Učinak HVLA manipulacije na statičke i dinamičke posturalne parametre – studija slučaja pacijenta s blokiranim atlanto-okcipitalnim prijelazom

Przemysław Malich, Aleksandra Bitenc-Jasieńko, Agata Pasternak, Adrian Westfal, Helena Gronwald, Karina Kijak, Krzysztof Gronwald, Krzysztof Konior, Danuta Lietz-Kijak

Przemysław Malich, Aleksandra Bitenc-Jasieńko, Agata Pasternak, Adrian Westfal, Helena Gronwald, Karina Kijak, Krzysztof Gronwald, Krzysztof Konior, Danuta Lietz-Kijak – The effect of HVLA manipulation on static and dynamic postural parameters – a case study of a patient with a blocked atlanto-occipital transition –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 215-225

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8t5I

Sažetak
Cilj. Studija je imala za cilj procijeniti učinke manipulacije visoke brzine i niske amplitude (HVLA) na raspodjelu sile, pritisak i ravnotežu kod osoba s blokadom atlanto-okcipitalnog prijelaza, fokusirajući se na poboljšanja nakon tretmana.
Metode istraživanja. Dijagnostički testovi (kompresija cervikalne kralježnice, Spurlingov test, de Kleynov test) i pedobarografija (korištenjem EPS/R2 podloge i BIOMECH STUDIO softvera) procijenili su funkcionalnost i posturalne parametre prije i nakon HVLA terapije.
Rezultati. Početna dijagnoza pokazala je značajne poremećaje u raspodjeli sile, ravnoteži i hodu. Poboljšanja nakon HVLA terapije uključivala su:
1. Uravnoteženo opterećenje prednjeg dijela stopala tijekom stajanja, smanjenjem postotka opterećenja pete.
2. Poboljšana globalna raspodjela tjelesnog pritiska, s izraženim smanjenjem pritiska na lijevoj strani tijela.
3. Povećani rasponi anteroposteriornih i lateralnih oscilacija tijela, sa smanjenim omjerom ekstremnih udaljenosti odstupanja do površine odstupanja i smanjenom prosječnom brzinom pomaka.
4. Normalizacija kuta otmice desne noge, bez značajne promjene kuta posjete lijeve noge.
5. Blaga poboljšanja indeksa svoda stopala (AI) i prosječnog pritiska stopala tijekom hoda, s minimalnim promjenama maksimalnog pritiska stopala tijekom hoda.
Zaključci. HVLA manipulacija znatno poboljšava statičke parametre ravnoteže, ali pokazuje minimalno poboljšanje u parametrima hoda. To ukazuje na složen odnos između blokade atlanto-okcipitalnog prijelaza i poremećaja držanja, sugerirajući potrebu za daljnjim istraživanjima kako bi se istražila povezanost između defekata držanja i blokade atlanto-okcipitalnog prijelaza, kao i utjecaj tih blokada na promjene u držanju.
Ključne riječi
blokada atlanto-okcipitalnog prijelaza, HVLA manipulacija, poremećaji držanja, poboljšanje ravnoteže, pedobarografija
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Preuzmite besplatno članak na engleskom jeziku

Procjena učinkovitosti rehabilitacije kod pacijenata s KOPB-om u sklopu projekta “PulmoRehab – Pristup zdravstvenim uslugama putem personaliziranog sustava skrbi za pacijente s KOPB, uključujući daljinsko praćenje i tele-rehabilitaciju na temelju metoda umjetne inteligencije”

Katarzyna Bogacz, Anna Szczegielniak, Łukasz Czekaj, Andrzej Jarynowski, Robert Kitłowski, Stanisław Maksymowicz, Danuta Lietz-Kijak, Bartosz Pańczyszak, Jacek Łuniewski, Edyta Krajczy, Mirosław Lenczuk, Jacek Sahajdak, Krzysztof Kassolik, Szymon Kaliciński, Jan Szczegielniak

 

Katarzyna Bogacz, Anna Szczegielniak, Łukasz Czekaj et al – Assessment of rehabilitation effectiveness in patients with COPD as part of the project “PulmoRehab – Access to healthcare services through a personalized care system for patients with COPD, including remote monitoring and tele-rehabilitation based on Artificial Intelligence methods” –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 6-11

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8D9D

Sažetak
Uvod. U projektu “PulmoRehab – Pristup zdravstvenim uslugama putem personaliziranog sustava skrbi za pacijente s KOPB, uključujući daljinsko praćenje i tele-rehabilitaciju na temelju metoda umjetne inteligencije,” Specijalizirana bolnica SP ZOZ Ministarstva unutarnjih poslova i uprave u Głuchołazyju i 10 partnera provelo je istraživanje o tele-rehabilitaciji za osobe koje pate od Kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB). Program tele-rehabilitacije, temeljen na personaliziranom pristupu i tehnologiji, omogućio je pacijentima korištenje terapije kod kuće ili na prikladnoj lokaciji. Cilj projekta bio je smanjenje socijalnih nejednakosti u zdravstvu pružanjem daljinskog pristupa zdravstvenim uslugama za pacijente s KOPB.
Materijali i metode. Studija je uključivala 80 pacijenata u dobi od 50 do 76 godina, hospitaliziranih u Specijalističkoj bolnici Ministarstva unutarnjih poslova i uprave sv. Ivana Pavla II, koji su zadovoljavali određene kriterije. Kvalifikacija za program tele-rehabilitacije uzela je u obzir procjenu tolerancije na vježbanje, dispneje, umora, funkcije ventilacije pluća i saturacije. Program je uključivao vježbe prilagođene individualnim potrebama pacijenata.
Rezultati. Analiza rezultata provedena korištenjem softvera XLSTAT 2021.2.2 pokazala je statistički značajne razlike između spirometrijskih vrijednosti prije i nakon rehabilitacije. Slično tome, značajno poboljšanje primijećeno je u rezultatima testa hodanja na 6 minuta i saturacije krvi. Program tele-rehabilitacije pokazao se učinkovitim u poboljšanju respiratornih zdravstvenih parametara kod pacijenata s KOPB.
Zaključci:
Program tele-rehabilitacije poboljšava funkciju ventilacije pluća kod osoba s KOPB. Smanjuje osjećaj dispneje, umanjuje umor, poboljšava SpO2 i povećava toleranciju na vježbanje, što demonstrira korisne učinke primijenjene rehabilitacije.
Dobiveni rezultati potiču daljnja istraživanja na reprezentativnoj grupi s korištenjem randomizacije.
Ključne riječi:
Tele-rehabilitacija, KOPB
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Download the article for free in English

Zmiany w równowadze ciała spowodowane narażeniem na urazy – badania wieloośrodkowe

Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Krzysztof Konior, Anna Walińska, Kinga Gonta, Elżbieta Szkiler, Milena Kraft, Alina Kirpichnikova, Karolina Trąbska, Anna Parus, Tomasz Kupc, Malwina Waleryn-Sagun, Anna Szadkowska, Rafał Mosur, Kamila Mosur, Damian Szyguła, Nicola Książek, Małgorzata Barszczewska, Patrycja Janta, Aneta Mandrosa, Joanna Jarosławska, Klaudia Smolińska, Marta Szewczyk, Agnieszka Byszewska, Anna Morzyńska, Marzena Tuszkowska, Barbara Wrocławska-Tuszkowska, Marek Gapiński, Tomasz Kowalik, Karolina Adamska, Katarzyna Pawliwiec, Jan Głodowski, Konrad Kijak, Małgorzata Kowacka, Danuta Lietz-Kijak

Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Krzysztof Konior, Danuta Lietz-Kijak et al – Changes in body balance due to exposure to trauma – multi-center studies. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 313-326

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20Bb3T

Streszczenie
Cel. Celem badania było ocenienie wpływu doświadczonego przez osobę zdarzenia traumatycznego na równowagę posturalną i biomechaniczne parametry chodu.
Metodologia badania. Badanie objęło 31 osób (n = 100%), w tym 22 kobiety (nk% = 70.97%) i 9 mężczyzn (nm% = 29.03), w wieku 29-60 lat. Z badania wykluczono osoby z chorobami i dysfunkcjami wpływającymi na równowagę ciała i wzorzec chodu.
Testy równowagi i chodu przeprowadzono przy użyciu pedobarografii (pedobarograf mod. EPS R2, oprogramowanie Biomech Studio v2). Test równowagi przeprowadzano w pozycji stojącej, przez 20 sekund, z próbkowaniem co 1 ms (milisekundę) – liczba próbek podczas jednego testu wynosi 20,000. Testy oceny równowagi i chodu przeprowadzono dwukrotnie. Test I obejmował testowanie w neutralnych warunkach, Test II obejmował testowanie w warunkach, w których osoba była narażona na doświadczone w przeszłości przez siebie zdarzenie traumatyczne (tzw. ekspozycja na “doświadczone traumy”).
Wyniki. Uzyskane wyniki badań wpływu ekspozycji na doświadczone traumy na równowagę ciała podczas stania wykazały istotne różnice w wahaniach ciała w najważniejszych parametrach oceny stabilometrycznej.
Uzyskane wyniki badań wpływu ekspozycji na traumę na chód osoby nie wykazały istotnych różnic między testem w neutralnych warunkach a testem podczas ekspozycji.
Wnioski. (1) Ekspozycja na doświadczone przez osobę traumy znacząco wpływa na równowagę ciała w pozycji stojącej. (2) Badania nie wykazały wpływu ekspozycji na doświadczone traumy na chód osoby w zakresie czasu kontaktu stóp z podłożem oraz na wartości maksymalnego i średniego ciśnienia; Obszar płaszczyzny, na której stopy są umieszczone na podłożu, zmienia się znacząco przed i po ekspozycji na doświadczone traumy. (3) W badaniach wpływu traumy na postawę ciała należy uwzględnić szczegółowe wyniki badań zakresu fluktuacji COP w każdej płaszczyźnie – badanie wykazało, że analiza tylko średnich wyników może znacząco wskazywać błędny wynik w ocenie równowagi ciała.

Słowa kluczowe
stres, trauma, PTSD, równowaga ciała, chód, stabilometria, pedobarografia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zastosowanie fizjoterapeutycznej terapii ozonowej w chorobach przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej – przegląd literatury wsparty własnymi obserwacjami

Diana Masłyk, Małgorzata Mazurek-Mocho, Izabela Barczyk, Natalia Walczuk, Angelika Rusińska, Natalia Sadowska, Maria Pawlak, Michał Rojewski, Danuta Lietz-Kijak

Diana Masłyk, Małgorzata Mazurek-Mocho, Izabela Barczyk, Natalia Walczuk, Angelika Rusińska, Natalia Sadowska, Maria Pawlak, Michał Rojewski, Danuta Lietz-Kijak – The usage of physiotherapeutic ozone therapy in periodontal and oral mucosal diseases – a review of the literature, supported by own observations. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 197-204

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20B4l4

Streszczenie
Wprowadzenie. Stosowanie innowacyjnych metod terapeutycznych w dziedzinie stomatologii jest stale badane w celu znalezienia skutecznych i bezpiecznych strategii leczenia chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej. W ostatnich latach terapia ozonowa stała się przedmiotem wzmożonego zainteresowania ze względu na potencjalne korzyści w terapii dentystycznej. Ozon, trójtlen, zyskał uznanie jako alternatywna forma terapii, która może wpłynąć na zmiany patologiczne w jamie ustnej dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym i przeciwgrzybiczym.
Cel badania. Celem tego przeglądu literatury jest ocena skuteczności terapii ozonowej w leczeniu stomatologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na choroby przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, a także regenerację tkanek i redukcję mikroorganizmów patogennych w jamie ustnej.
Materiały i metody. Przeprowadzono systematyczny przegląd międzynarodowej literatury opublikowanej między 2000 a 2023 rokiem. Analiza obejmowała bazy danych elektronicznych, takie jak PubMed, Google Scholar i EBSCO, z zamiarem zebrania i przeanalizowania wyników badań. Wybór prac naukowych dokonano, biorąc pod uwagę różnorodność tematów, rygor metodologiczny i przestrzeganie zasad etyki badawczej. W celu zidentyfikowania publikacji, które spełniały ustalone kryteria selekcji, wykorzystano wieloetapowy proces oceny, poddając wybrane prace krytycznej ocenie.
Wnioski. Stosowanie terapii ozonowej to obszerny obszar badań naukowych, podlegający ciągłej analizie, gdzie wyniki nie zawsze są jednomyślne. W ostatnich latach odnotowano znaczące zaangażowanie ozonu (O3) w dziedzinie periodontologii i innych dyscyplinach stomatologicznych. Efekty ozonu i jego potencjał terapeutyczny są przedmiotem szczegółowych badań naukowych mających na celu zrozumienie mechanizmów biologicznych i potwierdzenie skuteczności tej formy terapii.
Słowa kluczowe: ozon; terapia ozonowa; zastosowania terapeutyczne; utleniacze; dezynfekcja stomatologiczna; medycyna jamy ustnej; fizjoterapia w stomatologii, choroby przyzębia, choroby błony śluzowej jamy ustnej

Słowa kluczowe
ozon, terapia ozonowa, zastosowania terapeutyczne, utleniacze, dezynfekcja stomatologiczna, medycyna jamy ustnej, fizjoterapia w stomatologii, choroby przyzębia, choroby błony śluzowej jamy ustnej

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Suradnja fizioterapeuta i stomatologa u liječenju pacijenata s funkcionalnim poremećajima žvačnog sustava – anketno istraživanje

Marta Grzegocka, Małgorzata Marjańska, Małgorzata Kowacka, Konrad Kijak, Helena Gronwald, Piotr Skomro, Adam Andrzej Garstka, Danuta Lietz-Kijak

Marta Grzegocka, Małgorzata Marjańska, Małgorzata Kowacka, Konrad Kijak, Helena Gronwald, Piotr Skomro, Adam Andrzej Garstka, Danuta Lietz-Kijak – The cooperation between physiotherapist and dentist in treatment of patient with functional disorders of the masticatory system – questionnaire survey. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 69-74

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20Bm5D

Sažetak
Uvod. Iskustvo stečeno od strane stomatologa i fizioterapeuta u području disfunkcije organa za žvakanje u odnosu na tijelo kao cjelinu potvrđuje uvjerenje da problem poremećaja motoričkog sustava organa za žvakanje nije lokalni problem. Stoga, liječenje ovakve vrste bolesti ne bi trebalo biti ograničeno samo na rekonstrukciju statičkog i dinamičkog okluzije koristeći konzervativne, ortodontske ili protetske metode, zanemarujući odgovarajuću mobilizaciju mišićno-koštane, fascijalne, osteoartikularne lance povezane s cervikalnim dijelom i daljnjim dijelovima kralježnice. Ograničavanje dijagnoze i terapije funkcionalnih poremećaja samo na elemente stomatognatnog sustava može generirati još veće tegobe i bolesti kod pacijenta.
Velik raspon simptoma povezanih sa stomatognatnim sustavom, uzrokujući neugodnu bol i emocionalne poremećaje, određuje pacijente da traže pomoć od mnogih specijalista, uključujući: otorinolaringologa, neurologa ili fizioterapeuta. Pacijent ima šansu izliječiti ove zdravstvene probleme, pod uvjetom da cijeli tim rehabilitacije radi: stomatolog, fizioterapeut, psiholog i logoped specijaliziran za disfunkcije žvačnog sustava.
Cilj studije. Cilj studije bio je odrediti potrebe za uspostavljanjem suradnje između fizioterapeuta i stomatologa u liječenju pacijenata s funkcionalnim poremećajima žvačnog sustava.
Materijal i metode. Istraživanje je provedeno među 28 fizioterapeuta iz Zapadnopomorske vojvodine. Dijagnostički alat koji je korišten bio je intervju upitnik, koji sadrži niz pitanja o uvjetima i kvaliteti uspostavljanja suradnje s stomatologom u upravljanju pacijentima upućenim na fizioterapijske tretmane za liječenje poremećaja u stomatognatnom sustavu.
Zaključci. Postojeće fizioterapijske metode skraćuju trajanje bolesti, npr. putem masaža, manualne terapije (terapija okidačkih točaka, mobilizacija, post-izometrijsko opuštanje mišića), fizikalnih tretmana (ultrazvuk, biostimulacijski laser, krioterapija, svjetlosna terapija, magnetsko polje) i vježbi (relaksacija, stabilizacija, propriocepcija), koje pacijent izvodi pod nadzorom terapeuta, a zatim sam kod kuće. Postizanje pozitivnih učinaka u liječenju pacijenata sa žvačnim poremećajima zahtijeva stalnu suradnju između stomatologa i fizioterapeuta. Samo sveobuhvatan, holistički dijagnostički i terapeutski pristup je uvjet za učinkovito liječenje.
Ključne riječi
fizioterapeut, stomatolog, žvačni sustav
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Download the article for free in English

Wpływ manipulacji HVLA górnych kręgów szyjnych na parametry równowagi statycznej i dynamicznej u zdrowych dorosłych – systematyczny przegląd literatury

Przemysław Malich, Agata Pasternak, Danuta Lietz-Kijak, Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Piotr Skomro, Konrad Kijak, Małgorzata Kowacka, Zbigniew Śliwiński


Przemysław Malich, Agata Pasternak, Danuta Lietz-Kijak, Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Piotr Skomro, Konrad Kijak, Małgorzata Kowacka, Zbigniew Śliwiński – Effects of upper cervical HVLA manipulation on static and dynamic balance parameters in healthy adults – a systematic literature review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 210-220

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1436RB

Wprowadzenie. Równowaga to skomplikowane pojęcie, które dotyczy nie tylko zadań z ograniczoną bazą wsparcia, ale także codziennych czynności wymagających od nas utrzymania stałej pozycji. Tak, jak szerokie jest samo pojęcie, mechanizmy utrzymania równowagi są również złożone i opierają się na informacjach odbieranych z wielu obszarów ciała i narządów.
Cel. Celem tego systematycznego przeglądu literatury jest analiza, czy manipulacja HVLA zablokowanego segmentu C0-C1 może wpływać na parametry równowagi statycznej i dynamicznej u zdrowych dorosłych.
Metody. Na podstawie dostępnej literatury, uzyskanej za pomocą baz danych PubMed, Google Scholar, Scopus, EBSCO, przeprowadzono szczegółowe wyszukiwanie literatury elektronicznej w latach 2010–2023. Odpowiednie badania zostały wybrane według kryteriów włączenia i wykluczenia, używając słów kluczowych: równowaga statyczna, równowaga dynamiczna, manipulacja, HVLA. Spośród 114 prac 82 zostały wybrane do wstępnego procesu recenzji. Dwadzieścia badań eksperymentalnych zostało wybranych do ostatecznej analizy.
Wyniki. Spośród 20 przeanalizowanych publikacji 14 badania dotyczyło wpływu manipulacji HVLA na parametry równowagi. W większości przypadków grupy badane składały się z osób bez dysfunkcji ani zastrzeżeń i/lub osób z bólem szyi. Najczęściej badanym parametrem była równowaga statyczna w pozycji stojącej: 17 z 20 publikacji. Dla kręgosłupa szyjnego 50% badań wykazało znaczącą poprawę w badanych parametrach w ocenie natychmiastowej, podczas gdy w ocenie odroczonej liczba znacząco pozytywnych wyników była taka sama jak liczba wyników bez wpływu na równowagę. W analizie podzbioru badań obejmujących tylko pacjentów bezobjawowych zaobserwowano częściowe lub znaczące pozytywne efekty zarówno w ocenie natychmiastowej, jak i odroczonej.
Wnioski. Nie byliśmy w stanie zidentyfikować badań, które dostarczyłyby jednoznacznej odpowiedzi na pytanie badawcze. Na podstawie publikacji uwzględnionych w przeglądzie można przypuszczać, że manipulacja HVLA w regionie szyjnym ma potencjał wpływania na równowagę u zdrowych dorosłych, jednak liczba dostępnych badań jest zbyt mała, aby wyciągnąć ostateczne wnioski. Dalsze badania w tym zakresie są zatem uzasadnione.
Słowa kluczowe
równowaga statyczna, równowaga dynamiczna, manipulacja, HVLA, podoskop
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

An interdisciplinary concept for the treatment of Bell’s palsy – a case report

Konrad Kijak, Łukasz Kopacz, Grzegorz Cieślar, Zbigniew Śliwiński, Piotr Skomro, Małgorzata Kowacka, Paweł Berczyński, Danuta Lietz-Kijak


Konrad Kijak, Łukasz Kopacz, Grzegorz Cieślar, Zbigniew Śliwiński, Piotr Skomro, Małgorzata Kowacka, Paweł Berczyński, Danuta Lietz-Kijak –
An interdisciplinary concept for the treatment of Bell’s palsy – a case report. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 62-69

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF923

Abstract

Background. Bell’s palsy is a spontaneous paralysis of the facial nerve (i.e. cranial nerve VII). It presents with muscle weakness leading to facial asymmetry, with a drooping corner of the mouth, loss of the ability to whistle, blink, close the eyelid, purse lips or grin. The forehead on the affected side becomes smooth and the patient is not able to frown or raise eyebrows.

Objective. The aim of the study was to evaluate the effect of combined electrophysical and physiotherapeutic methods on accelerating recovery from facial nerve palsy.

Material and Methods. The authors describe two cases of Bell’s palsy, treated with simulta-neous application of electrophysical agents, in the form of an extremely low-frequency elec-tromagnetic field (ELF-EMF) and high-energy LED light, and physiotherapy modalities, i.e. proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) and kinesiotaping (KT).

Results. After four weeks of electrophysical and physiotherapeutic treatments, a fully satis-factory and stable therapeutic effect was achieved.

Conclusions. The interdisciplinary therapy using ELF-EMF + LED combined with PNF and KT treatments proved to be effective in accelerating recovery from facial nerve palsy. Further studies are needed to establish appropriate protocols.

Key words: Bell’s palsy, electrophysical agents, physiotherapy, LED light therapy with extremely low frequency electromagnetic field (ELF-MF), proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF), kinesiotaping (KT)
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Temperature measurements on facial skin surface as evaluated by infrared thermal cam-era and pyrometer following physiotherapeutic light treatments

Danuta Lietz-Kijak, Piotr Skomro, Roman Ardan, Elżbieta Kubala, Paulina Strzelecka, Małgorzata Kowacka, Konrad Kijak, Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Krzysztof Konior, Helena Gronwald, Zbigniew Śliwiński

Danuta Lietz-Kijak, Piotr Skomro, Roman Ardan, Elżbieta Kubala, Paulina Strzelecka, Małgorzata Kowacka, Konrad Kijak, Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Krzysztof Konior, Helena Gronwald, Zbigniew Śliwiński – Temperature measurements on facial skin surface as evaluated by infrared thermal cam-era and pyrometer following physiotherapeutic light treatments. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 148-157

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF529

Abstract
Any clinical procedure in dentistry, especially one that involves a breach of tissue integrity, carries the risk of complications, which can occur in any speciality. These include: postopera-tive wound pain, tissue swelling, bleeding, redness, elevated temperature, trismus, decreased sensation as a result of nerve damage. Postoperative patient care aims to minimise the risk of complications and to treat those which have developed. To this end, we can resort to physical therapy, one of the modalities of which is light therapy, using electromagnetic wave ranges of red, infrared, yellow and ultraviolet light. Yet, it remains unclear which wavelength should be used to treat any specific disease entity and which form of therapeutic light should be used in the rehabilitation of a specific complication following dental procedures? In this study, we used the Cason CA380 infrared digital pyrometer with a laser pointer and the Fluke Ti 400 thermal imaging camera. On the basis of the tests and statistical analysis, it can be concluded that the application of light significantly increases the temperature of the irradiated facial skin surface. Irrespective of the type of light used, each was associated with an increase in temper-ature. A more pronounced increase in temperature on the facial skin surface after a given ap-plication suggests that the effect of light therapy is shallow, which is relevant to the choice of a specific light wavelength to be applied in a particular disease entity or dental complication.
Key words: temperature measurement, light therapy, pyrometer, thermal imaging
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Multimodal programmes in the treatment of myofascial pain syndrome (MPS) – a two-step review

Krzysztof Konior, Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Danuta Lietz-Kijak, Piotr Skomro, Małgorzata Kowacka, Konrad Kijak, Zbigniew Śliwiński


Krzysztof Konior, Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Danuta Lietz-Kijak, Piotr Skomro, Małgorzata Kowacka, Konrad Kijak, Zbigniew Śliwiński – Multimodal programmes in the treatment of myofascial pain syndrome (MPS) – a two-step review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 188-202

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B914

Abstract
Myofascial pain syndrome (MPS) is one of the most common ailments associated with the human musculoskeletal system, characterised by the presence of the so-called trigger points (TrP – trigger point; MTrPs – myofascial trigger points). The International Association for the Study of Pain indicates that MPS may affect approximately one-third of people with chronic musculoskeletal pain, and that there is a lack of appropriate classification which can be attributed to a misunderstanding and/or misinterpretation of the pathophysiology. Given the diverse causes of pain syndromes in myofascial structures, it is vital to properly select and integrate therapeutic methods. The scientific literature indicates that treatment programmes should include a variety of manual therapy methods and rehabilitation exercises. Trigger point therapies, such as dry needling or dry cupping, are also widely used. At the heart of the success of rehabilitation programmes, in the opinion of the authors of this publication, is their multimodality, i.e. selection of therapeutic methods based on the cause of the pain, providing for measurable, reproducible diagnostic methods in therapy.
Aim of the study. The aim of this study is to analyse and infer conclusions on multimodal myofascial pain therapy programmes.
Material and methods. Given the complex research problem set as the aim, the study was carried out through a literature review in terms of two criteria:
Criterion I (C I): analysis of the literature on the etiology and pathogenesis of myofascial pain (i.e. causes and triggers, symptoms, social and environmental factors determining the onset of MPS), diagnostic procedures (initial diagnosis and ongoing monitoring of treatment outcomes), and therapeutic methods used in the course of MPS.
Criterion II (C II): a literature study of research publications addressing multimodal programmes for myofascial pain therapy, with their qualitative evaluation using the modified PEDro scale, and empirical testing of hypotheses based on the literature study and the analysis made in Part I.
Data sources: PubMed, SCOPUS, Science Direct, MEDLINE, PEDro, Cochrane, Embase, Web of Science Core Collection, Google Scholar electronic databases were searched systematically, restricting the languages to English and German only.
Results. The analysis of the literature showed that the causes, symptoms and associations of myofascial pain have been described in detail. There are also numerous reports on a variety of therapeutic methods, together with a precisely described methodology for their implementation. It is not uncommon to recommend combining methods into multimodal programmes, which unfortunately does not mean that there are many such programmes or that studies on MPS are consistent. The literature study on multimodal treatment programmes for MPS revealed that there is no correlation between its pathogenesis and a purposeful selection of specific therapeutic methods. In a small number of cases, a complex etiopathogenesis led to the formation of multidisciplinary teams. This may be associated with the absence of strict recommendations on the diagnostic methods applicable to the assessment of MPS.
Conclusions. 1. Multimodal programmes for the treatment of musculoskeletal pain, notably MPS and MTrPs, should include a detailed and comprehensive diagnosis (structural, biochemical, psycho-emotional) which should serve as the basis for the formation of interdisciplinary rehabilitation teams. 2. Musculoskeletal diagnosis, in addition to radiological assessment, should include measurable techniques of postural and functional assessment (such as pedobarography, wearable sensors, assisted anthropometry, i.e. photogrammetry, videogrammetry, etc.), aimed primarily at the ongoing assessment of posture. 3. The choice of therapeutic methods and patient education should be based on the causes of the patient’s pain, taking into account systemic diseases, postural defects, lifestyle and psycho-emotional state. 4. Scientific research in multimodal treatment programmes should be carried out in randomised groups, with due attention to the methodologies of diagnostic and therapeutic procedures and group selection.
Keywords
chronic pain, myofascial pain, manual therapy, exercise, multimodal programmes
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

Biotensegration of malocclusion and temporomandibular disorders with diseases of the musculoskeletal system and posture defects – a literature review, supported by own observations

Danuta Lietz-Kijak, Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Piotr Skomro, Krzysztof Konior, Konrad Kijak, Małgorzata Kowacka, Zbigniew Śliwiński


Danuta Lietz-Kijak, Aleksandra Bitenc-Jasiejko, Piotr Skomro, Krzysztof Konior, Konrad Kijak, Małgorzata Kowacka, Zbigniew Śliwiński – Biotensegration of malocclusion and temporomandibular disorders with diseases of the musculoskeletal system and posture defects – a literature review, supported by own observations. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 22-38

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B3B3

Streszczenie

Although it enables a quick evaluation, medical diagnostics of the human myofascial-skeletal system is not always used to its full capabilities. This often hampers the objective assessment of a dysfunction and limits treatment options. Dysfunctions of the stomatognathic system, of different aetiology, are becoming more prevalent. Many scientific studies are in to relationships between organs and systems of the human body that can cause dysfunctions of the temporomandibular disorders. Studies investigating correlations between a myofascial-skeletal disorder and temporomandibular disorders are to be found in the literature. To achieve a good understanding of aetiology of these dysfunctions, a holistic view of a patient is advisable, which takes into consideration the fact that the temporomandibular joint is an integral part of the whole body. This study is a review of the literature, supported by own examples on investigating the relationship between myofascial-skeletal disorders and a temporomandibular disorder, which, in the light of current medical knowledge, is attributed to the phenomenon of biotensegrity. A conclusion has been put forward on the basis of 136 scientific reports that a dependency exists between the said dysfunctions.

Słowa kluczowe:
biotensegrity, disorders of the musculoskeletal system, posture defects, dysfunctions of the masticatory system, temporomandibular joint disorder

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Besplatno preuzmi članak na engleskom jeziku

1 2 3