Różnice między kończynami i między płciami w teście równowagi Y-balance u zdrowych i wysportowanych studentów

Marwan M Aljohani,Abdulmohsen M Alroumi, Ayman M Alawamer, Osama Ahmed Khalid


Marwan M Aljohani,Abdulmohsen M Alroumi, Ayman M Alawamer, Osama Ahmed Khalid – The interlimb and between gender differences in the performance of Y-balance test in healthy athletic students. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 154-158

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A24g

Streszczenie

Cel. Badanie wpływu płci na wyniki testu równowagi Y-balance (YBT) i różnic między kończynami u studentów płci męskiej i żeńskiej.
Metody. W badaniu wzięło udział 36 zdrowych i wysportowanych studentów płci męskiej i żeńskiej w wieku 22 ± 2 lata. YBT zmierzono w cm dla zasięgów przednich, tylno-przyśrodkowych, tylno-bocznych; przedstawiono też wyniki łączone dla kończyn dominujących i niedominujących. Wyniki YBT wykorzystano w celu przeprowadzenia analizy. Niezależny test t został wykorzystany do zbadania różnic w wynikach YBT między płciami. Sparowany test t został użyty do zbadania różnic YBT między kończynami.
Wyniki. Wysportowani studenci płci męskiej osiągali lepsze wyniki w zakresie zasięgu we wszystkich kierunkach dla kończyny niedominującej i dominującej, z wyjątkiem zasięgu tylno-przyśrodkowego dla kończyny dominującej. Ponadto studenci wysportowani płci męskiej wykazali znaczące różnice między kończynami w zasięgu tylno-przyśrodkowym.
Wnioski. Wysportowani studenci płci męskiej wykazali się lepszą równowagą dynamiczną w porównaniu ze studentkami. Wystąpiły jednak znaczące różnice między kończynami w zasięgu tylno-przyśrodkowym, który jest czynnikiem ryzyka urazów bezkontaktowych u osób uprawiających piłkę nożną.

Słowa kluczowe:
Test równowagi Y-balance, równowaga dynamiczna, różnice między kończynami, różnice między płciami

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ pandemii na jakość życia u ludności polskiej i niemieckiej

Daniela Kajda, Jan Szczegielniak, Marzena Dorosz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Jacek Łuniewski, Katarzyna Bogacz


Daniela Kajda, Jan Szczegielniak, Marzena Dorosz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Jacek Łuniewski, Katarzyna Bogacz – Impact of the pandemic on the quality of life in the Polish and German population. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 140-153

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A6hK

Streszczenie

Wstęp. Jakość życia w dobie pandemii nabrała zupełnie innego wymiaru. W wyniku restrykcji konieczne było przeorganizowane życia w każdej sferze. Prowadzić to mogło do szeregu negatywnych konsekwencji, między innymi do pogorszenia zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, a także do zaburzeń umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji społecznych. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu pandemii na jakość życia u ludności polskiej i niemieckiej.
Materiał i metody badań. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 200 osób, z czego 100 osób to ankietowani mieszkający na terenie Polski, natomiast pozostałe 100 osób to mieszkańcy Niemiec. Narzędziem badawczym niniejszej pracy był kwestionariusz ankiety. Ankieta została stworzona w dwóch wersjach językowych: w polskiej i niemieckiej. Uzyskane wyniki badań przedstawione są w postaci diagramów kołowych oraz wykresów słupkowych. Za pomocą diagramów kołowych zostały zaprezentowane wyniki podane w wartościach procentowych, uzyskane w poszczególnych pytaniach zawartych w ankiecie. Wyniki badań i ich omówienie. Wyniki badań wskazują na zmianę częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej. Liczba badanych podejmujących aktywność fizyczną znacznie spadła, natomiast osoby badane, które nie podejmują aktywności fizycznej w trakcie pandemii, stanowią prawie połowę respondentów z Polski. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w Niemczech, gdyż liczba osób podejmująca oraz niepodejmująca aktywności fizycznej nie zmieniła się w znaczący sposób. W wyniku pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 prawie połowa osób badanych z Polski zaczęła odczuwać małe zmęczenie podczas wykonywania czynności dnia codziennego, natomiast poziom zmęczenia respondentów z Niemiec nie uległ znaczącej zmianie i oscyluje w tych samych granicach, co przed rozpoczęciem pandemii. Jakość snu u osób badanych z Polski zdecydowanie spadła z dobrej na umiarkowaną w wyniku pandemii COVID-19, natomiast u osób badanych z Niemiec nie obserwuje się znaczącego spadku jakości snu.
Wnioski: 1. Pandemia COVID-19 w dużym stopniu wpłynęła w sposób negatywny na stan zdrowia psychicznego ludności polskiej, natomiast niekorzystne oddziaływanie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na ludność niemiecką jest obserwowane w znacznie mniejszym stopniu.
2. Sytuacja pandemiczna przyczyniła się do wyraźnego pogorszenia jakości życia w przypadku ludności polskiej, z kolei w przypadku ludności niemieckiej nie udokumentowano znacznego pogorszenia ogólnej jakości życia spowodowanego pandemią COVID-19.
3. Pandemia COVID-19 spowodowała zdecydowany spadek poziomu sprawności fizycznej oraz częstotliwości podejmowania aktywności ruchowej u ludności polskiej, z kolei w przypadku ludności niemieckiej poziom sprawności fizycznej uległ niewielkiemu pogorszeniu, natomiast nie zaobserwowano znacznego spadku częstotliwości podejmowania aktywności ruchowej w trakcie trwania pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
4. Wśród ludności polskiej ogólny stan samopoczucia wyraźnie pogorszył się, jednak w przypadku ludności niemieckiej nie obserwuje się znacznego obniżenia samopoczucia spowodowanego trwającą pandemią COVID-19.

Słowa kluczowe:
pandemia, jakość życia, ludność polska, ludność niemiecka

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ ćwiczeń interwałowych o wysokiej intensywności na ból, niepełnosprawność i równowagę autonomiczną u pacjentek z niespecyficznym przewlekłym bólem krzyża

Haya Mohammed AlMaawy, Gehan A. Abdelsamea, Yassmin Essam Mohamed, Doaa Tammam Atia, Olfat Ibrahim Ali, Amira Mohamed El-Gendy


Haya Mohammed AlMaawy, Gehan A. Abdelsamea, Yassmin Essam Mohamed, Doaa Tammam Atia, Olfat Ibrahim Ali, Amira Mohamed El-Gendy – Effect of high-intensity interval exercise on pain, disability, and autonomic balance in female patients with nonspecific chronic low back pain. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 130-138

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20At5I

Streszczenie

Cel. Ocena wpływu 6-tygodniowego schematu ćwiczeń interwałowych o wysokiej intensywności (HIIE) na ból, niepełnosprawność, a także równowagę autonomiczną u kobiet z niespecyficznym przewlekłym bólem krzyża (NSCLBP). Materiał i metody. Osiemdziesiąt kobiet z łagodnym do umiarkowanego niespecyficznym przewlekłym bólem krzyża, w wieku od 18 do 65 lat, rekrutowano z oddziału fizjoterapii Szpitala Uniwersyteckiego King Fahd w AlKhobar do udziału w badaniu. Kobiety zostały losowo przydzielone do grupy kontrolnej (n = 40), która była poddawana standardowej regularnej fizjoterapii lub do grupy eksperymentalnej (n = 40), która wykonywała ćwiczenia HIIE oraz była poddawana konwencjonalnej regularnej fizjoterapii. Ocena przed i po interwencji (po 6 tygodniach) obejmowała intensywność bólu za pomocą Numerycznej Skali Oceny (NRS), wskaźnik niepełnosprawności Oswestry (ODI), a także równowagę autonomiczną ocenianą na podstawie parametrów zmienności rytmu serca (HRV) i wrażliwości baroreceptorów (BRS) zarówno w spoczynku, jak i w odpowiedzi na wyzwanie ortostatyczne. Wyniki. Obie grupy doświadczyły znacznej poprawy w zakresie bólu i niepełnosprawności, przy czym grupa HIIE doświadczyła większej poprawy w zakresie obu zmiennych. W przypadku parametrów HRV po 6 tygodniach interwencji w grupie kontrolnej zaobserwowano statystycznie istotną redukcję wysokiej częstotliwości (HF), a w odpowiedzi na wyzwanie ortostatyczne znacznie większy wzrost znormalizowanej niskiej częstotliwości (LFnu) w porównaniu z wartością wyjściową. BRS wykazał znaczną redukcję, a rytm serca wrócił do normy znacznie szybciej po interwencji w grupie HIIE w 2. i 3. minucie w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Wnioski. Ćwiczenia HIIE mogą być cennym dodatkiem do rutynowych ćwiczeń pacjentów z niespecyficznym przewlekłym bólem krzyża, ponieważ wprowadzenie HIIE do standardowej fizjoterapii spowodowało większą redukcję bólu i niepełnosprawności w porównaniu z samą konwencjonalną fizjoterapią, ze zwiększoną regulacją autonomiczną po sześciu tygodniach leczenia.

Słowa kluczowe:
przewlekły ból krzyża, wskaźnik niepełnosprawności Oswestry, równowaga autonomiczna, zmienność rytmu serca

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ spirometrii bodźcowej na test czynnościowy płuc u pacjentów z zapaleniem płuc po COVID-19

Loganathan D., Malavika D., D. Anandhi, Shirly M., Pugazhendhi S., N. Nalini Jayanthi


Loganathan D., Malavika D., D. Anandhi, Shirly M., Pugazhendhi S., N. Nalini JayanthiLoganathan D., Malavika D., D. Anandhi, Shirly M., Pugazhendhi S., N. Nalini Jayanthi – Effect of incentive spirometry on pulmonary function test in post COVID-19 pneumonia patients. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 122-128

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AZsV

Streszczenie

Wprowadzenie. COVID-19 wywołany wirusem SARS-CoV-2 został uznany przez WHO za pandemię. Gorączka, duszność, kaszel i odkrztuszanie wskazują na zajęcie płuc w postaci zapalenia płuc, a jego najczęstszymi powikłaniami są zwłóknienie płuc, przewlekła niewydolność oddechowa i obniżona jakość życia. Spirometria bodźcowa jest odpowiednią terapią poprawiającą prawidłową czynność płuc i jakość życia pacjentów. Cel. Zbadanie wpływu spirometrii bodźcowej na wynik czynnościowy płuc u pacjentów z zapaleniem płuc po COVID-19. Metodologia. Badanie eksperymentalne metodą wyrywkową objęło 24 pacjentów w grupie wiekowej (18–68 lat). Uczestnicy zostali losowo podzieleni na 2 grupy. Grupa A otrzymywała farmakoterapię i była poddawana spirometrii bodźcowej, a grupa B otrzymywała jedynie farmakoterapię. Skomputeryzowana spirometria i pojemność dyfuzyjna płuc dla tlenku węgla (DLCO) zostały użyte jako narzędzie diagnostyczne do pomiaru wartości przed i po interwencji dla obu grup. Interwencję prowadzono przez 4 tygodnie, a po 4 tygodniach w celu analizy wartości spirometrycznych wykonano badanie dla obu grup. Miary wyników. Natężona objętość wydechowa w pierwszej sekundzie (FEV1), Natężona pojemność życiowa (FVC), FEV1/FVC &DLCO. Wyniki. Analiza statystyczna wykazuje znaczną poprawę (p < 0,05) między wartościami testów czynnościowych płuc (PFT) przed i po interwencji w obu grupach A i B; większą poprawę zaobserwowano w grupie badanej niż w grupie kontrolnej. Wniosek. Spirometria bodźcowa poprawiła objętość płuc i czynności płuc w PFT u pacjentów z zapaleniem płuc po COVID-19. U pacjentów z zapaleniem płuc po COVID-19 zmiany widoczne w badaniu DLCO mają głównie charakter restrykcyjny.

Słowa kluczowe:
FEV1, FVC, FEV1/FVC, DLCO, pacjenci po zapaleniu płuc po COVID-19, spirometria bodźcowa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Występowanie wad postawy i dysbalansu mięśniowego u dzieci ze środowiska miejskiego i wiejskiego

Eva Lukáčová, Gabriela Škrečková, Lucia Demjanovič Kendrová


Eva Lukáčová, Gabriela Škrečková, Lucia Demjanovič Kendrová – The occurence of postural disorders and muscular imbalance in children from urban and rural environment. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 116-120

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20Az2j

Streszczenie

Wprowadzenie. Badanie posturalne uważane jest za jedną z najważniejszych części badania ogólnego i dlatego stanowi podstawę do postawienia prawidłowej diagnozy oraz ustalenia działań zapobiegawczych lub właściwego postępowania leczniczego.
Cel. Celem pracy była ocena stanu funkcjonalnego dzieci w wieku szkolnym.
Metody: Badanie przeprowadzono w wybranych szkołach podstawowych na Słowacji. Przebadano 453 dzieci. Jakość układu posturalnego oceniono według oceny Thomasa Kleina, zmodyfikowanej przez Mayera, a obecność skróconych i osłabionych mięśni według Jandy. Do oceny zakresu ruchomości kręgosłupa wykorzystano następujące pomiary: test Otta, test Schobera, test Stibora i test Thomayera.
Wyniki. Istotną statystycznie różnicę stwierdzono w badaniu siły mięśni pośladkowych l.dx. (p = 0,03), mięśni pośladkowych l.sin. (p ≤ 0,001), przy czym dzieci ze środowiska miejskiego miały średnio niższą siłę mięśniową. Istotne statystycznie różnice stwierdzono w ocenie m.in. mięśni trapezowych l.dx. na poziomie istotności p = 0,04, mięśni trapezowych l.sin. na poziomie istotności p ≤ 0,000, przy czym wyższe średnie wartości stwierdzono u dzieci ze środowiska miejskiego.
Wniosek. Dzieci ze środowiska wiejskiego mają lepsze wyniki posturalne i wykazują mniej zaburzeń postawy niż dzieci ze środowisk miejskich.

Słowa kluczowe:
wiek szkolny, zaburzenia postawy, dysbalans mięśniowy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zastosowanie nieinwazyjnej stymulacji mózgu z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS) lub przezczaszkowej stymulacji prądem stałym (tDCS) w terapii dysfagii w następstwie udaru niedokrwiennego mózgu – analiza doniesień z badań

Karolina Sandecka, Zbigniew Śliwiński


Karolina Sandecka, Zbigniew Śliwiński – Application of non-invasive brain stimulation with the use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) or transcranial direct current stimulation (tDCS) in the treatment of dysphagia following an ischemic stroke – analysis of research reports. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 108-114

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20ANp0

Streszczenie

Udar mózgu jest jednym z istotnych problemów i powodów śmiertelności szczególnie krajów wysoko rozwiniętych. Stanowi on również najczęstszą przyczynę dysfagii.
Niniejsza praca poświęcona została analizie publikacji z ostatniej dekady, dotyczących badań nad wykorzystaniem nieinwazyjnej stymulacji mózgu (TMS, tDCS) w terapii dysfagii w następstwie udaru niedokrwiennego mózgu. W celu odnalezienia publikacji przeszukane zostały bazy danych: PubMed, Polish Scientific Journals Datebase, EBSCO, ScienceDirect. Wśród 358 odnalezionych artykułów jedynie 2 spełniły wszystkie warunki włączenia.
Omawiane w niniejszym artykule badania obejmowały pacjentów, którzy przebyli pierwszy w życiu udar jednostronny niedokrwienny, w następstwie którego wystąpiła dysfagia.
Analizie poddane zostały doniesienia z badań pilotażowych skuteczności zastosowania tDCS w terapii zaburzeń połykania w następstwie udaru niedokrwiennego mózgu. 14 pacjentów w wieku od 50 do 92 lat w sposób losowy przydzielono do dwóch grup. Grupie badanej stosowano stymulację anodową, a w grupie kontrolnej pozorowaną stymulację mózgu. Wyniki wykazały, iż pacjenci w grupie badanej uzyskali wynik istotny statystycznie, wskazujący na poprawę funkcji połykania mierzonych na podstawie Skali Wyników i Nasilenia Dysfagii. Powyższe dane mogą wskazywać na skuteczność wykorzystania metody tDCS w terapii dysfagii.
Do badań na skutecznością rTMS w terapii dysfagii zakwalifikowano 50 pacjentów. Utworzono trzy grupy: pierwszą – wysokiej częstotliwości rTMS, gdzie pacjenci otrzymywali stymulację rTMS – 3 Hz; niskiej częstotliwości rTMS – 1 Hz oraz kontrolną. Oceniano skuteczność zastosowanej terapii w piątym dniu oraz po 1, 2 i 3 miesiącach. Grupy objęte aktywną stymulacją rTMS po 5 dniach prezentowały większą poprawę funkcji połykania w stosunku do grupy pozorowanej stymulacji. Lepsze wyniki w Standaryzowanej Ocenie Połykania odnotowano także po 3 miesiącach w grupach 1 Hz i 3 Hz, nie dotyczyło to natomiast grupy kontrolnej. W trzech grupach po 3 miesiącach poprawiły się wyniki testu połykania wody oraz stopnia dysfagii.
Niniejsza analiza badań wskazuje, że nieinwazyjna stymulacja mózgu z wykorzystaniem metod tDCS i rTMS w procesie terapii dysfagii powiązana jest z poprawą funkcji połykania. Jednak niewielka ilość przeprowadzonych badań w tym zakresie nie pozwala na ekstrapolowanie ich wyników.

Słowa kluczowe:
dysfagia, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS), przezczaszkowa stymulacja prądem stałym (tDCS)

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Dwuwymiarowa analiza parametrów chodu dzieci zdrowych i dzieci z nadwagą – badanie obserwacyjne

Abirami E., Malarvizhi D., P. Sekar


Abirami E., Malarvizhi D., P. Sekar – Two-dimensional analysis of gait parameters on normal and overweight children – an observational study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 100-106

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A6RB

Streszczenie

Wprowadzenie. Analiza chodu to systematyczne badanie lokomocji człowieka, które obejmuje ocenę ruchów ciała, mechaniki ciała i aktywności mięśni. Cel. Analiza zmiennych czasoprzestrzennych i kinematycznych wśród dzieci z nadwagą i dzieci zdrowych. Metodologia. Badanie nieeksperymentalne, próba okolicznościowa, wielkość próby wynosiła 30. Do badania włączono zarówno chłopców, jak i dziewczęta w wieku od 12 do 14 lat. Procedura. Uczestników wybrano na podstawie BMI i podzielono na dwie grupy. GRUPA A – Dzieci zdrowe i GRUPA B – Dzieci z nadwagą. Miary wyników. Zmienne czasoprzestrzenne i kinematyczne oceniono za pomocą analizy chodu 2D przy użyciu oprogramowania firmy Auptimo Technologies. Wyniki. Analiza chodu zdrowych dzieci wykazała istotną różnicę w zgięciu podeszwowym, zgięciu stawu kolanowego i biodrowego w widoku bocznym, a w widoku przednim w zakresie przywiedzenia kolana, w widoku tylnym w zakresie opadania miednicy po tej samej stronie i nawracania stopy na poziomie p < 0,05. U dzieci z nadwagą zaobserwowano zgięcie grzbietowe w stawie skokowym, przeprost w stawie kolanowym, wyprost w stawie biodrowym w widoku bocznym, w widoku przednim przywiedzenie kolana, a w widoku tylnym opadanie miednicy po stronie przeciwnej i nawracanie stopy. W parametrach czasoprzestrzennych u dzieci z nadwagą wykazano zmniejszone tempo i cykl chodu w porównaniu z dziećmi zdrowymi na poziomie p < 0,05. Wniosek: Niniejsze badanie podsumowuje, że dzieci z prawidłową masą ciała i z nadwagą wykazują znaczne zmiany w stawie skokowym, kolanowym i biodrowym, odwodzeniu/przywiedzeniu kolana, opadaniu miednicy, nawracaniu stopy i parametrach czasoprzestrzennych.

Słowa kluczowe:
kończyna dolna, opadanie miednicy, nawracanie stopy, przywiedzenie/odwodzenie kolana, parametry czasoprzestrzenne, analiza chodu, 2-wymiarowe

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zespół napięcia przedmiesiączkowego i jego objawy biopsychospołeczne wśród studentek fizjoterapii we Wschodniej Delcie: badanie eksploracyjne

Gehan A. Abdelsamea, Mostafa Amr, Ahmed M. N. Tolba, Haitham O. Elboraie, Amir Soliman, Shereen Hamed Elsayed, Doaa A. Osman


Gehan A. Abdelsamea, Mostafa Amr, Ahmed M. N. Tolba, Haitham O. Elboraie, Amir Soliman, Shereen Hamed Elsayed, Doaa A. Osman – Premenstrual syndrome and its biopsychosocial symptoms among physiotherapy students in Eastern Delta: An exploratory study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 88-99

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A0LR

Streszczenie

Informacje wprowadzające. Podczas fazy lutealnej cyklu miesiączkowego pojawiają się istotne klinicznie objawy fizyczne i psychiczne, znane jako zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Ten stan może być niezwykle niepokojący i może utrudniać kobietom zdolność wykonywania pracy.
Cel. Określenie częstości występowania i nasilenia PMS oraz jego objawów biopsychospołecznych u studentek fizjoterapii we wschodniej Delcie oraz zbadanie związku między różnymi czynnikami socjodemograficznymi i reprodukcyjnymi.
Metody. Na Delta University for Science and Technology w Gamasa w Egipcie 396 studentek fizjoterapii wzięło udział w eksploracyjnym badaniu przekrojowym. Średnia wieku wynosiła 20,23 ± 1,07 roku, a średnie BMI 28,86 ± 5,05 kg/m2. Skala zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMSS) została przyjęta do oceny częstości występowania PMS i powiązanych objawów, a do oceny danych socjodemograficznych i reprodukcyjnych wykorzystano kwestionariusz do samodzielnego wypełniania.
Wyniki: Badanie ukończyło 396 kobiet spośród 438. W 85% przypadków PMS dominował w obliczeniach badawczych. W grupie PMS objawy zmęczenia, skurcze w jamie brzusznej, napięcie, wahania nastroju i obniżona produktywność były bardziej widoczne. Zgodnie z analizą wielokrotnej regresji liniowej, mieszkanie na wsi, wczesna pierwsza miesiączka, wyższe BMI i historia rodzinna były istotnie powiązane z PMS (p < 0,05).
Wniosek. U studentek zaobserwowano częste występowanie PMS i jego objawów biopsychospołecznych. W związku z tym profilaktyczne świadczenia w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i poradnictwa powinny zostać wdrożone jako standardowy element rutynowego leczenia klinicznego studentek.

Słowa kluczowe:
zespół napięcia przedmiesiączkowego, Egipt, skala zespołu napięcia przedmiesiączkowego, objawy biopsychospołeczne, studentki fizjoterapii

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zmiany podatkowe a prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów

Damian Durlak


Damian Durlak – Zmiany podatkowe a prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez fizjoterapeutów. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 84-87

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20Az0J

Streszczenie

Fizjoterapeuta prowadzący lub myślący o założeniu własnej działalności gospodarczej musi uwzględnić wiele czynników wpływających na rentowność firmy. Wszelkie przewidywalne koszty, a także nagłe kryzysy i zmiany geopolityczne powinny być brane pod uwagę ze względu na ich znaczny wpływ na możliwość dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa. Niedawne zmiany w polityce podatkowej oraz zawirowania geopolityczne sprawiają, że analiza może stać się jeszcze trudniejsza, a jej wynik nie zawsze optymistyczny.

Słowa kluczowe:
fizjoterapeuci, zmiany podatkowe, inflacja, własna działalność gospodarcza

Artykuł wyłącznie w języku polskim

Wpływ ćwiczeń wzmacniających biodra i tradycyjnych ćwiczeń wzmacniających na wczesne wyniki po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Ezzat El Sayed Moubarak, Reem Dawood, Asmaa Abdelmonem, Mohamed K Seyam, Radwa S Abdulrahman


Ezzat El Sayed Moubarak, Reem Dawood, Asmaa Abdelmonem, Mohamed K Seyam, Radwa S Abdulrahman – Effects of both hip and traditional strengthening exercises on early outcomes post anterior cruciate ligament reconstruction. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 76-83

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AHN3

Streszczenie

Wprowadzenie. Po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACLR) dochodzi do osłabienia mięśni kończyn dolnych, a szczególnie mięśni bioder. Z piśmiennictwa wynika, że zmniejszenie siły stawu biodrowego po ACLR może prowadzić do zmian biomechanicznych w obrębie kończyny dolnej. Cel. Celem niniejszego badania była ocena wpływu wprowadzenia ćwiczeń wzmacniających staw biodrowy do tradycyjnych ćwiczeń wzmacniających na wczesne wyniki po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Materiał i metody. Randomizowane badanie kontrolowane przeprowadzono na 50 pacjentach płci męskiej po jednostronnej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Pacjenci zostali zbadani przed operacją i 12 tygodni po operacji; natężenie bólu zbadano za pomocą wizualnej skali analogowej (VAS), różnice między stronami, ograniczenie zakresu ruchu wyprostu kolana (ROM) za pomocą goniometru, a funkcje kończyn dolnych za pomocą testu podskoku na jednej nodze z boku na bok i testu na 9 metrów. Pacjenci zostali podzieleni na dwie grupy; grupa A (ćwiczenia wzmacniające biodra i tradycyjne ćwiczenia wzmacniające) i grupa B (tylko tradycyjne ćwiczenia wzmacniające). Obie grupy wykonywały ćwiczenia 3 sesje/tydzień przez 12 tygodni. Wyniki. Wyniki niezależnego testu t wykazały znaczną poprawę (p < 0,05) we wszystkich zmiennych (natężenie bólu, ograniczenie zakresu ruchu wyprostu w kolanie, test podskoku na jednej nodze z boku na bok i test na 9 metrów) w obu grupach z przewagą na korzyść grupy A. Wniosek. Dodanie ćwiczeń wzmacniających biodra do tradycyjnych ćwiczeń wzmacniających okazało się skuteczne w celu osiągnięcia poprawy wyników po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.

Słowa kluczowe:
ACLR, ćwiczenia wzmacniające biodra, tradycyjne ćwiczenia wzmacniające, test podskoku na jednej nodze, test 9 metrów

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 120