Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u nauczycieli szkolnych: czynniki ryzyka, wskaźnik występowania oraz związek z jakością życia związaną ze zdrowiem w Emiracie Szardża, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Alyazia Obaid Hassan Khudoum Almarashda, Kalyana Chakravarthy Bairapareddy, Meeyoung Kim

Inas Gita Amalia, Suharjana, Ahmad Nasrulloh, Enggista Hendriko Delano, Abiyyu Amajida
– Work related musculoskeletal disorders in school teachers: risk factors, prevalence, and association with health-related quality of life in Emirate of Sharjah, United Arab Emirates.
Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 217-226

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A65A

Streszczenie
Wstęp. Celem tego badania było określenie wskaźnika występowania bólu mięśniowo-szkieletowego (MSP) związanego z pracą oraz korelacji między czynnikami ryzyka, poziomem aktywności fizycznej, stresem i jakością życia wśród nauczycieli szkolnych w Szardży, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Materiały i metody. Przeprowadzono badanie przekrojowe wykorzystujące wersję 23.0 programu SPSS do analizy statystycznej. Użyto testu Shapiro-Wilka, niezależnego testu t oraz jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA do porównania wyników jakości życia i poziomu stresu w zależności od zmiennych.
Wyniki. W sumie do badania rekrutowano 342 nauczycieli pracujących w szkołach prywatnych i publicznych. Wyniki wykazały wysoką częstość występowania MSP wśród nauczycieli. Najczęściej zgłaszane obszary to dolna część pleców, ramię i szyja, a następnie górna część pleców. Sugerowane przyczyny to długie godziny spędzane przed urządzeniami, przy średniej 6 do 9 godzin dziennie, duże obciążenie nauczania od 16 do 30 klas tygodniowo, starszy wiek większości uczestników (35 lat i więcej) oraz niska aktywność fizyczna. Co więcej, jakość życia jest niska wśród nauczycieli z znanymi przewlekłymi schorzeniami oraz pracujących w szkołach prywatnych. Stres był umiarkowany, gdy testowano wszystkie zmienne.
Wnioski. Bóle mięśniowo-szkieletowe związane z pracą są bardzo częste wśród nauczycieli szkolnych w ZEA. Wysokie występowanie jest związane ze starszym wiekiem, dłuższym czasem nauczania, większym obciążeniem dydaktycznym, słabą jakością życia i umiarkowanym stresem.

Słowa kluczowe
ból mięśniowo-szkieletowy, stres, jakość życia, nauczyciele

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Efekt waginalnej terapii laserowej CO2 w leczeniu mieszanej inkontynencji moczu

Amr N. Badawy, Mahmoud S. El-Basiouny, Mamdouh Bibars, Sameh Salama, Mai Maged, Amr Mostafa, Galal Elshorbagy, Doaa Saeed, M.H. El Ebrashy, Amr H. Elnoury

Amr N. Badawy, Mahmoud S. El-Basiouny, Mamdouh Bibars, Sameh Salama, Mai Maged, Amr Mostafa, Galal Elshorbagy, Doaa Saeed, M.H. El Ebrashy, Amr H. Elnoury – Effect of vaginal CO2 laser therapy in mixed urinary incontinence. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 191-196

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20BA1B

Streszczenie
Cel. Niniejsze prospektywne badanie przedstawia wstępne ustalenia dotyczące klinicznej skuteczności minimalnie inwazyjnej terapii laserowej CO2 na pochwę u pacjentek cierpiących na mieszane nietrzymanie moczu.
Materiały i metody. Trzydzieści kobiet cierpiących na łagodny do umiarkowanego stopnień mieszanej inkontynencji moczu przeszło zabieg laserowy CO2, używając specjalistycznego aplikatora i długości fali 10,600 nm, w warunkach ambulatoryjnych, bez znieczulenia i leków pooperacyjnych. Wszystkie pacjentki otrzymały łącznie dwie sesje, każda z nich oddzielona 4-tygodniowym okresem. Do oceny wyników klinicznych po 3 miesiącach od zabiegu u wszystkich pacjentek użyto kwestionariusza ICIQ-UI SF (wersja arabska) oraz testu kaszlowego. Pacjentkom przed rozpoczęciem leczenia oraz ponownie trzy miesiące po ukończeniu dwóch sesji terapii wydano kwestionariusz ICIQ-UI SF do wypełnienia.
Wyniki. Zaobserwowano istotny statystycznie spadek w ICIQ UI-SF od wartości wyjściowej (z 8 ± 0.58) do kontroli po 3 miesiącach (5.1 ± 0.79). Ponadto, u ośmiu pacjentek (26.7%) test kaszlowy był negatywny 3 miesiące po drugiej sesji laserowej. Podczas trwania badania nie zaobserwowano poważnych skutków ubocznych.
Wnioski. Przebudowa i produkcja kolagenu indukowane przez laser CO2 na pochwę mogą pomóc w regeneracji i naprawie funkcji dna miednicy. U pacjentek z mieszanej inkontynencji moczu ta metoda leczenia wykazała skuteczne oraz bezpieczne wyniki kliniczne, jak oceniono za pomocą kwestionariusza ICIQ-UI SF, pomimo ograniczonej liczby próbek i krótkiego okresu obserwacji.

Słowa kluczowe
objawy pęcherza moczowego, jakość życia, mieszana inkontynencja moczu, ICIQ UI-SF, test kaszlowy, laser CO2 na pochwę

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Monitorowanie sprawności funkcjonalnej, mobilności i jakości życia seniorów w czasie pandemii COVID-19

Pavol Nechvátal, Lucia Demjanovič Kendrová, Tomáš Uher, Michal Macej, Gabriela Škrečková


Pavol Nechvátal, Lucia Demjanovič Kendrová, Tomáš Uher, Michal Macej, Gabriela Škrečková – Monitoring of functional ability, mobility and quality of life in seniors during the COVID-19 pandemic.
Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 92-95

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DFB8A

Streszczenie

Metody. Grupę badaną stanowiło 130 seniorów z województwa preszowskiego o średniej wieku 74,1 (maks. 94, min. 65) lat i średnim wskaźniku masy ciała (BMI) 27,13 (maks. 41,09, min. 16,00). Wśród nich było 54 mężczyzn (41,5%): średnia wieku 74,3 lat i średnie BMI 26,78, oraz 76 kobiet: średnia wieku 74,0 lat i średnie BMI 27,37. U wszystkich seniorów oceniliśmy sprawność fizyczną za pomocą badania Senior Fitness Test, poziom sprawności ruchowej za pomocą testu Up&Go oraz jakość życia i zdrowie psychiczne za pomocą testu WHOQOL-BREF w okresie lockdownu podczas pandemii COVID-19.

Wyniki. Seniorzy mieszkający na wsi (t = -2341; p = 0,020) i mieszkający samotnie (t = -2,05; p = 0,042) charakteryzowali się nieco wyższym odsetkiem lekkiej otyłości (według BMI). Seniorzy mieszkający samotnie charakteryzowali się niższą jakością życia w porównaniu z seniorami mieszkającymi z partnerem lub członkiem rodziny (t = 3,728; p < 0,001). Wreszcie seniorzy mieszkający na wsi mieli gorszy stan zdrowia fizycznego (t = 3,113; p = 0,002) i psychicznego (t = 2,601; p = 0,010). Kobiety miały nieco gorszy stan zdrowia psychicznego niż mężczyźni (t = 2,308; p = 0,022).

Wnioski. Ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowane pandemią COVID-19 narażają na niebezpieczeństwo seniorów mieszkających samotnie, zwłaszcza kobiety. Mężczyźni wykazują większą odporność na taką sytuację, głównie w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Słowa kluczowe: COVID-19, aktywność ruchowa, sprawność fizyczna, jakość życia, seniorzy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ Surjanamaskaru na szczytowy przepływ wydechowy i jakość życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP)

Aayushi Palor, D. Anandhi


Aayushi Palor, D. Anandhi – Effects of suryanamaskar on peak expiratory flow rate and quality of life in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD). Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 80-86

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B401

Streszczenie

Informacje wprowadzające. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest powszechną chorobą, której można zapobiegać i którą można leczyć, charakteryzującą się utrzymującymi się objawami ze strony układu oddechowego i ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które jest spowodowane nieprawidłowościami w drogach oddechowych i/lub pęcherzykami płucnymi, zwykle wywołanymi znaczną ekspozycją na szkodliwe cząsteczki lub gazy. Surjanamaskar to starożytna jogiczna metoda oddawania czci słońcu. Te specyficzne protokoły posturalne i oddechowe zostały opracowane na subkontynencie indyjskim w XVII wieku przez świętego Samartha Ramdassa. Cel. Zbadanie wpływu Surjanamaskaru na szczytowy przepływ wydechowy i jakość życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP). Projekt badania. Projekt eksperymentalny, badania wykonane przez i po interwencji. 14 chorych na POChP w wieku 35–50 lat, zarówno mężczyzn, jak i kobiet, I i II stopnia w klasyfikacji GOLD, podzielono losowo na dwie grupy. Pacjenci musieli przejść testy elastyczności – test „Siąść i dosięgnąć” oraz test drapania się po plecach. Grupie eksperymentalna (n = 7) realizowała protokół Surjanamaskar wraz z konwencjonalną fizjoterapią klatki piersiowej przez 5 dni w tygodniu przez 6 tygodni. W grupie kontrolnej (n = 7) zastosowano konwencjonalną fizjoterapię klatki piersiowej przez taki sam czas. Mierniki. Szczytowy przepływ wydechowy (l/min), kwestionariusz SF-36. Wyniki. Badanie wykazało, że szczytowy przepływ wydechowy i kwestionariusz SF-36 dały wynik nieistotny dla obu grup jako p > 0,05, chociaż nastąpiła klinicznie istotna poprawa. Wniosek. W badaniu tym stwierdzono, że nie ma statystycznie istotnej poprawy w zakresie szczytowego przepływu wydechowego i jakości życia pacjentów z POChP, którzy realizowali protokół Surjanamaskar wraz z fizjoterapią klatki piersiowej.

Słowa kluczowe:
POChP, szczytowy przepływ wydechowy, jakość życia, SF–36, Surjanamaskar

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ pandemii na jakość życia u ludności polskiej i niemieckiej

Daniela Kajda, Jan Szczegielniak, Marzena Dorosz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Jacek Łuniewski, Katarzyna Bogacz


Daniela Kajda, Jan Szczegielniak, Marzena Dorosz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Jacek Łuniewski, Katarzyna Bogacz – Impact of the pandemic on the quality of life in the Polish and German population. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 140-153

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A6hK

Streszczenie

Wstęp. Jakość życia w dobie pandemii nabrała zupełnie innego wymiaru. W wyniku restrykcji konieczne było przeorganizowane życia w każdej sferze. Prowadzić to mogło do szeregu negatywnych konsekwencji, między innymi do pogorszenia zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, a także do zaburzeń umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji społecznych. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu pandemii na jakość życia u ludności polskiej i niemieckiej.
Materiał i metody badań. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 200 osób, z czego 100 osób to ankietowani mieszkający na terenie Polski, natomiast pozostałe 100 osób to mieszkańcy Niemiec. Narzędziem badawczym niniejszej pracy był kwestionariusz ankiety. Ankieta została stworzona w dwóch wersjach językowych: w polskiej i niemieckiej. Uzyskane wyniki badań przedstawione są w postaci diagramów kołowych oraz wykresów słupkowych. Za pomocą diagramów kołowych zostały zaprezentowane wyniki podane w wartościach procentowych, uzyskane w poszczególnych pytaniach zawartych w ankiecie. Wyniki badań i ich omówienie. Wyniki badań wskazują na zmianę częstotliwości podejmowania aktywności fizycznej. Liczba badanych podejmujących aktywność fizyczną znacznie spadła, natomiast osoby badane, które nie podejmują aktywności fizycznej w trakcie pandemii, stanowią prawie połowę respondentów z Polski. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w Niemczech, gdyż liczba osób podejmująca oraz niepodejmująca aktywności fizycznej nie zmieniła się w znaczący sposób. W wyniku pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 prawie połowa osób badanych z Polski zaczęła odczuwać małe zmęczenie podczas wykonywania czynności dnia codziennego, natomiast poziom zmęczenia respondentów z Niemiec nie uległ znaczącej zmianie i oscyluje w tych samych granicach, co przed rozpoczęciem pandemii. Jakość snu u osób badanych z Polski zdecydowanie spadła z dobrej na umiarkowaną w wyniku pandemii COVID-19, natomiast u osób badanych z Niemiec nie obserwuje się znaczącego spadku jakości snu.
Wnioski: 1. Pandemia COVID-19 w dużym stopniu wpłynęła w sposób negatywny na stan zdrowia psychicznego ludności polskiej, natomiast niekorzystne oddziaływanie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na ludność niemiecką jest obserwowane w znacznie mniejszym stopniu.
2. Sytuacja pandemiczna przyczyniła się do wyraźnego pogorszenia jakości życia w przypadku ludności polskiej, z kolei w przypadku ludności niemieckiej nie udokumentowano znacznego pogorszenia ogólnej jakości życia spowodowanego pandemią COVID-19.
3. Pandemia COVID-19 spowodowała zdecydowany spadek poziomu sprawności fizycznej oraz częstotliwości podejmowania aktywności ruchowej u ludności polskiej, z kolei w przypadku ludności niemieckiej poziom sprawności fizycznej uległ niewielkiemu pogorszeniu, natomiast nie zaobserwowano znacznego spadku częstotliwości podejmowania aktywności ruchowej w trakcie trwania pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2.
4. Wśród ludności polskiej ogólny stan samopoczucia wyraźnie pogorszył się, jednak w przypadku ludności niemieckiej nie obserwuje się znacznego obniżenia samopoczucia spowodowanego trwającą pandemią COVID-19.

Słowa kluczowe:
pandemia, jakość życia, ludność polska, ludność niemiecka

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ terapii metodą Butejki na obniżenie szczytowego przepływu wydechowego i jakość życia chorych na astmę

D. Anandhi, M. Tamilalagan


D. Anandhi, M. Tamilalagan – Effects of Buteyko therapy on dipping of peak expiratory flow rate and quality of life in asthmatic patients among adult and elderly population. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 70-75

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AxlA

Streszczenie

Wprowadzenie. Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych charakteryzującą się niedrożnością dróg oddechowych i nadreaktywnością oskrzeli, która jest przynajmniej częściowo odwracalna. W klinicznym leczeniu astmy często stosuje się seryjne pomiary szczytowego przepływu wydechowego w celu poprawy diagnozy, oszacowania nasilenia i odszukania zmiennych powodujących występowanie objawów. W porównaniu z łagodną astmą przewlekłą, astma umiarkowana i ciężka charakteryzują się niższą jakością życia pacjentów (QOL). Cel. Celem badania jest określenie wpływu terapii metodą Butejki na szczytowy przepływ wydechowy (przepływ wydechowy) i jakość życia pacjentów z astmą. Projekt badania. Projekt badania polegał na weryfikacji wyników przed i po zastosowaniu terapii. Procedura. Dwudziestu dwóch pacjentów z łagodną lub umiarkowaną astmą, mężczyzn i kobiet, w wieku 25–60 lat, zostało losowo wybranych i otrzymało przepływomierz do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego rano i wieczorem o tej samej porze każdego dnia. Wszystkim pacjentom zlecono wykonywanie podstawowej fizjoterapii klatki piersiowej. PEFR zmniejszył się u 15 z 22 pacjentów w całym okresie badań. Terapię metodą Butejki prowadzono dwa razy dziennie przez 6 tygodni. Miary wyników. Szczytowy przepływ wydechowy i kwestionariusz dotyczący duszności. Wyniki. Przy zastosowaniu terapii metodą Butejki, wyniki kwestionariusza PEFR i kwestionariusza dotyczącego duszności u pacjentów z astmą poprawiły się w stopniu istotnym statystycznie (p < 0,05). Wniosek. Badanie wykazało, że terapia metodą Butejki miała znaczący wpływ na obniżenie szczytowego przepływu wydechowego oraz na jakość życia pacjentów z astmą.

Słowa kluczowe:
zanurzanie, terapia Butejki, jakość życia, astma oskrzelowa, szczytowy przepływ wydechowy, kwestionariusz dotyczący duszności

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Download 

Wpływ zaburzeń składu ciała na jakość życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Marzena Dorosz, Katarzyna Bogacz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Marcin Krajczy, Anna Szczegielniak, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak


Marzena Dorosz, Katarzyna Bogacz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Marcin Krajczy, Anna Szczegielniak, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak – The impact of body composition disorders on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 56-69

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AXT7

Streszczenie

Wstęp. POChP to przewlekła choroba zapalna stanowiąca istotny problem zdrowia publicznego. Jej charakterystyczną cechą jest niecałkowicie odwracalne, postępujące ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Oprócz szkodliwych następstw płucnych POChP manifestuje się powikłaniami w innych układach organizmu, w tym również zaburzeniami składu ciała, co wpływa niekorzystnie na jakość życia i rokowanie chorych. Celem niniejszej pracy była ocena jakości życia pacjentów z POChP oraz ocena czynników, które będą wpływały na jej pogorszenie.
Materiał i metody. Do badania włączono 37 pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie przy ulicy Skawińskiej 8, u których zdiagnozowano POChP wg wytycznych GOLD. W grupie badanej przeprowadzono ankietę osobową, zebrano dane antropometryczne, tj. obliczono wskaźnik Queteleta, dokonano pomiaru obwodu uda i pomiarów fałdów skórnych oraz zbadano subiektywną ocenę jakości życia przy pomocy kwestionariusza SGRQ-C i Testu CAT.
Wyniki. Na podstawie analizy zebranych materiałów wykazano, że średnia ocena jakości życia w badanej populacji mieściła się na niskim poziomie 61,8 pkt. w skali SGRQ-C. Wykazano duże zróżnicowanie co do oceny HRQoL w zależności od stadium zaawansowania choroby. Najlepszy wynik, wynoszący 23,0 pkt., osiągnęli pacjenci w 1 stopniu GOLD, a najgorszy – 81,6 pkt. – pacjenci w stopniu 4. Wśród głównych determinantów jakości życia w badanej grupie, oprócz stopnia obturacji dróg oddechowych, znalazły się: wysokie nasilenie objawów klinicznych, takich jak kaszel, duszność czy odkrztuszanie wydzieliny, niska masa ciała oraz ilość chorób współistniejących.
Wnioski. Wykazano, że utrata beztłuszczowej masy ciała i powikłania ogólnoustrojowe są czynnikiem istotnie obniżającym jakość życia, a pacjenci z mniejszą liczbą chorób współistniejących i ze zwiększonym wskaźnikiem BMI osiągają lepsze wyniki w skali SGRQ-C. Dowiedziono przy tym, że postęp choroby przyczynia się do wykluczenia pacjentów z aktywnego życia społecznego i dostarcza wielu problemów natury psychicznej. Ustalono, że chorzy na POChP powinni być objęci wielospecjalistyczną opieką i specjalnym programem treningowym w celu zapobiegania bądź też opóźnienia wystąpienia powikłań systemowych, istotnie pogarszających jakość życia chorych.

Słowa kluczowe:
POChP, skład ciała, jakość życia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Upośledzenie zdolności funkcjonalnej u pacjentów z chorobą Parkinsona, badanie jakościowe

Mabel Manoj Mathew, Suresh J.


Mabel Manoj Mathew, Suresh J. – Impairement of functional ability in patients with Parkinson’s disease, a qualitative study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 48-54

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20Ak5q

Streszczenie

Wprowadzenie. Badania populacyjne prowadzone nad częstością występowania choroby Parkinsona są ważne dla zrozumienia przez naukowców historii choroby, jej przebiegu i związanych z nią czynników ryzyka. Informacje o częstości występowania w różnych grupach wiekowych i płciach mogą pomóc ekspertom opieki zdrowotnej w opracowaniu strategii spełniających potrzeby pacjentów. Cel. Zrozumienie subiektywnego upośledzenia czynnościowego u pacjentów z chorobą Parkinsona. Metodologia. Jest to badanie jakościowe z udziałem 10 osób, w tym pacjentów z chorobą Parkinsona w wieku od 40 do 70 lat. Wywiady z pacjentami przeprowadzono za pomocą rozmów telefonicznych lub rozmów na platformie zoom w zależności od ich preferencji. Wyniki. Najczęściej wymienianymi dolegliwościami zgłaszanymi przez pacjentów objętych badaniem są: drżenie, maskowatość twarzy, nieruchomy wyraz twarzy, trudności w mówieniu, powolność ruchów, niestabilność podczas chodzenia, lęk przed upadkiem, krótkie kroki podczas chodzenia, pochylona do przodu lub przygarbiona postura oraz niemożliwość wykonania ruchu. Pacjenci wymagają jedynie minimalnej pomocy ze strony opiekunów lub członków rodziny w wykonywaniu codziennych czynności (n = 4) i są w dużym stopniu zależni od innych w codziennych potrzebach (n = 3), całkowicie niesamodzielni i przykuci do łóżka (n = 1) . Wniosek: Na podstawie danych zebranych od pacjentów można stwierdzić, że u pacjentów z chorobą Parkinsona pojawiają się trudności w czynnościach funkcjonalnych, a w miarę postępu choroby i nasilenia objawów dochodzi do ograniczenia aktywności.

Słowa kluczowe:
Choroba Parkinsona, jakość życia, objawy ruchowe, ograniczenia ruchowe, sprawność funkcjonalna

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Korelacja między jakością życia i aktywnością fizyczną a wiekiem ciała, poziomem nawodnienia i procentem tkanki tłuszczowej

Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Ahmad Nasrulloh, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan, Susanto, Gunathevan, Frederick


Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Ahmad Nasrulloh, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan, Susanto, Gunathevan, Frederick – Correlation among quality of life and physical activity toward body age, hydration and fat percentage. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 168-173

Streszczenie
Wstęp. Posiadanie dobrych, zdrowych nawyków i uczynienie z aktywności fizycznej stylu życia to marzenie każdego. Oczekuje się, że poprawa jakości życia i aktywności fizycznej wpłynie na wiek ciała, poziom nawodnienia i zawartość tkanki tłuszczowej. Metody. Niniejsze badanie jest analitycznym badaniem obserwacyjnym prowadzonym w podejściu przekrojowym. Obserwacyjne badania analityczne odbywają się poprzez obserwację, bez żadnego działania badacza. Przedmiotem badań było 35 studentów. Z badania wykluczono studentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi i oddechowymi, którzy uczestniczyli w programie ćwiczeń i mieli w przeszłości złamania lub deformacje ramion. W badaniu wzięli udział studenci w wieku 18-21 lat, z BMI poniżej 30, którzy nie palili i nie pili alkoholu. Wyniki. Zaobserwowano istotną korelację o wartości p < 0,01 w związku przyczynowo-skutkowym między wiekiem ciała a poziomem nawodnienia z wartością Pearsona –0,751, wiekiem ciała i zawartością tkanki tłuszczowej 0,773, i wartością Pearsona dot. nawodnienia i zawartością tłuszczu –0,990. Ponadto, zaobserwowano istotną korelację między jakością życia a poziomem nawodnieniem o wartości Pearsona –0,338. Jakość życia i aktywność fizyczna nie są ze sobą powiązane i ich wartość p wynosi 0,39. Wniosek. Zaobserwowano istotną pozytywną korelację pomiędzy wiekiem ciała a poziomem nawodnienia, oraz poziomem nawodnienia a zawartością tłuszczu. Jednak nie zaobserwowano korelacji między jakością życia a aktywnością fizyczną.
Słowa kluczowe
jakość życia, aktywność fizyczna, masa ciała
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych gorsetem Chêneau

Tomasz Urbański, Mateusz Curyło, Karina Rożek, Dariusz Lusina, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski


Tomasz Urbański, Mateusz Curyło, Karina Rożek, Dariusz Lusina, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski – Life quality of patients with idiopathic scoliosis treated with Chenêau Brace. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 136-143

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DE0LR

Streszczenie
Cel pracy. Głównym celem pracy było stwierdzenie wpływu noszenia gorsetu Chêneau na jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną.
Metodyka. W badaniu wykorzystano krótką ankietę składającą się z 12 pytań – 4 pytań dotyczących danych demograficznych oraz 8 pytań o jakość życia. Wśród badanych aspektów życia znalazły się: trudności w wykonywaniu codziennych czynności, poczucie wstydu, dyskomfort podczas snu, rozdrażnienie oraz postrzegane korzyści tej metody leczenia przez pacjentów. Ankiety wypełniane były podczas wizyt kontrolnych.
Badanie przeprowadzono na grupie 30 pacjentów w wieku 9–16 lat leczonych co najmniej 6 miesięcy. Wśród badanych były 22 kobiety i 8 mężczyzn.
Wyniki. Pomimo niewielkiej grupy badawczej wyniki analizy statystycznej potwierdziły hipotezę, że gorset istotnie ma wpływ na jakość życia pacjentów oraz ma większy wpływ na jakość życia płci żeńskiej ze względu na zaburzenie estetyki i związane z tym poczucie wstydu. Zaobserwowano związek pomiędzy poczuciem wstydu z powodu noszenia gorsetu oraz chęcią „ukrywania” gorsetu pod ubraniem, a także postrzeganiem korzyści z noszenia gorsetu a mniejszym poczuciem wstydu.
Wnioski. W procesach rehabilitowania oraz leczenia pacjenta ze skoliozą idiopatyczną istotne jest holistyczne podejście, które uwzględnia nie tylko działania związane bezpośrednio z fizjologią, ale również samopoczuciem i jakością życia pacjentów.
Słowa kluczowe:
skolioza idiopatyczna, gorset Chêneau, jakość życia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 4