Straipsniai

Early and late effect of unilateral mastectomy on the weight bearing distribution

{:pl}Na podstawie materiałów informacyjnych dla kobiet po mastektomii wydaje się niemal oczywiste, że w wyniku jednostronnej amputacji piersi, a także występowania obrzęku limfatycznego kończyny górnej po stronie amputowanej, zmieniają się warunki statyki ciała{:}{:en}A mastectomy is a common treatment for breast cancer. In Poland, the vast majority of women after mastectomy use an external breast prosthesis. Objective. The aim of the

Prevalence of polycystic ovarian syndrome among students of Applied Medical Science College – El-Qurayat – Jouf University

{:pl}Ocena częstości występowania zespołu policystycznych jajników (PCOS) wśród studentek szkoły wyższej Applied Medical Science College, ElQurayat, Uniwersytet Jouf, w Arabii Saudyjskiej{:}{:en}Purpose. To assess the prevalence of polycystic ovarian syndrome (PCOS) among students of Applied Medical Science College, El-Qurayat, Jouf University, Saudi Arabia{:}{:zh}Purpose. To assess the prevalence of polycystic ovarian syndrome (PCOS) among students of Applied Medical Science College, El-Qurayat, Jouf

Effect of low-level laser therapy on prevention of radiotherapy-induced xerostomia in cancer patients

{:pl}Cel. Badanie przeprowadzono w celu oceny roli laseroterapii niskopoziomowej (LLLT) w zapobieganiu kserostomii wywołanej radioterapią stosowaną, aby poprawić funkcję jamy ustnej i ograniczyć powikłania w obrębie jamy ustnej z powodu ślinienia, a tym samym zwiększyć wskaźnik przeżycia pacjentów onkologicznych{:}{:en}Objective. This study was conducted to judge the role of low-level laser therapy (LLLT) on the prevention of radiotherapy-induced xerostomia to improve

Wykorzystanie lasera frakcyjnego CO2 przez fizjoterapeutów

{:pl}Zarówno w fizjoterapii, jak i w kosmetologii estetycznej wykorzystywane mogą być podobne techniki oraz sprzęty. Fizjoterapeuci dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w fizykoterapii mogą z powodzeniem wykonywać zabiegi fizjoterapii estetycznej. Opracowanie służy przybliżeniu tematyki budowy skóry, laseroterapii oraz wykorzystania lasera frakcyjnego CO2 w kosmetologii estetycznej{:}{:en}Similar techniques and equipment can be used in both physiotherapy and aesthetic cosmetology. Physiotherapists, thanks to

Comparison of visual and goniometric assessment and analysis of inter observer difference in assessing amiel tison angles in high risk infants

{:pl}Niemowlęta wysokiego ryzyka (HRI) są bardziej podatne na opóźnienia neurorozwojowe i wymagają okresowej oceny rozwoju w pierwszym roku życia, aby zapobiec i zidentyfikować deficyt neuromotoryczny we wczesnym wieku{:}{:en}High risk infants (HRI) are more vulnerable for neurodevelopmental delay and require periodic developmental assessment at first year of life to prevent and identify the neuromotor deficit at an early age{:}{:zh}High risk infants

Effect of foot reflexology on perimenopausal mild hypertension

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu refleksologii stóp na łagodne nadciśnienie okołomenopauzalne. Metody. Pięćdziesiąt kobiet w okresie okołomenopauzalnym, u których zdiagnozowano łagodne nadciśnienie zostało losowo wybranych z przychodni oddziału ginekologicznego Szpitala Uniwersyteckiego Sayed Galal w Kairze na Uniwersytecie Al Azhar.{:}{:en}Purpose. to investigate the effect of foot reflexology on perimenopausal mild hypertension. Methods. Fifty perimenopausal women suffering from mild hypertension were selected randomly from

Physical activity and patients with frailty syndrome

{:pl}Zespół kruchości, określany inaczej jako zespół słabości lub wyczerpania rezerw, to ważny problem zdrowotny starzejącego się społeczeństwa. Zgodnie z definicją jest to syndrom, który charakteryzuje się zmniejszeniem rezerw fizjologicznych organizmu w wyniku skumulowania obniżonej wydolności wielu narządów i układów{:}{:en}Frailty syndrome, otherwise known as weakness or decline in physiologic reserve syndrome, is an important health problem for an aging population. According

A structured pulmonary rehabilitation protocol for bi-lobectomy: A case report

{:pl}Specjalnie dostosowany program ćwiczeń, który obejmował fizjoterapię klatki piersiowej i stopniową mobilizację, został przekazany 34-letniemu pacjentowi po bilobektomii i stosowany przez siedem dni w ramach stacjonarnego programu rehabilitacji{:}{:en}An exclusively tailored exercise program which included chest physiotherapy and graded mobilization was given to a 34-year-old patient after bi-lobectomy for seven days as a part of an in-patient rehabilitation program{:}{:zh}An exclusively tailored

Effect of aerobic training versus myofascial release on claudication among peripheral arterial insufficiency patients: A randomized controlled study

{:pl}Cel. Porównanie wpływu treningu aerobowego i rozluźnienia mięśniowo-powięziowego na wskaźniki chromania u osób z niewydolnością tętnic obwodowych. Metody. Randomizowana kontrolowana próba. Łącznie 40 pacjentów obu płci, w wieku 45-55 lat; ABI 0,90-0,50{:}{:en}Purpose. To compare between the effect of aerobic training and myofascial release on claudication indices among subjects with peripheral arterial insufficiency. Methods. A randomized controlled trial. Overall, 40 patients

The impact of comprehensive spa treatment with the use of a stabilometric platform on postural balance control and functional fitness of patients after a stroke

Utrata kontroli nad równowagą posturalną jest objawem, który występuje u 60% pacjentów po udarze mózgu, ograniczając zdolność do lokomocji i sprawność funkcjonalną chorych. Odbudowę utraconych funkcji można uzyskiwać dzięki kompleksowemu leczeniu uzdrowiskowemu z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia do oceny i treningu równowagi – platformy stabilometrycznej

Effect of extracorporeal shockwave therapy on chronic anal fissure: prospective repeated measures study

{:pl}Cel. Badanie miało na celu ocenę wpływu terapii pozaustrojowej falą uderzeniową w leczeniu przewlekłej szczeliny odbytu (CAF). Metody. Dwudziestu pacjentów z CAF obu płci; w wieku 18–50 lat, z objawami utrzymującymi się przez 6 miesięcy lub dłużej{:}{:en}Purpose. The current study aimed to assess the effect of Extracorporeal Shockwave in management of chronic anal fissure (CAF). Methods. Twenty patients with CAF of

Effect of aerobic exercise on functional capacity and interleukin-6 level post allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: A randomized controlled trial

{:pl}Transplantacja hematopoetycznych komórek macierzystych jest powszechnie stosowaną metodą lecznicza nowotworów krwi i przypadków niewydolności szpiku kostnego{:}{:en}Transplantation of hemopoietic stem cells has been extensively used as a curative modality to treat blood malignancies and cases of bone marrow failure{:}{:zh}Transplantation of hemopoietic stem cells has been extensively used as a curative modality to treat blood malignancies and cases of bone marrow failure{:}{:lt}Transplantation

Possibilities of using physiotherapy after surgical treatment of endometriosis. Case study

{:pl}Celem pracy było przedstawienie możliwości fizjoterapii u kobiety po operacyjnym leczeniu endometriozy{:}{:en}The aim of the study was to present the role of physiotherapy in women with endometriosis after surgical treatment{:}{:zh}The aim of the study was to present the role of physiotherapy in women with endometriosis after surgical treatment{:}{:lt}The aim of the study was to present the role of physiotherapy in

Immediate effects of kinesiotaping of the neck on lung function and respiratory muscle strength in stable COPD patients

{:pl}Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest powikłana obecnością częstych i nawracających ostrych zaostrzeń. We wczesnych stadiach pacjenci są bezobjawowi i stabilni. Pojawia się u nich osłabienie podstawowych mięśni oddechowych, wtedy wykorzystują mięśnie pomocnicze, co prowadzi do zmian postawy{:}{:en}Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is complicated by the presence of frequent and recurrent acute exacerbations. The patients are asymptomatic and stable in

Effect of intermittent stretching of inferior capsule on shoulder function level of adhesive capsulitis patients: A randomized controlled study

{:pl}Badanie to miało na celu zbadanie wpływu przerywanego rozciągania dolnej części torebki w przypadku zamrożonego barku pacjenta na zakres ruchu barku (ROM) (zgięcie barku, odwodzenie i rotacja zewnętrzna), poziom natężenia bólu, funkcję barku i siłę uścisku dłoni{:}{:en}This study aimed to investigate the effect of intermittent stretching of inferior capsule of frozen shoulder patient on shoulder range of motion (ROM) (shoulder

Assessment of changes in the electrical activity of muscles in classic squat with a barbell in powerlifting athletes and people training Crossfit

{:pl}Cel pracy. Ocena stopnia zaangażowania mięśni podczas przysiadu ze sztangą u zawodników trójboju siłowego iosób trenujących Crossfit z wykorzystaniem powierzchniowej elektromiografii (sEMG){:}{:en}Aim. Assessment of the degree of muscle involvement during a squat with a barbell in powerlifters and Crossfit trainers using surface electromyography (sEMG){:}{:zh}Aim. Assessment of the degree of muscle involvement during a squat with a barbell in powerlifters and

Index assessment of outpatient physiotherapy financed from public funds at the disposal of the National Health Fund provided in 2017–2019 in Poland

{:pl}Celem badania było przedstawienie stanu polskiej fizjoterapii ambulatoryjnej finansowanej ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w oparciu o zestaw autorskich wskaźników parametryzujących strukturę świadczeń i proces fizjoterapii.{:}{:en}Our study aims to present the state of Polish outpatient physiotherapy covered by the National Health Fund (NHF) based on a set of original indices to parametrise the structure of services

Effect of aerobic exercise and ketogenic diet on type II diabetic obese pre-menopausal women

{:pl}Cel. Badanie wpływu ćwiczeń aerobowych i diety ketogenicznej na otyłe kobiety przed menopauzą z cukrzycą typu 2{:}{:en}Purpose. To investigate the effect of aerobic exercise and ketogenic diet on type 2 diabetic obese pre-menopausal women{:}{:zh}Purpose. To investigate the effect of aerobic exercise and ketogenic diet on type 2 diabetic obese pre-menopausal women{:}{:lt}Purpose. To investigate the effect of aerobic exercise and ketogenic

Use of selected soft tissue therapy techniques in menstrual pain syndromes

{:pl}Celem badań było sprawdzenie, w jakim stopniu wybrane techniki na tkankach miękkich w ściśle określonych miejscach wpłyną na zmniejszenie intensywności odczuć bólowych występujących w ZBM.{:}{:en}One of the more common ailments of young women in the reproductive period is dysmenorrhea (MSM). More than 50% of women complain of menstrual pain, and 10% of them are forced to give up their daily

Aerobic exercise versus mediterranean diet on insulin resistance in obese prediabetic postmenopausal women: A randomized controlled study

{:pl}Cel. Zbadanie wpływu diety śródziemnomorskiej i ćwiczeń fizycznych na redukcję masy ciała oraz ich wpływ na insulinooporność u otyłych kobiet w stanie przedcukrzycowym po menopauzie{:}{:en}Purpose. To find out the effect of Mediterranean diet and exercise on weight reduction and their influences on insulin resistance in obese prediabetic postmenopausal women{:}{:zh}Purpose. To find out the effect of Mediterranean diet and exercise on

Effect of pilates exercises on postmenopausal symptoms and lumbar flexibilty

{:pl}U kobiet po menopauzie występują pewne objawy kliniczne, takie jak objawy naczynioruchowe, psychologiczne, fizyczne i moczowo-płciowe. 77% kobiet po menopauzie cierpi na problemy z mięśniami i stawami, utratę siły i elastyczności mięśni. Badanie zostało przeprowadzone, aby zobaczyć wpływ ćwiczeń typu pilates na objawy pomenopauzalne i elastyczność lędźwiową{:}{:en}Postmenopausal women suffer from clinical symptoms such as vasomotor, psychological, physical, and genitourinary symptoms.

Factors determining the knowledge of women aged 30-40 from the Rzeszów poviat about urinary incontinence

{:pl}Nietrzymaniem moczu nazywa się każdy incydent niekontrolowanego wycieku moczu z cewki moczowej, niezależnie od przyczyny. Celem pracy była ocena zależności wybranych czynników z poziomem wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu{:}{:en}Urinary incontinence is any incident of uncontrolled leakage of urine from the urethra, regardless of the cause. The aim of the study was to assess the dependencies of se-lected factors with

Effect of transdermal insulin delivery by low intensity ultrasound in healing of chronic lower limb venous ulcer

{:pl}Cel. Określenie wpływu przezskórnego podawania insuliny za pomocą ultradźwięków o niskiej intensywności w leczeniu przewlekłego owrzodzenia żylnego kończyn dolnych{:}{:en}Purpose. To determine the effect of Transdermal Delivery of Insulin by Low Intensity Ultrasound in healing of chronic lower limb venous ulcer{:}{:zh}Purpose. To determine the effect of Transdermal Delivery of Insulin by Low Intensity Ultrasound in healing of chronic lower limb venous

Comparative study of the effectiveness of phonophoresis and low-level laser therapy on myofascial trigger points of upper fibers of the trapezius muscle

{:pl}Mięśniowo-powięziowe punkty spustowe i nadwrażliwe, napięte pasma w obrębie mięśni mogą być bardzo niepokojącym stanem. Wiąże się to z miejscowymi skurczami mięśni, zaciśniętymi stawami i ograniczonym zakresem ruchu{:}{:en}Myofascial trigger points and hypersensitive taut bands within the muscles can be a very distressing condition. It's linked to regional muscular spasms, tightened related joints, and a restricted range of motion{:}{:zh}Myofascial trigger points

The impact of high body weight on children’s aerobic capacity in the primary school age

{:pl}Nadwaga i otyłość w populacji dziecięcej są jednymi z większych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci z nadwagą wzrosła trzykrotnie. W celu określenia poziomu wydolności fizycznej, a także doboru form i intensywności treningu fizycznego u dzieci z nadmierną masą ciała stosuje się najczęściej m.in. 6-minutowy test marszowy (6MWT) oraz rzadziej próbę spiroergometryczną (CPET){:}{:en}Overweight

Development of a functional training protocol to improve lower limb motor recovery in early sub-acute stroke patients

{:pl}Trening funkcjonalny jest powszechną metodą stosowaną w rehabilitacji po udarze mózgu. Skuteczność treningu funkcjonalnego kończyn dolnych w zakresie poprawy funkcji była powszechnie testowana u pacjentów z przewlekłym udarem mózgu. Poprawa funkcji na ogół nie odzwierciedla zmian w regeneracji motorycznej{:}{:en}Functional training is a common intervention practiced in stroke rehabilitation. The efficacy of lower limb functional training to improve functions has been

Effect of neurodevelopmental treatment on hospitalization and growth of premature infants in neonatal intensive care unit

{:pl}Jakość życia i standard opieki zdrowotnej w społeczeństwie mierzy się śmiertelnością wcześniaków. Alternatywne leczenie może być skuteczne w zwiększaniu przeżywalności wcześniaków. U wcześniaków przyrost masy ciała staje się głównym kryterium wypisu ze szpitala. Terapia neurorozwojowa (NDT) może być bezpiecznie stosowana u wcześniaków w różnych stanach fizjologicznych{:}{:en}Quality of life and standard of health care in a society is measured by preterm