Straipsniai

Kup wersję papierową nr 3/2020

https://djstudio.shop.pl/p/fizjoterapia-polska-nr-3-2020-wersja-papierowa

Przedstawienie i analiza rodzajów skal monitorujących postępy fizjoterapii u pacjentów z dolegliwościami bólowymi odcinka lędźwiowego kręgosłupa

{:pl}Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego stanowią poważny problem zdrowotny współczesnego społeczeństwa. Przeprowadzane w wielu krajach badania epidemiologiczne wskazują, że dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego występują u 85% populacji i są główną przyczyną niepełnosprawności fizycznej u osób poniżej 45. roku życia.{:}{:en}LBP is a serious health problem in modern society. Epidemiological studies in many countries indicate that LBP occurs in 85% of the population

Early Ultrasound Therapy versus Early Active Mobilization after Zone II Flexor Tendon Repair: A Pilot randomized controlled trial

{:pl}Niniejsze badanie miało na celu porównanie wpływu wczesnej terapii ultradźwiękowej (US) z wczesną aktywną mobilizacją (EAM) na wyniki obejmujące „Zakres ruchu (ROM) i częstość zerwania ścięgien” w przypadku naprawy ścięgien zginaczy strefy II.{:}{:en}This study aims to compare the effect of early ultrasound (US) therapy to early active mobilization (EAM) on the outcomes "Range of motion (ROM) and rate of tendon

Programy terapii domowej dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym ukierunkowane na poprawę funkcji ręki spastycznej

{:pl}Przedstawienie aktualnej wiedzy dotyczącej możliwości zastosowania terapii domowej w celu poprawy funkcji ręki spastycznej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD).{:}{:en}Presentation of the current state of knowledge regarding the possibility of using home-based therapy to improve spastic hand function in children with cerebral palsy (cp).{:}

Impact of Aerobic Exercise on Visceral Adiposity Index in Pre-Diabetic Obese Men: A Randomized Controlled Trial

{:pl}Celem badania była ocena wpływu programu ćwiczeń aerobowych na wskaźnik otyłości trzewnej (VAI) u otyłych mężczyzn ze stanem przedcukrzycowym.{:}{:en}The aim of this study was to evaluate the effect of aerobic exercise program on visceral adiposity index (VAI) in pre-diabetic obese men{:}

Rola fizjoterapii w leczeniu dysfunkcji i chorób stawów skroniowo-żuchwowych

{:pl}Choroby stawów skroniowo-żuchwowych (TMJ) to interdyscyplinarny problem, na który składa się wiele objawów dotyczących mięśni żucia oraz struktur tworzących staw. Dolegliwości bólowe są głównym powodem szukania przez pacjentów pomocy u specjalistów.{:}{:en}Diseases of the temporomandibular joints (TMJ) constitute an interdisciplinary problem with many symptoms related to the masticatory muscles and the structures that make up the joint. Pain is the main

Effect of Lumbar Stabilization Exercises versus Kinesio Taping on Non-Specific Low Back Pain in Post-Menopausal Women. A randomized Controlled Trial

{:pl}Niniejsze badanie miało na celu zbadanie i porównanie wpływu ćwiczeń na stabilizację kręgosłupa lędźwiowego w porównaniu z kinesiotapingiem na poziom natężenia bólu, niepełnosprawność funkcjonalną, zakres ruchu kręgosłupa lędźwiowego (ROM) i niespecyficzny ból krzyża u kobiet po menopauzie.{:}{:en}This study aimed to investigate and compare the effect of lumbar stabilization exercises versus Kinesio taping on pain intensity level, functional disabilities, and lumbar

Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjenta po pierwszej w Polsce implantacji sztucznego serca – SynCardia Total Artificial Heart (TAH)

{:pl}Złotym standardem w leczeniu skrajnej niewydolności serca jest transplantacja serca. Jednak ze względu na niewystarczającą ilość dawców dostęp do tej metody jest ograniczony. Wobec tego implantacja urządzeń mechanicznego wspomagania krążenia staje się coraz bardziej rozpowszechniona. Jedynym z nich jest całkowicie sztuczne serce – SynCardia Total Artificial Heart (TAH){:}{:en}The gold standard in the treatment of extreme heart failure is heart transplantation.

Dynamic Limit of Stability and Ankle Joint Function Following Neuromuscular Training of Unstable Ankle Joints

{:pl}W badaniu zbadano i skorelowano dynamiczną granicę stabilności i poziom funkcjonalny stawu skokowego u pacjentów z jednostronną przewlekłą niestabilnością stawu skokowego po treningu nerwowo-mięśniowym{:}{:en}This study investigated and correlated between the dynamic limit of stability and functional level of the ankle joint in patients with unilateral chronic ankle instability after receiving neuromuscular training.{:}

Wskaźnik masy ciała a stabilność posturalna i ryzyko upadku kobiet po 60. roku życia

{:pl}Celem pracy była ocena stabilności posturalnej oraz ryzyka upadku kobiet po 60. roku życia, a także ocena współzależności pomiędzy wskaźnikiem masy ciała a stabilnością posturalną i ryzykiem upadku.{:}{:en}Objective of the study. The aim of the study was to assess postural stability and the risk for falls in women over 60, as well as to evaluate the correlation between body mass

Influence of Vestibular Rehabilitation on Balance and Dual-Task Cost of Walking in Patients with Multiple Sclerosis: A Randomized Controlled Trial

{:pl}Dysfunkcja równowagi i wysokie koszty podwójnego zadania to istotne cechy stwardnienia rozsianego (SM). Terapia rehabilitacji przedsionkowej (VRT) okazała się sprzyjać wynikom funkcjonalnym; jednak jej wpływ na równowagę dynamiczną i koszt podwójnego zadania podczas chodzenia (DTCW) w SM wymaga dalszych badań{:}{:en}Balance dysfunction and high dual-task costs are eminent features in multiple sclerosis (MS). Vestibular rehabilitation therapy (VRT) proved to promote functional

Miejsce fizjoterapii ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń fizycznych oraz masażu w leczeniu chorych z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

{:pl}Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) jest przewlekłą, postępującą chorobą o charakterze zapalnym, która prowadzi do wielu zmian w narządzie ruchu.{:}{:en}Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic, progressive inflammatory disease that leads to many changes in the locomotor system.{:}

Effect of interferential Electrical Stimulation on pain perception and disability level on Interstitial Cystitis: a randomized controlled trial

{:pl}Śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego to szereg objawów urologicznych, które charakteryzują się bólem pęcherza, miednicy i cewki moczowej oraz irytującymi skutkami ubocznymi związanymi z oddawaniem moczu.{:}{:en}Interstitial cystitis is a range of urological manifestations that are characterized by bladder, pelvic and urethral pain, just as irritative voiding side effects.{:}

Metody manualnej rehabilitacji oraz ocena ich skuteczności na przykładzie pacjenta po zwichnięciu stawu skroniowo-żuchwowego

{:pl}W pracy przedstawiono metody rehabilitacji stosowane przy schorzeniach w obrębie twarzoczaszki, a także omówiono najczęstsze przyczyny predysponujące do zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego. Zaburzenia te są problemem wielopłaszczyznowym. W ich procesie leczniczym, na różnych etapach, konieczny jest udział zarówno specjalistów chirurgii twarzowo-szczękowej, jak i ortodontów, logopedów, psychologów oraz fizjoterapeutów.{:}{:en}The paper presents rehabilitation methods used for facial cranial diseases, and also discussed the

Impact of pulsed electromagnetic on chronic pelvic inflammatory disease: A randomized controlled trial

{:pl}Choroba zapalna miednicy (PID) jest wywołanym infekcją zapaleniem górnych dróg rodnych u kobiet.  W niektórych przypadkach choroba nie reaguje na leczenie. Celem niniejszego badania było wykrycie wpływu pulsacyjnego pola elektromagnetycznego (PEMF) w leczeniu przewlekłej choroby zapalnej miednicy.{:}{:en}Pelvic inflammatory disease (PID) is an infection-induced inflammation of the female upper reproductive tract some cases not respond to medical treatment, the aim of

Praktyka fizjoterapeutyczna w świetle medycyny opartej na dowodach naukowych

{:pl}Rosnąca wśród fizjoterapeutów świadomość w zakresie praktyki opartej na dowodach w dalszym ciągu nie znajduje przełożenia w jej wdrożeniu do rutynowej praktyki klinicznej jako obowiązującego standardu. W niniejszym artykule omówiono niektóre z barier dotyczących uznawalnych dowodów oraz zaprezentowano możliwe rozwiązania dotyczące danych przedstawianych w świetle medycyny i praktyki opartej na dowodach naukowych.{:}{:en}The growing awareness of evidence-based practice among physiotherapists is

Effect of Forward Head Posture Correction Added to Lumber Stabilization Exercises on Lumbopelvic Organization in Mechanical Low Back Pain Patients: A Randomized Clinical Trial

{:pl}Chociaż ćwiczenia na stabilizację kręgosłupa lędźwiowego (LSE) są korzystne w przypadku przewlekłego mechanicznego bólu krzyża (CMLBP), zaleca się dalsze badania koncentrujące się na normalizacji strzałkowego ustawienia lędźwiowo-miednicznego. Osoby z głową wysuniętą do przodu (FHP) mogą mieć problem z regulacją statycznej pozycji wyprostowanej.{:}{:en}Although current Lumbar Stabilization Exercises (LSEs) is beneficial for chronic mechanical low back pain (CMLBP), further research is recommended

Wpływ hipoterapii na wybrane czynniki fizyczne i psychiczne u dzieci z autyzmem

{:pl}Autyzm jest uznawany za zaburzenie rozwojowe, prawdopodobnie determinowane biologicznie i przejawiające się w różnych sferach funkcjonowania dziecka.{:}{:en}Autism is considered to be a developmental disorder, probably determined by biological causes, and manifesting itself in various aspects of a child’s functioning. {:}

Prone Versus Supine Traction in Treatment of Cervical Disc Bulge: A Randomized Controlled Trial

{:pl}Wypuklina krążka może prowadzić do ucisku na sąsiednie korzenie nerwu, powodując ubytki neurologiczne. Celem tego badania jest porównanie wpływu naciągania podczas leżenia na brzuchu i na plecach na funkcję szyi i na wielkość wypukliny krążka u pacjentów z wypukliną krążka szyjnego.{:}{:en}Disc bulge could lead to compression on adjacent nerve root causing neurological deficits. The purpose of this study is to

Wzorzec chodu osób po złamaniach bliższej nasady kości udowej leczonych chirurgicznie – doniesienie wstępne

{:pl}Szacuje się, że ponad 50% pacjentów, którzy dobrze funkcjonowali przed złamaniem bliższej nasady kości udowej, nie jest w stanie powrócić do aktywności sprzed urazu. Co więcej, umieralność w tej grupie chorych szacowana jest na ponad 21% w ciągu pierwszego roku od złamania, a w ciągu następnych 5 lat liczba ta rośnie do 59%.{:}{:en}It is estimated that more than 50% of

Effect of Electromyogram-Triggered Stimulation versus Alternating Electromyogram Stimulation on Hand Functions in Chronic Stroke Patients: A randomized controlled trial

{:pl}Celem badania jest porównanie stymulacji wyzwalanej elektromiogramem z naprzemienną stymulacją elektromiogramem na funkcje ręki u pacjentów po udarze mózgu. Materiał i metody. Czterdziestu pięciu pacjentów obojga płci po udarze mózgu podzielono na 3 równe grupy (A, B i C).{:}{:en}The purpose of this study is to compare between electromyogram-triggered stimulation versus alternating electromyogram stimulation on hand function in chronic stroke patients.

Medical devices prescribed in the practice of physiotherapy

{:pl}Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty była dawno oczekiwanym przez środowisko prawnym regulatorem normującym zawód fizjoterapeuty. Fizjoterapeuta stał się nie tylko samodzielnym zawodem medycznym, ale i zawodem zaufania publicznego{:}{:en}The act on the profession of physiotherapy was a long-awaited legal regulator regulating the profession of physiotherapy. Physiotherapy became not only an independent medical profession, but also a profession of public trust.{:}

Could it be a New Complementary Intervention in Management of Peripheral Arterial Disease?

{:pl}Akupunktura laserowa dała obiecujące wyniki w leczeniu wielu schorzeń. Była stosowana jako nieinwazyjna terapia bez nakłuwania, co stanowi dużą przewagę nad akupunkturą tradycyjną lub elektroakupunkturą.{:}{:en}Laser acupuncture has produced promising results in the management of many medical conditions; it has been used as a non-invasive therapy with no puncture pain which represents a major advantage over traditional acupuncture or electroacupuncture{:}

Effect of plyometrics, closed kinetic chain versus quadratus lumborum strengthening exercises on vertical jump height in volley ballplayers: A randomized controlled trial

{:pl}Porównanie efektów pliometryki, zamkniętego łańcucha kinetycznego z ćwiczeniami wzmacniającymi mięśnie czworoboczne lędźwi na wysokość skoku wzwyż u siatkarzy.  Projekt. Randomizowana próba kontrolowana, pomiar przed i po.{:}{:en}To compare the effects of plyometrics, closed kinetic chain with quadratus lumborum strengthening exercises on vertical jump height in volley ball players.  Design. Pre-post measurement randomized controlled trial. {:}