Wpływ aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z_zesztywniającym zapaleniem stawów (ZZSK) – przegląd literatury

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The impact of physical activity on the functional status of patients with ankylosing spondylitis (AS) – A literature review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 202-206

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A311

Streszczenie
Wstęp. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) to jedna z najczęściej występujących chorób reumatoidalnych. W przebiegu tej choroby zajęty jest głównie układ mięśniowo-szkieletowy. W procesie leczenia należy wziąć pod uwagę aktualny stan ogólny, progresję choroby oraz funkcjonowanie pacjenta.
Cel pracy. Celem pracy była próba oceny wypływu aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa na podstawie dostępnej literatury.
Materiał i metody. Przeanalizowana została dostępna literatura w oparciu o anglojęzyczne bazy danych PubMed, ScienceDirect oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar. Analizie poddano 17 artykułów spośród 55 wyszukanych powyższą metodą. Jako kryterium wyszukiwania przyjęto publikacje opublikowane do 10.10.2023 roku, używając następujących słów kluczowych: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, aktywność fizyczna, fizjoterapia.
Wyniki. W większości aktywność fizyczna wykonywana przez pacjentów z ZZSK jest skuteczna w zakresie poprawy ich funkcjonowania. Konieczne są dodatkowe badania w celu bardziej jednoznacznego określenia wpływu nienadzorowanych ćwiczeń na tę grupę pacjentów.
Wnioski. Współczesne badania wskazują, że aktywność ruchowa wykonywana przez pacjentów w większości wydaje się być skuteczna w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Wyniki badań na temat skuteczności stosowania ćwiczeń nienadzorowanych przez pacjentów są rozbieżne. Wskazują one zarówno wysoką, jak i niską skuteczność w zależności od przeprowadzonego badania. Konieczne są dalsze badania w tym zakresie w celu wyciągnięcia bardziej wiążących wniosków.
Słowa kluczowe:
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, aktywność fizyczna, fizjoterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena poziomu duszności i aktywności fizycznej wśród Polaków mieszkających w Polsce i w Wielkiej Brytanii podczas trzeciego roku pandemii COVID-19 – badanie pilotażowe

Monika Gałczyk, Anna Zalewska, Aneta Mierzejewska

 

Monika Gałczyk, Anna Zalewska, Aneta Mierzejewska – Assessment of dyspnoea and physical activity levels among Poles living in Poland and the United Kingdom in the third year of the COVID-19 pandemic – a pilot study. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 6-17

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A753

Streszczenie
Cel. Celem badania była ocena poziomu duszności i związku pomiędzy dusznością a aktywnością fizyczną wśród Polaków mieszkających w Polsce i w Wielkiej Brytanii w trzecim roku pandemii COVID-19.
Metody. Badania pilotażowe zostały przeprowadzone w styczniu 2023 roku. Autorzy badań otrzymali 200 kwestionariuszy od ankietowanych, którzy byli w przedziale wiekowym 18–69 lat (104 z Polski oraz 96 z Wielkiej Brytanii). Poziom duszności oceniono za pomocą kwestionariusza MRC (Medical Research Council Dyspnoea Scale). Poziom aktywności fizycznej mierzono Międzynarodowym Kwestionariuszem Aktywności Fizycznej (IPAQ).
Wyniki. W większości przypadków duszność występowała jedynie podczas dużych wysiłków fizycznych, a jej poziom zwiększał się z wiekiem i większą liczba zachorowań na COVID-19. Zaobserwowano tendencję do narastania duszności z obniżeniem się wyników MET dla umiarkowanej aktywności fizycznej. Kraj zamieszkania badanych nie był powiązany z poziomem duszności.
Wnioski. Zgodnie z zaleceniami należy monitorować poziom duszności u pacjentów po COVID-19, zwłaszcza u pacjentów w wieku zaawansowanym oraz u osób, które kilkukrotnie chorowały na COVID-19. Wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej może wpływać na zmniejszenie uczucia duszności.
Słowa kluczowe
COVID-19. duszność, aktywność fizyczna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Nauczanie mieszane a edukacja online: wpływ na zaangażowanie uczniów szkoły podstawowej w aktywność fizyczną i wskaźnik masy ciała

Mochamad Ridwan, Wawan S Suherman, Haryanto, Michael Achas, Honelyn Diaz, Dominador Lera, Bryan Bialen, Joeven Abalayan, Elvie Celestial, Joseph Lobo, Muhamad Guntur Gaos Sungkawa, Edi Setiawan

 

Mochamad Ridwan, Wawan S Suherman, Haryanto, Michael Achas, Honelyn Diaz, Dominador Lera, Bryan Bialen, Joeven Abalayan, Elvie Celestial, Joseph Lobo, Muhamad Guntur Gaos Sungkawa, Edi Setiawan – Blended learning versus online education: impact to elementary students’ engagement in physical activity and Body Mass Index. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 176-181

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A14E

Streszczenie
Głównym celem tego badania jest zbadanie wpływu nauczania mieszanego (blended) oraz online na kondycję fizyczną i wskaźnik masy ciała dzieci z próby uczniów publicznych szkół podstawowych na Filipinach. Wykorzystano 16-tygodniowy test wstępny i końcowy w grupie kontrolnej w podejściu quasi-eksperymentalnym. Grupa eksperymentalna korzystała z nauczania mieszanego (blended), podczas gdy grupa kontrolna uczestniczyła wyłącznie w zajęciach online. Grupy eksperymentalna i kontrolna składały się z 2 klas ze szkoły podstawowej w Angeles i Mabalacat City. Cechy antropometryczne były porównywane między grupami przy użyciu ANOVA. Wskaźniki procentowe masy ciała oraz poziomy aktywności fizycznej (PA) przed testem i po interwencji były porównywane przy użyciu sparowanego testu t. Po pierwsze, przed interwencją nie stwierdzono istotnych różnic w cechach antropometrycznych uczestników między obiema grupami. Dodatkowo grupa uczestnicząca w nauczaniu mieszane (blended) osiągnęła lepsze wyniki niż grupa online pod względem aktywności fizycznej w teście końcowym. Po interwencji średni wskaźnik BMI w grupie uczestniczącej w nauczaniu mieszane (blended) spadł, natomiast uczniowie uczący się online nie wykazali poprawy. Co więcej, w porównaniu z grupą online, wskaźnik BMI uczniów uczestniczących w nauczaniu mieszanym (blended) mieścił się w typowym zakresie. Podkreślono korzyści z nauczania mieszanego (blended) dla składu ciała uczniów. Poziomy aktywności fizycznej i skład ciała uczniów poprawiły się w wyniku przejścia z tradycyjnego na nauczanie online i mieszane. Dla dobra uczniów zaleca się maksymalne wykorzystanie strategii nauczania mieszanego (blended) i, jeśli to możliwe, powrót do pełnego nauczania stacjonarnego.
Słowa kluczowe
nauczanie mieszane, wskaźnik masy ciała, nauczanie online, aktywność fizyczna, wychowanie fizyczne
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ metody nauczania CGFU-PM515 na motywację i aktywność fizyczną uczniów szkoły podstawowej

Muhammad Wahyu Arga, Siswantoyo, Yudanto, Widha Srianto, Susanto

Muhammad Wahyu Arga, Siswantoyo, Yudanto, Widha Srianto, Susanto – The effect of the CGFU-PM515 learning method on the motivation and physical activity of elementary school students. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 166-172

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143XT7

Streszczenie
Wprowadzenie. Wzrost motywacji uczniów koreluje bezpośrednio z ich aktywnym zachowaniem. Motywacja nie tylko zwiększa aktywne uczestnictwo, ale także sprzyja ich fizycznemu rozwojowi uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.
Cel. Celem tego badania było zbadanie wpływu koncepcji Coaching Game For Upgrading Performance Model 515 (CGFU-PM515) na motywację uczniów podczas lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych.
Metody. Badanie zastosowało nielosowe doświadczenie eksperymentalne z jedną grupą przed i po teście. W badaniu wzięło udział 75 uczniów szkoły podstawowej. Procedura badawcza polegała na przeprowadzeniu lekcji zarówno bez jak i z zastosowaniem koncepcji CGFU-PM515. Po lekcjach uczniowie otrzymali kwestionariusz CMEF dotyczący podstawowego wychowania fizycznego, aby ocenić ich poziom motywacji przed i po wprowadzeniu koncepcji CGFU-PM515.
Wyniki. Wyniki wskazują, że motywacja uczniów poprawiła się po wdrożeniu metody CGFU-PM515. Analiza wyników N-Gain wykazała wartość 0,73, co interpretuje się jako wysoką. Dodatkowo przeprowadzono test Wilcoxona. Wyniki tego testu wykazały znaczący wzrost motywacji wśród 75 uczestniczących uczniów.
Wnioski. Badanie wykazuje, że podejście CGFU-PM515 ma pozytywny wpływ na motywację uczniów na lekcjach wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

Słowa kluczowe
CGFU-PM515, motywacja, aktywność fizyczna, szkoła podstawowa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Aktywność fizyczna mieszkańców miast i wsi po 65 roku życia

Sabina Lizis, Michal Macej


Sabina Lizis, Michal Macej – Physical activity of urban and rural residents over 65 years of age. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 6-10

DOI: 10.56984/8ZG1431BB

Streszczenie
Wstęp. Aktywność fizyczna ma istotny wpływ na zwiększenie niezależności i samodzielności, a tym samym wpływa na poprawę jakości życia osób w podeszłym wieku. Celem pracy było porównanie aktywności fizycznej mieszkańców miast i wsi po 65 roku życia.
Materiał i metody. Badaniami objęto 135 osób zamieszkujących środowisko miejskie (81 kobiet; 54 mężczyzn) i 119 mieszkańców wsi (63 kobiety; 56 mężczyzn) na terenie województwa podkarpackiego. Wiek badanych mieścił się w przedziale od 65 do 74 lat. Narzędzie badawcze stanowił kwestionariusz IPAQ. Do analizy wyników zastosowano test U Manna-Whitney’a.
Wyniki. U osób ze środowiska miejskiego stwierdzono statystycznie istotnie niższe wartości kosztu energetycznego aktywności fizycznej związanej z jazdą na rowerze (p < 0001), intensywną aktywnością fizyczną w ogrodzie lub na podwórku (p = 0,031) i rekreacją w czasie wolnym, na którą składał się spacer i aktywność umiarkowana (p < 0,001).
Wnioski. Istnieje potrzeba objęcia opieką seniorów ze środowiska miejskiego, tworzenia programów edukacyjnych odnośnie możliwości i sposobów podejmowania aktywności fizycznej, w celu utrzymania na optymalnym w stosunku do wieku, poziomie ich sprawności psychofizycznej.
Słowa kluczowe
środowisko miejskie, środowisko wiejskie, aktywność fizyczna, seniorzy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Krótkoterminowy wpływ spożycia mleka (niepasteryzowanego i pasteryzowanego) na aktywną hemoglobinę w okresie dojrzewania

Sumarjo, Sumaryanti, Rizki Mulyawan, Sigit Nugroho, Rini Syafriani, Sulistiyono, Roxana Dev Omar Dev, Dennis Dwi Kurniawan


Sumarjo, Sumaryanti, Rizki Mulyawan, Sigit Nugroho, Rini Syafriani, Sulistiyono, Roxana Dev Omar Dev, Dennis Dwi Kurniawan – Short-term effects of milk (both unpasteurized and pasteurized) on active adolescence hemoglobin. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 12-18

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF232

Streszczenie
Mleko jest jednym z napojów spożywanych w okresie rekonwalescencji. Ze względu na sposób wytwarzania wyróżnia się mleko krowie surowe i pasteryzowane. Do tej pory nie zbadano wpływu spożycia mleka na poziom hemoglobiny u osób aktywnych fizycznie; niektóre badania analizują jedynie wpływ spożycia mleka na korzyści związane z kondycją i regeneracją. Cel: Celem badania jest porównanie poziomu hemoglobiny u aktywnych nastolatków, którzy spożywali świeże mleko krowie w porównaniu ze spożyciem mleka pasteryzowanego przez trzy kolejne tygodnie. Zakłada się, że trzytygodniowa interwencja będzie miała korzystny wpływ na poziom hemoglobiny, a tym samym na poprawę wydolności fizycznej. Metody: Wykorzystanie quasi-eksperymentalnego badania z randomizowanymi grupami poddanymi badaniom przed i po badaniu przez trzy kolejne tygodnie spożywania mleka dwa razy dziennie. Dwudziestu czterech piłkarzy uniwersyteckich podzielono na trzy grupy, stosując podejście celowego doboru próby: grupę spożywającą świeże mleko krowie (SSS), grupę spożywającą mleko pasteryzowane (SP) i grupę kontrolną, która piła wodę mineralną (K). Narzędziem służącym do pomiaru składu ciała było urządzenie Karada Scan Body Fat Omron HBF-356, natomiast urządzenie Easy Touch GCHb wykorzystano do zbierania danych o poziomie hemoglobiny. Badani uczestniczyli w badaniu dobrowolnie i poddali się badaniu krwi przez naczynia włosowate przed, bezpośrednio po i 30 minut po wysiłku. Aby określić różnice w grupach i między grupami wykorzystano dane analityczne uzyskane w sparowanym teście t i obliczeniach ANOVA. Wyniki: Poziom hemoglobiny bezpośrednio po wysiłku (0) (trzy tygodnie po interwencji) istotnie wzrósł (0,020 < 0,05) w porównaniu do poziomu hemoglobiny przed wysiłkiem (-) (przed trzytygodniową interwencją) we wszystkich trzech grupach (mleko świeże, mleko pasteryzowane i woda mineralna). Po dalszych badaniach ustalono, że istniała wysoce istotna różnica w poziomach hemoglobiny (0,010 < 0,05) pomiędzy grupami spożywającymi mleko świeże a mleko pasteryzowane bezpośrednio po wysiłku (0) (po trzech tygodniach interwencji). Natomiast nie zaobserwowano istotnych różnic (wartość p > 0,05) dla pozostałych obliczeń, zarówno w obrębie podgrup, jak i pomiędzy nimi. Wnioski: Po trzech kolejnych tygodniach spożywania mleka nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie hemoglobiny we krwi. Aby zoptymalizować różne elementy, które mogą wpływać na przyspieszenie wzrostu poziomu hemoglobiny we krwi, zaleca się przeprowadzenie dalszych badań w zakresie spożywania mleka i dodatkowych posiłków obok aktywności fizycznej.
Słowa kluczowe
Świeże mleko krowie, mleko pasteryzowane, aktywność fizyczna, hemoglobina, ludzie aktywni
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena postawy ciała gimnazjalistów w kontekście ich aktywności fizycznej

Marta Gołdyn-Pastuszka, Marzena Dorosz, Anna Szczegielniak, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak


Marta Gołdyn-Pastuszka, Marzena Dorosz, Anna Szczegielniak, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak – Assessment of the body posture of junior high school students in the context of their physical activity. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 112-125

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B654

Streszczenie
Wstęp. Wady postawy są problemem społecznym i mogą powodować negatywne zmiany w wielu aspektach naszego życia – zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Bardzo istotna jest tutaj profilaktyka i odpowiedni stopień aktywności ruchowej, która wpływa na harmonijny rozwój człowieka. Cel pracy. Celem pracy była ocena postawy ciała gimnazjalistów oraz poznanie stopnia ich aktywności fizycznej, a następnie sprawdzenie, czy występuje korelacja pomiędzy nimi. Grupę badawczą stanowiły 53 osoby z wrocławskiego gimnazjum w wieku od 14 do 17 lat. Materiał i metody. Do oceny aktywności ruchowej użyty został Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ), który zawiera 7 pytań dotyczących czynności w ciągu ostatnich 7 dni. Postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej zbadano za pomocą metody fotogrametrii, a klasyfikację typologii dokonano na podstawie zmodyfikowanej metody Wolańskiego według Zayland-Malawki. Wyniki. Wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej, z której wynika, że badana grupa młodzieży charakteryzuje się kifotycznym typem postawy ciała, natomiast najrzadziej spotykanym jest typ równoważny. Poziom aktywności fizycznej badanej grupy można określić jako wystarczający, jednak warto zauważyć, że tylko 6% mniej badanych charakteryzuje się  niewystarczającym poziomem aktywności fizycznej, a jedynie u 7,5% stwierdzono wysoki poziom aktywności. Wnioski. Dokonując dalszej analizy zbadano, czy występuje korelacja pomiędzy postawą ciała  a aktywności fizyczną. Stwierdzono, że nie istnieją istotnie statystycznie różnice pomiędzy tymi dwoma cechami w badanej grupie.
Słowa kluczowe:
wady postawy, postawa ciała, aktywność fizyczna, młodzież
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Czy zalecane spożycie (RDA) i poziomy aktywności fizycznej pomagają w utrzymania sprawności fizycznej? Badanie zawodniczek futsalu

Mochamad Ridwan, Anindya Mar’atus Sholikhah, Arifah Kaharina, Himawan Putranta


Mochamad Ridwan, Anindya Mar’atus Sholikhah, Arifah Kaharina, Himawan Putranta – Do Recommended Dietary Allowances (RDA) and levels of physical activity help to maintain fitness status? Study on futsal women’s. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 38-43

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6R1m

Streszczenie
Wstęp. Poziom sprawności ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu sportowca w osiąganiu optymalnych wyników. Cel. Celem tego artykułu jest poznanie wskaźnika zalecanych diet (RDA) i aktywności fizycznej, aby zachować formę. Materiał i metody. Analityczna analiza obserwacyjna z projektem przekrojowym była podejściem zastosowanym w tym badaniu. Uczestniczki tego badania to zawodniczka futsalu. 16 badanych zostało wybranych do pomiaru zdrowia fizycznego, spożycia makroskładników odżywczych, stanu odżywienia, świadomości żywieniowej i poziomu aktywności fizycznej. Poziom sprawności oceniano za pomocą wieloetapowego testu sprawności (MFT), a wiedzy o odżywianiu i aktywności fizycznej za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ). Analiza danych przeprowadzana jest w formie jednowymiarowej, dwuwymiarowej i wielowymiarowej za pomocą oprogramowania statystycznego. Wyniki. Wyniki tej analizy wskazują, że zużycie energii, węglowodany i białka są zgodne z RDA dla większości zawodniczek futsalu. Stan odżywienia nie ma istotnego związku ze stopniem sprawności. Lepsza świadomość żywieniowa może umożliwić zwracanie większej uwagi na bezpieczniejsze i zdrowsze zachowania żywieniowe. Wnioski. Średnie spożycie energii, węglowodanów i białka u większości zawodniczek futsalu jest nadal znacznie poniżej zalecanego wskaźnika adekwatności żywieniowej (ang. Nutritional Adequacy Rate, RDA).

Słowa kluczowe
futsal, aktywność fizyczna, sprawność fizyczna, zalecane diety

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Korelacja między jakością życia i aktywnością fizyczną a wiekiem ciała, poziomem nawodnienia i procentem tkanki tłuszczowej

Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Ahmad Nasrulloh, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan, Susanto, Gunathevan, Frederick


Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Ahmad Nasrulloh, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan, Susanto, Gunathevan, Frederick – Correlation among quality of life and physical activity toward body age, hydration and fat percentage. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 168-173

Streszczenie
Wstęp. Posiadanie dobrych, zdrowych nawyków i uczynienie z aktywności fizycznej stylu życia to marzenie każdego. Oczekuje się, że poprawa jakości życia i aktywności fizycznej wpłynie na wiek ciała, poziom nawodnienia i zawartość tkanki tłuszczowej. Metody. Niniejsze badanie jest analitycznym badaniem obserwacyjnym prowadzonym w podejściu przekrojowym. Obserwacyjne badania analityczne odbywają się poprzez obserwację, bez żadnego działania badacza. Przedmiotem badań było 35 studentów. Z badania wykluczono studentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi i oddechowymi, którzy uczestniczyli w programie ćwiczeń i mieli w przeszłości złamania lub deformacje ramion. W badaniu wzięli udział studenci w wieku 18-21 lat, z BMI poniżej 30, którzy nie palili i nie pili alkoholu. Wyniki. Zaobserwowano istotną korelację o wartości p < 0,01 w związku przyczynowo-skutkowym między wiekiem ciała a poziomem nawodnienia z wartością Pearsona –0,751, wiekiem ciała i zawartością tkanki tłuszczowej 0,773, i wartością Pearsona dot. nawodnienia i zawartością tłuszczu –0,990. Ponadto, zaobserwowano istotną korelację między jakością życia a poziomem nawodnieniem o wartości Pearsona –0,338. Jakość życia i aktywność fizyczna nie są ze sobą powiązane i ich wartość p wynosi 0,39. Wniosek. Zaobserwowano istotną pozytywną korelację pomiędzy wiekiem ciała a poziomem nawodnienia, oraz poziomem nawodnienia a zawartością tłuszczu. Jednak nie zaobserwowano korelacji między jakością życia a aktywnością fizyczną.
Słowa kluczowe
jakość życia, aktywność fizyczna, masa ciała
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Związek pomiaru antropometrycznego, aktywności fizycznej, aspektów psychospołecznych i endometriozy

Shyamrani.Y, B.Sathya Prabha


Shyamrani.Y, B.Sathya Prabha – The relationship of anthropometric measurement, physical activity, psychosocial aspects and endometriosis. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 50-53

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DEHN3

Streszczenie
Cel. Ustalenie związku między pomiarem antropometrycznym, aktywnością fizyczną, poziomem psychospołecznym i endometriozą. Materiały i metody. Zrekrutowano 30 kobiet, u których zdiagnozowano endometriozę i 30 kobiet w wieku bez endometriozy. Pomiar antropometryczny – zmierzono wskaźnik masy ciała (BMI) i wskaźnik WHR (stosunek obwodu talii do obwodu bioder). Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) oraz Skala Depresji Becka (BDI) zostały użyte do pomiaru odpowiednio poziomu aktywności fizycznej i poziomu psychospołecznego. Wyniki. Między grupami wystąpiła istotna różnica w BMI. Iloraz szans i analiza względnego ryzyka endometriozy wykazały, że istnieje związek między zwiększonym BMI, WHR, BDI a ryzykiem endometriozy (p < 0,05). Wniosek. Podwyższony wskaźnik masy ciała, wskaźnik talii bioder i wskaźnik depresji Becka (BMI > 30, WHR > 0,85 i BDI > 16) są związane ze zwiększonym ryzykiem endometriozy.
Słowa kluczowe
endometrioza, wskaźnik masy ciała, aktywność fizyczna, stosunek talii do bioder, depresja
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3