Articles

Restitution of the size of postural features in the frontal plane after loading with the weight of school items carried with the right and left hand in 7-year-old pupils of both sexes

{:pl}Analiza środowiska ucznia to zbiór stresorów pola ekologii człowieka, mieszczący w swoich granicach nie tylko czynnik genetyczny, ale także epigenetyczny.{:}{:en}The analysis of the pupil’s environment is a set of stressors in the field of human ecology consisting not only of the genetic factor but also of the epigenetic one{:}

Biotensegration of malocclusion and temporomandibular disorders with diseases of the musculoskeletal system and posture defects – a literature review, supported by own observations

{:pl}Diagnostyka medyczna układu mięśniowo-powięziowo-szkieletowego człowieka, choć umożliwia szybką ocenę, nie zawsze jest w pełni wykorzystywana. Utrudnia to często obiektywną ocenę dysfunkcji i ogranicza możliwości leczenia{:}{:en}Although it enables a quick evaluation, medical diagnostics of the human myofascial-skeletal system is not always used to its full capabilities{:}

Development of physical fitness tests for early childhood 4–6 years

{:pl}Cel pracy: Zbadanie znaczenia sprawności fizycznej dla każdego dziecka, pod względem korzyści i wpływu na pełny rozwój. Istniejące instrumenty do badania sprawności fizycznej, takie jak indonezyjski test sprawności fizycznej (TKJI), koncentrują się tylko na grupach wiekowych 6–19 lat{:}{:en}Study Purpose. The importance of physical fitness for every early childhood has because it has benefits and influences on full development. However, existing

Physiotherapeutic methods of treatment of sexual disorders associated with pain

{:pl}W holistycznej ocenie stanu zdrowia pacjenta warto uwzględnić nie tylko strefę fizjologiczną i psychologiczną, ale także seksualną wpływa ona w silny sposób na ocenę jakości życia człowieka. Zrozumienie problemów pacjenta, zwłaszcza w przypadku zaburzeń seksualnych związanych z bólem, jest konieczne do skutecznego wyleczenia dolegliwości{:}{:en}In a holistic assessment of the patient's health, it is worth considering not only the physiological and

Impact of TECAR therapy on post-natal rectus diastasis: A randomized trial

{:pl}Rozstęp mięśnia prostego jest częstym problemem dotykającym kobiety po porodzie. Zmniejsza integralność, jak również wytrzymałość funkcjonalną ściany brzucha i powoduje ból krzyża i niestabilność miednicy{:}{:en}Rectus diastasis is a common problem affecting postpartum mothers. It decreases the integrity as well as functional strength of the abdominal wall, and causes low back pain and pelvic instability{:}

The relationship balance of hand grip strength and body balance to archery ability

{:pl}Archery is a static sport that requires good physical strength. This physical strength can affect the achievement of an archery athlete. Physical strength includes hand grip strength and body balance. One way to measure grip strength is to use a handgrip dynamometer{:}{:en}Archery is a static sport that requires good physical strength. This physical strength can affect the achievement of an archery athlete. Physical

Relationships between the quality of life and the intensity of pain and functional efficiency in women and men with degenerative changes in the lumbar spine

{:pl}Dolegliwości bólowe kręgosłupa stanowią poważny problem medyczny i społeczny. Celem pracy były związki jakości życia z natężeniem dolegliwości bólowych i sprawnością funkcjonalną u kobiet i mężczyzn ze zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowej części kręgosłupa{:}{:en}Back pain is a serious medical and social problem. The aim of this study was relationships between the quality of life and the intensity of pain and functional efficiency

Effects of mind exercises on physical fitness and sport performance in interval trained athletes

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu dodatkowych ćwiczeń umysłowych na sprawność fizyczną i osiągnięcia sportowców trenujących interwałowo.{:}{:en}Aim. To explore effects of additional mind exercises on physical fitness and sport performance in athletes undergoing interval training{:}

Effects of suryanamaskar on peak expiratory flow rate and quality of life in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

{:pl}Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest powszechną chorobą, której można zapobiegać i którą można leczyć, charakteryzującą się utrzymującymi się objawami ze strony układu oddechowego i ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które jest spowodowane nieprawidłowościami w drogach oddechowych i/lub pęcherzykami płucnymi, zwykle wywołanymi znaczną ekspozycją na szkodliwe cząsteczki lub gazy{:}{:en}Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a common, preventable, and treatable

The level of parents’ knowledge about body posture defects in early school age children

{:pl}Celem głównym pracy jest ocena wiedzy rodziców/opiekunów na temat wad postawy ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podczas realizacji badania postawiono dodatkowe cele odnoszące się do określenia poziomu wiedzy rodziców w wybranych tematach{:}{:en}The main objective of the study is to assess the knowledge of parents/guardians about body posture defects in children at early school age. During the study, additional objectives

Strategies for organizing sports events safely and healthily during COVID-19 at the university level: perceptions of Indonesian and Hungarian coach

{:pl}Wybuch pandemii COVID-19 doprowadził do trudności w przeprowadzaniu wydarzeń sportowych, a ograniczone badania dotyczące strategii organizacji wydarzeń sportowych podczas pandemii COVID-19 spowodowały lukę, a jednocześnie możliwość przeprowadzenia nowych badań{:}{:en}The COVID-19 outbreak had led difficulties in carrying out sports events and limited research investigated the strategies in organizing sports events during COVID-19 generated a gap and novelty in this research. Therefore,

The effectiveness of swimming therapy methods on gross motor ability in autistic children

{:pl}Niniejsze badanie ma na celu zastosowanie terapii pływania w doskonaleniu motoryki dużej u dzieci autystycznych. Terapia ma na celu budowanie lepszej kondycji. Terapia musi być również prowadzona rutynowo, aby stopniowo uzupełniać braki{:}{:en}This study aims to apply the swimming therapy method in improving gross motor skills of autistic children. Therapy basically needs to be given to build a better condition. Therapy

Assessment of the body posture of junior high school students in the context of their physical activity

{:pl}Wady postawy są problemem społecznym i mogą powodować negatywne zmiany w wielu aspektach naszego życia – zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Bardzo istotna jest tutaj profilaktyka i odpowiedni stopień aktywności ruchowej, która wpływa na harmonijny rozwój człowieka{:}{:en}Posture defects constitute a social problem and can cause negative changes in many aspects of our lives – in both physical and mental

Effect of radiofrequency in de Quervain’s tenosynovitis: A randomized control trial

{:pl}Zapalenie pochewki ścięgnistej nadgarstka to zwyrodnienie śluzowe pochewek ścięgnistych dwóch ścięgien, które regulują ruchomość kciuka. W rezultacie ból i dyskomfort odczuwane są po stronie kciuka w nadgarstku{:}{:en}De Quervain's tenosynovitis is mucoid degeneration of the tendon sheaths of the two tendons that regulate the mobility of the thumb. As a result, the wrist's thumb side is painful and uncomfortable{:}

Hand grip strengthening exercises on fine motor skills in children with autism spectrum disorder

{:pl}Zaburzenia ruchowe u osób ze spektrum autyzmu (ASD) objawiają się zarówno opóźnieniami, jak i deficytami, z opóźnieniami występującymi w obszarach motoryki dużej, motoryki małej i mowy oraz deficytami w zakresie koordynacji, kontroli postawy i chodu. Funkcjonalna motoryka mała zależy od siły chwytu dłoni (HGS), która bywa ograniczona. {:}{:en}Movement impairments in autism spectrum disorder (ASD) are manifested as both delays and

Use of the posturography platform as a tool for quantitative assessment of imbalance and postural control in post-stroke patients in chronic phase

{:pl}Zaburzenia równowagi podczas stania, które zwykle obserwuje się jako asymetrię w przenoszeniu ciężaru ciała w kierunku strony niedotkniętej udarem, są jednym z najczęstszych czynników wpływających na niezależność i jakość życia osób po udarze mózgu.{:}{:en}Imbalance during standing, which is usually observed as an asymmetry in the weight shifting toward to the unaffected side of the body, is one of the most

Knee stability training exercise versus Biodex balance training on dynamic balance indices in individuals with knee osteoarthritis: A Randomized clinical trial

{:pl}Cel. Porównanie wpływu treningu stabilności stawu kolanowego i treningu równowagi Biodex na dynamiczne wskaźniki równowagi u osób cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawu kolanowego{:}{:en}Objective. To compare the impacts of Knee stability training exercise versus Biodex balance training on dynamic balance indices in individuals suffering from knee osteoarthritis{:}

Development of a training program in the special preparation period phase to improve (accuracy and speed) bowling skills in women criket athletes

{:pl}Dobra kondycja fizyczna ma wiele zalet, między innymi taką, że sportowcy potrafią i łatwo przyswajają nowe umiejętności, nawet takie, które są stosunkowo trudne, nie męczą się łatwo uczestnicząc w treningach i rozgrywkach{:}{:en}Good physical condition has many advantages, including athletes can and easily learn new skills that are relatively difficult, not get tired easily in participating in training and matches better{:}

The impact of central stabilization exercises and classical massage on the quality of life of people suffering from cervical spine pain

{:pl}Dolegliwości bólowe szyjnego odcinka kręgosłupa dotykają około 22-70% populacji, a częstość wystąpienia bólu wzrasta wraz z wiekiem. Spośród wielu rodzajów terapii większość pacjentów preferuje masaż, którego celem jest normalizacja napięć mięśniowych oraz zmniejszenie dolegliwości bólowych{:}{:en}Pain in the cervical spine affects about 22-70% of the population and the incidence of pain increases with age. Out of different types of therapies, most patients

Multimodal programmes in the treatment of myofascial pain syndrome (MPS) – a two-step review

{:pl}Zespół bólu mięśniowo-powięziowego (MPS) jest jedną z najczęstszych dolegliwości związanych z układem mięśniowo-szkieletowym człowieka, charakteryzującą się obecnością tzw. punktów spustowych (TrP – trigger point; MPs – myofascial trigger points){:}{:en}Myofascial pain syndrome (MPS) is one of the most common ailments associated with the human musculoskeletal system, characterised by the presence of the so-called trigger points (TrP – trigger point; MTrPs –

Effects of intense workout trials and milk intervention on decrease surrogate markers of metabolic syndrome

{:pl}Zastępczymi punktami końcowymi powikłań zespołu metabolicznego jest wysoki poziom glukozy i/lub cholesterolu we krwi. Celem niniejszego badania jest ustalenie, czy ćwiczenia o różnej intensywności mają korzystny wpływ na poziom glukozy i cholesterolu we krwi u młodzieży{:}{:en}Surrogate markers of metabolic syndrome complications is high levels of glucose and/or cholesterol in the blood. The purpose of this research is to determine whether