potencjał zarówno HIEG, jak i LIEG w wzmacnianiu gęstości kości u młodych osób poprzez 27-tygodniowy zróżnicowany program treningu wielokierunkowego. Aby rozwijać i wzmacniać gęstość kości u młodych osób, regularne ćwiczenia wielokierunkowe są kluczowe dla ich stylu życia. Można je wykorzystać do opracowania interwencji treningowych mających na celu poprawę zdrowia kostnego zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet.
Słowa kluczowe
ćwiczenia aerobowe o wysokim wpływie, ćwiczenia aerobowe o niskim wpływie, gęstość kości, trening wielokierunkowy, młode osoby
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zarządzanie zajęciami sportowymi z łucznictwa przy użyciu metod demonstracyjnych w celu poprawy wyników nauki początkujących umiejętności łuczniczych

Hendra Setyawan, Suyanto, Suharjana, Yudik Prasetyo, Deny Setiawan Wayoi, Hardianto, Nugroho Susanto, Ismail Gani, Ahmad Rithaudin

 

Hendra Setyawan, Suyanto, Suharjana, Yudik Prasetyo, Deny Setiawan Wayoi, Hardianto, Nugroho Susanto, Ismail Gani, Ahmad Rithaudin – Archery sport class management using demonstration methods to improve results learn beginner archery skills. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 208-218

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A80C

Streszczenie
Wprowadzenie. Niniejsze badanie analizuje implementację zarządzania zajęciami sportowymi z łucznictwa przy użyciu metody demonstracyjnej (10 podstawowych kroków techniki łuczniczej) w kursach łucznictwa na programie studiów PJKR na wydziale FIKK UNY w semestrze letnim 2022/2023. Celem badania jest opisanie zarządzania salą lekcyjną i zbadanie zmian w umiejętnościach łuczniczych studentów po wprowadzeniu zarządzania salą lekcyjną przy użyciu metody demonstracyjnej (10 podstawowych kroków techniki łuczniczej).
Materiał i metody. Badanie ilościowe wykorzystało projekt opisowy i technikę analizy danych pre-eksperymentalnych z jedną grupą pretest-posttest, z użyciem testu opisowego i analizy t-test na sparowanych próbach za pomocą SPSS. Przy próbie opisowej wykorzystano próbkowanie całkowite w klasach A, B, C, D i E, łącznie 80 studentów, a techniki zbierania danych obejmowały rozprowadzenie kwestionariuszy wśród studentów. Przy próbie preeksperymentalnej wykorzystano losowe próbkowanie skupiskowe 30 studentów, a techniką zbierania danych były testy łucznicze na odległość 15 metrów.
Wyniki. Na podstawie wyników testu opisowego zarządzania zajęciami na etapie planowania średni wynik wynosi 4.40, a kategoria jest bardzo odpowiednia. Organizacja wyników na poziomie 4.35 jest bardzo odpowiednia. Implementacja/instrukcja 4.37 kategorii jest bardzo odpowiednia. Ocena/ocena 4.30 kategorii jest bardzo odpowiednia. W wynikach testu sparowanych próbek uzyskano wartość sig. (2-ogonowy) wynoszącą 0,000 < 0,05, co oznacza, że istnieje różnica między średnimi wynikami pretestu a posttestu po zastosowaniu zarządzania salą lekcyjną przy użyciu metody demonstracyjnej (10 podstawowych kroków techniki łuczniczej). Wynik eksperymentalny pretest wynosi 49,10, podczas gdy posttest eksperymentalny wyniósł 70,80, co oznacza wzrost wyników opisowych pretestu w stosunku do posttestu.
Wnioski. Można stwierdzić, że wdrożenie zarządzania zajęciami sportowymi z łucznictwa przy użyciu metody demonstracyjnej (10 podstawowych kroków techniki łuczniczej) może poprawić wyniki nauki początkujących umiejętności łuczniczych wśród studentów.
Słowa kluczowe
zarządzanie salą lekcyjną, demonstracja, podstawowe techniki łucznicze, umiejętności łucznicze
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z_zesztywniającym zapaleniem stawów (ZZSK) – przegląd literatury

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The impact of physical activity on the functional status of patients with ankylosing spondylitis (AS) – A literature review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 202-206

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A311

Streszczenie
Wstęp. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) to jedna z najczęściej występujących chorób reumatoidalnych. W przebiegu tej choroby zajęty jest głównie układ mięśniowo-szkieletowy. W procesie leczenia należy wziąć pod uwagę aktualny stan ogólny, progresję choroby oraz funkcjonowanie pacjenta.
Cel pracy. Celem pracy była próba oceny wypływu aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa na podstawie dostępnej literatury.
Materiał i metody. Przeanalizowana została dostępna literatura w oparciu o anglojęzyczne bazy danych PubMed, ScienceDirect oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar. Analizie poddano 17 artykułów spośród 55 wyszukanych powyższą metodą. Jako kryterium wyszukiwania przyjęto publikacje opublikowane do 10.10.2023 roku, używając następujących słów kluczowych: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, aktywność fizyczna, fizjoterapia.
Wyniki. W większości aktywność fizyczna wykonywana przez pacjentów z ZZSK jest skuteczna w zakresie poprawy ich funkcjonowania. Konieczne są dodatkowe badania w celu bardziej jednoznacznego określenia wpływu nienadzorowanych ćwiczeń na tę grupę pacjentów.
Wnioski. Współczesne badania wskazują, że aktywność ruchowa wykonywana przez pacjentów w większości wydaje się być skuteczna w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Wyniki badań na temat skuteczności stosowania ćwiczeń nienadzorowanych przez pacjentów są rozbieżne. Wskazują one zarówno wysoką, jak i niską skuteczność w zależności od przeprowadzonego badania. Konieczne są dalsze badania w tym zakresie w celu wyciągnięcia bardziej wiążących wniosków.
Słowa kluczowe:
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, aktywność fizyczna, fizjoterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Porównawcze badanie skuteczności terapii laserem o dużej mocy i fonoforezy z zastosowaniem ketoprofenu w leczeniu przewlekłego zapalenia stawów kolanowych

Mohamed I. Roheym, Mona E. Morsy, Mahmoud Saber, Alaa A. Balbaa, Abdullah M, Al-Shenqiti

 

Mohamed I. Roheym, Mona E. Morsy, Mahmoud Saber, Alaa A. Balbaa, Abdullah M, Al-Shenqiti – Comparative study of the effectiveness of high-power laser and ketoprofen phonophoresis in chronic knees osteoarthritis. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 196-201

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A657

Streszczenie
Wprowadzenie. Osteoartroza jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i obniżenia jakości życia. Charakteryzuje się postępującym degeneracyjnym zmianom w stawach, które prowadzą do utraty ich elastyczności oraz powodują ból, obrzęk stawów, deformacje i utratę funkcji.
Cel. Celem badania jest zbadanie skuteczności fonoforezy i terapii laserem o dużej mocy w leczeniu obustronnej osteoartrozy kolan.
Projekt badania. Prospektywne randomizowane badanie podwójnie ślepe.
Miejsce badania. Ambulatoryjne szwajcarskie centrum fizjoterapii.
Metody. Trzydzieści pacjentów obu płci w wieku od 50 do 65 lat z rozpoznaną obustronną osteoartrozą kolan zostało losowo przydzielonych do dwóch równych grup. Grupa (A) otrzymała jednorazową aplikację lasera o dużej mocy NDYAG 1064 nm. Grupa (B) otrzymała jednorazową aplikację fonoforezy. Ból, trudność w ruchu oraz obrzęk stawów oceniano na podstawie wyników ultrasonografii oraz wskaźnika osteoartrozy Western Ontario and McMaster University (WOMAC) przed i po 10 sesjach terapii.
Wyniki. Analiza statystyczna przeprowadzona za pomocą testu parowanego wykazała istotną poprawę w obu grupach. Stwierdzono istotną różnicę między grupą (A) a grupą (B), co wskazuje, że grupa (A) z terapią laserem o dużej mocy jest skuteczniejsza od grupy (B) w redukcji bólu, sztywności, poprawie funkcji oraz wyników ultrasonografii (p < 0,05).
Wnioski. Terapia laserem o dużej mocy wykazała istotne efekty w redukcji bólu, sztywności, poprawie funkcji oraz zmniejszeniu obrzęku u pacjentów z obustronną osteoartrozą kolan.
Słowa kluczowe
osteoartroza kolana, laser o dużej mocy, fonoforeza, ultrasonografia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Terapia ćwiczeniami wobec poziomu płytek krwi w otyłości

Bimo Alexander, Andri Arif Kustiawan, Hadiono, Cakra Yudha Wiratama

 

Bimo Alexander, Andri Arif Kustiawan, Hadiono, Cakra Yudha Wiratama – Exercise therapy against platelet levels in obesity. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 192-194

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20ASbL

Streszczenie
Cel tego badania polegał na określeniu wpływu treningu o umiarkowanej intensywności (MIT) oraz treningu interwałowego o wysokiej intensywności (HIIT) na liczbę płytek krwi stosowanych jako opcja leczenia otyłości.
Materiały i metody. Badanie to jest prawdziwym eksperymentalnym badaniem laboratoryjnym z grupą kontrolną, w którym testy przeprowadzono tylko po zakończeniu eksperymentu. Badanie objęło 21 otyłych samców szczurów Wistar, podzielonych na trzy grupy: 7 w grupie HIIT, 7 w grupie MIT i 7 w grupie kontrolnej. Interwencja ćwiczeniowa składała się z treningu HIIT (90-100% bazowej zdolności), treningu MIT (60-80% bazowej zdolności) oraz grupy kontrolnej bez treningu przez sześć tygodni. Do ćwiczeń używano specjalistycznego bieżni dla myszy. Pomiar płytek krwi przeprowadzono za pomocą testu ELISA. Testy hematologiczne służyły do określania liczby płytek krwi. Analizę danych przeprowadzono za pomocą testu Anova.
Wyniki. Stwierdzono istotną różnicę w liczbie płytek krwi między grupami kontrolnymi, MIT i HIIT (p = 0.015). Średnia liczba płytek krwi w grupach MIT i HIIT była wyższa niż w grupie kontrolnej. Między grupą HIIT a kontrolną nie stwierdzono istotnej różnicy (p = 0.816), ale między MIT a grupą kontrolną była istotna różnica (p = 0.017). Podobnie nie było istotnej różnicy między HIIT a MIT (p = 0.058).
Wnioski. Ćwiczenia z HIIT i MIT przez 6 tygodni mogą być używane jako alternatywa w walce z otyłością, ponieważ mogą one redukować wagę i wiążą się ze wzrostem liczby płytek krwi.
Słowa kluczowe
MIT, HIIT, płytki krwi, otyłość
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zastosowanie interaktywnych gier konsolowych w rehabilitacji kardiologicznej: badanie pilotażowe

Kamil Szcześniak, Iwona Sarna, Anna Mierzyńska, Rafał Dąbrowski, Edyta Smolis-Bąk

 

Kamil Szcześniak, Iwona Sarna, Anna Mierzyńska, Rafał Dąbrowski, Edyta Smolis-Bąk– The application of console games – exergames in cardiac rehabilitation: a pilot study. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 182-191

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AR1N

Streszczenie
Wprowadzenie. Zbyt wiele osób unika regularnej aktywności fizycznej, dlatego podejmowane są różne strategie mające na celu zwiększenie ich motywacji. W ostatnich latach zyskały popularność ćwiczenia z wykorzystaniem gier konsolowych, tzw. exergames.
Cele pracy. Czy exergames są przydatne w rehabilitacji kardiologicznej? Jaki jest odbiór systemu ActivLife przez pacjentów? Czy można bezpiecznie wykorzystywać ActivLife z pacjentami kardiologicznymi?
Materiał i metodyka. W badaniu wzięli udział pacjenci skierowani na wczesną, poszpitalną rehabilitację stacjonarną. Wszyscy uczestnicy brali udział w treningu wytrzymałościowym na cykloergometrach oraz w ćwiczeniach fitness (dynamiczne, rozciąganie, koordynacja, równowaga) z elementami treningu oporowego 5 razy w tygodniu. W grupie testowej program rehabilitacyjny został uzupełniony o trening z wykorzystaniem sprzętu ActivLife. Treningi odbywały się codziennie, 5 razy w tygodniu. Obejmowały one program treningowy składający się z 7 ćwiczeń rozwijających zdolności motoryczne: koordynację, siłę i równowagę w formie aktywności podobnych do tradycyjnych ćwiczeń – przysiady, zgięcia boczne, ruchy w trzech płaszczyznach kończyn górnych oraz odchylenia tułowia w płaszczyźnie strzałkowej. Treningi trwały od 15 do 20 minut.
Wyniki. Po rehabilitacji zauważono znaczącą poprawę tolerancji wysiłku u pacjentów w obu grupach w następujących testach: 6MWT [m] – grupa testowa: 369 vs 426, p < 0,05, grupa kontrolna: 341 vs 434, p < 0,001; test siły mięśni kończyn dolnych (liczba powtórzeń / 30 s) wynosił: grupa testowa: 11,4 vs 13,6, p < 0,001, grupa kontrolna: 9,9 vs 13,1, p < 0,001 oraz w teście Up & Go [s]: grupa testowa 7,8 vs 6,7, p < 0,01, grupa kontrolna 8,4 vs 7,3, p < 0,01.
Wnioski. Interaktywne gry konsolowe są oceniane przez pacjentów z problemami kardiologicznymi jako atrakcyjna, bezpieczna i użyteczna metoda ćwiczeń. Trening z wykorzystaniem sprzętu ActivLife okazał się równie efektywny jak tradycyjne ćwiczenia.
Słowa kluczowe:
exergames, rehabilitacja kardiologiczna, fizjoterapia, ćwiczenia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Analiza funkcjonalnej propriocepcji kończyny dolnej wśród młodszych i starszych dorosłych

Ravi Shankar, Sivakumar Ramachandran, Radhika CM, Parthiban P

 

Ravi Shankar, Sivakumar Ramachandran, Radhika CM, Parthiban P – Analysis of functional prorpioception in lower limb among younger and older adults. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 170-174

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A7jK

Streszczenie
Tło. Propriocepcja to wewnętrzne wyczucie, które pomaga jednostce w nauce zadania motorycznego i jego bezbłędnym wykonywaniu. Zwykle deficyt propriocepcji jest testowany poprzez mierzenie stopnia błędu w pozycjonowaniu stawu lub kończyny w przestrzeni. Większość pomiarów korzysta z ruchu jednostawowego, a w kilku przypadkach ruchy wielostawowe są testowane za pomocą zaawansowanego sprzętu w warunkach laboratoryjnych. Testowanie wielostawowe może odzwierciedlać wpływ deficytu propriocepcji na aktywność funkcjonalną. Użyliśmy nowatorskiej metody do testowania propriocepcji jako aktywności funkcjonalnej.
Cel. Badanie ma na celu analizę funkcjonalnej propriocepcji w dolnych kończynach młodszych i starszych dorosłych.
Metodologia. Trzydziestu siedmiu młodszych i trzydziestu siedmiu starszych dorosłych zostało przetestowanych pod kątem propriocepcji w dolnych kończynach za pomocą zadania dotyczącego osiągnięcia celu. Uczestnikowi podano punkt docelowy do dotknięcia dużym palcem przy otwartych oczach. Po próbie poproszono ich, aby dotknęli celu z zamkniętymi oczami. Błąd w odległości mierzono w centymetrach w trzech próbach. Minimalny błąd został uwzględniony w analizie.
Wynik. Wyniki pokazują, że średni błąd wynosi około 2,6 cm dla młodszych dorosłych oraz od 5,7 do 6 cm dla starszych dorosłych. Nie stwierdzono różnicy względem strony w grupie młodszych dorosłych, ale lewa strona u dorosłych wykazywała nieznacznie wyższy błąd w porównaniu do prawej strony.
Wnioski. Funkcjonalna propriocepcja różni się między młodszymi a starszymi dorosłymi. Wielostawowa propriocepcja może dostarczyć różnych spostrzeżeń na temat zdolności jednostki do skutecznego wykorzystania propriocepcji.
Słowa kluczowe
propriocepcja, testowanie wielostawowe, młodsi dorośli, starsi dorośli
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ belki równoważnej na zdolność równowagi w młodym wieku w Akademii DBL w Yogyakarcie

Meysi Bilgia Irawan, Panggung Sutapa, Ahmad Nasrulloh, Sigit Nugroho

 

Meysi Bilgia Irawan, Panggung Sutapa, Ahmad Nasrulloh, Sigit Nugroho – The impact of the balance beam on early age balance skills at DBL Academy Yogyakarta. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 164-168

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A9F1

Streszczenie
Kluczowym fundamentem dla ogólnego rozwoju dziecka są jego pierwsze lata. Gdy dzieci uczą się nowych rzeczy i uczą się nowych rodzajów ruchu, potrzebują ciągłego i odpowiedniego wsparcia dla ich rozwoju poznawczego oraz zdolności ruchowych na tym etapie. Życie dzieci kręci się wokół zabawy, ponieważ daje im to możliwość nawiązywania kontaktów z innymi, badania otoczenia oraz nabywania nowych umiejętności. Stabilność postawy, czyli równowaga posturalna, jest ważna dla rozwoju młodych dzieci. Ogólne zdrowie dziecka może ucierpieć w wyniku zmniejszonej siły mięśniowej, koordynacji oraz funkcji poznawczych spowodowanych wypadkami, urazami sportowymi czy starzeniem się. Zwiększa to ryzyko upadku dziecka. Dzieci mają możliwość ćwiczenia i poprawiania równowagi chodząc po belce równoważnej – stabilnej desce z podporami poniżej. Zabawa z belką równoważną może rozwijać wyobraźnię i kreatywność dzieci. Dane do tego badania zostały zebrane za pomocą metody ankiety online. Jako próbka w celowanej strategii próbkowania została użyta cała populacja. Ankieta online została przekazana 11 uczestnikom, a wyniki pokazały, że 84,3% zaobserwowało poprawę równowagi u młodych dzieci, 66,9% rozumiało zalety i ryzyko używania belki równoważnej, a 87,2% trenerów korzystało z belki równoważnej, gdy byli młodsi. Jedną z metod szkoleniowych do poprawy zdolności równowagi u młodych dzieci jest trening na belce równoważnej.
Słowa kluczowe
belka równoważna, wczesny wiek, podstawy rozwoju, motoryka
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Występowanie dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i zaburzenia ginekologiczne u kobiet jeżdżących konno a wzmacnianie mięśni stabilizujących odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Marta Siedlecka, Bartosz Aniśko, Katarzyna Placek, Małgorzata Wójcik

 

Marta Siedlecka, Bartosz Aniśko, Katarzyna Placek, Małgorzata Wójcik – Low back pain occurrences and gynecological disorders in female equestrians and strengthening of core stability muscles lumbar spine. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 156-162

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A371

Streszczenie
Wprowadzenie. Kobiety uprawiające amatorsko jeździectwo mogą odczuwać dolegliwości bólowe kręgosłupa i ból w obszarze miednicy mniejszej.
Cel pracy. Określono hipotezę badawczą, że trening mięśni stabilizujących odcinek lędźwiowy kręgosłupa ma wpływ na zmniejszenie odczuć bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz zaburzeń ginekologicznych u kobiet jeżdżących konno. Celem pracy było zweryfikowanie postawionej hipotezy oraz porównanie Kwestionariusza Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale w wersji polskiej oraz autorskiego kwestionariusza dotyczącego dolegliwości ginekologicznych pomiędzy grupą badaną i kontrolną.
Materiał i metodyka. W badaniu uczestniczyły kobiety (n = 23) uprawiające jeździectwo w wieku 22,23 ± 2,78 lat, grupa badawcza n = 11 i n = 12 grupa kontrolna. Zastosowano kwestionariusze: Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale oraz autorski na temat dolegliwości ginekologicznych. Kwestionariusze wypełniono przed i po treningu ćwiczeń mięśni stabilizujących. Trening ćwiczeń był prowadzony przez 6 tygodni codziennie w godzinach popołudniowych (30 powtórzeń dla każdego ćwiczenia).
Wyniki. Pozyskane wyniki zostały przedstawione w formie wykresów.
Wnioski. Sześciotygodniowy trening mięśni stabilizujących wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz nieznacznie wpływa na odczuwanie bólu w dolegliwościach ginekologicznych.
Słowa kluczowe:
jazda konna, ból, mięśnie stabilizujące, dysfunkcje ginekologiczne
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 131