Straipsniai

Comparison of effectiveness of the acoustic wave therapy and ion cyclotron resonanse in degenerative vertebral freed column disease. Part II

{:pl}Wiele metod fizjoterapeutycznych jest stosownych w terapii choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa, co dowodzi, że brak jest metody idealnej dla wszystkich pacjentów. Kolejne nowe metody w tym zakresie są dowodem na poszukiwanie personal treatment, czyli leczenia spersonalizowanego. Metody te, co oczywiste, wymagają weryfikacji.{:}{:en}Many physiotherapy methods are appropriate in spine osteoarthritis treatment, which proves, that there is not an ideal method for all

The physiotherapeutic estimation of the act of temporal-mandibular joints among students of Medical University of Gdańsk

{:pl}Cel pracy. 1. Ocena czynności stawów skroniowo-żuchwowych wykazujących cechy dysfunkcji u studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 2. Analiza ilościowa występujących zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych. 3. Wykazanie korelacji pomiędzy badanymi parametrami a analizowanymi dysfunkcjami w stawach skroniowo-żuchwowych{:}{:en}Aim of the study. 1. Evaluating the activity of temporomandibular joints manifesting features of dysfunction in students of the Medical University Gdańsk, 2. Quantitative analysis of

Gait analysis of patients with chronic obstructive pulmonary disease

{:pl}Celem pracy była analiza chodu chorych na POChP. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy zdiagnozowana przewlekła obturacyjna choroba płuc ma wpływ na parametry chodu w trakcie 6 minutowego testu marszowego.{:}{:en}The aim of the study was the analysis of gait parameters of patients with COPD. It was decided to examine whether the diagnosed chronic obstructive pulmonary disease affects the gait parameters

The effect of carrying out the ‘Test of Infant Motor Performance’ on parental attitudes towards Down syndrome infants during the therapeutic process

{:pl}Integralną częścią fizjoterapii dziecka z zespołem Downa (ZD) jest ocena jego rozwoju ruchowego przed podjęciem usprawniania. Trafna ocena stanu dziecka i współpraca rodziny jest warunkiem podjęcia skutecznej pomocy niemowlęciu prezentującemu zaburzenia rozwoju. Test TIMP (Test of Infant Motor Performance) jest narzędziem badawczym służącym do oceny wzorców postawy i wzorców ruchu prezentowanych u pacjentów w pierwszych miesiącach życia.{:}{:en}An initial pre-rehabilitation assessment

The use of pedobarographic examination in children – own experience and review of literature

{:pl}Pedobarografia jest nieinwazyjną metodą, która jest stosowana do opisu rozkładu nacisków na podeszwowej stronie stopy podczas stania i chodu. Znalazła ona zastosowanie nie tylko u dorosłych, lecz także wśród dzieci, służąc do oceny biomechaniki narządu ruchu, a w szczególności patologii stóp. {:}{:en}A non-invasive method, that can be used to describe the underfoot pressure distribution during stance and gait, is pedobarography.

Restoration of hand function as a result of physiotherapy program used in patients after surgical decompression of the ulnar nerve in the groove

{:pl}Celem pracy była ocena wybranych parametrów funkcji ręki u pacjentów po chirurgicznym uwolnieniu nerwu łokciowego w rowku oraz jej restytucja pod wpływem zastosowanego programu fizjoterapeutycznego. {:}{:en}The aim of this study was to evaluates selected parameters of hand function in patients after surgical release of the ulnar nerve in the groove and its restitution under the influence of the applied program