Skuteczność połączonego masażu głębokiego tkankowego i rozciągania w leczeniu bólu, zakresu ruchu i funkcji talii przy niespecyficznym bólu dolnej części pleców

Enggista Hendriko Delano, Wara Kushartanti, Novita Intan Arovah, Rina Yuniana, Sabda Hussain As Shafi, Wahyu Aji Nugroho, Japhet Ndayisenga

 

Enggista Hendriko Delano, Wara Kushartanti, Novita Intan Arovah, Rina Yuniana, Sabda Hussain As Shafi, Wahyu Aji Nugroho, Japhet Ndayisenga – Effectiveness of combined deep tissue massage and stretching on pain, range of motion, and waist function of non-specific low back pain. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 42-46

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20BE30

Streszczenie
Celem tego badania było określenie skuteczności masażu głębokiego tkankowego połączonego z rozciąganiem (DTMS) w zakresie ruchu (ROM), oraz funkcji talii w przypadkach niespecyficznego bólu dolnej części pleców. Badanie to miało charakter przedeksperymentalny i wykorzystywało projekt przedtestu i potestu. Próbka badawcza składała się z 21 osób z niespecyficznymi urazami dolnej części pleców, wybranych techniką celowego doboru. Zastosowano łączony masaż głębokiego tkankowego oraz ćwiczenia rozciągające. Zabieg przeprowadzano raz, trwając 30 minut. Pomiar skali bólu wykorzystywał narzędzie VAS (Wizualna Skala Analogowa). ROM mierzono przy użyciu zmodyfikowanego testu Schobera i narzędzia Fingertip to Floor. Pomiar funkcji talii używał narzędzia ODI (Indeks Niepełnosprawności Oswestry). Technika analizy danych opierała się na teście t sparowanym. Wyniki pokazały, że masaż głębokiego tkankowego połączony z rozciąganiem zmniejszał ból, znacząco zwiększał ROM i funkcję talii (p<0.05). Wnioskiem z tego badania było, że masaż głębokiego tkankowego i rozciąganie mogą zmniejszać ból, zwiększać ROM i poprawiać funkcję talii, więc mogą być stosowane u pacjentów z niespecyficznym bólem dolnej części pleców.

Słowa kluczowe
masaż głęboki tkankowy, rozciąganie, ból, ROM, funkcja talii, niespecyficzny ból dolnej części pleców

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Występowanie dolegliwości bólowych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i zaburzenia ginekologiczne u kobiet jeżdżących konno a wzmacnianie mięśni stabilizujących odcinek lędźwiowy kręgosłupa

Marta Siedlecka, Bartosz Aniśko, Katarzyna Placek, Małgorzata Wójcik

 

Marta Siedlecka, Bartosz Aniśko, Katarzyna Placek, Małgorzata Wójcik – Low back pain occurrences and gynecological disorders in female equestrians and strengthening of core stability muscles lumbar spine. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 156-162

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A371

Streszczenie
Wprowadzenie. Kobiety uprawiające amatorsko jeździectwo mogą odczuwać dolegliwości bólowe kręgosłupa i ból w obszarze miednicy mniejszej.
Cel pracy. Określono hipotezę badawczą, że trening mięśni stabilizujących odcinek lędźwiowy kręgosłupa ma wpływ na zmniejszenie odczuć bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz zaburzeń ginekologicznych u kobiet jeżdżących konno. Celem pracy było zweryfikowanie postawionej hipotezy oraz porównanie Kwestionariusza Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale w wersji polskiej oraz autorskiego kwestionariusza dotyczącego dolegliwości ginekologicznych pomiędzy grupą badaną i kontrolną.
Materiał i metodyka. W badaniu uczestniczyły kobiety (n = 23) uprawiające jeździectwo w wieku 22,23 ± 2,78 lat, grupa badawcza n = 11 i n = 12 grupa kontrolna. Zastosowano kwestionariusze: Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale oraz autorski na temat dolegliwości ginekologicznych. Kwestionariusze wypełniono przed i po treningu ćwiczeń mięśni stabilizujących. Trening ćwiczeń był prowadzony przez 6 tygodni codziennie w godzinach popołudniowych (30 powtórzeń dla każdego ćwiczenia).
Wyniki. Pozyskane wyniki zostały przedstawione w formie wykresów.
Wnioski. Sześciotygodniowy trening mięśni stabilizujących wpływa na zmniejszenie dolegliwości bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz nieznacznie wpływa na odczuwanie bólu w dolegliwościach ginekologicznych.
Słowa kluczowe:
jazda konna, ból, mięśnie stabilizujące, dysfunkcje ginekologiczne
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Fizjoterapeutyczne metody leczenia zaburzeń seksualnych związanych z bólem

Damian Durlak


Damian Durlak – Fizjoterapeutyczne metody leczenia zaburzeń seksualnych związanych z bólem. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 50-53

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B1A1

Streszczenie

W holistycznej ocenie stanu zdrowia pacjenta warto uwzględnić nie tylko strefę fizjologiczną i psychologiczną, ale także seksualną. Wpływa ona w silny sposób na ocenę jakości życia człowieka. Zrozumienie problemów pacjenta, zwłaszcza w przypadku zaburzeń seksualnych związanych z bólem, jest konieczne do skutecznego wyleczenia dolegliwości. Fizjoterapeuci również mogą wykorzystać odpowiednią terapię, aby wspomóc leczenie farmakologiczne i psychologiczne.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, dysfunkcje seksualne, ból, dyspareunia

Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u osób uprawiających amatorsko jazdę konną

Ewa Puszczałowska-Lizis, Dominik Szymański, Piotr Pietrzak, Marcin Wilczyński


Ewa Puszczałowska-Lizis, Dominik Szymański, Piotr Pietrzak, Marcin Wilczyński – Incidence of back pain in people practicing amateur horse riding. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 6-15

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A68mY

Streszczenie

Wstęp. W trakcie jazdy konnej prawidłowy dosiad wymaga takiego ustawienia tułowia, żeby środek ciężkości ciała jeźdźca pokrywał się ze środkiem ciężkości konia. błędy w dosiadzie mogą prowadzić do powtarzających się i kumulujących przeciążeń kręgosłupa. Celem pracy była analiza występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa u osób uprawiających amatorsko jazdę konną.
Materiał i metody. Badaniami objęto 88 osób w przedziale wieku 40–45 lat, zrzeszonych w ośrodkach jeździeckich. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta autorska oraz wskaźniki NDI (Neck Disability Index) i ODI (Oswestry Distability Index). Obliczenia wykonano przy użyciu testów chi-kwadrat i U Manna–Whitney’a.
Wyniki. Stwierdzono statystycznie istotne zależności między miejscem występowania dolegliwości bólowych a płcią (p = 0,001), a także między płcią a opinią na temat potrzeby korzystania z fizjoterapii w przypadku dolegliwości bólowych kręgosłupa (p = 0,049).
Wnioski. Kobiety częściej zgłaszają ból lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa, a mężczyźni – szyjnej części i całego kręgosłupa. Kobiety w większym odsetku niż mężczyźni uważają, że osoby uprawiające amatorsko jazdę konną powinny uczęszczać na fizjoterapię w przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych.

Słowa kluczowe:
jazda konna, kręgosłup, ból, fizjoterapia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ masażu klasycznego na dolegliwości bólowe i stan funkcjonalny osób z dyskopatią lędźwiową

Ewa Puszczałowska-Lizis, Paweł Rychter, Sławomir Jandziś, Patryk Zygmunt

Ewa Puszczałowska-Lizis, Paweł Rychter, Sławomir Jandziś, Patryk Zygmunt – Influence of classical massage on pain and functional state of people with lumbar discopathy. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 8-18

Streszczenie
Wstęp. Dolegliwości bólowe kręgosłupa lędźwiowego stanowią problem medyczny i społeczny państw wysoko rozwiniętych. W Europie odczuwa je około 25–43% osób. U około 25–60% pacjentów obserwuje się przewlekłe, postępujące dolegliwości, które prowadzą zarówno do niezdolności zawodowej, jak i ograniczenia aktywności w życiu codziennym. Celem pracy była ocena wpływu masażu klasycznego na dolegliwości bólowe i stan funkcjonalny osób z dyskopatią lędźwiową.
Materiał i metody. Badaniami objęto 61 osób w przedziale wieku 45–50 lat, uczęszczających na terapię do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku z powodu dolegliwości bólowych lędźwiowej części kręgosłupa. Pacjentów zakwalifikowano do 2 grup, w zależności od zaaplikowanego programu usprawniania. Narzędzie badawcze stanowiła skala NRS oraz kwestionariusze: ODI i RMDQ. Do analiz zastosowano testy: chi-kwadrat, t-Studenta, U Manna–Whitneya, Wilcoxona oraz korelację liniową Pearsona i korelację rang Spearmana.
Wyniki. Po zakończeniu terapii w obu grupach odnotowano statystycznie istotne zmniejszenie dolegliwości bólowych i poprawę sprawności funkcjonalnej. Stwierdzono statystycznie istotne dodatni związek między wielkością poprawy sprawności funkcjonalnej ocenianej kwestionariuszem ODI a wiekiem pacjentów (R = 0,43; p = 0,026).
Wnioski. Masaż klasyczny ma wpływ na łagodzenie dolegliwości bólowych i poprawę sprawności funkcjonalnej u osób z dyskopatią lędźwiową. Występują związki między sprawnością funkcjonalną a wiekiem osób z dyskopatią lędźwiową. U osób bardziej zaawansowanych wiekiem poprawa sprawności funkcjonalnej jest mniejsza. Budowa ciała nie stanowi czynnika wpływającego na stopień nasilenia bólu i sprawność funkcjonalną osób z dyskopatią lędźwiową.
Słowa kluczowe:
kręgosłup lędźwiowy, ból, sprawność funkcjonalna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Termogram zespołu bólowego szyjnego odcinka kręgosłupa jako próba obiektywizacji bólu

Bożena Jasiak-Tyrkalska, Bogusław Frańczuk, Janusz Otfinowski

Bożena Jasiak-Tyrkalska, Bogusław Frańczuk, Janusz Otfinowski – The thermogram of cervical spinal pain syndrome as an attempt to objectivize pain. Fizjoterapia Polska 2003; 3(3); 250-255

Streszczenie

Wstęp. W pracy oceniono cechy obrazu termowizyjnego, prześledzono zmienność cech w procesie postępowania rehabilitacyjnego oraz dokonano próby określenia współzależności tych cech z ustąpieniem bólu. Materiał i metody. Badania termowizyjne przeprowadzono na grupie 71 pacjentów poddanych postępowaniu rehabilitacyjnemu z powodu zespołu bólowego szyjnego odcinka kręgosłupa. Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że obraz termowizyjny okolicy karku u pacjentów z zespołem bólowym szyjnego odcinka kręgosłupa jest inny niż u osób zdrowych – charakteryzuje się dużą asymetrią temperatury karku i zwiększoną hipertermią karku. W procesie postępowania rehabilitacyjnego uwidacznia się wyraźna ewolucja w kierunku symetrii temperatury karku. Wnioski. Wyniki ustąpienia bólu zależą w sposób istotny od cech obrazu termowizyjnego.

Słowa kluczowe:
termowizja, ból, rehabilitacja
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ przezskórnej elektro-neuro-stymulacji tens na poziomie lęku u chorych z bólem przewlekłym lędźwiowego kręgosłupa

Iwona Demczyszak, Zdzisława Wrzosek, Wojciech Hagner

Iwona Demczyszak, Zdzisława Wrzosek, Wojciech Hagner – Transcutaneous electrical-nerve-stymulation tens onto level of fear at ill with chronic pain of section loin of spine. Fizjoterapia Polska 2004; 4(1); 8-12

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy była ocena przydatności przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów i zbadanie wpływu zastosowanej metody leczenia na poziom lęku u chorych z bólem przewlekłym w obrębie kręgosłupa. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 59 pacjentów z objawami bólu przewlekłego w następstwie zmian zwyrodnieniowo- zniekształcających odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Poziom lęku w badanej grupie oceniano za pomocą kwestionariusza ISCL. Postępowanie lecznicze obejmowało zabiegi z zastosowaniem impulsów TENS oraz ćwiczenia lecznicze. Wyniki. Testami statystycznymi wykazano zależność między poziomem lęku w badanej grupie a wynikami leczenia. Płeć nie miała istotnego znaczenia w kształtowaniu się zarówno cechy, jak i stanu lęku w badanej grupie. Wnioski. Zastosowana metoda leczenia przyczyniła się do obniżenia poziomu lęku w badanej grupie, a uzyskane wyniki potwierdziły jej przydatność w leczeniu chorych z objawami bólu przewlekłego.

Słowa kluczowe:
ból, lęk, przezskórna elektryczna stymulacja nerwów
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena skuteczności dwóch różnych zabiegów termoterapeutycznych w procesie postepowania rehabilitacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych stawu kolanowego

Bożena Jasiak-Tyrkalska, Bogusław Frańczuk, Jolanta Jaworek, Daniela Mosurska

Bożena Jasiak-Tyrkalska, Bogusław Frańczuk, Jolanta Jaworek, Daniela Mosurska – An evaluation of the effectiveness of two different thermal therapy procedures in the rehabilitation of patients with degenerative changes in the knee joint. Fizjoterapia Polska 2004; 4(2); 157-162

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy jest ocena i porównanie skuteczności przeciwbólowego działania zabiegów termoterapii w powiązaniu z zabiegiem magnetoterapii oraz ćwiczeniami czynnymi w odciążeniu poprawiającymi sprawność funkcjonalną stawu kolanowego ze zmianami zwyrodnieniowymi. Materiał i metoda. Badanie poziomu bólu, zakresu ruchów oraz siły grup mięśniowych stawu kolanowego przeprowadzono przed i po postępowaniu rehabilitacyjnym u 48 pacjentów podzielonych losowo na dwie grupy po 24 osoby. Wyniki. W obu grupach stwierdzono zmniejszenie średniego poziomu bólu oraz deficytu ruchu zginania w stawie kolanowym. Nie odnotowano zmian w przyroście średniej siły grup mięśniowych zginaczy i prostowników stawu kolanowego. Wnioski. W przeciwbólowym działaniu oraz w poprawie funkcji stawu kolanowego ze zmianami zwyrodnieniowymi, program rehabilitacyjny z zastosowaniem krioterapii miejscowej okazał się skuteczniejszy od programu z zastosowaniem nagrzewania lampą Sollux.

Słowa kluczowe:
gonartroza, ból, magnetoterapia, krioterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu wysunięć krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

Przemysław Lisiński, Agnieszka Jachowska, Włodzimierz Samborski

Przemysław Lisiński, Agnieszka Jachowska, Włodzimierz Samborski – Methods of physiotherapy in treatment of intervertebral disc’s pathology in lumbar part of spine. Fizjoterapia Polska 2006; 6(3); 222-227

Streszczenie
Wstęp. Aktualnie obserwuje się obniżanie granicy wiekowej zapadalności na wspomniane schorzenie. Powodem są niekorzystne zmiany w stylu życia powodujące patologiczne zmiany krążków międzykręgowych najczęściej na poziomach L4-L5 i L5-S1. Jedną z metod leczenia jest fizjoterapia. Skuteczność leczenia zależy od doboru procedur kinezyterapeutycznych i fizykoterapeutycznych. Celem kinezyterapii jest usunięcie przyczyn dysfunkcji kręgosłupa. Chodzi tułaj głównie o próbę repozycji przemieszczonego fragmentu krążka międzykręgowego, a także poprawę elastyczności więzadeł kręgosłupa i wzmocnienie gorsetu mięśniowego. Fizykoterapia ukierunkowana jest z kolei na łagodzenia intensywności i zmniejszenie częstotliwości występowania bólu. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 40 chorych z rozpoznanym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego spowodowanym przemieszczeniem krążka międzykręgowego na poziomach L4-L5 i L5-S1. Podstawą kwalifikacji chorych było badanie kliniczne oraz analiza wyników badań dodatkowych. Badanie przeprowadzono przed rozpoczęciem leczenia i po jego zakończeniu. Czas terapii wyniósł 20 dni. Chorych podzielono na trzy podgrupy różniące się programem terapeutycznym. Celem badań było określenie efektywności zastosowanego leczenia oraz porównanie wyników uzyskiwanych różnymi metodami. Wyniki. U wszystkich poddanych terapii chorych uzyskano znaczącą poprawę stanu zdrowia w aspekcie odczuwanego bólu. Większość chorych określiła swój ból jako niewielki, a kilka osób stwierdziło wręcz jego brak, co można uznać za pozytywny rezultat prowadzonych terapii. Zmniejszeniu uległa również częstotliwość występowania poszczególnych epizodów bólowych. Wnioski. Ból kręgosłupa spowodowany wysunięciem fragmentu jądra miażdżystego krążka międzykręgowego pozytywnie reaguje na leczenie fizjoterapeutyczne. Wybór procedur fizjoterapeutycznych wydaje się nie odgrywać istotnej roli w kategoriach uzyskiwanych efektów. Leczenie jest najskuteczniejsze w przypadkach łączenia kinezyterapii i fizykoterapii.

Słowa kluczowe:
ból, kręgosłup lędźwiowy, fizjoterapia

Ocena skuteczności masażu medycznego w zmianach zwyrodnieniowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Paweł Adam

Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Paweł Adam – The evaluation of the efficacy of medical massage in degenerative changes of the lumbar spine. Fizjoterapia Polska 2006; 6(3); 198-205

Streszczenie
Wstęp. Bóle dolnego odcinka kręgosłupa spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi są bardzo częstymi przyczynami długotrwałego leczenia farmakologicznego polegającego na stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych i zmniejszających napięcie mięśniowe. W leczeniu tym wykorzystuje się również metody terapeutyczne z zakresu fizjoterapii: kinezyterapię, fizykoterapię i masaż. W masażu medycznym opartym o prawo tensegracji, terapeuta podchodzi do pacjenta bardzo indywidualnie, oceniając stan napięcia tkanek miękkich narządu ruchu oraz lokalizuje miejsce bólu wraz z drogami jego rozprzestrzeniania. Na podstawie oceny stanu pacjenta planowany jest indywidualny tok zabiegu. Takie postępowanie zwiększa szanse powodzenia terapii i może przyczynić się do poprawy jej skuteczności. W pracy podjęto próbę oceny efektywności masażu medycznego u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Materiał i metody. W badaniach uczestniczyła grupa 30 osób w wieku od 42-65 lat (średnia wieku wynosiła 53,5), w tym 19 kobiet i 11 mężczyzn, którzy zgłosili się do lekarza z powodu bólów dolnego odcinka kręgosłupa. W trakcie badania lekarskiego oraz na podstawie zdjęć RTG stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Zabiegi wykonywano 3 razy w tygodniu przez okres dwóch tygodni. Każdy zabieg trwał od 45 do 60 minut. Dla oceny efektywności przeprowadzonej terapii wykorzystano kartę oceny stanu pacjenta, na podstawie której przeprowadzano wywiad z pacjentem i dokonywano oceny palpacyjnej wrażliwości uciskowej tkanek miękkich narządu ruchu. W metodzie badawczej zastosowano również ankietę dotyczącą subiektywnej oceny aktualnego stanu zdrowia oraz częstotliwości i natężenia bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz kończyn dolnych. Wyniki. W efekcie zastosowanej metody leczenia u wszystkich pacjentów wrażliwość uciskowa w badanych strukturach zmniejszyła się lub ustąpiła całkowicie. Po wykonaniu serii zabiegów dolegliwości bólowe, samopoczucie i aktualny stan zdrowia uległy poprawie w różnym stopniu. Częstotliwość i natężenie występowania bólu kończyn dolnych po terapii we wszystkich przypadkach uległy obniżeniu. Wnioski. Masaż medyczny może być skuteczną formą leczenia fizjoterapeutycznego w dolegliwościach bólowych związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego.

Słowa kluczowe:
masaż medyczny, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego, ból

1 2 3