Straipsniai

Realloplasty of the knee according to the inications and researches on prosthesis stability

{:pl}Terminowi reolloplastyka odpowiada proces chirurgicznego przeklejenia protezy — usunięcia i ponownego wszczepienia nowej protezy.{:}{:en}The term realloplasty corresponds with surgical procedure of prosthesis refixing, removing and then reimplantation of a new prosthesis.{:}{:zh}The term realloplasty corresponds with surgical procedure of prosthesis refixing, removing and then reimplantation of a new prosthesis.{:}{:ru}The term realloplasty corresponds with surgical procedure of prosthesis refixing, removing and then

Comparison of motoric activity of American and Polish children with cerebral palsy during rehabilitation

{:pl}Wstęp. Wspólnymi cechami mózgowego porażenia dziecięcego są zaburzenia czynności ruchowych i postawy.{:}{:en}Background. Common features of cerebral palsy in children are movement and posture disorders.{:}{:zh}Background. Common features of cerebral palsy in children are movement and posture disorders.{:}{:ru}Background. Common features of cerebral palsy in children are movement and posture disorders.{:}{:lt}Background. Common features of cerebral palsy in children are movement and posture disorders.{:}{:hr}Background.

Evaluating quality of life in traumatic brain injury patients

{:pl}Wstęp. Jakość życia, według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), to sposób postrzegania przez jednostki swoich pozycji w życiu w kontekście kultury i systemu wartości, w których egzystują, w powiązaniu z własnymi celami, standardami, oczekiwaniami i obawami.{:}{:en}Background. According to the World Health Organization (WHO), quality of life (QOL) depends on how individuals perceive their position in life, in the context of the

A comparison of conceptions concerning rehabilitation following facial nerve injuries in children

{:pl}Wstęp. W pracy poddano analizie dynamikę poprawy funkcji motorycznych mięśni mimicznych u dzieci z objawami obwodowego porażenia nerwu twarzowego.{:}{:en}Background. The authors studied the dynamics of the improvement of facial muscle motor function in children with peripheral facial nerve paresis.{:}{:zh}Background. The authors studied the dynamics of the improvement of facial muscle motor function in children with peripheral facial nerve paresis.{:}{:ru}Background. The

Comparison of effectivnes local and whole body cryotherapy in chronic pain

{:pl}Wstęp. Celem pracy było porównanie skuteczności działania przeciwbólowego krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w przypadku bólu przewlekłego — trudnego problemu interdyscyplinarnego.{:}{:en}Background. The purpose of this articele was comparison effectiveness of analgesic local and whole body cryotherapy in the case of chronic pain – difficult interdisciplinary problem.{:}{:zh}Background. The purpose of this articele was comparison effectiveness of analgesic local and whole body cryotherapy

Circadian rhythms of blood pressure variability in ill people after cranio-brain trauma

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena zmian w ciągu doby ciśnienia tętniczego krwi u osób po urazach czaszkowo-mózgowych, leczonych w Klinice Rehabilitacji AM w Bydgoszczy.{:}{:en}Βackground. The aim of this paper was to evaluate 24-hour changes in arterial blood pressure in patients after craniocerebral injuries hospitalized in Rehabilitation Clinic in Bydgoszcz.{:}{:zh}Βackground. The aim of this paper was to evaluate 24-hour changes in

Select physiotherapeutic methods in treatment of a hip joint degeneration

{:pl}Wstęp. Choroba zwyrodnieniowa jest uznawana za schorzenie cywilizacyjne przełomu XX i XXI wieku.{:}{:en}Background. Degenerative joint disease is regarded as a civilization-related disease, and is one of the most vital problems facing global medical care at the turn of the century.{:}{:zh}Background. Degenerative joint disease is regarded as a civilization-related disease, and is one of the most vital problems facing global medical

Acromioclavicular arthropathy – the painful shoulder syndrom

{:pl}Wstęp. Diagnostyka i leczenie zespołu bolesnego barku nastręcza wiele problemów diagnostycznych i terapeutycznych.{:}{:en}Background, The painful shoulder syndrom is very difficult and makes problems even to experiences clinicians.{:}{:zh}Background, The painful shoulder syndrom is very difficult and makes problems even to experiences clinicians.{:}{:ru}Background, The painful shoulder syndrom is very difficult and makes problems even to experiences clinicians.{:}{:lt}Background, The painful shoulder syndrom is

Upper extremity pain and paresthesia symptoms of computer workers and functional disorders of the cervical spine

{:pl}Wstęp. Celem badań pilotażowych była próba określenia korelacji występowania dolegliwości kończyn górnych u osób pracujących przy komputerze, z cechami zaburzeń czynnościowych w rejonie odcinka szyjnego kręgosłupa i górnego otworu klatki piersiowej.{:}{:en}Background. The goal of the pilot study was to estimate the correlation between occurrences of upper extremity discomfort, pain or paresthesia symptoms among computer workers and symptoms of functional disorder

The effectiveness of conservative methods of rehabilitation (PT) in treatment of lymphoedema after mastectomy operation

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest porównanie skuteczności dwóch metod leczenia obrzęku limfatycznego u kobiet po mastektomii.{:}{:en}Background. The aim of our research was to evaluate the effectivness of two methods of treatment of the lymphoedema after mastectomy operation.{:}{:zh}Background. The aim of our research was to evaluate the effectivness of two methods of treatment of the lymphoedema after mastectomy operation.{:}{:ru}Background. The aim of

Neurokinesiology in the correction of postural re-education

{:pl}Postawa ciała jest nawykiem ruchowym kształtującym się na określonym podłożu neurofizjologicznym, kostno-stawowym, mięśniowo-więzadłowym, środowiskowym i emocjonalno-wolicjonalnym.{:}{:en}Body posture is a movement habit developed on certain neurohysiological, articuloskeletal, ligamentomuscular, environmental and volitional-emotional basis.{:}{:zh}Body posture is a movement habit developed on certain neurohysiological, articuloskeletal, ligamentomuscular, environmental and volitional-emotional basis.{:}{:ru}Body posture is a movement habit developed on certain neurohysiological, articuloskeletal, ligamentomuscular, environmental and volitional-emotional

Sleep apnea syndrome

{:pl}Oddychanie jest jedną z automatycznych czynności organizmu ludzkiego. Z różnych przyczyn powstawania zaburzeń funkcjonowania organizmu ludzkiego dochodzi do niewydolności oddechowej a tym samym częstego występowania bezdechów.{:}{:en}Breathing is one of the automatic human body functions. There are various causes of functional disorders leading to respiratory insufficiency and threrefore to frequent apnoeic episodes.{:}{:zh}Breathing is one of the automatic human body functions. There

Sunbeds – in favor of and against

{:pl}Kąpiele słoneczne były stosowane w celach leczniczych już w starożytności, natomiast współczesne światłolecznictwo związane jest z Arnoldem Rikkli (przełom XIX i XX wieku), który jako jeden z pierwszych wykazał pozytywny wpływ słońca na organizm człowieka.{:}{:en}Solar baths were used as a healing method as early as in ancient times, but modern fototherapy is connected with Arnold Rikkli (19th/20th century) – one

Phototherapy and photochemotherapy in skin diseases

{:pl}Autorzy na podstawie przeglądu piśmiennictwa i własnego doświadczenia przedstawiają wartość fototerapii w leczeniu chorób skóry.{:}{:en}The authors describe the usefulness of the phototherapy in the treatment of skin diseases on the basis of the literature and their own experience.{:}{:zh}The authors describe the usefulness of the phototherapy in the treatment of skin diseases on the basis of the literature and their own