Straipsniai

The current state of knowledge about focused and radial shockwave in orthopedics and physiotherapy. Part 1

{:pl}W ostatnim czasie szybko rośnie w Polsce zainteresowanie falą uderzeniową.{:}{:en}Despite the recently growing interest in the therapeutic use of shockwave in Poland, there is a shortage of scientific publications in the Polish language dealing with this modality.{:}{:zh}Despite the recently growing interest in the therapeutic use of shockwave in Poland, there is a shortage of scientific publications in the Polish language

Strength and kinesthetic differentiation of deep muscles stabilizing lumbar spine in low back subclinical pain complaints

{:pl}Wstęp. Bóle kręgosłupa lędźwiowego to jedna z najczęstszych dysfunkcji narządu ruchu.{:}{:en}Background. Lumbar spine pain is one of the most frequent malfunctioning of the locomotor system.{:}{:zh}Background. Lumbar spine pain is one of the most frequent malfunctioning of the locomotor system.{:}{:ru}Background. Lumbar spine pain is one of the most frequent malfunctioning of the locomotor system.{:}{:lt}Background. Lumbar spine pain is one of the

Influence of whole-body cryotherapy on hemodynamic parameters in patients with motor organs disease

{:pl}Wstęp. Krioterapia ogólnoustrojowa to coraz częściej stosowana metoda fizykalna w rehabilitacji.{:}{:en}Background. Whole-body cryotherapy is a physical method that is increasingly being employed in rehabilitation.{:}{:zh}Background. Whole-body cryotherapy is a physical method that is increasingly being employed in rehabilitation.{:}{:ru}Background. Whole-body cryotherapy is a physical method that is increasingly being employed in rehabilitation.{:}{:lt}Background. Whole-body cryotherapy is a physical method that is increasingly being

Assessment of effectiveness of short-lived physiotherapy procedure on selected functional parameters of the respiratory system in patients with COPD Chronic Obstructive Lung Disease (COLD)

{:pl}Wstęp. Celem pracy była ocena skuteczności krótkotrwałego postępowania fizjoterapeutycznego na wybrane parametry czynnościowe płuc, gazometrii oraz wydolności fizycznej pacjentów z zaawansowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).{:}{:en}Background. the objective of the study of short-lived physiotherapy procedure on selected functional parameters of lungs, parameters of arterial blood gas (ABG) and of physical capacity patients with advanced COPD was to assess its effectiveness.{:}{:zh}Background.

Vocational plans and opinion about employment of final-year first-cycle students of Physiotherapy in selected European countries

{:pl}Wstęp i cel pracy. Wiele czynników może wpływać na plany zawodowe absolwentów, m.in.: regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz sytuacja na rynku pracy.{:}{:en}Introduction and aim of study. Many factors, including legal regulations pertaining to the practice of physiotherapy and employment possibilities, can influence the vocational plans of physiotherapy graduates.{:}{:zh}Introduction and aim of study. Many factors, including legal regulations pertaining

Assessment of the Impact of Hippotherapy on the Level of Satisfaction with Life and Acceptance of Illness Among Parents of Children with Cerebral Palsy

{:pl}Wstęp. Satysfakcja z życia rodziców, jak i akceptowanie przez nich choroby dziecka stanowią ważne czynniki mogące wpływać bezpośrednio lub/i pośrednio na proces rehabilitacji dziecka chorego na mózgowe porażenie dziecięce (M.P.Dz.).{:}{:en}Background. The parents’ satisfaction with life and their acceptance of their child’s illness are important factors that directly and / or indirectly influence the process of rehabilitation of children with cerebral

An attempt at using focused shockwave therapy to treat selected orthopedic diseases – a preliminary report

{:pl}Wstęp. W ortopedii i fizjoterapii zogniskowaną falę uderzeniową stosuje się z powodzeniem od ponad dwudziestu lat.{:}{:en}Background. Focused shockwaves have been successfully used in orthopaedics and physiotherapy for over twenty years.{:}{:zh}Background. Focused shockwaves have been successfully used in orthopaedics and physiotherapy for over twenty years.{:}{:ru}Background. Focused shockwaves have been successfully used in orthopaedics and physiotherapy for over twenty years.{:}{:lt}Background. Focused shockwaves

Robotic-assisted locomotor training in a 7-year-old child with hemiplegia. Case study

{:pl}Wstęp. Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu oraz skuteczności 4-tygodniowego treningu z zastosowaniem systemu Lokomat na funkcję chodu.{:}{:en}Background. The aim of the study was to assess the effectiveness and influence on gait parameters of a 4 – week automated training by a driven gait orthosis.{:}{:zh}Background. The aim of the study was to assess the effectiveness and influence on gait parameters

Interdisciplinary Approach to Patient Assessment and Care Planning in US-based Skilled Nursing Facilities. Clinical aspect of the Minimum Data Set (MDS)

{:pl}Podejmowanie decyzji medycznych wobec pacjenta poprzedzone jest gromadzeniem informacji na temat jego stanu psychofizycznego, funkcjonalnego oraz społecznego.{:}{:en}Clinical decisions related to patient care must be preceded by the process of gathering information about physical, functional, and psychosocial condition.{:}{:zh}Clinical decisions related to patient care must be preceded by the process of gathering information about physical, functional, and psychosocial condition.{:}{:ru}Clinical decisions related to

Congresses of Polish Physiotherapists Associations in the years 1962-2011

{:pl}Autorzy opisali XV kongresów stowarzyszeń fizjoterapeutów polskich odbytych w latach 1962–2011.{:}{:en}The authors have described XV Congresses of the Polish Physiotherapists Associations held in the years 1962-2011.{:}{:zh}The authors have described XV Congresses of the Polish Physiotherapists Associations held in the years 1962-2011.{:}{:ru}The authors have described XV Congresses of the Polish Physiotherapists Associations held in the years 1962-2011.{:}{:lt}The authors have described XV