Regulamin

Regulamin nadsyłania prac do Fizjoterapii Polskiej (obowiązujący od dn. 29 marca 2024 r.)

I. Przesłanie prac do redakcji

Przesłanie pracy do redakcji jest równoznaczne z:
1. oświadczeniem, że praca dotychczas nie była publikowana w innych czasopismach,
2. oświadczeniem, że praca dotychczas nie była złożona w innej Redakcji
3. wyrażeniem zgody przez wszystkich autorów na jej publikację w Fizjoterapii Polskiej
4. oświadczeniem wszystkich Autorów, że mieli oni pełny dostęp do wszystkich danych w badaniu i biorą pełną odpowiedzialność za całość danych i dokładność ich analizy,
5. oświadczeniem wszystkich Autorów, że uzyskali zgodę kierowników placówek na zamieszczenie podanych afiliacji.
Wszyscy autorzy pracy są zobowiązani do przesłania w formie elektronicznej na adres e-mail sekretariatu Fizjoterapii Polskiej (podany na oświadczeniu) wypełnionego i podpisanego skanu oświadczenia.
Prace należy nadesłać w formie elektronicznej:
– na adres e-mail: sekretariat@fizjoterapiapolska.pl
Wymagania techniczne prac:
Prace i zawarte tabele muszą być przesłane w formacie edytowalnym, najlepiej: doc, docx lub rtf; dołączone grafiki w formacie jpg, png (min. 300 dpi) lub pdf.
Prace przesłane bez oświadczeń nie będą brane pod uwagę przez redakcję.
II. Koszt przygotowania artykułu do druku
Fizjoterapia Polska jest pismem dwujęzycznym. Publikowane prace ukazują się w języku polskim i angielskim, artykuły mają nadane numery DOI. Prace przesyłać można jedynie w języku polskim bądź w obu językach. Koszt przygotowania pracy do druku:
· przesłanej w obu językach (polskim i angielskim – bez tłumaczenia redakcji) do 18 000 znaków ze spacjami – 680 zł brutto,
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) do 18 000 znaków ze spacjami – 1080 zł brutto,
· przesłanej w obu językach (polskim i angielskim – bez tłumaczenia redakcji) 18 000-23 000 znaków – 830 zł brutto,
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) 18 000-23 000 znaków ze spacjami – 1430 zł brutto,
· przesłanej w obu językach (polskim i angielskim – bez tłumaczenia redakcji) powyżej 23 000 znaków – 980 zł brutto,
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) powyżej 23 000 znaków ze spacjami – 1780 zł brutto.
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) powyżej 28 000 znaków ze spacjami – 1980 zł brutto.
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) powyżej 33 000 znaków ze spacjami – 2180 zł brutto.
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) powyżej 38 000 znaków ze spacjami – 2380 zł brutto.
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) powyżej 43 000 znaków ze spacjami – 2580 zł brutto.
· przesłanej w jęz. polskim (do tłumaczenia redakcji) powyżej 48 000 znaków ze spacjami – 2780 zł brutto.

III. Maszynopis

1. Objętość prac 50 000 znaków ze spacjami łącznie z piśmiennictwem, rycinami, tabelami i streszczeniami.
2. Prace powinny być przygotowane postaci edytowalnego pliku (doc, docx, rtf)
3. Propozycje wyróżnień należy zaznaczyć w tekście pismem półgrubym (bold).
4. W przesłanym maszynopisie nie należy przenosić zawieszonych spójników do nowych wierszy ani dzielić wyrazów.
5. Na pierwszej stronie należy podać:
  a. tytuł pracy w języku polskim (ew. także w angielskim);
  b. pełne imię i nazwisko Autora (Autorów) pracy.
  c. przy pracach wieloośrodkowych prosimy o przypisanie Autorów do ośrodków, z których pochodzą;
  d. pełną nazwę ośrodka (ośrodków), z którego pochodzi praca (w wersji oficjalnie ustalonej);
  e. role Autorów pracy wg poniższego schematu literowego:
 • A. przygotowanie projektu badawczego;
 • B. zbieranie danych;
 • C. analiza statystyczna;
 • D. interpretacja danych;
 • E. przygotowanie manuskryptu;
 • F. opracowanie piśmiennictwa:
 • G. pozyskanie funduszy.
  f. Autora do korespondencji oraz adres e-mail, na jaki Autor życzy sobie otrzymać korespondencję. Jednocześnie Autor wyraża zgodę na prezentację imienia, nazwiska oraz adresu e-mail w treści opublikowanego artykułu (tylko te dane publikujemy)
Na drugiej stronie pracy powinny być opisane wszelkie możliwe konflikty interesów oraz informacje o źródłach finansowania pracy (grant, sponsor), podziękowania, ewentualnie powinna się tutaj pojawić nazwa kongresu, na którym praca została ogłoszona oraz zgoda pacjenta na publikację jeśli jest wymagana.
Streszczenie i słowa kluczowe

Do artykułu należy dołączyć streszczenie (jednobrzmiące zarówno w języku polskim, jak i angielskim, jeśli tłumaczenie zostało dokonane przez Autora/-ów). Streszczenie prac oryginalnych powinno zawierać do 1500 znaków ze spacjami (w jednym języku) i powinno składać się z czterech lub pięciu wyodrębnionych części, oznaczonych kolejno następującymi tytułami:

 • opcjonalnie: wprowadzenie,
 • cel pracy,
 • materiał i metodyka,
 • wyniki,
 • wnioski.

Wszystkie skróty zastosowane w streszczeniu powinny być wyjaśnione. Streszczenia prac poglądowych i kazuistycznych powinno zawierać do 1500 znaków ze spacjami i zawierać cel pracy oraz podstawowe założenia. Po streszczeniu należy umieścić nie więcej niż pięć słów kluczowych w jednym języku.

Układ pracy

Układ prac oryginalnych powinien obejmować wyodrębnione części:
 • wprowadzenie,
 • cel pracy,
 • materiał i metodyka,
 • wyniki badań,
 • dyskusja,,
 • wnioski,
 • piśmiennictwo.
 • Prac kazuistycznych:
 • wprowadzenie,
 • opis przypadku,
 • dyskusja,
 • wnioski,
 • piśmiennictwo.
Prac przeglądowych:
 • wprowadzenie,
 • metodologia,
 • wyniki,
 • dyskusja,
 • wnioski,
 • piśmiennictwo.
Tabele i wykresy i ryciny mogą znajdować się w osobnych plikach tekstowych/graficznych. W przypadku plików graficznych ich nazwy muszą odpowiadać opisowi w treści artykułu (np. ryc.1, tab.2).
Materiał i metodyka musi szczegółowo wyjaśniać wszystkie zastosowane metody badawcze, które są uwzględnione w wynikach. Należy podać nazwy metod statystycznych i oprogramowania zastosowanych do opracowania wyników.

Tabele

Jeżeli tabele przesłane są w osobnych plikach edytowalnych (np.: xls, xlsx, doc, docx), należy dołączyć do nich spis tabel w osobnym pliku tekstowym (txt, doc, docx, rtf). Tytuły
tabel oraz ich zawartość powinny być wykonane w języku polskim (lub dwujęzycznie w przypadku tłumaczenia Autora/-ów). Wszystkie użyte w tabelach skróty powinny być wyjaśnione w tym pliku.
Jeśli tabele zawarte są w osobnych plikach tekstowych lub w pliku z artykułem, ich opisy powinny znaleźć się nad tabelą, ponumerowane kolejnymi cyframi arabskimi, a wszelkie skróty wyjaśnione pod tabelą.

Ryciny

Jeżeli ryciny przesłane są w osobnych plikach graficznych, należy dołączyć do nich spis rycin w osobnym pliku tekstowym (txt, doc, docx, rtf) z opisami rycin. Ryciny należy ponumerować cyframi arabskimi. Wszystkie użyte na rycinie skróty powinny znajdować się w tym pliku.
Jeśli ryciny zawarte są w pliku zawierającym artykuł, powinny być opisane pod ryciną, tam również należy wyjaśnić wszelkie użyte na niej skróty.
Uwaga: wszystkie ryciny, wykresy, zdjęcia itp. określamy jednym pojęciem “ryciny” – wszystkie mają też jedną, wspólną numerację.

Skróty i symbole

Należy używać tylko standardowych skrótów i symboli. Pełne wyjaśnienie pojęcia lub symbolu powinno poprzedzać pierwsze użycie jego skrótu w tekście, a także występować w legendzie do każdej ryciny i tabeli, w której jest stosowany.

Piśmiennictwo

Piśmiennictwo powinno być ułożone zgodnie z kolejnością pojawienia się cytowania prac w tekście, tabelach, rycinach. Piśmiennictwo musi być przedstawione w stylu Vancouver.
 • Odniesienia są numerowane kolejno w kolejności, w jakiej są po raz pierwszy wspomniane w tekście (na przykład [1] lub [1-4] lub [1,3,5]). Każde cytowanie odpowiada numerowanemu odniesieniu, zapewniając jasny i zwięzły sposób śledzenia źródeł.
 • Na końcu artykułu lista bibliograficzna podana jest w kolejności pojawiania się w treści artykułu (zgodnie z numeracją). Każde odniesienie zawiera: nazwisko i inicjały autora, tytuł dzieła, tytuł źródła (dla artykułów z czasopism: nazwa czasopisma, tom, numer i numery stron; dla książek: wydawca i rok publikacji).
 • Można wymienić do sześciu autorów; jeśli jest ich więcej niż sześciu, wymienia się pierwszych sześciu, a następnie używa się “et al.”

IV. Prawa i obowiązki autorskie

Jeśli Autorzy nie zastrzegają inaczej w momencie zgłaszania pracy, Wydawca nabywa na zasadzie wyłączności ogół praw autorskich do wydrukowanych prac (w tym prawo do wydawania drukiem, na nośnikach elektronicznych, CD i innych oraz w Internecie). Bez zgody Wydawcy dopuszcza się jedynie drukowanie streszczeń.
Autorzy otrzymują 1 egzemplarz czasopisma. Tytułem powyższego wykorzystania utworów, Autorom nie są wypłacane honoraria.
Po akceptacji pracy do druku, a przed jej wydrukowaniem Autor powinien dokonać opłaty wynikającej z przygotowania artykułu do druku, zgodnie z zamieszczoną wyżej tabelą na konto (opłaty od nr 1/2019):
DJ Studio Dariusz Jasiński
95-200 Pabianice
ul. Bugaj 88 lok 48
55 1140 2004 0000 3902 7706 7792.
W treści należy podać:
Przygotowanie do druku: numer systemowy artykułu podany przez redakcję lub numer faktury/faktury proforma

V Procedura przyjmowania prac do publikacji w Fizjoterapii Polskiej

1. Przesłana praca wraz z oświadczeniem autorów (oryginał lub skan) zostaje przekazana do recenzji dwóm losowo wybranym recenzentom z listy, którzy nie są afiliowani w tej samej placówce, co jakikolwiek z autorów oraz nie znają nazwisk autorów. Recenzja może trwać nie dłużej niż 60 dni.
2. Praca otrzymuje numer systemowy redakcji.
3. Opinia recenzenta może zawierać następujące informacje dla redakcji:
a. Przyjąć bez poprawek
b. Przyjąć po uwzględnieniu niewielkich poprawek
c. Przyjąć po uwzględnieniu znaczących zmian
d. Odrzucić
4. W przypadku dwóch ocen „przyjąć bez poprawek” artykuł zostaje zakwalifikowany do oceny Redaktora Naczelnego
5. W przypadku ocen „przyjąć po uwzględnieniu niewielkich poprawek” lub „przyjąć po uwzględnieniu znaczących zmian” prace odsyłane zostają do autora poprzez e-mail z informacją o zakresie koniecznych poprawek, po ich dokonaniu przez autora praca zostaje zakwalifikowana do oceny Redaktora Naczelnego.
6. W przypadku jednej oceny „odrzucić” praca zostaje przekazana do Redaktora Naczelnego, który określi czy praca jest odrzucona czy powinny zostać dokonane poprawki i wówczas praca zostanie dodatkowo zrecenzowana po uwzględnieniu zmian.
7. W przypadku prac z dwoma ocenami „odrzucić” praca zostaje odrzucona, a informacja zostaje przesłana do autora poprzez e-mail.
8. Prace zakwalifikowane przez recenzentów, oraz prace po uwzględnieniu poprawek zostają poddane ocenie Redaktora Naczelnego, który decyduje o ostatecznym zakwalifikowaniu pracy do druku w Fizjoterapii Polskiej.
9. O odrzuceniu lub zakwalifikowaniu autor zostaje poinformowany poprzez e-mail.
10. W celu dalszego procedowania, autor jest zobowiązany do przesłania oryginału oświadczenia.
11. Autor jest zobowiązany do wpłaty na konto Wydawcy kwoty określonej w pkt. II niniejszego regulaminu.
12. Po przygotowaniu przez redaktora technicznego pracy do druku w Fizjoterapii Polskiej, autor otrzymuje do autoryzacji tzw. szczotkę artykułu.
13. Po autoryzacji pracy artykuł zostaje zamieszczony w Fizjoterapii Polskiej
14. Pierwszy autor otrzymuje egzemplarz autorski pisma z zamieszczonym artykułem.

Niniejszy regulamin dotyczy prac przesłanych od dn. 29 marca 2024 roku i opłat od numeru 2/2024