Articles

Psychophysical condition of a child during the COVID-19 pandemic

Każda epidemia powoduje wiele zmian w życiu społecznym i gospodarczym. Pandemia COVID– 19 przypadła na czasy, Pandemia COVID-19 przypadła na czasy, podczas których wykorzystano technologie informatyczne. W trakcie izolacji społeczeństwa praca i nauka zdalna pomagały w wykonywaniu czynności zawodowych oraz edukacji szkolnej i jednocześnie wywoływały niepożądane następstwa

Effect of respiratory muscle training using Ultrabreathe device on pulmonary function in Duchenne Muscular Dystrophy through telephysiotherapy

{:pl}Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD), zaburzenie sprzężone z chromosomem X, powodujące niewydolność oddechową, spowodowaną postępującym osłabieniem mięśni oddechowych, zwłaszcza przepony{:}{:en}Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), an X linked disorder resulting in respiratory insufficiency, caused by progressive respiratory muscle weakness particularly in diaphragm{:}{:zh}Duchenne Muscular Dystrophy (DMD), an X linked disorder resulting in respiratory insufficiency, caused by progressive respiratory muscle weakness particularly in diaphragm{:}{:lt}Duchenne Muscular

Effect of pilates training on cognitive functions in patients with stroke: A randomized controlled trial

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu treningu pilates na funkcje poznawcze u pacjentów po udarze mózgu{:}{:en}Purpose. To investigate the effect of pilates training on cognitive functions in patients with stroke.{:}{:zh}Purpose. To investigate the effect of pilates training on cognitive functions in patients with stroke.{:}{:lt}Purpose. To investigate the effect of pilates training on cognitive functions in patients with stroke.{:}{:hr}Purpose. To investigate the effect of

Physical activity and risk factors in subjects with overactive bladder

{:pl}Celem głównym badań była ocena aktywności fizycznej u osób z pęcherzem nadaktywnym OAB. Celem dodatkowym była ocena zależności między aktywnością fizyczną a czynnikami ryzyka OAB tj.: wiekiem, BMI, obwodem talii, obwodem bioder, WHR, stresem.{:}{:en}The aim of the study was to assess physical activity in subjects with overactive bladder OAB. The additional aim was to assess the relationships between physical activity

Scar prevention by low level laser therapy on surgical wound post hand flexor tendon repair

{:pl}Cel. Ocena wpływu wcześnie wprowadzonej terapii laserowej niskiego poziomu (LLLT) na tworzenie się blizny po ranie pooperacyjnej i zakres ruchu (ROM) stawów międzypaliczkowych (IP) po chirurgicznej naprawie uszkodzenia ścięgna zginacza ręki{:}{:en}Objective. To evaluate the effect of an early intervention of Low Level Laser Therapy (LLLT) on incisional wound scar formation and range of motion (ROM) of interphalangeal (IP) joints post

Impairement of functional ability in patients with Parkinson’s disease, a qualitative study

{:pl}Badania populacyjne prowadzone nad częstością występowania choroby Parkinsona są ważne dla zrozumienia przez naukowców historii choroby, jej przebiegu i związanych z nią czynników ryzyka. Informacje o częstości występowania w różnych grupach wiekowych i płciach mogą pomóc ekspertom opieki zdrowotnej w opracowaniu strategii spełniających potrzeby pacjentów{:}{:en}Population studies on the incidence of Parkinson’s are important to scientists’ understanding of the history of

The impact of body composition disorders on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease

{:pl}POChP to przewlekła choroba zapalna stanowiąca istotny problem zdrowia publicznego. Jej charakterystyczną cechą jest niecałkowicie odwracalne, postępujące ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe{:}{:en}COPD is a chronic inflammatory disease that constitutes a significant public health problem. It is characterized by not fully reversible, progressive limitation of airflow through the airways. In addition to the harmful pulmonary effects, COPD manifests itself with

Effects of Buteyko therapy on dipping of peak expiratory flow rate and quality of life in asthmatic patients among adult and elderly population

{:pl}Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych charakteryzującą się niedrożnością dróg oddechowych i nadreaktywnością oskrzeli, która jest przynajmniej częściowo odwracalna. W klinicznym leczeniu astmy często stosuje się seryjne pomiary szczytowego przepływu wydechowego w celu poprawy diagnozy, oszacowania nasilenia i odszukania zmiennych powodujących występowanie objawów{:}{:en}Asthma is a chronic inflammatory illness of the airways characterised by airway obstruction and bronchial hyper-responsiveness that

Effects of both hip and traditional strengthening exercises on early outcomes post anterior cruciate ligament reconstruction

{:pl}Po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACLR) dochodzi do osłabienia mięśni kończyn dolnych, a szczególnie mięśni bioder. Z piśmiennictwa wynika, że zmniejszenie siły stawu biodrowego po ACLR może prowadzić do zmian biomechanicznych w obrębie kończyny dolnej{:}{:en}Lower extremity muscles weakness occur after the reconstruction of the anterior cruciate ligament (ACLR), specifically the hip muscles. The literature suggests that decreased hip strength which

Tax changes and self-employment by physiotherapists

{:pl}Fizjoterapeuta prowadzący lub myślący o założeniu własnej działalności gospodarczej musi uwzględnić wiele czynników wpływających na rentowność firmy. Wszelkie przewidywalne koszty, a także nagłe kryzysy i zmiany geopolityczne powinny być brane pod uwagę ze względu na ich znaczny wpływ na możliwość dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa{:}{:en}A physiotherapist running or thinking of starting his/her own business must take into account many factors affecting business

Premenstrual syndrome and its biopsychosocial symptoms among physiotherapy students in Eastern Delta: An exploratory study

{:pl}Podczas fazy lutealnej cyklu miesiączkowego pojawiają się istotne klinicznie objawy fizyczne i psychiczne, znane jako zespół napięcia przedmiesiączkowego (PMS). Ten stan może być niezwykle niepokojący i może utrudniać kobietom zdolność wykonywania pracy.{:}{:en}During the luteal phase of the menstrual cycle, a set of clinically significant physical and psychological symptoms known as premenstrual syndrome (PMS) emerge. This condition can be extremely distressing

Two-dimensional analysis of gait parameters on normal and overweight children – an observational study

{:pl}Analiza chodu to systematyczne badanie lokomocji człowieka, które obejmuje ocenę ruchów ciała, mechaniki ciała i aktywności mięśni. Cel. Analiza zmiennych czasoprzestrzennych i kinematycznych wśród dzieci z nadwagą i dzieci zdrowych{:}{:en}Gait analysis is a systematic study of human locomotion that involves evaluating body motions, body mechanics, and muscle activity. Objective. To analyze spatiotemporal and kinematics variables among overweight children and normal

Application of non-invasive brain stimulation with the use of repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) or transcranial direct current stimulation (tDCS) in the treatment of dysphagia following an ischemic stroke – analysis of research reports

{:pl}Niniejsza praca poświęcona została analizie publikacji z ostatniej dekady, dotyczących badań nad wykorzystaniem nieinwazyjnej stymulacji mózgu (TMS, tDCS) w terapii dysfagii w następstwie udaru niedokrwiennego mózgu{:}{:en}This study is devoted to the analysis of publications from the last decade concerning research on the use of non-invasive brain stimulation (TMS, tDCS) in the treatment of dysphagia following an ischemic stroke{:}{:zh}This study is

The occurence of postural disorders and muscular imbalance in children from urban and rural environment

{:pl}Badanie posturalne uważane jest za jedną z najważniejszych części badania ogólnego i dlatego stanowi podstawę do postawienia prawidłowej diagnozy oraz ustalenia działań zapobiegawczych lub właściwego postępowania leczniczego. Celem pracy była ocena stanu funkcjonalnego dzieci w wieku szkolnym{:}{:en}Postural examination is considered to be one of the most important parts of the general examination and is therefore the basis for correct diagnosis

Effect of incentive spirometry on pulmonary function test in post COVID-19 pneumonia patients

{:pl}COVID-19 wywołany wirusem SARS-CoV-2 został uznany przez WHO za pandemię. Gorączka, duszność, kaszel i odkrztuszanie wskazują na zajęcie płuc w postaci zapalenia płuc, a jego najczęstszymi powikłaniami są zwłóknienie płuc, przewlekła niewydolność oddechowa i obniżona jakość życia{:}{:en}COVID-19 caused by SARS-CoV-2 virus was assigned as a pandemic by WHO. Fever, breathlessness, cough and expectoration indicates lung involvement in the form of

Effect of high-intensity interval exercise on pain, disability, and autonomic balance in female patients with nonspecific chronic low back pain

{:pl}Cel. Ocena wpływu 6-tygodniowego schematu ćwiczeń interwałowych o wysokiej intensywności (HIIE) na ból, niepełnosprawność, a także równowagę autonomiczną u kobiet z niespecyficznym przewlekłym bólem krzyża (NSCLBP){:}{:en}Aim. to assess the impact of a 6-weeks high-intensity interval exercise (HIIE) regimen on pain, disability, as well as autonomic balance in women with nonspecific chronic low back pain (NSCLBP){:}{:zh}Aim. to assess the impact of

Impact of the pandemic on the quality of life in the Polish and German population

{:pl}Jakość życia w dobie pandemii nabrała zupełnie innego wymiaru. W wyniku restrykcji konieczne było przeorganizowane życia w każdej sferze. Prowadzić to mogło do szeregu negatywnych konsekwencji, między innymi do pogorszenia zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, a także do zaburzeń umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji społecznych{:}{:en}Quality of life during the pandemic has taken on a completely different dimension. As a result of

The interlimb and between gender differences in the performance of Y-balance test in healthy athletic students

{:pl}Cel. Badanie wpływu płci na wyniki testu równowagi Y-balance (YBT) i różnic między kończynami u studentów płci męskiej i żeńskiej{:}{:en}Objectives. To investigate the gender effect on the performance of Y-balance test (YBT) and the interlimb differences in males and females{:}{:zh}Objectives. To investigate the gender effect on the performance of Y-balance test (YBT) and the interlimb differences in males and females{:}{:lt}Objectives.