Kierunek pierwotnego skrzywienia kręgosłupa a rozkład sił nacisku mas ciała na płaszczyźnie podparcia u dzieci ze skoliozą I°

Andrzej Siwiec, Małgorzata Domagalska-Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Andrzej Szopa


Andrzej Siwiec, Małgorzata Domagalska-Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Andrzej Szopa – The direction of primary lateral spinal curvature and distribution of body mass on base of support in children with scoliosis I°. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 112-121

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6z2j

Streszczenie
Wprowadzenie. W wyniku subiektywnej oceny funkcjonalnej u dzieci i młodzieży ze skoliozą idiopatyczną powszechnie obserwuje się zaburzenia symetrii rozkładu masy ciała na płaszczyznę podporu. Celem niniejszego opracowania było rozpoznanie związku pomiędzy kierunkiem skrzywienia pierwotnego a rozkładem sił nacisku mas ciała na podłoże u dzieci ze skoliozą idiopatyczną.
Metoda. Badaniami objęto dwie grupy (grupę badaną i kontrolną) dzieci w wieku 7–11 lat. Grupę badaną stanowiło 96 dzieci usprawnianych z powodu skoliozy w ośrodkach rehabilitacyjnych. Do grupy kontrolnej zakwalifikowano dzieci odpowiadające wiekiem, wzrostem i masą ciała uczestnikom z grupy badanej. Zasadniczym elementem przeprowadzonych badań były pomiary procentowego rozkładu sił nacisku masy ciała na płaszczyznę podparcia pomiędzy „wypukłą” i „wklęsłą” stroną ciała podczas samodzielnego utrzymywania pozycji stojącej obunóż.
Wyniki. Na podstawie wartości wskaźnika symetrii oraz kierunku skrzywienia pierwotnego wśród badanych dzieci ze skoliozą wyróżniono następujące podgrupy: dzieci z symetrycznym rozkładem masy ciała na płaszczyznę podporu (21%); dzieci z asymetrycznym rozkładem masy ciała na płaszczyznę podporu przeciążające stronę wypukłą (51%) oraz dzieci przeciążające stronę wklęsłą (28%).
Wniosek. Występowanie zaburzeń symetrii rozkładu sił nacisku masy ciała na płaszczyznę podporu u dzieci ze skoliozą idiopatyczną wymaga uwzględnienia tych cech we wczesnym etapie rehabilitacji tych dzieci.

Słowa kluczowe:
skolioza, kompensacyjne wzorce posturalne, rozkład masy ciała na płaszczyźnie podparcia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Skład masy ciała a spastyczność dzieci z obustronnym niedowładem kończyn dolnych

Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Małgorzata Domagalska-Szopa


Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Małgorzata Domagalska-Szopa – Body composition and spasticity in children with bilateral cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 174-185

Streszczenie
Cel. Celem niniejszego opracowania było rozpoznanie zależności pomiędzy składem masy ciała dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a stopniem spastyczności mięśni kończyn dolnych.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 59-osobową grupę samodzielnie chodzących dzieci w wieku od 8 do 16 lat z obustronnym spastycznym niedowładem kończyn dolnych. Do grupy kontrolnej włączono 59 dzieci bez ośrodkowych zaburzeń ruchowych – uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Sosnowcu. Badania obejmowały: 1) ocenę składu masy ciała oraz jego komponentów przy użyciu wagi TANITA MC-780 S MA; 2) ocenę stopnia spastyczności wg zmodyfikowanej skali Ashwortha; 3) obliczenia wskaźników BMI zgodnie z rekomendacją World Health Organization (WHO) oraz BMI OLAF opracowanych przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Wyniki. Największe nasilenie spastyczności, zarówno w prawej, jak i lewej kończynie dolnej, występowało w obrębie grupy mięśni prostowników stawu skokowego. Z kolei najmniejsze nasilenie spastyczności zaobserwowano w grupie mięśni zginaczy stawu kolanowego prawej i lewej kończyny dolnej. Im większy był stopień spastyczności mięśni kończyn dolnych, tym większy był deficyt masy beztłuszczowej i masy mięśni kończyn dolnych.
Wnioski. u dzieci z MPD występują deficyty w zakresie masy tkanki mięśniowej. Deficyt tkanki mięśniowej zależy od stopnia spastyczności proksymalnych grup mięśniowych kończyn dolnych.
Słowa kluczowe:
skład masy ciała, spastyczność, mózgowe porażenie dziecięce
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Stabilność posturalna dzieci urodzonych przedwcześnie z grupy ryzyka okołoporodowego

Katarzyna Kniaziew-Gomoluch, Andrzej Szopa, Tomasz Łosień, Zenon Kidoń, Małgorzata Domagalska-Szopa


Katarzyna Kniaziew-Gomoluch, Andrzej Szopa, Tomasz Łosień, Zenon Kidoń, Małgorzata Domagalska-Szopa – Postural stability of children born prematurely in the perinatal risk group. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 118-129

Streszczenie
Wstęp. Wraz z postępem w opiece neonatalnej dzieci urodzone przedwcześnie mają większe szanse na przeżycie, jednak niedojrzałość narządowa naraża je na zwiększone ryzyko wystąpienia ośrodkowych zaburzeń rozwojowych. Jednymi z czynników ryzyka najczęściej stanowiących przyczynę takich zaburzeń są zespół zaburzeń oddychania noworodków (RDS) oraz krwotok dokomorowy (IVH III, IV stopnia).
Cel. Wychodząc z założenia, że wczesnym ośrodkowym zaburzeniom ruchowym towarzyszą zaburzenia kontroli posturalnej porównano miary stabilności posturalnej niemowląt urodzonych przedwcześnie i obciążonych dużym ryzykiem zaburzeń ośrodkowych, tj.: 1) IVH III lub IV stopnia lub 2) RDS z niemowlętami urodzonymi przedwcześnie z prawidłowym wynikiem USG mózgu i bez obciążeń okołoporodowych (grupa kontrolna).
Materiał i metoda. W tym celu w grupie 76 niemowląt urodzonych przedwcześnie, zakwalifikowanych do programu SYNAGIS, przeprowadzono badanie posturometryczne w pozycji supinacyjnej, z wykorzystaniem platformy stabilograficznej (urządzenie zaprojektowane i wykonane w Zakładzie Elektroniki Biomedycznej Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej w Gliwicach).
Wyniki. Analiza miar stabilności w poszczególnych podgrupach wykazała, że w obu grupach niemowląt z ryzykiem okołoporodowym (IVH i RDS) wartości wszystkich ocenianych parametrów posturometrycznych były mniejsze od tych prezentowanych przez niemowlęta bez obciążeń okołoporodowych.
Wnioski. 1. Ocena miar stabilności w pozycji supinacyjnej stanowi oryginalną propozycję oceny kontroli posturalnej niemowląt urodzonych przedwcześnie w pierwszych miesiącach życia.
2. Różnice w miarach stabilności pomiędzy dziećmi urodzonymi przedwcześnie, u których wystąpiło ryzyko zaburzeń ośrodkowych na tle niedotlenienia (RDS) lub krwawienia dokomorowego (IVH) a ich rówieśnikami bez obciążeń okołoporodowych z prawidłowym wynikiem USG głowy, może wskazywać na występowanie u tych pierwszych zaburzeń rozwoju kontroli posturalnej.
Słowa kluczowe:
dzieci urodzone przedwcześnie, okołoporodowe czynniki ryzyka, zaburzenia kontroli posturalnej niemowląt, posturometria, platforma stabilograficzna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ nadmiernej masy ciała na wydolność fizyczną dzieci w młodszym wieku szkolnym

Agata Dobrowolska, Małgorzata Domagalska-Szopa, Agnieszka Ostrowska, Andrzej Szopa


Agata Dobrowolska, Małgorzata Domagalska-Szopa, Agnieszka Ostrowska, Andrzej Szopa – The impact of high body weight on children’s aerobic capacity in the primary school age. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 222-232

Streszczenie
Wstęp. Nadwaga i otyłość w populacji dziecięcej są jednymi z większych wyzwań zdrowotnych XXI wieku. W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat liczba dzieci z nadwagą wzrosła trzykrotnie. W celu określenia poziomu wydolności fizycznej, a także doboru form i intensywności treningu fizycznego u dzieci z nadmierną masą ciała stosuje się najczęściej m.in. 6-minutowy test marszowy (6MWT) oraz rzadziej próbę spiroergometryczną (CPET).
Cel pracy. Celem pracy była ocena parametrów wydolnościowych dzieci z nadmierną masą ciała w porównaniu do dzieci z prawidłową należną masą ciała. Dodatkowo podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy wyniki oceny wydolności metodą pośrednią 6MWT są przystające do wyników testu CPET.
Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone w grupie 25 dzieci z nadmierną masą ciała (grupa badana; centyl BMI 93,7 ± 4,11) oraz 25 z prawidłową masą ciała (grupa kontrolna; centyl BMI 28 ± 19,62) w wieku 8–12 lat. Badania składały się z 3 części: 1) pomiaru masy i wysokości ciała oraz składu masy ciała; 2) testu CPET na cykloergometrze z użyciem protokołu Godfreya typu ramp; 3) oceny wydolności tlenowej opartej o wynik testu 6MWT.
Wyniki. Zanotowano istotne statystycznie różnice w wyniku VO2/kg pomiędzy grupą badaną (26,2 ± 4,32 ml/kg/min) i kontrolną (36,2 ± 5,75 ml/kg/min). Wyniki testu 6MTW również różniły się istotnie statystycznie, w grupie badanej średnio wynosiły 486,5 ± 86,35 m, podczas gdy w grupie kontrolnej było to 519,6 ± 85,40 m.
Wnioski. Nie stwierdzono różnic w VO2peak u dzieci z grupy badanej i kontrolnej, zanotowano natomiast istotne różnice w wyniku VO2/kg. Dzieci z nadmiernym BMI charakteryzowały się większą niż ich rówieśnicy z prawidłową masą ciała różnicą pomiędzy obserwowaną a oczekiwaną wartością 6MWT.
Słowa kluczowe:
wydolność fizyczna dzieci, CPET, 6MWT, nadmierna masa ciała, wysokie BMI
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zespół wad wrodzonych – situs inversus, atrezja przełyku

Sylwia Potępa-Kowalczyk, Agata Dobrowolska, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa

S. Potępa-Kowalczyk, A. Dobrowolska, M. Domagalska-Szopa, A. Szopa – A congenital malformation syndrome – situs inversus, esophageal atresia. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 122-125

Streszczenie
Wstęp. W przypadku wystąpienia zespołu wad wrodzonych na prawidłowo postawioną diagnozę mają wpływ charakterystyczne cechy. Situs inversus stanowi rzadką wadę rozwojową. Częstość jego występowania w połączeniu z atrezją przełyku jest bardzo mała. Zarówno zaburzenie kształtowania stronności ciała, jak i niewykształcenie przełyku mogą towarzyszyć różnym wadom wrodzonym. W przypadku dużego wielowadzia nie są dostępne żadne standardowe opcje leczenia.
Opis przypadku. U dziecka zdiagnozowano kariotyp 45,XX,rob(13;14)(q10;q10) oraz zespół wad wrodzonych, tzn. wielowadzie w postaci: inwersji trzewi wraz z dekstrokardią, zarośnięcie przełyku z przetoką tchawiczo-przełykową, wodogłowie, hipoplazję prawego płuca oraz ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Obecnie u dziecka nie zostało postawione żadne oficjalne rozpoznanie kliniczne.
Wnioski. Leczenie tego typu wielowadzia jest zawsze trudne i wymaga podejścia interdyscyplinarnego. Kompleksowa opieka nad dzieckiem z zespołem wad wrodzonych powinna obejmować leczenie występujących zaburzeń, jak i zapobieganie możliwym powikłaniom.
Słowa kluczowe:
situs inversus, atrezja przełyku, wielowadzie, zespół wad wrodzonych, dekstrokardia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Rozkład sił nacisku mas ciała na podłoże u dzieci z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego, jako wyraz zaburzeń rozwoju napięcia posturalnego

Andrzej Szopa, Małgorzata Domagalska, Janusz Nowotny

Andrzej Szopa, Małgorzata Domagalska, Janusz Nowotny – Distribution of body mass on the support base in cerebral motor disorders children as an expression of antigravity unabilities. Fizjoterapia Polska 2007; 7(3); 250-257

Streszczenie
Wstęp. Zaburzenia zdolności dostosowywania się aktywności mięśniowej do zadań posturalnych i motorycznych są podstawowym objawem potencjalnych i rzeczywistych zaburzeń ośrodkowych. Celem podjętych badań była próba wykorzystania oceny rozkładu sił nacisku ciała na podłoże do oceny zdolności dostosowania się napięcia mięśniowego do różnych form aktywności posturalnej. Materiał i metody. Badaniami objęto trzy grupy dzieci: dzieci z zaburzeniami ruchowymi pochodzenia ośrodkowego II° i III° oraz dzieci hospitalizowanych z powodu zapalenia płuc, w wieku od 6-12 miesięcy — po 15 osób każda. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem maty sensorowej, z odpowiednim oprogramowaniem (LQck GmbH). U badanych dwukrotnie dokonano pomiaru sił nacisku ciała na podłoże, w trzech pozycjach: supinacyjnej, pronacyjnej oraz siedzącej. Wyniki. Istotne statystycznie zróżnicowanie wyników pomiędzy pierwszym i drugim pomiarem (w tej samej pozycji) było zasadą wśród dzieci bez zaburzeń rozwojowych, rzadziej pojawiało się u dzieci z lżejszymi zaburzeniami, a wcale — w grupie z ciężkimi zaburzeniami. U dzieci z ciężkimi zaburzeniami występowały wyraźne cechy asymetrii rozkładu ciężaru, w odróżnieniu od dwóch pozostałych grup, gdzie dominował obraz symetrii posturalnej. Wnioski. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że ocena rozkładu sił nacisku ciała na podłoże pozwala — wprawdzie pośrednio, ale obiektywnie i porównywalnie — ocenić rozkład napięcia mięśniowego w różnych formach aktywności posturalnej i stanowi cenne uzupełnienie oceny jakości wzorców posturalnych.
Słowa kluczowe
zaburzenia ruchowe pochodzenia ośrodkowego, wzorce postawy, płaszczyzna podporu, rozkład masy ciała

Konsekwencje posturalne zaburzeń napięcia mięśniowego u dzieci z hemiparezą

Andrzej Szopa, Małgorzata Domagalska, Krzysztof Czupryna, Maciej Płaszewski

Andrzej Szopa, Małgorzata Domagalska, Krzysztof Czupryna, Maciej Płaszewski – Postural consequences of muscle tone disorders in children with cerebral palsy (hemiparesis). Fizjoterapia Polska 2007; 7(3); 241-249

Streszczenie
Wstęp. W spontanicznym rozwoju dzieci z porażeniem mózgowym (m. p. dz.) mamy do czynienia z samoistnym wyrównywaniem zaburzeń napięcia mięśniowego, co prowadzi do rozwoju nieprawidłowych wzorców postawnych i ruchowych. Celem podjętych badań było rozpoznanie i zdefiniowanie niektórych kompensacyjnych wzorców posturalnych u dzieci z m. p. dz. Materiał i metody. Badaniami objęto 18 dzieci z rozwiniętym niedowładem połowiczym, w wieku 5-14 lat. Przeprowadzono zobiektywizowane pomiary wzorców postawy podczas samodzielnego utrzymywania kolejnych pozycji — stojącej obunóż i jednonóż, klęku prostego i jednonóż oraz pozycji siedzącej. Fotogrametrycznie oceniano przestrzenny układ ciała, a jednocześnie przy użyciu platformy barorezystywnej, oceniano rozkład sił nacisku na płaszczyźnie podparcia. Wyniki. W dwunożnej pozycji stojącej u badanych zaobserwowano dwojakiego rodzaju wzorce posturalne — wzorzec prograwitacyjny oraz antygrawitacyjny. U wszystkich badanych z wzorcem prograwitacyjnym zaobserwowano boczne skrzywienia kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym. Ich wartości kątowe były zdecydowanie większe niż analogiczne w grupie niedowładów antygrawitacyjnych. W pozycjach jednonożnych układ powyższych parametrów pozostawał taki sam, podczas gdy w pozycji siedzącej u dzieci z wzorcem prograwitacyjnym zmienił się wzajemny układ linii barków i miednicy na równoległy. Wśród badanych z wzorcem anty-grawitacyjnym doszło do przeciążenie strony przeciwnej niż w pozycji stojącej. Wnioski. 1. Wzorce posturalne u dzieci z niedowładem połowiczym są stereotypowe i różnią się pomiędzy sobą w zależności od anty- lub prograwitacyjnego charakteru niedowładu. 2. Ich rozwój jest przewidywalny i można nim sterować w procesie usprawniania.
Słowa kluczowe
mózgowe porażenie dziecięce, kompensacyjny mechanizm antygrawitacyjny, wzorce postawy

Problemy posturalne dzieci z m.p.dz. na przykładzie niedowładów połowiczych

Małgorzata Domagalska, Krzysztof Czupryna, Andrzej Szopa, Janusz Nowotny

Małgorzata Domagalska, Krzysztof Czupryna, Andrzej Szopa, Janusz Nowotny – Postural problems of children with CP based on hemiparesis. Fizjoterapia Polska 2008; 8(3); 253-259

Streszczenie
Wstęp. W przypadku uszkodzenia niedojrzałego mózgu zostaje zaburzony rozwój mechanizmu antygrawitacyjnego. Możliwość przyjmowania coraz to wyższych pozycji zapewniają tu jedynie mechanizmy kompensacyjne. Celem podjętych badań było rozpoznanie zaburzeń posturalnych u dzieci z m. p. dz, w zależności od rodzaju wykorzystywanych mechanizmów kompensacyjnych. Materiał i metodyka. Przebadanych zostało 18 dzieci z niedowładem połowiczym rozwiniętym, w wieku od 5 do 14 lat. Przeprowadzono zobiektywizowane pomiary posturometryczne podczas samodzielnego utrzymywania pozycji stojącej. Fotogrametrycznie oceniano przestrzenny układ poszczególnych segmentów ciała, a jednocześnie przy użyciu platformy barorezystywnej oceniano rozkład sił nacisku na płaszczyźnie podparcia. Wyniki. Wśród badanych zaobserwowano dwojakiego rodzaju wzorce posturalne – wzorzec prograwitacyjny oraz antygrawitacyjny – zróżnicowane przede wszystkim pod względem nawykowego przeciążania lub odciążania jednej z kończyn dolnych, przesunięcia rzutu ogólnego środka ciężkości ciała na czworoboku podparcia oraz charakterystycznym wzajemnym ułożeniem linii barków i miednicy. Wnioski. Charakter zaburzeń posturalnych u dzieci z niedowładem połowiczym zależy od anty- lub prograwitacyjnego charakteru niedowładu. Rozwój zaburzeń posturalnych u dzieci z m. p. dz. jest przewidywalny, wobec czego należy je od początku uwzględnić w procesie usprawniania
Słowa kluczowe
mózgowe porażenie dziecięce (m.p.dz.), kompensacyjny mechanizm antygrawitacyjny, zaburzenia posturalne

Wpływ obciążenia zewnętrznego u dzieci ze skoliozami na zmiany kompensacji ciężarowej w warunkach statycznych oraz zachowanie się miednicy podczas chodu

Olga Nowotny-Czupryna, Krzysztof Czupryna, Anna Brzęk, Małgorzata Domagalska, Andrzej Szopa

Olga Nowotny-Czupryna, Krzysztof Czupryna, Anna Brzęk, Małgorzata Domagalska, Andrzej Szopa – The influence of external loading on weight compensatory changes and pelvic behaviour during walking in scoliotic children. Fizjoterapia Polska 2008; 8(4); 436-444

Streszczenie
Wstęp. Charakterystyczne dla rozwoju skoliozy są kompensacyjne zmiany przestrzennego układu segmentów ciała. Dodatkowe obciążenia zewnętrzne mogą powodować nasilenie istniejących objawów zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych. Ważny jest powtarzający się codziennie sposób noszenia ciężkich przedmiotów. Celem pracy była ocena zmian niektórych parametrów statycznych i dynamicznych pod wpływem noszenia bagażu szkolnego przez dziecko ze skoliozą. Materiał i metody. Badano 36 dzieci z niskostopniowymi skoliozami, w wieku 8-15 lat. Na platformie baropedograficznej rejestrowano rozkład sił nacisku stóp na podłoże w warunkach statycznych – bez dodatkowego obciążenia oraz z obciążeniem zewnętrznym, trzymanym w różnorodny sposób (symetryczny bądź asymetryczny). Przeprowadzono też trójpłaszczyznową analizę chodu. Dane rejestrowano podczas chodu bez obciążenia i z obciążeniem zewnętrznym noszonym w różnorodny sposób. Wyniki. Stwierdzono objawy asymetrii sił nacisku stóp na podłoże, nasilające się podczas obciążenia zewnętrznego – zarówno w próbie z symetrycznym, jak i asymetrycznym sposobem trzymania bagażu szkolnego. Nie stwierdzono całkowicie jednoznacznego związku tych zmian z parametrami postawy. Stwierdzono również objawy asymetrii chodu, nasilające się podczas asymetrycznego obciążenia zewnętrznego. Największe zmiany odnotowano w obrębie wyznaczników chodu dotyczących miednicy, o czym bardziej decydował sposób noszenia bagażu szkolnego, aniżeli parametry postawy. Wnioski. Obciążenia zewnętrzne nasilają asymetrię rozkładu sił nacisku stóp na podłoże, czego przyczyną są trudne do przewidzenia samoistne przemieszczenia kompensacyjne, a sposób noszenia bagażu szkolnego przez dziecko ze skoliozą nie jest w pełni obojętny.
Słowa kluczowe
skoliozy, siły nacisku stóp na podłoże, chód, obciążenie zewnętrzne, wyznaczniki chodu

Czworakowanie w wieku niemowlęcym a poziom koordynacji ruchowej dzieci w wieku 4-7 lat

Aleksandra Deninger, Urszula Nowacka-Gębosz, Kamila Pilok, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa

Aleksandra Deninger, Urszula Nowacka-Gębosz, Kamila Pilok, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa – Infant crawling and motor coordination level of children aged 4-7 years. Fizjoterapia Polska 2020; 20(5); 216-225

Streszczenie
Wstęp. Jednym z etapów rozwoju motorycznego dziecka w pierwszym roku życia jest czworakowanie, którego pozytywny wpływ na rozwój psychoruchowy został poparty badaniami. Natomiast niektóre dzieci pomijają ten etap lokomocji i zaczynają od razu poruszać się w pozycji stojącej. Celem badania była ocena koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej dzieci, które nie czworakowały w niemowlęctwie oraz porównanie wyników z grupą dzieci, która nie pominęła tego etapu rozwoju ruchowego.
Materiał i metody. W badaniu brało udział 53 dzieci zdrowych w wieku 4-7 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie Górnego Śląska. Grupę kontrolną stanowiło 20 dzieci, które nie czworakowały w niemowlęctwie oraz 33 dzieci czworakujących w niemowlęctwie. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz, na który składało się pięć części dotyczących informacji o zdrowiu, rozwoju i poziomie aktualnej motoryki dzieci. Drugim etapem badania była ocena dzieci przy pomocy testu Oziereckiego w interpretacji A. Barańskiego. Test Oziereckiego służy do oceny poziomu koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej u dzieci w przedziale od 4 do 16 roku życia.
Wyniki. W grupie dzieci czworakujących obserwuje się wyższy poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, jednak tylko w jednej z badanych umiejętności (rozhuśtywanie się). Obecność funkcji czworakowania nie wpływa znacząco na możliwości motoryczne dziecka w wieku starszym. W grupie badanej zauważa się, że im większa wartość punktów Apgar uzyskana przy urodzeniu, tym wyższa umiejętność w zakresie motoryki dużej i koordynacji ruchowej.
Słowa kluczowe:
czworakowanie, koordynacja ruchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2