Zastosowanie masażu głębokiego i technik Kinesiology Tapingu ® (KT) u dzieci w wieku szkolnym z wadliwą postawą ciała

Tomasz Nowakowski, Roksana Malak, Marta Woldańska-Okońska


Tomasz Nowakowski, Roksana Malak, Marta Woldańska-Okońska – The use of deep friction massage and Kinesiology Taping ® (KT) in school children with faulty body posture. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 6-14

Streszczenie

Cel pracy. 1. Określenie nieprawidłowości rozwojowych postawy ciała, 2. Przeprowadzenie terapii, mającej za zadanie zmniejszenie zdiagnozowanych problemów wraz z oceną skuteczności zastosowanej terapii.
Materiał i metodyka. Przebadano 64 dzieci: 40 dziewcząt i 24 chłopców w wieku 6–14 lat ze Szkoły Podstawowej w Krosinku. Wykonano trzy badania: Wizualny Test Oceny Postawy Ciała wg Tadeusza Kasperczyka. Ponadto przeprowadzono testy długości mięśni wskaźnikowych: mięśni kulszowo-goleniowych, mięśni czworobocznych lędźwi, przywodzicieli uda, mięśni gruszkowatych i mięśni piersiowych większych oraz dokonano pomiaru skoliometrem. Kompleksową terapię przeprowadzono przy użyciu technik: poizometrycznej relaksacji mięśni, masażu głębokiego oraz aplikacji Kinesiology Tapingu.
Wyniki. Stwierdzono istotne statystycznie zależności w poprawie postawy ciała przed i po przeprowadzonej terapii u obu płci. Również uzyskano istotne statystycznie zależności między: korekcją łuku stopy, szpotawością kolan u obu płci, a oceną postawy p < 0,05.
Wnioski. Przeprowadzona terapia wpływa na poprawę oceny postawy ciała u dzieci. Wykazano tendencję do korekcji prawidłowego wysklepienia stóp oraz korekcji kolan szpotawych u obu płci.

Słowa kluczowe:
postawa ciała, Ocena Postawy ciała wg T. Kasperczyka, poizometryczna relaksacja mięśni, Kinesiology Taping

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Przegląd piśmiennictwa na temat możliwości zastosowania Kinesiology Tape w chorobach narządu ruchu. Metaanaliza

Marcin Krajczy, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Edyta Krajczy, Igor Świerkowski, Aleksandra Skomudek, Ewa Jach, Danuta Lietz-Kijak, Zbigniew Śliwiński, Jan Szczegielniak

Marcin Krajczy, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Edyta Krajczy, Igor Świerkowski, Aleksandra Skomudek, Ewa Jach, Danuta Lietz-Kijak, Zbigniew Śliwiński, Jan Szczegielniak – The review of literature on the possibility of the use of Kinesiology Tape in musculoskeletal diseases. Meta-analysis. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 90-103

Streszczenie
Wstęp. Kinesiology Tape (KT) jest szeroko stosowany u pacjentów z dysfunkcjami mięśni i z bólami. Cele. Przedstawienie aktualnej wiedzy na temat KT jako metody leczenia pacjentów z zaburzeniami mięśni i bólem. Projekt. Przegląd systematyczny. Populacja. Pacjenci z zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi i bólem, w którym zastosowano KT.
Metody. Prace zostały zidentyfikowane na podstawie wyszukiwań terminów w cyfrowych bazach badawczych (PubMed, Medline, Cochrane Central Register of Controlled Trials (CCTR), EMBASE (Excerpta Medica) i Google Scholar). Na podstawie przeglądu dostępnych 152 artykułów naukowych wybrano 27 prac dotyczących zaburzeń mięśniowych i dolegliwości bólowych. Dwóch autorów tego przeglądu, pracujących niezależnie, wybrało artykuły do włączenia do analizowanej próby, wyizolowało dane, przeprowadziło ocenę ryzyka błędu systematycznego i oceniło jakość dowodów za pomocą skali IVS oraz PEDro. Do oceny dowodów wykorzystano uproszczoną wersję systemu Oxford Center for Evidence-Based Medicine (OCEBM). Wyniki. Istnieje zbyt mało prospektywnych, kontrolowanych badań z randomizacją dotyczących KT, obejmujących wystarczająco dużą kohortę. Tylko nieliczne z recenzowanych artykułów omawiających zasady KT spełniają kryteria rygorystycznych badań naukowych. Wnioski: Istnieje potrzeba dalszych badań klinicznych nad skutecznością stosowania metody KT.
Wpływ rehabilitacji klinicznej: Znaleźliśmy istotne dowody jakościowe na poparcie stosowania KT w praktyce klinicznej u pacjentów z zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (oraz w terapii sportowej).
Słowa kluczowe:
kinesiotaping, kinesiology taping, kinesiology tape, k/active tape ORAZ medicine, zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego ORAZ ból
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Kinesiology Taping metodą terapeutyczną w wybroczynach krwawych – studia przypadków

E. Łebek, J. Dąbek, M. Szynal, A. Ostrowska

Ewelina Łebek, Józefa Dąbek, Magdalena Szynal, Agnieszka Ostrowska – Kinesiology Taping as a therapeutic method in blood ecchymosis – a case study. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 236-244

Streszczenie
Kinesiology Taping (KT) jest wszechstronną metodą terapeutyczną pozwalającą na uzyskiwanie efektu leczniczego przez 24 godziny na dobę, wspomagając proces rehabilitacyjny różnych dolegliwości. Do wspomnianej terapii używa się specjalnych, w 100% bawełnianych, dynamicznych plastrów pokrytych hipoalergicznym akrylowym klejem aktywowanym ciepłem, układającym się w warstwy o kształcie sinusoidalnym, zbliżonych elastycznością do ludzkich mięśni, a właściwościami do ludzkiej skóry. W literaturze medycznej opisywane są różne działania Kinesiology Tapingu, między innymi: facylitacja mięśniowa, redukcja zmęczenia mięśni, zmniejszenie bolesności mięśni szkieletowych, w których występuje opóźniony ból, tzw. DOMS (delayed onset muscle soreness), wspomaganie leczenia mającego na celu likwidację obrzęków i poprawę przepływu krwi, zmniejszanie ucisku na receptory mechaniczne zmieniające odczucie bólu w wyniku uaktywnienia endogennego systemu znieczulenia i ograniczenie nagromadzenia czynników chemicznych wyzwolonych po urazie tkanek. Celem pracy był opis dwóch przypadków zastosowania metody Kinesiology Taping w wybroczynach krwawych u chorych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego oraz po urazie tkanek miękkich.
Słowa kluczowe:
Kinesiology Taping, wybroczyny krwawe, edoprotezoplastyka
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ Kinesiology Taping na ból i obciążenie stopy z deformacją bunionette – opis przypadku

Tobiasz Żłobiński, Anna Stolecka-Warzecha, Barbara Błońska-Fajfrowska

Tobiasz Żłobiński, Anna Stolecka-Warzecha, Barbara Błońska-Fajfrowska – Effect of Kinesiology Taping on pain and load in the case of feet with bunionette deformity – a case report. Fizjoterapia Polska 2021; 21(3); 178-185

Streszczenie
Cel pracy. Ocena wpływu metody Kinesiology Taping (KT) na zmianę ustawienia stopy oraz  na sposób jej funkcjonowania w pozycji stojącej i w czasie chodu u pacjentki z deformacją bunionette.
Materiał i metodyka. Artykuł jest doniesieniem o wykorzystaniu aplikacji Kinesiology Taping w kompleksowym postępowaniu zachowawczym w przypadku deformacji bunionette wraz z oceną skuteczności terapii poprzez badanie komputerowe stóp. Badanie stóp obejmowało trzykrotne pomiary dokonane na skanerze 3D oraz na platformie baropodometrycznej, oceniające sposób obciążania stopy w trakcie stania oraz w trakcie chodu. Pierwszy pomiar przeprowadzono przed aplikacją plastrów, drugi bezpośrednio po aplikacji plastrów, trzeci pomiar został dokonany po okresie miesięcznego stosowania plastrów.
Wyniki. Aplikacja plastrów Kinesiology Taping wpłynęła na pomiary antropometryczne stopy, jak również na sposób redystrybucji obciążenia poszczególnych części stóp w trakcie stania oraz chodzenia.
Wnioski. Stosowanie aplikacji Kinesiology Taping wydaje się mieć wpływ na sposób ustawienia stopy, a także sposób kształtowania biomechaniki stopy w przypadku deformacji bunionette. W piśmiennictwie nie znaleźliśmy doniesień o kompleksowym sposobie leczenia zachowawczego tej wady za pomocą tej metody, co może być istotne w przypadku leczenia pacjentów, którzy nie chcą lub nie mogą poddać się leczeniu operacyjnemu.
Słowa kluczowe:
Kinesiology Taping, bunionette, palce mniejsze, stopa
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Testy screeningowe wg. Vojty u dzieci z uszkodzeniem OUN a aplikacje funkcjonalne Kinesiology Tapingu

Zbigniew Śliwiński, Bartłomiej Halat, Beata Michalak, Wojciech Kufel, Marta Kopa, Jacek Łuniewski, Katarzyna Bogacz, Marcin Krajczy, Jan Szczegielniak

Zbigniew Śliwiński, Bartłomiej Halat, Beata Michalak, Wojciech Kufel, Marta Kopa, Jacek Łuniewski, Katarzyna Bogacz, Marcin Krajczy, Jan Szczegielniak – Vojta Screening Tests in children with CNS damage and functional applications of Kinesiology Taping. Fizjoterapia Polska 2008; 8(3); 317-324

Streszczenie
Wstęp. Objawy zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, niezależnie od tego, czy dotyczą spastyczność, atetozy, ataksji lub innych form, nie są widoczne zaraz po urodzeniu. Rozwijają się na ogół w ciągu pierwszych 4 miesięcy życia. Uzewnętrznienie ich jest możliwe podczas wykonywania testów prowokacyjnych, a jedną z możliwości daje diagnostyka kinesiologiczna wg. V. Vojty. Cel – określenie wpływu funkcjonalnych aplikacji Kinesiology Tapingu u dzieci z zaburzeniami ośrodkowej koordynacji nerwowej. Materiał i metody. Badaniom poddano 28 pacjentów będących pacjentami Stacjonarnego Ośrodka Rehabilitacji Wielospecjalistycznego SP ZOZ w Zgorzelcu. Szczegółowy rozkład w badanej grupie był następujący: 10 dzieci płci męskiej i 18 dzieci płci żeńskiej. Rozpiętość wieku zawierała się w przedziale od 6 miesięcy do 12 miesięcy, średnia wieku badanej grupy 8 miesięcy.Wyniki. Uzyskano zmiany w reaktywności posturalnej u dzieci podczas testów kinesiologicznych wg. Vojty. Zmiany procentowe określające ilość występowania reakcji nieprawidłowych przez zastosowaniem Kinesiology Tapingu i zaraz po terapii, wykazują istotność statystyczną w przypadku badania trzech reakcji na siedem objętych badaniem. Uzyskano średnio 3,21 nieprawidłowej reakcji na 7 badanych. Po zastosowaniu odpowiednich technik plastrowania nastąpiła poprawa wyrażająca się zmniejszeniem średnio o 1 reakcję nieprawidłową w badanej grupie i wyniosła 2,14 reakcji nieprawidłowych z 7 badanych. Wnioski. Dzieci bardzo dobrze tolerują terapie z użyciem aplikacji Kinesiology Tapingu, którego zastosowanie umożliwia zmianę przestrzennego ustawienia części ciała oraz poprawę reaktywności przestrzennej, co zaobserwowaliśmy w przeprowadzonych testach wg. Vojty. Stosowane aplikacje wpływały na korekcję osi ciała u dzieci z asymetrią, co znalazło odzwierciedlenie w próbie trakcji. Aplikacje w obrębie ręki wpływały na zmianę napięcia, co uwidoczniło się w testach zawieszenia wg. Collis.
Słowa kluczowe
testy screeningowe wg. Vojty, Kinesiology Taping

Ocena efektu cieplnego aplikacji metodą Kinesiology Taping

Henryk Racheniuk, Jan Szczeielniak, Katarzyna Bogacz, Sławomir Zator, Jacek Łuniewski, Grzegorz Skiba, Zbigniew Śliwiński

Henryk Racheniuk, Jan Szczeielniak, Katarzyna Bogacz, Sławomir Zator, Jacek Łuniewski, Grzegorz Skiba, Zbigniew Śliwiński – Assessment of thermal effects of kinesiology tape application. Fizjoterapia Polska 2008; 8(3); 310-316

Streszczenie
Wstęp. W pracy zostały przedstawione wyniki badań analizy termowizyjnej dwudziestu osób poddanych jednorazowej aplikacji Kinesiology Tape na okolicę lędźwiowo-krzyżową. W ocenie badań termowizyjnych wykorzystano aplikację techniką mięśniową „Y”. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 20 ochotników, studentów Politechniki Opolskiej, 16 kobiet i 4 mężczyzn w wieku 20-24 lata, średnia wieku wynosiła 21 lat. Osoby badane zgłaszały w przeszłości przejściowe bóle lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Badano trzykrotnie temperaturę powierzchniową okolicy objętej zabiegiem: przed aplikacją, po 1 h i 24 h od zastosowania aplikacji. Wyniki. Największy przyrost temperatury został zarejestrowany w polu pierwszym położonym centralnie, gdzie średni przyrost temperatur wyniósł 1,27°C. Wartość przyrostów temperatur pól pomiarowych położonych pobocznie wyniosła średnio 0,6°C, a wartość przyrostów temperatur pól pomiarowych położonych bezpośrednio nad plastrami wyniosła 0,3°C. Wartości te mieszczą się w granicach błędu pomiarowego kamery termowizyjnej. Wnioski. Największy przyrost temperatury został zarejestrowany w polu położonym centralnie. Wartości przyrostów temperatur pól pomiarowych położonych pobocznie oraz pól pomiarowych położonych bezpośrednio nad plastrami mieściły się w granicach błędu pomiarowego kamery termowizyjnej.
Słowa kluczowe
Kinesiology Taping, termowizja, fizjoterapia

Wpływ aplikacji Kinesiology Tapingu na mięśnie skośne brzucha na symetrię ruchów miednicy

Michał Dylewski, Marek Sójka, Tomasz Senderek, Zbigniew Śliwiński, Wojciech Hagner

Michał Dylewski, Marek Sójka, Tomasz Senderek, Zbigniew Śliwiński, Wojciech Hagner – The effect of oblique abdominal muscle applications of Kinesiology Taping on the symmetry of pelvic movements. Fizjoterapia Polska 2008; 8(3); 290-298

Streszczenie
Wstęp. Asymetryczne ustawienie miednicy jest uważane za jedną z przyczyn schorzeń takich jak zespół bólowy kręgosłupa czy skolioza. Jej ustawienie i praca zależą w dużej mierze od napięcia mięśni mających swoje przyczepy w jej obrębie. W niniejszej pracy podjęto próbę oceny wpływu aplikacji Kinesiology Tapingu (KT) na symetrię pracy talerzy biodrowych. Materiał i metody. Do badań kwalifikowano osoby w wieku pomiędzy 18 a 65 lat, bez dolegliwości bólowych, u których wykryto asymetryczne ustawienie miednicy, podzielono je na grupę badawczą, ze wskazaniami do aplikacji KT na mięśnie skośne brzucha i kontrolna bez takich wskazań. Badania przeprowadzono za pomocą systemu ZEBRIS CMS HS. Wykonano dwukrotnie pomiary ruchu kości biodrowych i kręgosłupa lędźwiowego podczas zgięcia i wyprostu w pozycji stojącej, przed i po aplikacji KT. Aplikacja wybierana była w grupie badawczej na podstawie testów wg metodyki KT, w grupie kontrolnej losowo. Podczas opracowywania wyników pod uwagę brano następujące parametry: symetria ruchu kości biodrowych przed i po aplikacji, ruchomość odcinka lędźwiowego kręgosłupa przed i po aplikacji. Wyniki. Po aplikacji KT w grupie badawczej uzyskano istotną (p<0,05) poprawę symetrii ruchów talerzy kości biodrowych we wszystkich mierzonych parametrach. Wyniki w grupie badawczej były istotnie lepsze (p<0,05) niż w grupie kontrolnej. Wnioski. Aplikacje KT na mięśnie brzucha zastosowane zgodnie z założeniami metody i w oparciu o testy w niej zawarte w istotny sposób poprawiają symetrie pracy miednicy.
Słowa kluczowe
Kinesiology Taping, mięśnie skośne brzucha, asymetryczne ustawienie miednicy

Ocena stereotypu chodu po zastosowaniu Kinesiology Tapingu u pacjentów po udarze mózgu

Beata Michalak, Bartłomiej Halat, Wojciech Kufel, Marta Kopa, Jacek Łuniewski, Katarzyna Bogacz, Magdalena Wilk, Marcin Krajczy, Anna Lipińska, Jan Szczegielniak, Zbigniew Śliwiński

Beata Michalak, Bartłomiej Halat, Wojciech Kufel, Marta Kopa, Jacek Łuniewski, Katarzyna Bogacz, Magdalena Wilk, Marcin Krajczy, Anna Lipińska, Jan Szczegielniak, Zbigniew Śliwiński – Assessment of gait patiem following Kinesiology Taping application in patients after cerebral stroke. Fizjoterapia Polska 2009; 9(2); 133-142

Streszczenie
Wstęp. Autorzy przedstawiają ocenę stereotypu chodu u chorych po udarze mózgu, poddanych kompleksowej fizjoterapii z wykorzystaniem aplikacji Kinesiology Tapingu. Materiał i metody. Grupę badawczą stanowiło 20 chorych 113 mężczyzn i 7 kobiet, u których wykonano aplikacje Kinesiology Tapingu. W grupie kontrolnej, która liczyła 5 kobiet i 15 mężczyzn nie zastosowano aplikacji. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie internistyczne, neurologiczne i funkcjonalne, które stanowiło podstawę do przygotowania programu usprawniania leczniczego. Wyniki. Analiza wyników wskazuje, że zastosowanie aplikacji funkcjonalnych dla mięśnia Tibialis Anterior, aplikacji więzadłowej ścięgna Achillesa i mięśniowej – mięśnia Soleus mają istotny wpływ na poprawę funkcji stawu skokowego. U chorych u których zakładany był KT poprawił się stereotyp chodu, który uwidocznił się wyrównaniem długości kroku, wydłużeniem fazy podporowej przejmującej ciężar ciała. W analizie i nauce chodu Midstance pełne obciążenie jest istotnym elementem wprowadzającym do fazy przetaczania. Ocena stereotypu chodu po zastosowaniu Kinesiology Tapingu u pacjentów po udarze mózgu, jest pracą nowatorską. Wnioski. Aplikacje mięśniowe i więzadłowe Kinesiology Tapingu zmniejszają napięcie spastyczne porażonych, w wyniku udaru mózgowego, mięśni kończyny dolnej. Opisywane przez autorów metody, korzystne działanie elastycznej taśmy, aplikowanej zgodnie z zasadami kinesiologii, zwiększa zakresy ruchomości stawu skokowego. Aplikacje Kinesiology Tapingu zmniejszają obrzęki zastoinowe kończyn porażonych w wyniku udaru mózgowego, a także poprawiają stereotyp chodu. W wyniku zastosowanego sposobu postępowania usprawniającego poprawiła się szybkość chodu u pacjentów po udarze mózgu.
Słowa kluczowe
Kinesiology Taping, aplikacje mięśniowe, aplikacje więzadłowe, aplikacje korekcyjne, udar mózgu

Skuteczność rehabilitacji metodą Kinesio Taping u dzieci ze skoliozą niskokątową

Aneta Bac, Łukasz Stagraczyński, Elżbieta Ciszek, Maciej Górkiewicz, Andrzej Szczygieł

Aneta Bac, Łukasz Stagraczyński, Elżbieta Ciszek, Maciej Górkiewicz, Andrzej Szczygieł – Efficacy of Kinesiology Taping in the rehabilitation of children with low–angle scoliosis. Fizjoterapia Polska 2009; 9(3); 202-210

Streszczenie
Wstęp. Istnieje wiele metod leczenia zachowawczego skolioz idiopatycznych, m.in. technika Kinesio Taping, wykorzystująca w procesie leczenia elastyczne taśmy, pomagająca m.in. redukować ból czy korygować pozycje stawu. Celem niniejszej pracy była próba określenia stopnia wpływu metody Kinesio Taping na wybrane parametry u dzieci ze skoliozą niskokątową. Materiał i metody. W badaniach uczestniczyły dwie 22-osobowe grupy dzieci z rozpoznaną i zdiagnozowaną badaniem lekarskim i badaniem Rtg skoliozą niskokątowa. W grupie kontrolnej zastosowano specjalny program terapeutyczny. Jednorazowo trwał on 45 min. i prowadzony był trzy razy w tygodniu przez 3 tygodnie. W pozostałe dwa dni pacjenci wykonywali ćwiczenia w domu, dwa razy dziennie. W grupie badawczej dodatkowo zastosowano techniki plastrowania metodą Kinesio Taping. U dzieci z obu grup oceniano mobilność i jakość kifotyzacji kręgosłupa, stopień dolegliwości bólowych, stopień napięcia mięśni oraz aktywności i systematyczności wykonywanych ćwiczeń przez pacjentów. Wyniki. W badanej grupie dzieci elastyczna taśma Kinesio-tex miała największy wpływ na jakość kifotyzacji kręgosłupa, napięcie mięśni i zwiększenie średniej aktywności dziecka. Wpływ taśmy na ból początkowo był znaczny, a następnie wrócił do wartości początkowych. W opinii rodziców i terapeuty systematyczność i motywacja do wykonywania ćwiczeń była większa w grupie badawczej (z taśmą Kinesio-tex). Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań wydaje się, że w badanej grupie dzieci ze skoliozą niskostopniową metoda Kinesio Taping okazała się dobrym uzupełnieniem tradycyjnego modelu terapii.
Słowa kluczowe
skolioza, metoda Kinesio Taping, rehabilitacja

Bezpośredni wpływ aplikacji Kinesiology Taping na parametry baropodometryczne i antropometryczne u pacjentów z paluchem koślawym (Hallux valgus)

Tobiasz Żłobiński, Anna Stolecka-Warzecha, Magdalena Hartman-Petrycka, Barbara Błońska-Fajfrowska

Tobiasz Żłobiński, Anna Stolecka-Warzecha, Magdalena Hartman-Petrycka, Barbara Błońska-Fajfrowska – Direct impact of Kinesiology Taping on baropodometric and anthropometric parameters in patients with hallux valgus. Fizjoterapia Polska 2021; 21(2); 22-29

Streszczenie
Cel pracy. Ocena wpływu metody Kinesiology Taping (KT) na zmianę ustawienia palucha koślawego oraz wpływ na sposób funkcjonowania stopy w pozycji stojącej i w czasie chodu. Materiał i metodyka. Ocenie poddano 70 stóp z deformacją palucha koślawego. Badanie stóp obejmowało dwukrotne pomiary dokonane na skanerze 3D oraz na platformie baropodometrycznej, oceniające sposób obciążania stopy w trakcie stania oraz w trakcie chodu. Pierwszy pomiar przeprowadzono przed, a drugi bezpośrednio po aplikacji plastrów Kinesiology Taping. Zebrane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki. Zastosowanie KT wpłynęło istotnie na liczne parametry stopy mierzone w warunkach statycznych, po założeniu plastrów KT zmniejszyły się znamiennie: kąt koślawości palucha (p < 0,001) i szerokość stopy (p < 0,01). W badaniu dynamicznym stwierdzono istotne zwiększenie: powierzchni stopy (p < 0,001), obciążenia głowy pierwszej kości śródstopia (p < 0,001) oraz obciążenia bocznej części pięty (p < 0,001). Zmniejszeniu uległy natomiast: maksymalne i średnie obciążenie stopy (p < 0,001), obciążenie głowy 2 i 3, a także 4 i 5 kości śródstopia (p < 0,001). Wnioski. Kinesiology Taping w sposób mechaniczny wpłynął na ustawienie palucha koślawego oraz sposób ustawienia stopy. Pozwala to na wdrożenie KT jako skutecznej metody postępowania zachowawczego, niosącego pomoc pacjentom niekwalifikującym się z różnych powodów do leczenia operacyjnego.
Słowa kluczowe:
Kinesiology Taping, paluch koślawy, antropometria stopy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
1 2 3