Artykuły

Adapted Physical Activity – a new vision of physical activity for individuals with special needs

{:pl}Problem Adaptowanej Aktywności Fizycznej (APA) w ostatnich 100 latach dotyczył zarówno zmian w terminologii, definicjach jak i podstawach filozoficznych.{:}{:en}Adapted Physical Activity (APA) has passed many terminological and definition changes as well as philosophical differences over the past 100 years.{:}{:zh}Adapted Physical Activity (APA) has passed many terminological and definition changes as well as philosophical differences over the past 100 years.{:}{:ru}Adapted Physical

Intraobserver and interobserver variability of the assessment of trunk rotation with Bunnell scoliometer in children with idiopathic scoliosis

{:pl}Wstęp. Skolioza idiopatyczna jest zniekształceniem kręgosłupa w trzech płaszczyznach przestrzeni. Pomiar rotacji kręgów jest jednym z najważniejszych elementów oceny skoliozy.{:}{:en}Background. Idiopathic scoliosis is a three-dimensional deformity of the spine. The measurement of vertebral axial rotation is one of the most important parameters in the assessment of a scoliotic curve.{:}{:zh}Background. Idiopathic scoliosis is a three-dimensional deformity of the spine. The measurement

Rehabilitation treatment results among patients suffering from obturative pulmonary disease

{:pl}Wstęp. Tematem pracy jest wpływ 3-tygodniowej rehabilitacji oddechowej na parametry objętości i pojemności dynamicznych płuc oraz na wydolność wysiłkową pacjentów chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP).{:}{:en}Background. The influence of respiratory rehabilitation on lung dynamic capacity parameters and physical efficiency of patients suffering from Chronic Obturative Pulmonary Disease (COPD) has been examined for the period of three weeks.{:}{:zh}Background. The influence

Hearing dysfunctions and body posture’s asymmetry

{:pl}Wstęp. Dysfunkcje narządu słuchu mogą negatywnie oddziaływać na postawę ciała. Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci z dysfunkcjami słuchu także może odbiegać od rozwoju ich rówieśników, co wpływa na proces posturogenezy.{:}{:en}Background. Hearing dysfunction can have a negative effect on body posture. The physical and motor development in deaf and partially hearing children can also be different then their contemporaries.{:}{:zh}Background. Hearing dysfunction

Osteoporosis risk factors vs. BMD in post-menopausal women

{:pl}Wstęp. Jak wiadomo, główną cechą charakteryzującą osteoporozę jest kruchość kości, której powikłaniami są złamania.{:}{:en}Background. It is commonly known that the main characteristic feature of osteoporosis is bone brittleness, whose complications include fractures.{:}{:zh}Background. It is commonly known that the main characteristic feature of osteoporosis is bone brittleness, whose complications include fractures.{:}{:ru}Background. It is commonly known that the main characteristic feature of

Evaluation of rehabilitation of patients suffering from parkinsonism

{:pl}Wstęp. Celem podjętej obserwacji i analizy była ocena efektów postępowania usprawniającego pacjentów z chorobą Parkinsona rehabilitowanych w Olsztyńskim Stowarzyszeniu Chorych na Parkinsona.{:}{:en}Background. The purpose of the observation and analysis was to evaluate the effects of rehabilitation treatment of patients suffering from Parkinsonism treated in Olsztyńskie Stowarzyszenie Chorych na Parkinsona.{:}{:zh}Background. The purpose of the observation and analysis was to evaluate the

Influence of auto-therapy on efficiency of treatment of group pain backbone

{:pl}Wstęp. Autorzy opracowali program terapeutyczny dla zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego poszerzony o program autoterapii - czyli zestaw ćwiczeń do codziennego samodzielnego wykonywania w domu.{:}{:en}Background. The authors worked out the therapeutic programme for the backbone pain syndromes of the lumbar spine, broadened by the programme of auto-therapy- that is the set of exercises designed for everyday, independent practice at the home.{:}{:zh}Background.

Body composition and movement co-ordination in physiotherapy students in Medical Academy of Bygoszcz – research report

{:pl}Wstęp. Realizacja zawodu fizjoterapeuty-rehabilitanta wymaga, prócz wiedzy i określonych predyspozycji osobowościowych, odpowiedniego poziomu sprawności motorycznej i bogatego zasobu umiejętności ruchowych.{:}{:en}Background. Physiotherapy imposes a considerable physical strain on physiotherapist's organism and demands high endurance and skill.{:}{:zh}Background. Physiotherapy imposes a considerable physical strain on physiotherapist's organism and demands high endurance and skill.{:}{:ru}Background. Physiotherapy imposes a considerable physical strain on physiotherapist's organism and

Assessment of the effectiveness of medical massage in patients with low back pain

{:pl}Wstęp. Bóle dolnego odcinka kręgosłupa są jednymi z częstszych dolegliwości, z którymi zwracają się pacjenci do fizjoterapeutów. Natomiast masaż medyczny jest jedną z najbardziej popularnych metod fizjoterapii stosowanych w tych przypadkach.{:}{:en}Background. Low back pain is a very often reported disorder in physiotherapist's office. Medical massage is one of the most popular method to treat this kind of problem.{:}{:zh}Background. Low back

Developmental evaluation of premature baby based on Prechtl’s method assessment of spontaneous motor activity

{:pl}Wstęp. Przeprowadzono obserwację i ocenę rozwoju dziecka urodzonego przedwcześnie wykorzystując metodę oceny ruchów spontanicznych opisaną przez H. F. R. Prechtla.{:}{:en}Background. The objective of this study was to observe and evaluate development of premature baby using Prechtl's method of assessment of general movements.{:}{:zh}Background. The objective of this study was to observe and evaluate development of premature baby using Prechtl's method of

Atypical presentation of bilateral congenital high hip luxation – case illustration

{:pl}Wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego występujące u dorosłych, określane też jako wrodzona choroba biodra, należy obecnie w Polsce, dzięki prowadzonej profilaktyce, do rzadkości.{:}{:en}Congenital hip dislocation present in adults, thanks to the wide prophylaxis, is nowadays quite uncommon in Polish population.{:}{:zh}Congenital hip dislocation present in adults, thanks to the wide prophylaxis, is nowadays quite uncommon in Polish population.{:}{:ru}Congenital hip dislocation present in

Vertical positioning advantages in children with cerebral palsy

{:pl}Nadrzędnym celem artykułu jest przedstawienie fizjoterapeutom, lekarzom, rodzicom oraz osobom, od których zależy proces rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (m. p. dz.), konkretnych argumentów przemawiających za bezwzględną koniecznością stosowania pionizacji, na każdym etapie pracy terapeutycznej, w oparciu o wiek dziecka, a nie osiągnięć tzw. dużej motoryki.{:}{:en}A primary aim of this paper is an introduction of the concrete arguments to

Chosen problems of manual wheelchair selection and configuration

{:pl}Wózek inwalidzki z napędem ręcznym w dużym stopniu decyduje o możliwościach zaadoptowania się do życia osoby ze stałą dysfunkcją lokomocji.{:}{:en}A manual wheelchair highly determines possibility of adaptation of a person with permanent dysfunction of locomotion for daily living.{:}{:zh}A manual wheelchair highly determines possibility of adaptation of a person with permanent dysfunction of locomotion for daily living.{:}{:ru}A manual wheelchair highly determines

Barley – natural source of energy in diseases of varying etiology, surgical operations, trauma and reconvalescence

{:pl}Odpowiednie żywienie jest istotnym elementem kompleksowego procesu leczenia i rehabilitacji, w dalszym ciągu niedocenianym, zarówno przez terapeutów, jak i samych pacjentów.{:}{:en}Proper food is the element of a complex process of curing and rehabilitation and is still underestimated both by patients and therapists.{:}{:zh}Proper food is the element of a complex process of curing and rehabilitation and is still underestimated both by