Straipsniai

Quality of life of children with ICP as assessed by parents

{:pl}Mózgowego porażenia dziecięcego nie należy traktować jako odrębnej jednostki chorobowej. Jest ono bowiem zespołem różnorodnych objawów powstałym w wyniku działania różnych czynników etiologicznych.{:}{:en}Infantile cerebral palsy should not be treated as a separate disease entity. It is a complex of different symptoms resulting from various etiological factors. It is “a permanent, time-changing disturbance of movement or posture, or movement and posture,

Fascial Manipulation for Cervicogenic Headache: A Single Blinded Randomized Controlled Trial

{:pl}Ból głowy pochodzenia szyjnego (CGH) jest powszechnym rodzajem wtórnego bólu głowy, który ma duży wpływ społeczno-ekonomiczny. W leczeniu CGH zastosowano kilka podejść terapeutycznych. {:}{:en}Cervicogenic Headache (CGH) is a common type of secondary headaches which has a great socioeconomic impact. Several therapeutic approaches have been used for treatment of CGH.{:}{:zh}Cervicogenic Headache (CGH) is a common type of secondary headaches which has

Assessment of the severity of menopause symptoms and the occurrence of pain in the lumbar spine among women living in the Silesia Voivodeship

{:pl}W okresie menopauzy w życiu kobiety obserwuje się wiele zmian. Procesy te mają różne podłoże, ale głównie są one spowodowane zmianami hormonalnymi, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Zmiany te mogą powodować między innymi : bezsenność, zaburzenia nastroju, przyrost masy ciała, a także pośrednio mogą mieć wpływ na pojawienie się dolegliwości bólowych kręgosłupa.{:}{:en}During the menopause, many changes are

Changes in Hand Flexors Spasticity and Strength after Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy in Post-Stroke Patients: A Randomized Controlled Trial

{:pl}Zgłoszono, że terapia pozaustrojową falą uderzeniową (rESWT) jest alternatywną, bezpieczną i nieinwazyjną metodą leczenia spastyczności.{:}{:en}Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) has been reported to be an alternative, safe and noninvasive treatment for spasticity.{:}{:zh}Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) has been reported to be an alternative, safe and noninvasive treatment for spasticity.{:}{:ru}Radial Extracorporeal Shock Wave Therapy (rESWT) has been reported to

Evaluation of manual dexterity after treatment with botulinum type A(B), selected kinesitherapeutic methods: a case study

{:pl}Leczenie botuliną zakłada redukcję napięcia spastycznego osób zakwalifikowanych do tego rodzaju zabiegu. Głównym celem tego zabiegu jest zwiększenie komfortu życia poprzez poprawę w zakresie funkcjonalności. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy badania obiektywne wskazują na pogorszenie parametrów ruchowych, a jednocześnie pacjent zgłasza poprawę w zakresie wykonywania podstawowych czynności samoobsługowych.{:}{:en}Botulinum treatment involves the reduction of spasticity in patients qualified for this type

Muscle energy technique versus core stability exercises on asymptomatic lumbar hyperlordosis in adults: A Randomized controlled trial

{:pl}Badanie miało na celu porównanie wpływu techniki energii mięśniowej i ćwiczeń stabilizacji centralnej na kąt lordozy lędźwiowej, kąt nachylenia miednicy i zakres ruchu lędźwiowego (ROM) u osób dorosłych z bezobjawową hiperlordozą.{:}{:en}This study aimed to evaluate and compare the impact of muscle energy technique and core stability exercises on lumbar lordosis angle, pelvic inclination angle, and lumbar range of motion (ROM)

The influence of demographic characteristics on the use and assessment of the effectiveness of rehabilitation

{:pl}dpowiednio dobrany plan leczenia i rehabilitacji pacjenta jest kluczowy dla jego szybkiego powrotu do zdrowia. Poza samą jednostką chorobową istotne mogą być również cechy demograficzne pacjenta, wpływające na sposób, w jaki chciałby korzystać z rehabilitacji, a po jej zakończeniu – na jego ocenę jej skuteczności.{:}{:en}Properly selected treatment and rehabilitation plan is essential for patient’s quick recovery. Beside the exact disease,

Hand Grip Strength and Fine Motor Skills in Autism Spectrum Disorders

{:pl}Zaburzenie ze spektrum autyzmu (ASD) jest przede wszystkim uważane za zaburzenie psychiatryczne, ale są z nim związane cechy fizyczne. Zaburzenia motoryczne objawiają się zarówno opóźnieniami, jak i deficytami, z opóźnieniami stwierdzanymi w zakresie motoryki dużej, motoryki małej i mowy oraz deficytami w praktyce, koordynacji i chodzie.{:}{:en}Autism spectrum disorder (ASD) is primarily considered as psychiatric disorder but physical features are associated

The impact of weight of school supplies transported by pulling with the left or right hand on body posture features in the frontal plane of 7-year-old students of both sexes

{:pl}Analiza środowiska ucznia to zbiór stresorów pola ekologii człowieka, mieszczący w swoich granicach nie tylko czynnik genetyczny, ale także epigenetyczny.{:}{:en}The analysis of a student’s environment involves a set of stressors in the field of human ecology, including not only genetic but also epigenetic factors.{:}{:zh}The analysis of a student’s environment involves a set of stressors in the field of human ecology,

ffect of locomotor training with a robotic-gait orthosis (lokomat) In Spasticity Modulation of Spastic Hemiplegic Children: A Randomized Controlled Trial

{:pl}Badanie dotyczące treningu lokomotorycznego z użyciem robota (lokomat) w modulacji spastyczności u dzieci z porażeniem mózgowym i porażeniem połowiczym jest strategią określania jego skuteczności w zmniejszaniu spastyczności.{:}{:en}Studying of robotic-assisted locomotor training (lokomat) in spasticity modulation on cerebral palsied hemiplegic children is a strategy for determining its efficacy in reducing spasticity.{:}{:zh}Studying of robotic-assisted locomotor training (lokomat) in spasticity modulation on cerebral

Physical fitness of elderly women undertaking active forms of recreation

{:pl}Tematyką pracy badawczej była ocena poziomu sprawności fizycznej polskich kobiet, znajdujących się w wieku pomiędzy 60. a 75. rokiem życia. Badaniu zostały poddane dwie grupy: pierwszą stanowiły osoby systematycznie podejmujące formy aktywności, drugą natomiast seniorzy o sedenteryjnym charakterze trybu życia. Każda z grup składała się z 30 osób.{:}{:en}The arm of this study was aimed to assess the level of physical

Biofeedback on Faecal Incontinence After Anorectal Malformations Repair: Effects Through Four Months: A Randomized Controlled Trial

{:pl}Chirurgiczna naprawa wad rozwojowych odbytu i odbytnicy u dzieci dała niezadowalające wyniki pooperacyjne, ponieważ dzieci nadal cierpiały z powodu nietrzymania stolca. Cel. Zbadano wpływ Biofeedback w leczeniu nietrzymania stolca u dzieci po korekcji wad wrodzonych odbytu.{:}{:en}Surgical repair for anorectal malformation in children had post-operative unsatisfactory results as children still suffering from faecal incontinence. Objective. The effect of Biofeedback in treating

The use of pedobarography in physiotherapeuticprocedures – analysis of educationstandards, fields of application – and reality; part 2

{:pl}Diagnostyka postawy ciała człowieka oraz ocena funkcjonalności w procedurach fizjoterapeutycznych realizowana jest w większości poprzez metody oglądowe oraz przez metody fotogrametryczne lub videogrametryczne, nie dające możliwości pomiarów kątowych, antropometrycznych, czasowo-przestrzennych etc.{:}{:en}Diagnosis of human body posture and assessment of functionality, in physiotherapeutic procedures, is mainly carried out by viewing methods and by photogrammetric or videogrammetric methods, which do not provide angular

Influence of selected designed paradigm in cervical radiculopathy: A randomized controlled trial

{:pl}Ocena wpływu mobilizacji struktur nerwowych z zastosowaniem mechanicznej przerywanej trakcji lub bez niej na ból szyi i ramion, a także niepełnosprawność funkcjonalną u pacjentów z jednostronną radikulopatią szyjną.{:}{:en}Purpose. To evaluate the effect of neural mobilization with or without mechanical intermittent traction on neck and arm pain, as well as functional disability in patients with unilateral cervical radiculopathy.{:}{:zh}Purpose. To evaluate the

Attitudes of high school students towards people with disabilities

{:pl}Postawa społeczna to względnie trwały układ przekonań, emocji, uczuć i zachowań w odniesieniu do danego obiektu / osoby, będący efektem oddziaływań, jakim człowiek jest poddawany przez całe swoje życie. Celem pracy była ocena postaw młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec osób z niepełnosprawnością.{:}{:en}Social attitude is a relatively permanent system of beliefs, emotions, feelings and behaviors in relation to a given object/person, which

Vacuum Assisted Closure Therapy Versus Polarized Light in The Treatment of Pressure Ulcer: A randomized controlled trial

{:pl}Niniejsze badanie zostało przeprowadzone w celu określenia wpływu terapii podciśnieniowej (VAC - vacuum assisted closure therapy) w porównaniu z terapią światłem spolaryzowanym lub światłem bioptronowym (BLT) w leczeniu odleżyn.{:}{:en}This study was conducted to determine the effect of vacuum assisted closure therapy (VAC) versus polarized light or bioptron light therapy (BLT) in the treatment of pressure ulcers (PUs).{:}{:zh}This study was conducted

Text Neck – a contemporary problem

{:pl}Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez technologii informatycznej, a ludzi bez komputerów, laptopów czy smartfonów. Zagrożenia, które powodują współczesne technologie, w dużej mierze dotyczą zaburzeń postawy ciała.{:}{:en}It is difficult to imagine the modern world without information technology, and people without computers, laptops or smartphones. The threats posed by modern technologies are largely related to posture disorders.{:}{:zh}It is difficult to imagine

Effect of acupressure on prostaglandin F2α in primary dysmenorrhea: A randomized controlled trial

{:pl}Udokumentowano, że akupresura ma korzystny wpływ na zmniejszenie nasilenia bólu w pierwotnym bolesnym miesiączkowaniu; jednak w żadnym z poprzednich badań nie oceniano wpływu akupresury na poziom prostaglandyn u kobiet z pierwotnym bolesnym miesiączkowaniem. To badanie miało na celu zbadanie wpływu akupresury na poziom prostaglandyny F2α (PGF2α) w pierwotnym bolesnym miesiączkowaniu.{:}{:en}It is well documented that acupressure has a beneficial effect on

Occupational burnout of psychiatric nurses vs. characteristics of the work environment – preliminary report

{:pl}Celem pracy była ocena poziomu wypalenia zawodowego oraz ocena zależności między wypaleniem zawodowym a cechami środowiska pracy w grupie pielęgniarek psychiatrycznych.{:}{:en}The objective of the study was to assess the level of occupational burnout and the relationship between occupational burnout and characteristics of the work environment in a group of psychiatric nurses.{:}{:zh}The objective of the study was to assess the level

Effect of Concurrent Training on Hand Grip after Gunshot Wounds in Upper Extremity: A Randomized Controlled Trial

{:pl}Cel. Ocena wpływu równoczesnego treningu aerobowego i siłowego na chwyt ręki po ranach postrzałowych w kończynie górnej.{:}{:en}Purpose. to evaluate effect of concurrent training on hand grip after gunshot wounds in upper extremity.{:}{:zh}Purpose. to evaluate effect of concurrent training on hand grip after gunshot wounds in upper extremity.{:}{:ru}Purpose. to evaluate effect of concurrent training on hand grip after gunshot wounds in

Risk factors of neurodevolopmental disorders in preterm infant

{:pl}Dzieci urodzone przedwcześnie są bardziej narażone na wystąpienie ośrodkowych zaburzeń rozwojowych. W większości przypadków nie jest możliwe określenie konkretnej ich przyczyny. Przegląd literatury przedmiotu wskazuje, że nie ma tu tylko jednej przyczyny, a raczej sekwencja niekorzystnych zdarzeń i okoliczności, zwanych czynnikami ryzyka.{:}{:en}Preterm infants are at a greater risk for developmental disorders than their term peers. The most cases, it is

Effect of Cryolipolysis Versus Quadri-polar Radiofrequency on Abdominal Skin Laxity in Post Natal women: A Randomized Controlled Trial

{:pl}Badanie zostało przeprowadzone w celu zbadania wpływu kriolipolizy i czterobiegunowej radiofrekwencji na kobiety po porodzie z wiotkością skóry brzucha.{:}{:en}This study was conducted to detect the effect of Cryolipolysis and Quadri-polar Radiofrequency on Post-Natal women with Abdominal Skin Laxity{:}{:zh}This study was conducted to detect the effect of Cryolipolysis and Quadri-polar Radiofrequency on Post-Natal women with Abdominal Skin Laxity{:}{:ru}This study was conducted