O studiujących fizjoterapię w Bydgoszczy – raport z badań

Andrzej Lewandowski, Zygmunt Bilewicz, Mariusz Zasada, Ryszard Grucza

Andrzej Lewandowski, Zygmunt Bilewicz, Mariusz Zasada, Ryszard Grucza – Body composition and movement co-ordination in physiotherapy students in Medical Academy of Bygoszcz – research report. Fizjoterapia Polska 2006; 6(2); 143-149

Streszczenie

Wstęp. Realizacja zawodu fizjoterapeuty-rehabilitanta wymaga, prócz wiedzy i określonych predyspozycji osobowościowych, odpowiedniego poziomu sprawności motorycznej i bogatego zasobu umiejętności ruchowych. Obecnie studia na kierunkach fizjoterapii realizują uczelnie o różnych profilach kierunkowego kształcenia. Sytuacja ta może doprowadzić do różnic zarówno w poziomie kształcenia, jak i modelu zawodowym absolwenta — magistra fizjoterapii. Pojawiają się więc przesłanki uzasadniające konieczność monitorowania biospołecznych uwarunkowań powodzenia edukacji w zawodzie fizjoterapeuty i prób tworzenia jego zawodowego wzorca. Materiał i metody. Badania zrealizowano w roku akademickim 2001/2002. Objęto nimi młodzież I-IV roku studiów kierunku fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy — również młodzież I roku studiów kierunku wychowania fizycznego Akademii Bydgoskiej. Zmierzono wysokość i masę ciała jako podstawowe charakterystyki morfologiczne, a na ich podstawie obliczono wskaźnik Rohrera i komponenty składu ciała. Za pomocą koordynacjometru określono poziom koordynacji ruchowej. Zebrany materiał analizowano dzieląc go na grupy wyznaczone latami i trybem realizowanych studiów. Nie-które przeciętne zestawiono z wynikami badań innych autorów. Wyniki. Zbadana młodzież, zróżnicowana egzaminacyjną selekcją i trybem studiów nie różni się pod względem budowy ciała i poziomu koordynacji ruchowej. Z przyjętego w badaniach porównania wynika, że studentów fizjoterapii cechuje najwyższa przeciętna wysokości ciała — także nieznacznie większa od cechującej studiujących wychowanie fizyczne. Wyniki testu koordynacji ruchowej badanych studentów świadczą jednak o dużym zróżnicowaniu poziomu tej właściwości motorycznej. Badane studentki, w stosunku do koleżanek studiujących wychowanie fizyczne cechuje niższa średnia wyniku testu koordynacji ruchowej i podobnie jak u studentów, zróżnicowany poziom tej właściwości motorycznej. W stosunku do pozostałych grup studentek, przyszłe fizjoterapeutki z Bydgoszczy nie różnią się znacząco — cechuje je jednak nieznacznie wyższa przeciętna wskaźnika Rohrera. Wnioski. Zrealizowane badania potwierdzają zjawisko wyrównywania poziomu wartości biologicznej młodzieży akademickiej. Pozwalają na uznanie młodzieży studiującej fizjoterapię w Bydgoszczy za grupę jednorodną, nie odbiegającą wyraźnie wielkością badanych cech od innych grup młodzieży akademickiej. Świadczą, że zróżnicowana trybem studiów oraz egzaminacyjną selekcją młodzież ma prawdopodobnie porównywalne możliwości do zdobywania umiejętności ruchowych przydatnych w realizacji zawodu fizjoterapeuty.

Słowa kluczowe:
rozwój biologiczny, koordynacja ruchowa, zróżnicowanie grupowe

Czworakowanie w wieku niemowlęcym a poziom koordynacji ruchowej dzieci w wieku 4-7 lat

Aleksandra Deninger, Urszula Nowacka-Gębosz, Kamila Pilok, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa

Aleksandra Deninger, Urszula Nowacka-Gębosz, Kamila Pilok, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa – Infant crawling and motor coordination level of children aged 4-7 years. Fizjoterapia Polska 2020; 20(5); 216-225

Streszczenie
Wstęp. Jednym z etapów rozwoju motorycznego dziecka w pierwszym roku życia jest czworakowanie, którego pozytywny wpływ na rozwój psychoruchowy został poparty badaniami. Natomiast niektóre dzieci pomijają ten etap lokomocji i zaczynają od razu poruszać się w pozycji stojącej. Celem badania była ocena koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej dzieci, które nie czworakowały w niemowlęctwie oraz porównanie wyników z grupą dzieci, która nie pominęła tego etapu rozwoju ruchowego.
Materiał i metody. W badaniu brało udział 53 dzieci zdrowych w wieku 4-7 lat uczęszczających do przedszkoli na terenie Górnego Śląska. Grupę kontrolną stanowiło 20 dzieci, które nie czworakowały w niemowlęctwie oraz 33 dzieci czworakujących w niemowlęctwie. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz, na który składało się pięć części dotyczących informacji o zdrowiu, rozwoju i poziomie aktualnej motoryki dzieci. Drugim etapem badania była ocena dzieci przy pomocy testu Oziereckiego w interpretacji A. Barańskiego. Test Oziereckiego służy do oceny poziomu koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej u dzieci w przedziale od 4 do 16 roku życia.
Wyniki. W grupie dzieci czworakujących obserwuje się wyższy poziom koordynacji wzrokowo-ruchowej, jednak tylko w jednej z badanych umiejętności (rozhuśtywanie się). Obecność funkcji czworakowania nie wpływa znacząco na możliwości motoryczne dziecka w wieku starszym. W grupie badanej zauważa się, że im większa wartość punktów Apgar uzyskana przy urodzeniu, tym wyższa umiejętność w zakresie motoryki dużej i koordynacji ruchowej.
Słowa kluczowe:
czworakowanie, koordynacja ruchowa, koordynacja wzrokowo-ruchowa
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena zachowania równowagi ciała u osób ze stopą poprzecznie płaską i związane z tym upadki

Sylwia Czesna, Jan W. Raczkowski

S. Czesna, J. W. Raczkowski – Evaluation of body balance in patients with transverse flat foot and the related falls. FP 2015; 15(3); 90-96

Streszczenie
Wstęp. Stopa poprzecznie płaska to bardzo często występująca wada stopy, najczęściej spotykana u kobiet noszących obuwie na wysokim obcasie. Główną przyczyną jest niewydolność mięśniowo-więzadłowa stopy, która zwiększa ryzyko upadków, stanowiąc zagrożenie dla sprawności osób dorosłych i starszych. Zdolność zachowania równowagi wynika z prawidłowego funkcjonowania tzw. czucia głębokiego ciała człowieka, koordynacji psycho-ruchowej oraz mocnych mięśni. Osłabienie siły mięśniowej zwłaszcza kończyn dolnych zwiększa ryzyko zaburzenia równowagi, stanowiąc zagrożenie upadkiem. Nieodpowiednie przenoszenie obciążeń na stopę płaską dodatkowo utrudnia utrzymanie równowagi.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 28 pacjentów ze stopą poprzecznie płaską i 21 pacjentów z prawidłowym wysklepieniem stopy w wieku 52±11,5
Wyniki. Analiza badanych parametrów wykazała, że zaburzenia zachowania równowagi ze stopą poprzecznie płaską występuje w 68% (n=19) badanych, a tylko 32% (n=9) badanych mieściło się w normie. Natomiast z prawidłowym wysklepieniem stóp zaburzenia równowagi występuje u 29% (n=6) badanych, a 71% (n=15) badanych znajdowali się w przedziale normy.
Wnioski. W przeprowadzonych badaniach wykazano zaburzenie równowagi u osób ze stopą poprzecznie płaską 2:1 większą niż u osób z prawidłowym wysklepieniem stóp. Wyniki badań wskazują, że osoby ze stopą poprzecznie płaską są bardziej narażone na zaburzenia równowagi, których efektem są upadki.

Słowa kluczowe:
stopa poprzecznie płaska, równowaga, koordynacja ruchowa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim