Straipsniai

The neurogenic and metabolic regulation of blood flow in spinal nerves

{:pl}Wstęp. Funkcjonowanie nerwów obwodowych jest zależne między innymi od nieprzerwanego ukrwienia, jednak mechanizmy sterujące przepływem krwi przez naczynia dostarczające krew do nerwów obwodowych są mało znane.{:}{:en}Background. The function of peripheral nerves depends upon an intact blood supply, but the mechanisms regulating blood flow through the blood vessels supplying peripheral nerves remain largely unclear.{:}{:zh}Background. The function of peripheral nerves depends upon

Transcutaneous electrical-nerve-stymulation tens onto level of fear at ill with chronic pain of section loin of spine

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena przydatności przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów i zbadanie wpływu zastosowanej metody leczenia na poziom lęku u chorych z bólem przewlekłym w obrębie kręgosłupa.{:}{:en}Background. The transcutaneous electrical nerve stimulation was to evaluate of work usefulness of and examining of applied method of treatment onto level of fear at ill with chronic pain in ground of spine.{:}{:zh}Background. The

Changes in sensory threshould under the influence of magnetic fields of varying frequency

{:pl}Wstęp. Zabiegi stosowane w fizykoterapii działają poprzez różne czynniki fizyczne. Często jednak, bez względu na rodzaj wykorzystanego bodźca ich efekty są zbliżone.{:}{:en}Background. The treatment methods used in physiotherapy employ different physical factors. Often, however, the effects are similar, regardless of the type of stimulus.{:}{:zh}Background. The treatment methods used in physiotherapy employ different physical factors. Often, however, the effects are similar,

Constraint-induced movement therapy in the rehabilitation of stroke patients

{:pl}Wstęp. W pracy przedstawiono wstępne wyniki postępowania usprawniającego u pacjentów z upośledzeniem funkcji ręki po przebytym udarze mózgu.{:}{:en}Background. This article presents some preliminary results from the rehabilitation of patients with impaired hand function after stroke.{:}{:zh}Background. This article presents some preliminary results from the rehabilitation of patients with impaired hand function after stroke.{:}{:ru}Background. This article presents some preliminary results from the

The role of electrostimulation in the treatment of neurogenic bladder resulting from spinal cord injury

{:pl}Wstęp. Zadaniem leczenia zachowawczego neurogennych dysfunkcji mikcji jest prewencja uszkodzenia górnych dróg moczowych poprzez obniżenie ciśnienia śródpęcherzowego i zwiększenie pojemności pęcherza w fazie gromadzenia moczu oraz ułatwianie opróżniania pęcherza moczowego.{:}{:en}Background. The task of conservative treatment in neurogenic urinary disorders is to prevent damage to the upper urinary tract by lowering intra-bladder pressure and increasing bladder capacity during urine collection, and

Disturbances of pelvic control in sitting and while assuming a sitting position as a manifestation of postural hypotonia in pre-school children

{:pl}Wstęp. Celem przeprowadzonych badań była ocena związku pomiędzy ustawieniem miednicy w pozycji siedzącej a jakością postawy ciała w pozycji stojącej oraz sposobem przechodzenia do siadu z pozycji leżącej tyłem u 6-letnich dzieci.{:}{:en}Background. The purpose of our research was to evaluate the connection between the pelvis in sitting position and posture in standing position, as well as the manner of changing

The treatment ofdecubitus ulcers in patients with brainstem injuries hospitalized in a rehabilitation departament

{:pl}Wstęp. Pacjenci nieprzytomni, chorzy po urazach czaszkowo-mózgowych, para i tetraplegicy wykazują wysokie ryzyko powstawania odleżyn.{:}{:en}Background. Patients who are unconscious after traumatic brain injury, as well as those with para- and tetraplegia, are at high risk for the formation of decubitus ulcers.{:}{:zh}Background. Patients who are unconscious after traumatic brain injury, as well as those with para- and tetraplegia, are at high

Valueas of posturography parameters during the process of keeping body balance for dancers

{:pl}Wstęp. Proces utrzymywania równowagi w pozycji stojącej jest specyficzną czynnością ruchową wymagającą prawidłowego współdziałania 3 komponentów układu równowagi: wzrokowego, przedsionkowego i proprioceptywnego.{:}{:en}Background. Process of maintaing balance during upright stance is a very specific motor activity which requires correct co-operation of 3 components equilibrium system: visul, vestibular and proprioceptive.{:}{:zh}Background. Process of maintaing balance during upright stance is a very specific motor

Pain relief and increase of physical function by womac scale in patients with osteoarthritis after two weeks of physical exercise

{:pl}Wstęp. Najczęstszą przyczyną zgłaszania się do lekarza chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów (chzs) jest ból, upośledzenie czynności stawu i postępująca niesprawność.{:}{:en}Background. The most common reason of visiting physician among patients with OA is pain and loss of mobility of the join.{:}{:zh}Background. The most common reason of visiting physician among patients with OA is pain and loss of mobility of the

Using the MTD control balance platform in intensive PNF-based rehabilitation of patients with various dysfunctions

{:pl}Różnorodność strategii postępowania daje możliwość wyboru optymalnej metody, która umożliwia efektywną i bezpieczną pracę.{:}{:en}The diversity of available strategies enables the choice of the optimal method leading to effective and safe clinical work.{:}{:zh}The diversity of available strategies enables the choice of the optimal method leading to effective and safe clinical work.{:}{:ru}The diversity of available strategies enables the choice of the optimal

The idea of movement re-education in physiotherapy

{:pl}Ruch jest nieodłącznym atrybutem życia człowieka. Niestety, wada lub choroba wrodzona lub tzw. uraz okołoporodowy utrudniają nabywanie umiejętności ruchowych w najwcześniejszych okresach życia.{:}{:en}Movement is an inherent part of human life. Unfortunately, congenital abnormalities, disease or perinatal injury can make it difficult to learn normal movement in the earliest stages of life.{:}{:zh}Movement is an inherent part of human life. Unfortunately, congenital

How to guarantee the patient’s success after shoulder arthroplasty. Part I: qualification and preparation to the surgical operation

{:pl}Alloplastyka to chirurgiczna metoda leczenia zaawansowanego stopnia dysfunkcji dużych stawów, polegająca na zastąpieniu zniszczonych powierzchni stawowych endoprotezami.{:}{:en}Shoulder arthroplasty is a surgical method of treating joint dysfunction, which is an exchange of destroyed joint surfaces by endoprothesis.{:}{:zh}Shoulder arthroplasty is a surgical method of treating joint dysfunction, which is an exchange of destroyed joint surfaces by endoprothesis.{:}{:ru}Shoulder arthroplasty is a surgical method

Prevention and rehabilitation in osteoporosis

{:pl}Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu charakteryzującą się niską masą kostną i zaburzeniami mikroarchitektury tkanki kostnej, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia wytrzymałości mechanicznej kości i sprzyja powstawaniu złamań.{:}{:en}Osteoporosis is a systemic bone disorder, which primarily effects postmenopausal women.{:}{:zh}Osteoporosis is a systemic bone disorder, which primarily effects postmenopausal women.{:}{:ru}Osteoporosis is a systemic bone disorder, which primarily effects postmenopausal women.{:}{:lt}Osteoporosis is a