Articles

A program of motor rehabilitation for patients in the early phase after cardiac surgery

{:pl}Wstęp. Autorzy opisali program rehabilitacji pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych (m.in. wszczepienie pomostów aortalno-wieńcowych, chirurgiczne leczenie wad zastawkowych, transplantacja serca) stosowany w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii CM UJ w Krakowie.{:}{:en}Background. This article describes a program of rehabilitation for patients recovering from cardiac surgery (including coronary by-passes, surgical repair of valve defects, and heart transplants) currently in use at the

Sport training as an alternative form of rehabilitation for heart transplant patients

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena “treningu sportowego” jako alternatywy dla tradycyjnej formy rehabilitacji kardiologicznej pacjentów w odległej dobie po przeszczepie serca.{:}{:en}Background. The goal of this study was to evaluate „sports training” as an alternative to the traditional forms of cardiac rehabilitation for patients in advanced recovery from heart transplant surgery.{:}{:zh}Background. The goal of this study was to evaluate „sports training”

Cognitive disorders subsequent to ischemic heart disease from the physiotherapeutic perspective

{:pl}Wstęp. Współczesny model rehabilitacji osób z chorobą niedokrwienną serca (CHNS) akcentuje konieczność integracji oddziaływań prowadzonych przez różnych specjalistów stykających się z pacjentem.{:}{:en}Background. The contemporary model of rehabilitation for persons with ischemic heart disease (CHNS) emphasizes the necessity to coordinate the therapeutic interventions of various specialists who come into contact with the patient.{:}{:zh}Background. The contemporary model of rehabilitation for persons with

Continous passive motion as a method of kinesitherapy in the treatment of brachialgia

{:pl}Wstęp. Celem pracy było przedstawienie wyników leczenia brachialgii pourazowej u pacjentów, u których oprócz standardowej rehabilitacji zastosowano leczenie ruchem ciągłym (CPM).{:}{:en}Background. The purpose of this article is to describe the treatment outcomes for patients with bracchialgia who received, in addition to standard rehabilitation, treatment by continuous passive movement (CPM) as well.{:}{:zh}Background. The purpose of this article is to describe the

Evaluation of the rehabilitation of geriatric patients using the WaDiT system

{:pl}Wstęp. Ocenie poddano proces usprawniania pacjentów geriatrycznych za pomocą programu kinezyterapii w skojarzeniu z terapią wysokotonową według systemu Wadia.{:}{:en}Background. This article evaluates the rehabilitation of geriatric patients using a program of kinesitherapy in conjunction with the application of high-tone wave therapy according to the WaDiT system, using exclusively variable electromagnetic fields (medium frequency current in the tone range from ca.

A contribution to the meta-analysis of the results of evoked potentials examinations performed in acute patients

{:pl}Cel. Opracowanie meta-analizy przesiewowej publikacji kazuistycznych z lat 1988-1999, w których opisano wyniki badań somatosensorycznych i ruchowych potencjałów wywołanych, przeprowadzanych w okresie ostrym udaru mózgu.{:}{:en}Background. This article presents a selective meta-analysis of published case studies from the years 1988-1999 describing the results of somatosensory tests and evoked motor potentials conducted in the acute phase of stroke.{:}{:zh}Background. This article presents a

The angles of valgity of the first toe and varus deformity of the fifth toe in school age children from the physiotherapeutic, orthopedic, and ergonomic perspective

{:pl}Wstęp. Zagadnienie budowy i wydolności stóp interesuje specjalistów różnych nauk, od antropologii, poprzez nauki medyczne i pedagogiczne, nauki o kulturze fizycznej, w tym także specjalistów w dziedzinie fizjoterapii.{:}{:en}Background. The structure and efficiency of the foot is a subject of interest to specialists in various branches of science, from anthropology, through medical and pedagogical sciences, to sciences of physical culture, including

The neurorehabilitation of hemispatial neglect in patients with traumatic brain injury

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena efektywności dwóch zróżnicowanych programów rehabilitacji dla pacjentów z pomijaniem stronnym, występującym jako następstwo urazu czaszkowo-mózgowego.{:}{:en}Background. The purpose of this article is to evaluate the relative effectiveness of differentiated rehabilitation programs for patients with hemispatial neglect subsequent to traumatic brain injury (TBI).{:}{:zh}Background. The purpose of this article is to evaluate the relative effectiveness of differentiated rehabilitation

Thermovisual evaluation of the behavior of skin surface temperature following cryostimulation of the forearm in healthy adults

{:pl}Wstęp. Autorzy opisują wpływ krioterapii miejscowej na organizm ludzki oraz zasady działania ośrodka termoregulacji.{:}{:en}Introduction. The authors describe the impact of local cryotherapy on the human organism and the operating principles of the thermoregulation center.{:}{:zh}Introduction. The authors describe the impact of local cryotherapy on the human organism and the operating principles of the thermoregulation center.{:}{:ru}Introduction. The authors describe the impact of

Psychiatric rehabilitation of a patient after myocardial infarct

{:pl}Wstęp. Celem pracy było przedstawienie rehabilitacji psychiatrycznej pacjenta RK po zawale mięśnia sercowego, poddanego rehabilitacji kardiologicznej, u którego występowały objawy psychopatologiczne związane z sytuacją kryzysową, pojawiającą się po zawale mięśnia sercowego.{:}{:en}Background. The purpose of this article is to describe the psychiatric rehabilitation of patient RK, who in the course of cardiological rehabilitation subsequent to a myocardial infarct experienced psychopathological symptoms

Rehabilitation of a patient following dynamic cardiomyoplasty

{:pl}Wstęp. Autorzy przedstawiają ocenę programu rehabilitacji młodego pacjenta po zabiegu kardiomioplastyki dynamicznej, z przewlekłą niewydolnością mięśnia sercowego.{:}{:en}Background. The authors presents an evaluation of a rehabilitation program for a young patient who underwent dynamic cardiomyoplasty due to chronic cardiac insufficiency.{:}{:zh}Background. The authors presents an evaluation of a rehabilitation program for a young patient who underwent dynamic cardiomyoplasty due to chronic cardiac

Strategies of procedure in manual therapy

{:pl}Ortopedyczna terapia manualna zajmuje się leczeniem odwracalnym zaburzeń kostno-stawowych, czyli dysfunkcji o charakterze zablokowania.{:}{:en}Orthopedic manual therapy is involved with treatable joint and bone disorders, i.e. dysfunctions characterized by blocking.{:}{:zh}Orthopedic manual therapy is involved with treatable joint and bone disorders, i.e. dysfunctions characterized by blocking.{:}{:ru}Orthopedic manual therapy is involved with treatable joint and bone disorders, i.e. dysfunctions characterized by blocking.{:}{:lt}Orthopedic manual

Selected issues in the biomechanics of the knee joint

{:pl}W opracowaniu zaprezentowano zarys biomechaniki stawu kolanowego, pod kątem przydatności w diagnostyce i kinezyterapii.{:}{:en}This article presents of the biomechanics of the knee joint in terms suitable for application in diagnostics and kinesitherapy.{:}{:zh}This article presents of the biomechanics of the knee joint in terms suitable for application in diagnostics and kinesitherapy.{:}{:ru}This article presents of the biomechanics of the knee joint in

Clinical neuropsychological evaluation of the spinal neuromechanisms of stance or stride after damage to the brain or spinal cord

{:pl}Cel. Celem pracy było omówienie przydatności niektórych metod badań klinicznych neurofizjologicznych, w obiektywizacji i kwantyfikacji zaburzeń rdzeniowych neuromechanizmów stania i kroczenia, po przebytym udarze mózgu lub uszkodzeniu rdzenia kręgowego.{:}{:en}Background. The object of discussion is the suitability of certain neuropsychological methods of clinical testing to objectivize and quantify disturbances of spinal neuromechanisms subsequent to stroke or spinal cord damage.{:}{:zh}Background. The object

The development of the concepts and methods of physiotherapy in the 19th and 20th centuries

{:pl}Janusz Orzech Janusz Orzech – The development of the concepts and methods of physiotherapy in the 19th and 20th centuries. Fizjoterapia Polska 2001; 1(2); 187-194 Streszczenie Słowa kluczowe: fizjoterapia Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim {:}{:en}Janusz Orzech Janusz Orzech – The development of the concepts and methods of physiotherapy in the 19th and 20th centuries. Fizjoterapia Polska 2001; 1(2); 187-194

Functional biomechanical diagnostics using the McKenzie method

{:pl}Tomasz Stengert Tomasz Stengert – Functional biomechanical diagnostics using the McKenzie method. Fizjoterapia Polska 2001; 1(2); 217-219 Streszczenie Słowa kluczowe: metoda McKenziego Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim {:}{:en}Tomasz Stengert Tomasz Stengert – Functional biomechanical diagnostics using the McKenzie method. Fizjoterapia Polska 2001; 1(2); 217-219 Abstract Key words: McKenzie method Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim {:}{:zh}Tomasz Stengert Tomasz Stengert

Potential applications of the PNF method in the treatment of scoliosis

Boczne skrzywienia kręgosłupa od wielu lat są przedmiotem badań i dociekań nie tylko pod względem etiopatogenezy, ale również doboru odpowiedniego leczenia.