Artykuły

The role of nitric oxide in the modulation of arterial smooth muscle contraction evoked by activation of adrenoreceptors during laser biostimulation

{:pl}Wstęp. Mechanizm działania biostymulacji laserowej na tkanki jest ciągłym przedmiotem badań naukowych.{:}{:en}Introduction. The mechanisms of action of laser biostimulation on tissue continues to be the object of scientific investigation.{:}{:zh}Introduction. The mechanisms of action of laser biostimulation on tissue continues to be the object of scientific investigation.{:}{:ru}Introduction. The mechanisms of action of laser biostimulation on tissue continues to be the object

The efficacy of early neurostimulation of development in the Wroclaw Model of Rehabilitation for Down’s syndrome children, as measured by bio-electric examinations of the brain

{:pl}Materiał i metody. Badania słuchowych potencjałów pniowych i potencjałów wzrokowych przeprowadzono w dwóch grupach małych dzieci z zespołem Downa (ZD) usprawnianych od urodzenia według Wrocławskiego Modelu Usprawniania (WMU) oraz nieusprawnianych i porównano z homologiczną grupą kontrolną dzieci zdrowych.{:}{:en}Material and methods. Brainstem auditory evoked potentials (BAEP) and visual evoked potentials (VEP) were examined in two groups of small children with Down

The influence of early, after – hospital physiotherapy on ventilatory lung function in patients after CABG

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest wykazanie wpływu rehabilitacji wczesnej poszpitalnej na czynność wentylacyjną płuc u chorych po zabiegu pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG).{:}{:en}Background. The aim of this research paper is to describe the influence of early, post-hospitalization physiotherapy on ventilatory lung function in patients after CABG.{:}{:zh}Background. The aim of this research paper is to describe the influence of early, post-hospitalization physiotherapy on ventilatory

Thermovisual evaluation of vascular behavior in the paretic upper limb after local cryostimulation in stroke patients

{:pl}Wstęp. Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów i jedną z najczęstszych przyczyn kalectwa oraz najczęstszą przyczyną niesprawności u ludzi powyżej 40 roku życia.{:}{:en}Background. Stroke is the third most common cause of death, one of the most common causes of handicap, and the most common cause of disability among persons older than 40.{:}{:zh}Background. Stroke is the third most

The application of high-tone power therapy in the rehabilitation of patients with soft-tissue damage to the knee joint

{:pl}Wstęp. W artykule przedstawiono wstępne wyniki usprawniania pacjentów po urazach stawu kolanowego z zastosowaniem terapii energotonowej (HiToP).{:}{:en}Background. This article presents the preliminary results from the treatment of patients with traumatic knee injuries using high-tone power therapy (HiToP).{:}{:zh}Background. This article presents the preliminary results from the treatment of patients with traumatic knee injuries using high-tone power therapy (HiToP).{:}{:ru}Background. This article presents

Medical students from Bydgoszcz analyzed according to the typology of Adam Wanke

{:pl}Wstęp. W pracy podjęto próbę dokonania charakterystyki morfologicznej zespołu młodych ludzi wyselekcjonowanych intelektualnie z różnych środowisk i obciążonych dużym wysiłkiem, w większości umysłowym.{:}{:en}Background. The present study constitutes an effort to characterize the morphology of a group of young people selected for intellectual merit from various backgrounds and burdened by high exertion, primarily mental.{:}{:zh}Background. The present study constitutes an effort to

The treatment of herniated disks in the lumbo-sacral spine

{:pl}Autorzy przedstawiają współczesne metody leczenia operacyjnego mające zastosowanie u chorych z przepuklinami krążka międzykręgowego.{:}{:en}This article presents contemporary methods of surgical treatment for application in patients with herniated disk.{:}{:zh}This article presents contemporary methods of surgical treatment for application in patients with herniated disk.{:}{:ru}This article presents contemporary methods of surgical treatment for application in patients with herniated disk.{:}{:lt}This article presents contemporary methods

Ultrasonic wave-induced damage to human red blood cells

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena reakcji ludzkich czerwonych krwinek na ultradźwięki stosowane w fizjoterapii (1 MHz). Materiał i metody.{:}{:en}Background. The aim of this study was to evaluate the response of human red blood cells to physiotherapeutic ultrasound (1 MHz).{:}{:zh}Background. The aim of this study was to evaluate the response of human red blood cells to physiotherapeutic ultrasound (1 MHz).{:}{:ru}Background. The

Cardio-pulmonary performance and the level of body fat in men of various ages

{:pl}Wstęp. Głównym celem pracy było stwierdzenie występowania korelacji między poborem tlenu (VO2max) oszacowanego testem PWC 170 a zawartością tłuszczu w składzie ciała.{:}{:en}Background. The main aim of this work was the study of correlation between oxygen uptake (VO2max) estimated by the PWC 170 test and adiposity.{:}{:zh}Background. The main aim of this work was the study of correlation between oxygen uptake (VO2max)

Membrane and cellular effects of red laser radiation on human erythrocytes sensitized with Zn-phthalocyanine

{:pl}Wstęp. Wzrasta zainteresowanie farbami fotosensytyzującymi, które służą jako efektory w terapii fotodynamicznej oraz w fotosterylizacji płynów biologicznych.{:}{:en}Background. There is increasing interest in photosensitizing dyes, used as effectors in photodynamic therapy and photosterilization of biological fluids.{:}{:zh}Background. There is increasing interest in photosensitizing dyes, used as effectors in photodynamic therapy and photosterilization of biological fluids.{:}{:ru}Background. There is increasing interest in photosensitizing dyes,

Evaluation of the symmetry of spinal mobility in girls aged 7-15

{:pl}Wstęp. Zakłada się, że symetria ciała sprzyja równomiernemu rozłożeniu ciężaru ciała na powierzchnie nośne narządu ruchu, natomiast brak symetrii może przyczynić się do powstawania zmian przeciążeniowych.{:}{:en}Background. It is generally assumed that body symmetry is conducive to the equal distribution of body weight on the weight-bearing surfaces of the locomotor apparatus, while asymmetry may contribute to the development of pathological changes

Systematics of physiotherapy

{:pl}Przedstawiono najnowszą systematykę fizjoterapii, opracowaną przez autora pracy.{:}{:en}This article presents the newest systematics of physiotherapy that has been compiled and developed by the author.{:}{:zh}This article presents the newest systematics of physiotherapy that has been compiled and developed by the author.{:}{:ru}This article presents the newest systematics of physiotherapy that has been compiled and developed by the author.{:}{:lt}This article presents the newest