Badanie ciastek z otrębów ryżowych dla diety cukrzykowej i antydyslipidemicznej

Rizqie Auliana, Fitri Rahmawati, Wara Kushartanti, Cerika Rismayanthi, Kukuh Wahyudin Pratama, Manil Kara Kauki, Reza Adityas Trisnadi, Ardi Riyana, Danarstuti Utami, Desi Yunita Utami, Amran, Ari Tri Astuti, Deni Hardianto, Muhammad Nazim Razali, Aida Mustapha, Syed Kamaruzaman Syed Ali

Rizqie Auliana, Fitri Rahmawati, Wara Kushartanti et al – The study of rice bran cookies for diabetic diet and dyslipidemic diet –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 258-265

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8m5D

Streszczenie
Niniejsze badanie koncentruje się na zastosowaniu otrębów ryżowych jako przekąski dla osób cierpiących na choroby metaboliczne takie jak cukrzyca oraz hipercholesterolemia. Choroby niezakaźne (NCDs) stanowią główną przyczynę zgonów i powodują utratę produktywnych dni zarówno dla chorych, jak i ich opiekunów. W celu przeciwdziałania tym problemom, badanie to ma na celu przetestowanie ciastek z otrębami ryżowymi, z 30-procentową substytucją, pod kątem wpływu na poziom glukozy, cholesterolu i triglicerydów u zwierząt doświadczalnych, aby móc je zalecić jako zdrowe ciastka o niskiej zawartości cukru i tłuszczu dla osób z cukrzycą i hipercholesterolemią. Typ badania to eksperyment przeprowadzony w Lokalizacji badawczej Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych Inter-University Center na Uniwersytecie Gadjah Mada (UGM). Pierwszym etapem było przygotowanie 15 samców białych szczurów Sprague Dawley (SD) o wadze 250-300 gramów, umieszczonych w zamkniętych klatkach. U szczurów mierzono poziom glukozy we krwi, całkowity cholesterol oraz triglicerydy. Następnie szczury podzielono na 3 grupy, z czego dwóm grupom podano iniekcję streptozotocyny (STZ), aby wywołać u nich cukrzycę. Grupa 1: 5 zdrowych szczurów karmionych standardową dietą, grupa 2: 5 szczurów z cukrzycą karmionych standardową dietą, i grupa 3: 5 szczurów z cukrzycą karmionych ciastkami z otrębów ryżowych. Woda pitna była dostępna ad libitum, a karmienie odbywało się każdego ranka. Następnie przeprowadzono ważenie oraz analizę poziomu glukozy we krwi, całkowitego cholesterolu i triglicerydów w dniach siódmym, dziesiątym, siedemnastym, dwudziestym czwartym, trzydziestym pierwszym i trzydziestym ósmym. Wyniki wykazały, że ciastka z 30% dodatkiem otrębów ryżowych były w stanie obniżyć poziom glukozy, cholesterolu i triglicerydów w surowicy, dzięki czemu mogą być zalecane jako przekąska dla osób z cukrzycą oraz hipercholesterolemią.
Słowa kluczowe
otręby ryżowe, ciastka, cukrzyca, hipercholesterolemia, choroby niezakaźne
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ treningu obwodowego na sprawność fizyczną wśród sportowców uprawiających dyscypliny zespołowe: Przegląd systematyczny

Samit Saibya, Gayatri Pandey, Alpesh Chandrakant Jadhav, Yajuvendra Singh Rajpoot, Karuppasamy Govindasamy, Surojit Sarkar, Hemantajit Gogoi

Samit Saibya, Gayatri Pandey, Alpesh Chandrakant Jadhav, Yajuvendra Singh Rajpoot, Karuppasamy Govindasamy, Surojit Sarkar, Hemantajit Gogoi – Impact of circuit training on physical fitness among team sports athletes: A systematic review –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 244-257

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF82sK

Streszczenie
Wprowadzenie. Sprawność fizyczna jest kluczowa dla sportowców, umożliwiając im wytrzymać intensywne treningi i skutecznie sprostać wymaganiom zawodów. Obejmuje ona zarówno atrybuty związane ze zdrowiem, jak wytrzymałość sercowo-naczyniowa i siła mięśniowa, jak i składowe związane z umiejętnościami, takie jak zwinność i szybkość. Różnorodne metody treningowe, w tym trening obwodowy (CT), były badane pod kątem poprawy poziomu sprawności fizycznej wśród sportowców. Pomimo rosnącej popularności CT w różnych dyscyplinach sportowych, kompleksowe badania nad jego wpływem na sprawność fizyczną sportowców były ograniczone.
Cel. Celem niniejszego przeglądu jest wyjaśnienie wpływu CT na sprawność fizyczną wśród sportowców uprawiających dyscypliny zespołowe.
Materiał i metody. Zgodnie z wytycznymi Deklaracji PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), 28 sierpnia 2023 roku przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie w bazach danych PubMed i Google Scholar, aby zidentyfikować opublikowane badania, używając kombinacji słów kluczowych związanych z CT, sprawnością fizyczną i sportowcami. Spośród 566 badań, tylko 18 artykułów spełniło wszystkie kryteria kwalifikacyjne i zostało włączonych do systematycznego przeglądu. Ocena została przeprowadzona na skali Pedro, a jakość badań włączonych do osiemnastu studiów była zadowalająca (wahała się od 5 do 6).
Wyniki. Wyniki wykazały, że szybkość (n = 12) była aspektem sprawności fizycznej badanym w interwencjach CT, po niej następowały: siła mięśniowa (n = 10), moc (n = 13), równowaga (n = 2), skład ciała (n = 2), zwinność (n = 14), elastyczność (n = 5), wytrzymałość mięśniowa (n = 7) i wytrzymałość sercowo-naczyniowa (n = 8). Istniejące dowody wskazują, że CT ma znaczący wpływ na szybkość, siłę mięśniową, moc, równowagę, elastyczność, zwinność, skład ciała i wytrzymałość sercowo-naczyniową.
Wnioski: Metoda CT jest jednym ze sposobów treningu sprawności fizycznej mającego na celu ogólny rozwój, który obejmuje wszystkie aspekty fizyczne. Ponadto, wciąż jest ograniczona liczba dowodów na wpływ CT na zwinność, skład ciała i szybkość.
Słowa kluczowe
trening obwodowy, sprawność fizyczna, sporty zespołowe, sportowcy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ tradycyjnych sportów na poprawę sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej

Ari Iswanto, Siswantoyo, Fathan Nurcahyo, Muhammad Wahyu Arga, Susanto

Ari Iswanto, Siswantoyo, Fathan Nurcahyo, Muhammad Wahyu Arga, Susanto – The effect of traditional sports on improving the physical fitness of elementary school students –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 235-243

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF80Yj

Streszczenie
Wstęp. Zasoby ludzkie są ogólnie kierowane na kształtowanie osób wytrzymałych, umiejętnych, zdolnych, pełnych entuzjazmu i produktywnych, tak aby posiadały one zdolność do wykonywania różnorodnych działań w społeczeństwie. Cel. Celem badania jest: (1) ustalenie, jak duży wpływ mają tradycyjne sporty na poprawę sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej; oraz (2) poznanie, która częstotliwość treningów sportów tradycyjnych jest bardziej efektywna w poprawie sprawności fizycznej. Metody. Typem badania jest badanie quasi-eksperymentalne. Techniki zbierania danych to testy. Instrumentem używanym był Indonezyjski Test Świeżości Fizycznej (TKJI) dla dzieci w wieku 10-12 lat, aby dowiedzieć się o wzroście sprawności fizycznej wczesnego dzieciństwa. Populacja w badaniu to wszyscy uczniowie piątej klasy w SD Muhammadiyah Condong Catur w Yogyakarcie, w sumie 160 uczniów. Techniką próbkowania był prosty losowy dobór próby, w badaniu próbka składała się z 48 uczniów, którzy byli podzieleni na 3 grupy: grupę leczoną A, grupę leczoną B i grupę kontrolną. Każda grupa liczyła 16 uczniów, składających się z 8 chłopców i 8 dziewcząt. Technika analizy danych w tym badaniu użyła testu ANOVA, z początkowymi testami warunków wstępnych jako test normalności i test homogeniczności, następnie do zobaczenia różnic w każdej grupie leczonej można było użyć wyników analizy porównania jednoczesnego oraz wyników różnicy średnich z testem Scheffego. Wynik. Wyniki badania widać z poziomu średniej sprawności fizycznej dla trzech grup, istnieje znacząca różnica. Na podstawie testu Scheffego wyniki pokazały, że najlepszy poziom sprawności fizycznej był w grupie leczonej A, czyli grupie, która była poddana zabiegom ćwiczeń tradycyjnych z częstotliwością 4 razy w tygodniu. Grupa leczona B miała znaczący wzrost w porównaniu do grupy kontrolnej, która nie doświadczyła wzrostu. Wnioski. Z tego badania można wywnioskować, że sporty tradycyjne mogą efektywnie poprawić sprawność fizyczną uczniów szkoły podstawowej. Częstotliwość ćwiczeń 4 razy w tygodniu jest bardziej efektywna w poprawie sprawności fizycznej w porównaniu do częstotliwości ćwiczeń 3 razy w tygodniu.
Słowa kluczowe
sport tradycyjny, sprawność fizyczna, szkoła podstawowa
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Rozciąganie przedniej taśmy powięziowej u kobiet po cesarskim cięciu

Aneta Krawczyk, Katarzyna Rosicka, Małgorzata Wójcik

Aneta Krawczyk, Katarzyna Rosicka, Małgorzata Wójcik – Stretching of the anterior fascial tape in women after a caesarean section –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 229-234

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF86hK

Streszczenie
Wstęp. W XXI wieku odsetek porodów przez cesarskie cięcie znacznie wzrósł w porównaniu z poprzednim stuleciem. Konsekwencje związane z obecnością blizny po cesarskim cięciu mogą przyczyniać się do różnych dolegliwości w obrębie brzucha, pleców lub miednicy.
Cel badania. Hipoteza badawcza zakładała, że zastosowanie terapii rozciągającej przednią taśmę powięziową ma wpływ i jest związane z teksturą blizny po cesarskim cięciu.
Materiały i metodyka badania. W badaniu wzięło udział osiem kobiet, 3-4 miesiące po porodzie, ze średnią wieku 27,5 ± 4,17 lat. Urządzenie MyotonPro zostało wykorzystane do oceny biomechanicznych właściwości tkanki wokół blizny. Kobiety wykonywały ćwiczenia rozciągające przez 2 miesiące, dwa razy w tygodniu. Jedna sesja w tygodniu była nadzorowana przez badacza, a podczas drugiej sesji uczestniczki wykonywały przydzielone ćwiczenia samodzielnie. Pomiar za pomocą urządzenia MyotonPro został powtórzony po 8 tygodniach.
Wyniki. Zaobserwowano silną i pozytywną korelację między: cs_2 a cs_1 r = 0,88, cs_2 a ls_1 r = 0,96, cs_2 a rs_1 r = 0,82, ls_2 a ls_1 r = 0,97, rs_2 a rs_1 r = 0,96.
Wnioski. Angażowanie się w ćwiczenia rozciągające ma pozytywny wpływ na poprawę tekstury tkanki bliznowatej.
Słowa kluczowe
cesarskie cięcie, ćwiczenia rozciągające, przednia taśma powięziowa, MyotonPro
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wirtualna rzeczywistość a drążek równoważny w poprawie chodu u dzieci z porażeniem mózgowym spastycznym typu hemiplegicznego: randomizowane badanie porównawcze

Mohanad M. Madboly, Khaled A. Olama, Hamada E. Ayoub, Doha H. Al-Afify, Doaa Saeed, Walaa A. Abd El-Nabie

Mohanad M. Madboly, Khaled A. Olama, Hamada E. Ayoub, Doha H. Al-Afify, Doaa Saeed, Walaa A. Abd El-Nabie – Virtual reality versus balance beam on walking performance in children with spastic hemiplegic cerebral palsy: A randomized controlled comparative trial –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 222-228

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8E30

Streszczenie
Wprowadzenie. Wirtualna rzeczywistość i drążek równoważny są powszechnie uznawane za skuteczne metody poprawy równowagi oraz wydajności chodu u dzieci cierpiących na porażenie mózgowe spastyczne typu hemiplegicznego (PM). Cel. Celem niniejszego badania było porównanie wpływu wirtualnej rzeczywistości oraz drążka równoważnego na wydajność chodu (równowagę i funkcjonalną zdolność chodzenia) u dzieci z PM typu hemiplegicznego. Uczestnicy i metody. W badaniu wzięło udział 75 dzieci z PM typu hemiplegicznego, w tym 31 chłopców i 44 dziewczynki, w wieku od 7 do 11 lat, z obu płci. Uczestnicy zostali przydzieleni do trzech grup (n = 25) w sposób randomizowany: A (grupa kontrolna) oraz B i C (grupy badane). Wszystkie dzieci otrzymały zaprojektowane programy fizjoterapii oparte na technice neurorozwojowej, dodatkowo ćwiczenia równowagi i trening chodu dla grupy kontrolnej A, trening w wirtualnej rzeczywistości dla grupy B oraz trening na drążku równoważnym dla grupy C. Program leczenia był realizowany dla każdej grupy trzy razy w tygodniu przez trzy kolejne miesiące, trwając jedną godzinę na sesję. Wszystkie dzieci zostały zbadane klinicznie przed i po leczeniu przy użyciu systemu równowagi i przechyłu HUMAC oraz 6-minutowego testu chodu (6mWT) w celu oceny równowagi oraz funkcjonalnej zdolności chodzenia odpowiednio. Wyniki. Zaobserwowano znaczącą poprawę w równowadze i wynikach 6mWT we wszystkich trzech grupach po leczeniu w porównaniu z okresem przed leczeniem (p < 0,001). Ponadto, zmierzone zmienne w grupach B i C wykazały znaczącą poprawę w porównaniu z grupą A (p < 0,01), natomiast między grupą B i C nie stwierdzono znaczących różnic (p > 0,05). Wnioski. Trening w wirtualnej rzeczywistości oraz na drążku równoważnym skutecznie wpływają na poprawę równowagi i wydajności chodu.
Słowa kluczowe
drążek równoważny, porażenie mózgowe, funkcjonalna zdolność chodzenia, hemiplegiczny, wirtualna rzeczywistość
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Aktywność fizyczna, zachowania żywieniowe i jakość snu jako predyktory wskaźnika masy ciała u nastolatków? Badanie korelacyjne na uczniach szkół średnich we Wschodnim Kalimantanie

Nanda Alfian Mahardhika, Erwin Setyo Kriswanto, Nur Rohmah Muktiani, Jeane Betty Kurnia Jusuf, Januar Abdilah Santoso, Nur Subekti, Amri Hartanto

Nanda Alfian Mahardhika, Erwin Setyo Kriswanto, Nur Rohmah Muktiani, Jeane Betty Kurnia Jusuf, Januar Abdilah Santoso, Nur Subekti, Amri Hartanto – Physical activity, eating behaviour, and sleep quality as predictors of Body Mass Index in adolescents? A correlational study on high school students in East Kalimantan –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 216-221

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8ZsV

Streszczenie
Wprowadzenie i cel badania. Otyłość jest chorobą metaboliczną charakteryzującą się nadmiernym nagromadzeniem tłuszczu. Indonezja zajmuje drugie miejsce po Singapurze pod względem liczby otyłych nastolatków. Celem badania było ocenienie wpływu aktywności fizycznej, zachowań żywieniowych i jakości snu na wskaźnik masy ciała (BMI) u nastolatków.
Materiały i metody. Badanie miało charakter ilościowy, z zastosowaniem projektu ex post facto. W badaniu uczestniczyło 231 uczniów (136 chłopców, 95 dziewcząt) w wieku 16-19 lat, każdy z wskaźnikiem masy ciała (BMI) ≥ 25,1. Uczestnicy byli zdrowi i wyrazili zgodę na udział w badaniu, wypełniając kwestionariusz przesiewowy. Analiza została przeprowadzona za pomocą technik regresji w oprogramowaniu Statistical Package for Social Sciences (SPSS) wersja 21.
Wyniki. Wybrany model regresji jest wykonalny i pokazuje, że aktywność fizyczna, dieta i jakość snu wspólnie wpływają na BMI uczniów (p < 0,001). Ponadto analiza pokazuje, że aktywność fizyczna (p < 0,001), dieta (p = 0,019) i jakość snu (p < 0,001) niezależnie wpływają na BMI uczniów.
Wnioski. Sugerujemy, aby szkoły prowadziły programy doradcze we współpracy z odpowiednimi pracownikami służby zdrowia w celu przeprowadzenia poradnictwa związanego z zapobieganiem niedożywieniu, zwłaszcza otyłości. Należy dostarczać dodatkowe zadania w formie aktywności fizycznej, które uczniowie muszą wykonywać w domu pod nadzorem rodziców, a wyniki będą zgłaszane nauczycielowi jako dodatkowa wartość zadania. Rodzice powinni również nadzorować zachowania żywieniowe i wzorce snu. Przyszli badacze powinni być w stanie ujawnić inne zmienne mogące wpływać na BMI uczniów, ponieważ nasz raport znalazł tylko 49,90%.
Słowa kluczowe
aktywność fizyczna, zachowania żywieniowe, jakość snu, wskaźnik masy ciała
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ manipulacji HVLA na statyczne i dynamiczne parametry posturalne – studium przypadku pacjenta z zablokowanym stawem szczytowo-potylicznym

Przemysław Malich, Aleksandra Bitenc-Jasieńko, Agata Pasternak, Adrian Westfal, Helena Gronwald, Karina Kijak, Krzysztof Gronwald, Krzysztof Konior, Danuta Lietz-Kijak

Przemysław Malich, Aleksandra Bitenc-Jasieńko, Agata Pasternak, Adrian Westfal, Helena Gronwald, Karina Kijak, Krzysztof Gronwald, Krzysztof Konior, Danuta Lietz-Kijak – The effect of HVLA manipulation on static and dynamic postural parameters – a case study of a patient with a blocked atlanto-occipital transition –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 215-225

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8t5I

Streszczenie
Cel. Celem badania było ocena wpływu manipulacji HVLA (wysoka prędkość, niska amplituda) na rozkład sił, ciśnienie i równowagę u osób z blokadą stawu szczytowo-potylicznego, ze szczególnym uwzględnieniem popraw po terapii.
Metody badawcze. Funkcjonalność i parametry posturalne przed i po terapii HVLA oceniano za pomocą testów diagnostycznych (kompresja kręgosłupa szyjnego, test Spurlinga, de Kleyna) oraz pedobarografii (używając maty EPS/R2 i oprogramowania BIOMECH STUDIO).
Wyniki. Wstępna diagnoza wykazała znaczące zaburzenia w rozkładzie sił, równowadze i chodzie. Poprawy po terapii HVLA obejmowały:
1. Zrównoważone obciążenie przedniej części stopy podczas stania, z obniżeniem procentowego udziału obciążenia pięty.
2. Poprawa globalnego rozkładu ciśnienia ciała, z wyraźnym zmniejszeniem ciśnienia po stronie lewej ciała.
3. Zwiększenie zakresów oscylacji ciała w płaszczyźnie przednio-tylnej i bocznej, z obniżeniem stosunku odległości między skrajnymi odchyleniami do powierzchni odchylenia oraz zmniejszeniem średniej prędkości przemieszczeń.
4. Normalizacja kąta abdukcji prawej stopy, bez znaczącej zmiany kąta odwiedzenia lewej stopy.
5. Niewielkie poprawy w indeksie sklepienia stopy (AI) oraz średnim ciśnieniu stopy podczas chodu, z minimalnymi zmianami w maksymalnym ciśnieniu stopy podczas chodu.
Wnioski. Manipulacja HVLA znacząco poprawia parametry równowagi statycznej, ale wykazuje minimalne poprawy w parametrach chodu. Wskazuje to na złożoną relację między blokadą stawu szczytowo-potylicznego a zaburzeniami posturalnymi, sugerując potrzebę dalszych badań w celu zbadania związku między wadami postawy a blokadą przejścia szczytowo-potylicznego oraz wpływu tych blokad na zmiany posturalne.
Słowa kluczowe
blokada stawu szczytowo-potylicznego, manipulacja HVLA, zaburzenia posturalne, poprawa równowagi, pedobarografia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Korzyści płynące z treningu wstrzymywania oddechu w kontekście rekreacyjnego nurkowania na wstrzymanym oddechu u zdrowych dorosłych – systematyczny przegląd literatury

Muhamad Nanang Solikhin, Sumaryanti,Sulistiyono, Fauzi, Bonifacius Arbanto

Muhamad Nanang Solikhin, Sumaryanti,Sulistiyono, Fauzi, Bonifacius Arbanto – Benefit of breath-holding training on the concept of recreational freediving in healthy adults – a systematic literature review –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 199-204

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8z2j

Streszczenie
Wprowadzenie. Oddychanie jest kluczowym procesem, który rozpoczyna się w momencie narodzin i kończy wraz ze śmiercią. Dzięki oddychaniu, niezbędny tlen dostarczany jest do wszystkich części ciała, organów i komórek, podtrzymując życie. Istnieje wiele technik oddychania, mających na celu optymalizację korzyści płynących z ćwiczeń na wstrzymanym oddechu. Uważa się, że trening freedivingu może zwiększyć efektywność oddechową. Ćwiczenie to polega na kontroli oddychania i stabilizacji tętna, co umożliwia człowiekowi wstrzymywanie oddechu na pewien czas, nurkowanie głębiej i bezpieczne zanurzanie. Techniki te są również stosowane w przygotowaniu i medytacji pozycji, zwiększając skupienie i jasność umysłu, aby maksymalizować korzyści z praktyki.
Metody. Wszystkie badania były przesiewane indywidualnie, biorąc pod uwagę zestaw określonych kryteriów i kluczowych danych, takich jak przynależność autorów, rodzaj badania, rok publikacji, typ korzyści z ćwiczeń na wstrzymanym oddechu u zdrowych. Badanie zostało zaprojektowane zgodnie ze standardami PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses).
Wyniki. W oparciu o proces systematycznego przeglądu, wyselekcjonowane i wyekstrahowane dane dla każdego artykułu zostały uzyskane, szczegółowy opis nazwiska badacza, tytułu, projektu badawczego, respondentów, mocnych stron i wyników badania oraz ograniczeń badania są podsumowane. Kryteria włączenia: Międzynarodowe Czasopismo i Projekt Badawczy obejmują Kontrolowane Badania Interwencyjne, Obserwacyjne Badania Kohortowe i Przekrojowe, Badania Kontrolne Przypadków, Badania Serii Przypadków oraz Artykuły zawierające elementy treningu korzyści z wstrzymywania oddechu. Narzędzia oceny jakości pracy używają NHLBI z niskimi i średnimi kryteriami oceny. W tym procesie przeglądu systematycznego, 230 kolekcji artykułów zostało użytych z baz danych Scopus, Pubmed i GS z słowami kluczowymi: wstrzymywanie oddechu “AND” trening “AND” korzyść. Etap kontynuowany był przez wyszukiwanie duplikatów artykułów, uzyskując 34 z 230 baz danych, tak że przed etapem przesiewania uzyskano 196 artykułów. Pierwszy etap przesiewania kontynuowano przez wykluczenie tytułu i abstraktu, uzyskując 160 artykułów z 196 baz danych, więc na etapie przesiewania uzyskano 36 artykułów. Kolejny etap to kwalifikowalność, wykluczając 11 artykułów na podstawie niejasności IMRAD (Wprowadzenie, Metoda, Wynik i Dyskusja), wykluczając 5 artykułów przeglądów systematycznych, i wykluczając 6 raportów badawczych, gdzie ostatecznie ocenie podlegało 14 artykułów na podstawie tytułu i abstraktu, jak również całego artykułu wykluczonego na podstawie kryteriów włączenia i wykluczenia, które pasowały do kryteriów artykułu do przeglądu w tym badaniu.
Wnioski. Niniejszy kompleksowy przegląd podkreśla szereg badań eksplorujących związek między ćwiczeniami na wstrzymanym oddechu a związanymi z nimi korzyściami zdrowotnymi. Badania te obejmują szeroki zakres aspektów, w tym wpływ aktywności fizycznej na trening freedivingu, korzyści płynące z oddychania przeponowego na funkcję płuc oraz skuteczność treningu wyobrażeń mentalnych (MI) w poprawie wydajności wstrzymywania oddechu. Ponadto, badania wykazały znaczącą poprawę funkcji kardiorespiracyjnej u osób z astmą oskrzelową, przewlekłą obturacyjną chorobą płuc i rakiem. Te poprawy zostały potwierdzone przez pozytywne zmiany w tętnie, ciśnieniu krwi, pomiarach funkcji oddechowej oraz ogólnej jakości życia.
Słowa kluczowe
trening wstrzymywania oddechu, freediving, korzyści
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ pedagogiki nieliniowej na komunikację i nabywanie umiejętności

Hari Yuliarto, Pasca Tri Kaloka, Putri Prastiwi Wulandari, Hideaki Tanimoto

Hari Yuliarto, Pasca Tri Kaloka, Putri Prastiwi Wulandari, Hideaki Tanimoto – The impact of nonlinear pedagogy on communication and skill acquisition –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 192-198

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8Np0

Streszczenie
Cel badań. Celem niniejszego badania była ocena wpływu hybrydowych modeli pedagogiki nieliniowej na proces nabywania umiejętności i komunikację w ramach wychowania fizycznego.
Metodyka. W badaniu uczestniczyła grupa interwencyjna, która przez 12 tygodni korzystała z hybrydowych modeli pedagogicznych. W odróżnieniu od niej, grupy kontrolne realizowały standardowe programy nauczania wychowania fizycznego obowiązujące w ich placówkach edukacyjnych. Do oceny zdolności nabywania umiejętności oraz komunikacji, zarówno przed, jak i po zakończeniu programu, wykorzystano specjalnie opracowane dla uczniów skale.
Wyniki. Badanie wykazało, że w porównaniu do grupy kontrolnej, uczestnicy z grupy interwencyjnej osiągnęli znaczące postępy w zakresie komunikacji i nabywania umiejętności. Poprawę zdolności komunikacyjnych stwierdzono u osób uczących się przez gry inwazyjne oparte na pedagogice nieliniowej. Potwierdzeniem tych obserwacji są wyniki sparowanego testu t oraz analizy wariancji dwuczynnikowej (ANOVA) i jednoczynnikowej, gdzie w obu przypadkach F < 0.05 (F = 0.000) i p < 0.05 (p = 0.000). Również zdolności zdobywania umiejętności uległy poprawie po zastosowaniu interwencji opartej na pedagogice nieliniowej i nauce przez gry inwazyjne, co również potwierdzają wyniki testów statystycznych: F < 0.05 (F = 0.000) i p < 0.05 (p = 0.000).
Wnioski. Zastosowanie hybrydowych modeli pedagogiki nieliniowej w nauczaniu wychowania fizycznego przez gry inwazyjne może znacząco przyczynić się do rozwoju umiejętności komunikacyjnych i nabywania nowych umiejętności przez uczniów. Odkrycia te zachęcają nauczycieli wychowania fizycznego do wprowadzania innowacyjnych metod dydaktycznych. Ponadto, zachęcają do dalszych badań nad efektywnością pedagogiki nieliniowej.
Słowa kluczowe
komunikacja, nabywanie umiejętności, uczniowie szkoły podstawowej, pedagogika nieliniowa
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Adaptacja międzykulturowa, walidacja i rzetelność tamilskiej wersji Międzynarodowej Skali Oceny Skuteczności Zapobiegania Upadkom

Sivakumar Ramachandran, Nandini Rajan

Sivakumar Ramachandran, Nandini Rajan – Cross-cultural adaptation, validity and reliability of the Tamil version of the Falls-Efficacy Scale – International in Indian elderly population –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 187-191

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF86RB

Streszczenie
Wprowadzenie. Międzynarodowa Skala Oceny Skuteczności Zapobiegania Upadkom (FES-I) jest narzędziem o potwierdzonej walidacji i rzetelności, służącym do oceny strachu przed upadkiem. Należy jednak zauważyć, że obecnie FES-I nie jest dostępna w języku tamilskim. W związku z tym celem niniejszego badania była adaptacja międzykulturowa narzędzia na język tamilski oraz następne testowanie walidacji i rzetelności przetłumaczonej wersji.
Metody. Oryginalna angielska wersja FES-I została przetłumaczona zgodnie z protokołem ustalonym przez ProFaNE. Wersja tamilskiej FES-I (T) została podana 81 starszym uczestnikom mówiącym w języku tamilskim. Analizy statystyczne przeprowadzono w celu porównania grup na podstawie wieku, płci, strachu przed upadkiem oraz historii upadków. Walidacja FES-I (T) została oceniona poprzez porównanie jej wyników z testem TUG oraz SPPB. Rzetelność FES-I (T) oceniono za pomocą współczynnika korelacji wewnątrzklasowej.
Wyniki. Całkowite wyniki uzyskane z FES-I (T) wykazały dodatnią korelację z wynikami uzyskanymi z testu TUG (rs = 0.584), a także negatywną korelację z wynikami uzyskanymi z SPPB (rs = −0.619, p < 0.001). Ponadto rzetelność testu-retestu FES-I (T) okazała się doskonała, ze współczynnikiem korelacji wewnątrzklasowej dla całkowitego wyniku na poziomie 0.99.
Wnioski. Na podstawie wyników tego badania można stwierdzić, że FES-I (T) jest cennym narzędziem, które może być skutecznie wykorzystane zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach naukowych do oceny strachu przed upadkiem u starszych osób mówiących po tamilsku.
Słowa kluczowe
skuteczność zapobiegania upadkom, osoby starsze, język tamilski
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 4 140