Wykonalność i wpływ częstości treningu chodu wspomaganego robotem na funkcje chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – Próba pojedynczo ślepa, randomizowana, badanie wstępne

Moza Obaid Saeed Alyahyaee, Jinwoong Cheong, Meeyoung Kim

Moza Obaid Saeed Alyahyaee, Jinwoong Cheong, Meeyoung Kim – The feasibility and effect of robot-assisted gait training frequency on gait functions in children with cerebral palsy – A single blinded, randomized pilot study –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 297-303

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8iRS

Streszczenie
Wstęp. Celem badania jest ocena wykonalności oraz efektu częstości treningu chodu wspomaganego robotem (RAGT) na funkcje chodu u dzieci z diplegicznym mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD). Zakładamy, że RAGT przeprowadzane z większą częstotliwością (4 razy w tygodniu) przyniesie większą poprawę niż RAGT realizowane z częstością standardową (2 razy w tygodniu).
Materiały i metody. Do badania zakwalifikowano czternaścioro uczestników z diplegicznym MPD, którzy zostali losowo przydzieleni do dwóch grup otrzymujących RAGT w różnych częstościach. Grupa terapeutyczna (TG) przeszła 24 sesje, podczas gdy grupa kontrolna (CG) – 12 sesji przez 6 tygodni. Oceny objęły miarę funkcji motorycznej brutto (GMFM) części D i E, odległość przebytego dystansu (test chodu na 6 minut), szybkość (test chodu na 10 metrów), równowagę (pediatryczna skala równowagi) oraz jakość chodu (Edynburska skala oceny chodu). Pomiary przeprowadzono przed rozpoczęciem interwencji oraz po jej zakończeniu. Dodatkowo oceniono wykonalność badania, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo, wskaźniki rekrutacji, przestrzegania protokołu oraz zaangażowania w interwencję.
Wyniki. Stwierdzono istotną statystycznie poprawę w GMFM D i E, odległości przebytego dystansu, równowadze oraz jakości chodu w obu grupach (p < 0,05). Poprawa szybkości chodu była istotna statystycznie tylko w grupie TG. Różnica w jakości chodu była większa w TG (p < 0,01) w porównaniu do CG (p < 0,05). Wskaźnik rekrutacji wyniósł 70%. Wszyscy zrekrutowani uczestnicy byli w pełni zaangażowani w proces terapeutyczny i przestrzegali zaleceń, nie zgłoszono żadnych niepożądanych zdarzeń.
Wnioski. RAGT przeprowadzane z większą częstością może indukować większą poprawę funkcji chodu niż RAGT z częstością standardową u dzieci z diplegicznym MPD.
Słowa kluczowe
rehabilitacja, robotyka, chód, mózgowe porażenie dziecięce
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wirtualna rzeczywistość a drążek równoważny w poprawie chodu u dzieci z porażeniem mózgowym spastycznym typu hemiplegicznego: randomizowane badanie porównawcze

Mohanad M. Madboly, Khaled A. Olama, Hamada E. Ayoub, Doha H. Al-Afify, Doaa Saeed, Walaa A. Abd El-Nabie

Mohanad M. Madboly, Khaled A. Olama, Hamada E. Ayoub, Doha H. Al-Afify, Doaa Saeed, Walaa A. Abd El-Nabie – Virtual reality versus balance beam on walking performance in children with spastic hemiplegic cerebral palsy: A randomized controlled comparative trial –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 222-228

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8E30

Streszczenie
Wprowadzenie. Wirtualna rzeczywistość i drążek równoważny są powszechnie uznawane za skuteczne metody poprawy równowagi oraz wydajności chodu u dzieci cierpiących na porażenie mózgowe spastyczne typu hemiplegicznego (PM). Cel. Celem niniejszego badania było porównanie wpływu wirtualnej rzeczywistości oraz drążka równoważnego na wydajność chodu (równowagę i funkcjonalną zdolność chodzenia) u dzieci z PM typu hemiplegicznego. Uczestnicy i metody. W badaniu wzięło udział 75 dzieci z PM typu hemiplegicznego, w tym 31 chłopców i 44 dziewczynki, w wieku od 7 do 11 lat, z obu płci. Uczestnicy zostali przydzieleni do trzech grup (n = 25) w sposób randomizowany: A (grupa kontrolna) oraz B i C (grupy badane). Wszystkie dzieci otrzymały zaprojektowane programy fizjoterapii oparte na technice neurorozwojowej, dodatkowo ćwiczenia równowagi i trening chodu dla grupy kontrolnej A, trening w wirtualnej rzeczywistości dla grupy B oraz trening na drążku równoważnym dla grupy C. Program leczenia był realizowany dla każdej grupy trzy razy w tygodniu przez trzy kolejne miesiące, trwając jedną godzinę na sesję. Wszystkie dzieci zostały zbadane klinicznie przed i po leczeniu przy użyciu systemu równowagi i przechyłu HUMAC oraz 6-minutowego testu chodu (6mWT) w celu oceny równowagi oraz funkcjonalnej zdolności chodzenia odpowiednio. Wyniki. Zaobserwowano znaczącą poprawę w równowadze i wynikach 6mWT we wszystkich trzech grupach po leczeniu w porównaniu z okresem przed leczeniem (p < 0,001). Ponadto, zmierzone zmienne w grupach B i C wykazały znaczącą poprawę w porównaniu z grupą A (p < 0,01), natomiast między grupą B i C nie stwierdzono znaczących różnic (p > 0,05). Wnioski. Trening w wirtualnej rzeczywistości oraz na drążku równoważnym skutecznie wpływają na poprawę równowagi i wydajności chodu.
Słowa kluczowe
drążek równoważny, porażenie mózgowe, funkcjonalna zdolność chodzenia, hemiplegiczny, wirtualna rzeczywistość
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zdolności przetwarzania sensorycznego w odniesieniu do zdolności motorycznych u dzieci z różnymi rodzajami mózgowego porażenia dziecięcego

Amal Abdelwahab Youssef, Amira Mohamed Eltohamy, Kamal Elsayed Shokry, Engi E.Sarhan, Nesma EM. Barakat

Amal Abdelwahab Youssef, Amira Mohamed Eltohamy, Kamal Elsayed Shokry, Engi E.Sarhan, Nesma EM. Barakat – Sensory processing abilities in relation to motor capabilities in children with different types of cerebral palsy –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 173-181

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF88A7

Streszczenie
Tło i cel. Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym mają problemy z przetwarzaniem sensorycznym oraz z motoryką, co prowadzi do poważnych niepełnosprawności rozwojowych. W niniejszym badaniu naszym celem było ocenienie korelacji między zdolnościami przetwarzania sensorycznego a zdolnościami motorycznymi u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz ocena wpływu rodzajów mózgowego porażenia dziecięcego na zdolności przetwarzania sensorycznego i zdolności motoryczne. Materiały i metody. W badaniu wzięło udział sto dzieci, obu płci, z mózgowym porażeniem dziecięcym w wieku od 4 do 10 lat, wyselekcjonowanych z ambulatoryjnej kliniki rehabilitacji pediatrycznej na Wydziale Fizjoterapii Uniwersytetu Kairskiego, spełniających kryteria włączenia. Wszystkie dzieci zostały ocenione za pomocą krótkiego profilu sensorycznego: aby zmierzyć zdolność przetwarzania sensorycznego, Systemu Klasyfikacji Funkcji Motorycznych: do mierzenia umiejętności motorycznych ogólnych oraz Systemu Klasyfikacji Zdolności Manualnych: do mierzenia umiejętności motorycznych precyzyjnych. Wynik. Stwierdzono istotną korelację między GMFCS, MACS a całkowitym wynikiem SSP oraz słabą energią, wrażliwością dotykową, wrażliwością na smak i zapach, wrażliwością na ruch oraz poszukiwaniem wrażeń przy zaniżonej reaktywności (P ≤ 0,05*). Nie stwierdzono istotnych korelacji między filtrowaniem słuchowym oraz wrażliwością wzrokowo-słuchową a GMFCS i MACS (P = 0,676 i 0,266, odpowiednio). Stwierdzono statystyczne zróżnicowanie między różnymi typami MPD pod względem SSP i oceny motorycznej (P ≤ 0,05*). Wnioski. Badanie wykazało: wpływ zdolności przetwarzania sensorycznego na zdolności motoryczne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Słowa kluczowe
zdolności przetwarzania sensorycznego, zdolności motoryczne, mózgowe porażenie dziecięce
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Poprawa zdolności mięśni ręki po 6 tygodniach ćwiczeń ściskania piłki tenisowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym typu spastycznego

Irmantara Subagio, Nengteng Manik, Rahmat Putra Perdana, Putra Sastaman B, Erna Yantiningsih, Raja Mohammed Firhad Raja Azidin, Slamet Raharjo

 

Irmantara Subagio, Nengteng Manik, Rahmat Putra Perdana, Putra Sastaman B, Erna Yantiningsih, Raja Mohammed Firhad Raja Azidin, Slamet Raharjo – Improved hand muscle ability after 6 weeks of squeezing a tennis ball exercise in children with spastic cerebral palsy –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 73-77

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8753

Streszczenie
Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) zazwyczaj charakteryzują się mniejszą sprawnością fizyczną w porównaniu do rówieśników o typowym rozwoju. Główną przyczyną jest brak aktywności fizycznej i ćwiczeń w okresie dzieciństwa. Jeśli młodzież i dorośli z MPD nie będą wystarczająco ćwiczyć, może to skutkować zmniejszoną mobilnością i sprawnością fizyczną. Bardzo ważne jest, aby rozpocząć leczenie mózgowego porażenia dziecięcego, gdy dziecko jest jeszcze młode. Celem tego badania było zbadanie, w jaki sposób dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym typu spastycznego mogą skorzystać na poprawie funkcjonowania mięśni ręki poprzez ćwiczenia ściskania gąbczastej piłki tenisowej w ramach ćwiczeń wzmacniających rękę. Badanie zastosowało prawdziwy projekt eksperymentalny z grupą kontrolną przed i po teście. Metodologia ta umożliwiła rygorystyczne i systematyczne badanie, zapewniając wiarygodne i ważne wyniki. W badaniu wzięło udział dwunastu chłopców w wieku od 15 do 17 lat, u których zdiagnozowano spastyczne mózgowe porażenie dziecięce, uczestniczących w ćwiczeniach ściskania gąbczastej piłki tenisowej jako części programu interwencyjnego. Trzydziestominutowy trening ściskania gąbczastej piłki tenisowej obejmował 4-6 serii po 15-20 powtórzeń z pasywnymi przerwami trwającymi 30 sekund. Zalecany reżim zakładał przeprowadzanie ćwiczeń cztery razy w tygodniu przez sześć tygodni. Przed i po interwencji użyto dynamometru ręcznego do oceny siły mięśni ręki dzieci z spastycznym typem mózgowego porażenia dziecięcego. Techniki analizy danych zastosowano, używając testu t dla niezależnych próbek przy istotności na poziomie 5%. Wyniki pokazały średnią siłę mięśni prawej ręki po interwencji między grupą kontrolną a eksperymentalną (4,36 ± 1,35 kg vs. 34,16 ± 3,34 kg (p = 0,000)), średnią siłę mięśni lewej ręki po interwencji między grupą kontrolną a eksperymentalną (2,31 ± 0,49 kg vs. 30,18 ± 2,08 kg (p = 0,000)). Wyniki badania sugerują, że regularne ćwiczenia ściskania piłki tenisowej, przeprowadzane z częstotliwością czterech sesji tygodniowo przez okres sześciu tygodni, mogą przynieść znaczące poprawy w funkcjonalności mięśni ręki u dzieci zdiagnozowanych z spastycznym typem mózgowego porażenia dziecięcego. Wyniki sugerują, że włączenie tych aktywności do procedur leczenia może dostarczyć znaczącej wartości dla osób z tą szczególną chorobą.
Słowa kluczowe
mózgowe porażenie dziecięce, dzieci, typ spastyczny, ćwiczenia z piłką tenisową
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ programu Minds in motion (Umysł w ruchu) na funkcjonowanie układu przedsionkowego i równowagę u dzieci z porażeniem połowiczym: randomizowane badanie kontrolowane

Dina Mohammed Mustafa Abdelhamid, Emam Hassan El Negmy, Hoda Ishac AbuMoussa, Samah Attia El Shemy


Dina Mohammed Mustafa Abdelhamid, Emam Hassan El Negmy, Hoda Ishac AbuMoussa, Samah Attia El Shemy – Effect of Minds in Motion program on vestibular function and balance in children with hemiplegia: A randomized controlled study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 170-178

Streszczenie

Cel. Zbadanie wpływu programu Minds in Motion (MiM) na funkcjonowanie układu przedsionkowego i równowagę dynamiczną u dzieci z porażeniem połowiczym.
Metody. Trzydzieścioro dzieci z połowicznym porażeniem mózgowym (CP) obu płci w wieku od 6 do 12 lat zostało losowo przydzielonych do dwóch równych grup; Grupa (A) (grupa kontrolna) była poddawana specjalnie opracowanemu programowi fizjoterapii przez 3 miesiące, Grupa (B) (grupa badana), oprócz specjalnie opracowanego programu fizjoterapii przez 3 miesiące wykonywała program ćwiczeń przedsionkowych MiM. Funkcjonowanie układu przedsionkowego i wskaźniki stabilności oceniono dla wszystkich dzieci przed i po leczeniu za pomocą miogennych przedsionkowych potencjałów wywołanych (cVEMP) i platformy Biodex Balance System (BBS).
Wyniki. Wyniki niniejszego badania wykazały statystycznie istotną poprawę w obu grupach, porównując średnie wartości wskaźników stabilności i amplitudy VEMP przed i po leczeniu. Znaczącą poprawę po leczeniu zaobserwowano również we współczynniku asymetrii amplitudy (AAR) w grupie badanej w porównaniu ze średnimi wartościami przed leczeniem, podczas gdy nie wykryto istotnej zmiany w grupie kontrolnej. Nie wykryto również istotnych zmian w latencji P1 i N1 w obu grupach po leczeniu. Statystycznie istotne różnice zaobserwowano we wszystkich mierzonych zmiennych między obiema grupami na korzyść grupy badanej, podczas gdy nie było istotnej różnicy między obiema grupami przy porównywaniu średnich wartości latencji P1 i N1 po leczeniu.
Wniosek. Program Minds in motion jest skuteczną metodą, którą można wykorzystać do poprawy funkcjonowania układu przedsionkowego i równowagi u dzieci z porażeniem połowiczym.

Słowa kluczowe
porażenie mózgowe, hemiplegia, minds in motion, funkcjonowanie układu przedsionkowego, równowaga

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Skład masy ciała a spastyczność dzieci z obustronnym niedowładem kończyn dolnych

Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Małgorzata Domagalska-Szopa


Lawia Szkoda, Andrzej Szopa, Ilona Kwiecień-Czerwieniec, Małgorzata Domagalska-Szopa – Body composition and spasticity in children with bilateral cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 174-185

Streszczenie
Cel. Celem niniejszego opracowania było rozpoznanie zależności pomiędzy składem masy ciała dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym a stopniem spastyczności mięśni kończyn dolnych.
Materiał i metoda. Badaniem objęto 59-osobową grupę samodzielnie chodzących dzieci w wieku od 8 do 16 lat z obustronnym spastycznym niedowładem kończyn dolnych. Do grupy kontrolnej włączono 59 dzieci bez ośrodkowych zaburzeń ruchowych – uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Sosnowcu. Badania obejmowały: 1) ocenę składu masy ciała oraz jego komponentów przy użyciu wagi TANITA MC-780 S MA; 2) ocenę stopnia spastyczności wg zmodyfikowanej skali Ashwortha; 3) obliczenia wskaźników BMI zgodnie z rekomendacją World Health Organization (WHO) oraz BMI OLAF opracowanych przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Wyniki. Największe nasilenie spastyczności, zarówno w prawej, jak i lewej kończynie dolnej, występowało w obrębie grupy mięśni prostowników stawu skokowego. Z kolei najmniejsze nasilenie spastyczności zaobserwowano w grupie mięśni zginaczy stawu kolanowego prawej i lewej kończyny dolnej. Im większy był stopień spastyczności mięśni kończyn dolnych, tym większy był deficyt masy beztłuszczowej i masy mięśni kończyn dolnych.
Wnioski. u dzieci z MPD występują deficyty w zakresie masy tkanki mięśniowej. Deficyt tkanki mięśniowej zależy od stopnia spastyczności proksymalnych grup mięśniowych kończyn dolnych.
Słowa kluczowe:
skład masy ciała, spastyczność, mózgowe porażenie dziecięce
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Internetowe i oparte na zdjęciach programy domowe usprawniające funkcje kończyn górnych dla dzieci z porażeniem mózgowym połowiczym po wstrzyknięciu toksyny botulinowej

Eslam E. Hassan, Khaled A. Mamdouh, Samia A. Abdel Rahman, Tarek E.I. Omar

Eslam E. Hassan, Khaled A. Mamdouh, Samia A. Abdel Rahman, Tarek E.I. Omar – Online-based versus photos-based home programs on upper extremity functions for children with hemiplegic cerebral palsy following botulinum toxin injection. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 112-116

Streszczenie
Informacje wprowadzające. Internetowy program domowy pozwala na ciągłą opiekę w dowolnym momencie, kontroluje zapotrzebowania i jest uważany za doskonałą metodę kontroli infekcji. Niniejsze badanie przeprowadzono w celu zbadania wpływu zastosowania programu domowego i programu opartego na zdjęciach w porównaniu do tradycyjnego programu fizjoterapii, na umiejętności chwytania dłonią i zakres ruchu wyprostu nadgarstka i supinacji przedramienia dotkniętej chorobą kończyny górnej u dzieci z porażeniem mózgowym po wstrzyknięciu toksyny botulinowej A. Materiały i metody. Trzydzieścioro dzieci z porażeniem mózgowym połowiczym podzielono na dwie równe grupy (A i B). Obie grupy były poddawane tradycyjnemu programowi fizjoterapii w klinice, oraz realizowały internetowy program domowy w przypadku grupy (A) i konwencjonalny program domowy oparty na zdjęciach w przypadku grupy (B). Mierzone zmienne to chwyt na podstawie testu jakości umiejętności kończyn górnych oraz zakres ruchu wyprostu nadgarstka i supinacji przedramienia przy użyciu elektronicznego goniometru cyfrowego dla dotkniętej chorobą kończyny górnej przed i po trzech kolejnych miesiącach leczenia. Wyniki. Badanie wykazało znaczną poprawę wszystkich mierzonych zmiennych w obu grupach po leczeniu w porównaniu z wartościami sprzed leczenia. Jeśli chodzi o porównanie między grupami, wystąpiła znaczna poprawa w grupie (A) po leczeniu pod względem chwytu w porównaniu z grupą (B), podczas gdy nie było istotnej różnicy w zakresie wyprostu nadgarstka i supinacji przedramienia. Wniosek. Internetowy program domowy jest bardziej skuteczny niż program domowy oparty na zdjęciach w tradycyjnym programie fizjoterapii dla poprawy umiejętności chwytu ręką u dzieci z porażeniem mózgowym połowiczym.
Słowa kluczowe
toksyna botulinowa A, mózgowe porażenie dziecięce, internetowy program domowy, funkcje kończyn górnych
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena zaburzeń chodu u dzieci usprawnianych z powodu porażenia mózgowego

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jacek Sołtys

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jacek Sołtys – An evaluation of gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 189-196

Streszczenie
Mózgowe porażenie dziecięce (m.p.dz.) należy do tej grupy dysfunkcji, których stałym elementem jest upośledzenie funkcji chodu. W trakcie rehabilitacji dąży się do tego, by tak pokierować kompensacją, aby wzorzec chodu dawał jak najmniejsze zaburzenia i ograniczenia lokomocji. Dla planowania rehabilitacji oraz sprawdzania jej efektów konieczna jest obiektywna ocena. Ponieważ ocena chodu stwarza możliwości wymiernej oceny, autorzy przedstawili sposoby takiej oceny, koncentrując się na dwojakiego rodzaju badaniach. Przedstawiono możliwość oceny symetrii chodu w oparciu o badanie baropedograficzne z wykorzystaniem systemu Parotec®, a także oceny bazującej na analizie poszczególnych wyznaczników chodu z wykorzystaniem systemu Zebris. Na zakończenie przedstawiono pewne uwagi praktyczne, istotne dla planowania i kontrolowania przebiegu rehabilitacji dzieci z m.p.dz.

Słowa kluczowe:
Mózgowe porażenie dziecięce, ocena zaburzeń chodu, usprawnianie

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Niektóre możliwości łagodzenia zaburzeń chodu u dzieci usprawnianych z powodu porażenia mózgowego w świetle badań baropedograficznych: doniesienie wstępne

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jerzy Pietruszewski, Małgorzata Matyja

Janusz Nowotny, Krzysztof Czupryna, Jerzy Pietruszewski, Małgorzata Matyja – Some possibilities for alleviating gait disturbances in children undergoing rehabilitation for cerebral palsy, in the light of baropedographic tests: a preliminary report. Fizjoterapia Polska 2003; 3(3); 217-223

Streszczenie

Wstęp. U dzieci z m.p.dz. zwykle utrwala się patologiczny stereotyp chodu. W procesie rehabilitacji dąży się do złagodzenia niekorzystnych objawów, ale wymaga to dokładnego rozeznania odnośnie składowych nieprawidłowego wzorca chodu, na które należy oddziaływać. W rehabilitacji nieraz stosuje się nietypowe środki, których przydatność także wymaga obiektywnego sprawdzenia. Materiał i metody. W pracy przedstawiono możliwości obiektywnej oceny chodu w oparciu o badanie baropedograficzne z wykorzystaniem systemu Parotec®. Możliwości poprawy symetrii chodu przedstawiono na przykładzie dzieci usprawnianych z powodu m.p.dz., u których dodatkowo stosowano ostrzykiwania toksyną botulinową lub tzw. gipsy hamujące. Wyniki i Wnioski. W konkluzji stwierdzono, że te dodatkowe środki terapeutyczne ułatwiają dalsze usprawnianie i wpływają na poprawę symetrii chodu tych dzieci. Stwierdzono też, że powyższe badanie może być cennym źródłem informacji dla terapeuty – wskazującym, na które parametry nieprawidłowego chodu należy zwrócić uwagę podczas dalszego usprawniania dziecka.

Słowa kluczowe:
Mózgowe porażenie dziecięce, ocena zaburzeń chodu, toksyna botulinowa, gipsy hamujące
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Porównanie czynności motorycznych dzieci amerykańskich i polskich usprawnianych z powodu mózgowego porażenia dziecięcego

Iwona Kasior-Szerszeń, Wanda Stryła

Iwona Kasior-Szerszeń, Wanda Stryła – Comparison of motoric activity of American and Polish children with cerebral palsy during rehabilitation. Fizjoterapia Polska 2006; 6(1); 7-12

Streszczenie

Wstęp. Wspólnymi cechami mózgowego porażenia dziecięcego są zaburzenia czynności ruchowych i postawy. Sferą najbardziej zaburzoną jest motoryka. Zaburzenia sprawności ruchowej obejmują niedowłady spastyczne kończyn, ruchy mimowolne, zaburzenia zborności ruchowej i równowagi. Celem doniesienia jest dokonanie porównania oceny sprawności motorycznej dotyczącej czynności manualnych i lokomocyjnych oraz czynności życiowych w grupie dzieci polskich i amerykańskich. Materiał i metody. Materiał badawczy obejmował 100 dzieci z Polski i 107 z USA. Badania były przeprowadzone metodą ankietową. Wyniki. Uzyskano i porównano wyniki w zakresie oceny czynności lokomocyjnych, a także czynności manualnych grupy dzieci polskich i amerykańskich, uzyskując różnice istotne statystycznie. Wnioski. 1. Poziom niepełnosprawności w grupie dzieci amerykańskich był większy niż w grupie polskiej. 2. Czynności manualne i lokomocyjne dzieci amerykańskich były istotnie bardziej ograniczone. 3. Codzienna opieka nad dzieckiem w zakresie podstawowych czynności życiowych prowadzi do chronicznego przemęczenia, frustracji, depresji, a w konsekwencji do za-chwiania normalnego funkcjonowania życia rodzinnego.

Słowa kluczowe:
mózgowe porażenie dziecięce, rehabilitacja, aktywność motoryczna
1 2 3