Straipsniai

The effect of stabilization exercises and rotational mobilizations on postural reactions

{:pl}Wstęp. Utrzymanie stabilności oraz wykonanie zadania dowolnego ruchu możliwe jest dzięki sterującej funkcji układu nerwowego współpracującego ściśle tak z czynnymi, jak i z biernymi elementami narządu ruchu.{:}{:en}Background. The maintenance of stability and the performance of any motor task is possible thanks to the control function of the nervous system, which collaborates closely with both active and passive components of the

The effect of a multi-modality therapy including active exercises, classic massage, cryotherapy and a combination of ultrasound and electrical stimulation on rotator cuff injuries

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena efektywności kompleksowego leczenia uszkodzeń pierścienia rotatorów, obejmującego kinezyterapię, masaż leczniczy klasyczny oraz krioterapię i terapię skojarzoną (ultradźwięki i prąd elektryczny), a także porównanie efektywności krioterapii i terapii skojarzonej w leczeniu uszkodzeń pierścienia rotatorów.{:}{:en}Background. The study assessed the effectiveness of a multi-modality therapy for shoulder rotator cuff injuries. The treatment included kinesitherapy, classic massage therapy, cryotherapy

Functional stimulation of perineal muscles in women with urinary incontinence after gynecological surgery and its effect on quality of life changes

{:pl}Wstęp: Zaburzenia aktywności mięśni i nerwów oraz objawy nietrzymania moczu po operacjach ginekologicznych, znacząco wpływają na ocenę poczucia jakości życia{:}{:en}Background. Urinary incontinence and disturbances of perineal muscle and nerve activity in women after gynecological surgery have a major influence on the patients' quality of life.{:}{:zh}Background. Urinary incontinence and disturbances of perineal muscle and nerve activity in women after gynecological surgery

The importance of quality in the practice of physiotherapy. The case of the Regional Specialised Paediatric Hospital in Kielce

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest wskazanie, że stosowane w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach procedury dotyczące postępowania leczniczego podnoszą jakość świadczonych usług, co jest głównym warunkiem utrzymania się szpitala na rynku dostarczycieli świadczeń zdrowotnych.{:}{:en}Background. The aim of this paper was to show that procedures used within the framework of therapeutic management at the Regional Specialised Paediatric Hospital in Kielce improve

Efficacy of two different physiotherapeutic procedures in comprehensive therapy of plantar calcaneal spur

{:pl}Wstęp. Ostroga piętowa jest to choroba powodująca bóle w okolicy wyrostka przyśrodkowego guza piętowego. Przyczyną bólu jest nacisk skoncentrowany na okolice przyczepu rozcięgna podeszwowego do kości piętowej.{:}{:en}Background. A plantar calcaneal spur causes pain in the area of the medial process of the calcaneal tuber. The pain is caused by localised pressure in the region of the plantar aponeurosis attachment to

Improvement of spinal joint mobility and relief of low back pain by soft tissue massage of the spine

{:pl}Wstęp. Celem pracy jest ocena wpływu masażu leczniczego na poprawę ruchomości i zmniejszenie dolegliwości bólowych kręgosłupa.{:}{:en}Background. The aim of this paper is an evaluation of the effect of remedial massage on the improvement of mobility and reduction of pain in the lower back.{:}{:zh}Background. The aim of this paper is an evaluation of the effect of remedial massage on the improvement

Diversity of body composition among female students of physiotherapy at the Medical University in Bydgoszcz

{:pl}Wstęp. Wskutek rozwoju cywilizacyjnego motoryczność ludzka, zwłaszcza aktywność fizyczna zawodowa, ulega nieustannym przemianom.{:}{:en}Background. Human motor abilities, and particularly occupational physical activity patterns, undergo constant changes in response to the progress of civilisation.{:}{:zh}Background. Human motor abilities, and particularly occupational physical activity patterns, undergo constant changes in response to the progress of civilisation.{:}{:ru}Background. Human motor abilities, and particularly occupational physical activity patterns,

The prevalence of sleep disorders in women treated for breast cancer – a preliminary report

{:pl}Wstęp. U kobiet leczonych z powodu raka piersi obserwuje się negatywną ocenę jakości snu. Celem pracy jest przedstawienie badań wstępnych oceniających jakość oraz rodzaj zaburzeń snu w tej grupie chorych.{:}{:en}Background. Women treated for breast cancer tend to assess their sleep quality as poor. This paper presents the preliminary results of a study undertaken to assess the quality and type of

A biomechanical analysis of gait disturbances in a patient following alloplasty of the hip joint

{:pl}Wstęp. Narzędziami jakimi posługują się terapeuci i lekarze jest badanie kliniczne i obrazowe. {:}{:en}Background. The physical examination and imaging studies are the diagnostic tools of today's therapists and physicians.{:}{:zh}Background. The physical examination and imaging studies are the diagnostic tools of today's therapists and physicians.{:}{:ru}Background. The physical examination and imaging studies are the diagnostic tools of today's therapists and physicians.{:}{:lt}Background. The

Restrictions, impediments and requirements in physiotherapy of the elderly

{:pl}Proces starzenia się jest nieuchronnym i dynamicznym procesem prowadzącym do szeregu niekorzystnych zmian zarówno w obrębie narządu ruchu jak i narządów wewnętrznych oraz osłabienia możliwości regeneracyjnych i kompensacyjnych organizmu.{:}{:en}Aging is an inevitable and dynamic process that leads to a number of adverse changes in both the locomotor system and internal organs as well as the weakening of the body's regenerative

Pathological changes in obstetric brachial plexus palsy (OBPP)

{:pl}Artykuł przedstawia obraz zmian i patologicznych następstw jakie mogą wystąpić u dzieci z uszkodzonym podczas porodu splotem ramiennym, opisanych na podstawie doświadczenia własnego autorów i w oparciu o przegląd piśmiennictwa.{:}{:en}The article discusses the clinical picture and sequelae in children with brachial plexus palsy on the basis of the authors' experience and relevant literature.{:}{:zh}The article discusses the clinical picture and sequelae