Zagadnienie wartości korzeniowych testów rozciągowych dla diagnozy i prognozy zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa leczonych w warunkach sanatoryjnych

Przemysław Minta, Wiesław Tomaszewski, Monika Sobolak

Przemysław Minta, Wiesław Tomaszewski, Monika Sobolak – Nerve root tests results for diagnosis and prognosis of the pain syndromes in the lumbar spine area treated under spa conditions. Fizjoterapia Polska 2012; 12(1); 21-27

Streszczenie
Zaburzenia towarzyszące zespołom bólowym odcinka lędźwiowego kręgosłupa (zbolk) warunkowane są nie tylko podrażnieniem korzeni nerwowych, ale również nocyreceptywnie unerwionych struktur więzadłowo-torebkowych. Celem pracy było określenie częstości występowania wybranych testów korzeniowych u osób kierowanych na leczenie uzdrowiskowe z powodu zbolk przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ramach prewencji rentowej i Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz ich przydatności dla diagnostyki i prognozy. Badaniami objęto grupę liczącą 400 osób (200 osób skierowanych przez ZUS oraz 200 przez NFZ). W ankietach badawczych poza podstawowymi cechami osobniczymi uwzględniono: czas trwania choroby, lokalizację i promieniowanie bólu, wyniki wykonanych badań obrazowych, status zatrudnienia oraz rodzaj wykonywanej pracy. W ankietach odnotowano również wyniki przeprowadzonych wybranych testów korzeniowych. Dodatnie testy korzeniowe występowały częściej u osób kierowanych przez ZUS w ramach prewencji rentowej i częstość ich wzrastała z czasem trwania choroby oraz okresu zasiłkowego. Pacjenci ZUS byli kierowani na kurację z bardziej zaawansowanym procesem chorobowym aniżeli osoby z NFZ. Analiza uzyskanych danych wykazała, że rozciągowe testy korzeniowe łącznie w obu grupach występowały u ¼ badanych, co warunkuje ich ograniczoną wartość diagnostyczną i prognostyczną.
Słowa kluczowe
zespoły bólowe kręgosłupa, testy korzeniowe rozciągowe, leczenie sanatoryjne, prewencja rentowa

Siła i różnicowanie kinestetyczne głębokich mięśni stabilizujących odcinek lędźwiowy w subklinicznych dolegliwościach bólowych dolnej części kręgosłupa

Mirosław Kokosz, Edward Saulicz, Tomasz Wolny, Mariola Saulicz, Andrzej Myśliwiec, Łukasz Gębala, Oliwia Mokrus, Paweł Linek

Mirosław Kokosz, Edward Saulicz, Tomasz Wolny, Mariola Saulicz, Andrzej Myśliwiec, Łukasz Gębala, Oliwia Mokrus, Paweł Linek – Strength and kinesthetic differentiation of deep muscles stabilizing lumbar spine in low back subclinical pain complaints. Part 1. Fizjoterapia Polska 2012; 12(2); 101-112

Streszczenie
Wstęp. Bóle kręgosłupa lędźwiowego to jedna z najczęstszych dysfunkcji narządu ruchu. Celem pracy jest sprawdzenie, czy w dolnym odcinku kręgosłupa występuje zależność pomiędzy występowaniem początkowych, subklinicznych objawów bólowych a siłą i różnicowaniem kinestetycznym głębokich mięśni stabilizujących odcinek lędźwiowy. Materiał i metody. Zmienną niezależną było występowanie objawów bólowych w rejonie lędźwi. U 52 badanych średnie nasilenie dolegliwości wynosiło 8,81 pkt. (± 3,68) w skali Oswestry. Grupę drugą tworzyło 48 osób nie odczuwających w chwili badania problemów bólowych odcinka lędźwiowego. Obie grupy były dopasowane pod względem parametrów podstawowych: płci, wieku, masy i wzrostu oraz poziomu aktywności fizycznej. Zmienne zależne stanowiły wyniki testów przeprowadzonych za pomocą aparatu ciśnieniowego (stabilizera) w pozycji leżenia tyłem i przodem. Za jego pomocą w obu grupach porównano siłę i możliwości kinestetyczne głębokich mięśni stabilizujących odcinek lędźwiowy. Wyniki. Przeprowadzona analiza statystyczna pozwoliła stwierdzić, że w pozycji leżenia przodem występują istotne zależności pomiędzy występowaniem dolegliwości bólowych a siłą i zdolnością różnicowania siły nacisku. Zależności takich nie wykryto w testach przeprowadzonych w pozycji leżenia tyłem. Wnioski. Osoby odczuwające niewielkie dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowego cechuje osłabienie głębokich mięśni stabilizujących. Zaburzona jest również zdolność różnicowania siły nacisku. W wykrywaniu powyższych zmian przydatny wydaje się być test wykonywany w pozycji leżenia przodem.
Słowa kluczowe
bóle lędźwiowej części kręgosłupa, stabilizacja mięśniowa, propriocepcja
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ 12-tygodniowej adaptowanej aktywności fizycznej na niesprawność i ból pleców u osób starszych w Brazylii

Eleonora Esposito, Paola Sinibaldi Salimei, Chiara Salimei, Mohammad Al-Wardat

Eleonora Esposito, Paola Sinibaldi Salimei, Chiara Salimei, Mohammad Al-Wardat – Effect of 12-weeks adapted physical activity on back disability and pain in Brazilian elderly. Fizjoterapia Polska 2021; 21(1); 42-46

Streszczenie
Cel. Ból pleców (BP) jest częstym problemem zdrowotnym powodującym niepełnosprawność, który negatywnie wpływa na codzienną aktywność (ADL) i jakość życia (QoL). Aktywność fizyczna (PA) wykazuje korzystny wpływ na objawy BP i stan zdrowia. Niniejsze badanie miało na celu zbadanie wpływu adaptowanej aktywności fizycznej (APA) na niepełnosprawność i ból pleców u osób starszych w Brazylii.
Materiał i metody. Czterdzieści osiem osób w podeszłym wieku z przewlekłym niespecyficznym BP uczestniczyło w programie APA dwa razy w tygodniu przez 12 tygodni po 50 minut. Funkcję, niepełnosprawność i ból oceniano za pomocą wskaźnika niepełnosprawności Oswestry (ODI) i wizualnej skali analogowej (VAS). Dodatkowo oceniano obustronny zakres ruchu w wyproście biodra (ROM) oraz zdolność rozciągania obustronnie mięśni ścięgnistych i zginaczy biodra.
Wyniki. Wyniki ODI i VAS wykazały znaczną poprawę po zastosowaniu APA. Ponadto znacznie poprawił się wyprost biodra, oraz elastyczność obustronnych zginaczy biodrowych i prostowników.
Wnioski. Nasze wyniki pokazują, że 12-tygodniowy program interwencyjny APA wiązał się ze znaczną poprawą niepełnosprawności i bólu pleców u osób starszych z przewlekłym niespecyficznym BP. Należy stosować APA w celu zredukowania bólu i poprawy statusu funkcjonalnego w leczeniu BP. Potrzebne są dalsze badania, aby określić, czy długotrwałe APA może poprawić QoL i ADL u osób starszych z BP.
Słowa kluczowe
ból dolnej części pleców, adaptowana aktywność fizyczna, funkcjonowanie pleców, fizjoterapia, rehabilitacja
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Effect of interferential current augmented by strengthening exercises for core muscles on low back pain after delivery. A Randomized Controlled Trial

Mona Salah Nagieb Ali, Magda Sayed Moursy, Samira El-Malah

Mona Salah Nagieb Ali, Magda Sayed Moursy, Samira El-Malah – Effect of interferential current augmented by strengthening exercises for core muscles on low back pain after delivery. A Randomized Controlled Trial . Fizjoterapia Polska 2020; 20(5);  84-88

Streszczenie

Purpose. To determine the effect of interferential current augmented by strengthening exercises for core muscles on low back pain after delivery. Design. single blind randomized controlled trial. Methods. Thirty multiparous women suffering from postpartum low back pain (for at least 3 months after delivery) participated in the study, they were selected randomly from the outpatient clinic of obstetrics and gynecology in Police Authority Hospital at Naser City, Cairo, Egypt; their ages ranged from 25-40 years old, through a period of 33 months (from May 2017 to February 2020). Confidentiality was assured. They were assigned randomly into two groups equally in number; 15 patients each: Group (A) patients received interferential current on the lower back for 20 minutes, 3 times /week for 4 weeks, additionally to this, they were asked to perform strengthening exercises for back & abdominal muscles, posterior pelvic tilting and postural correction exercises for 60 minutes, 3 times / week for 4 weeks. Group (B) patients were asked to perform strengthening exercises for back& abdominal muscles, posterior pelvic tilting and postural correction exercises for 60 minutes, 3 times / week for 4 weeks. Results. Comparing both groups post-program revealed that there was a highly statistically significant reduction in present pain intensity scale and serum cortisol level (p < 0.05) in favor of the group (A). Conclusion. interferential current augmented by strengthening exercises for core muscles had a significant effect on low back pain after delivery, so this study supports the value of interferential current on low back pain after delivery patients.

Słowa kluczowe:
interferential current, strengthening exercises, core muscles, low back pain, present pain intensity scale, plasma cortisol level
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ laseroterapii i ultradźwięków na tkliwość palpacyjną tkanek miękkich oraz poprawę ruchomości w przewlekłym zespole bólowym kręgosłupa

Małgorzata Chochowska, Joanna Jutrzenka-Jesion, Dorota Hojan-Jezierska

M. Chochowska, J. Jutrzenka-Jesion, D. Hojan-Jezierska – Effects of selected work-related factors on the prevalence of musculoskeletal disorders. Fizjoterapia Polska 2020; 20(2); 42-51

Streszczenie

Cel. Ocena skuteczności laseroterapii (ang. low level laser therapy, LLLT) i ultradźwięków (ang. ultrasound, US) w leczeniu przewlekłego NLBP i ich wpływ na redukcję tkliwości palpacyjnej tkanek miękkich oraz poprawę ruchomości kręgosłupa.
Materiał i metodyka. Ocenie poddano 120 chorych (grupy: I, II, III, po 40 osób każda) z przewlekłym niespecyficznego zespołu bólowego kręgosłupa lędźwiowego (ang. nonspecific low back pain, NLBP). U wszystkich badanych przeprowadzono 10 sesji zabiegowych, zawierających: 1. indywidualnie dobraną kinezyterapię (10 sesji po 30 minut); 2. autoterapię (2 razy dziennie po 30 minut); 3. edukację pacjenta (10 sesji po 30 minut). Grupa I była kontrolna. W grupie II dodatkowo wykonano 10 razy LLLT, a w grupie III 10 razy US. Pacjentów przebadano dwukrotnie: w pierwszym dniu terapii oraz po trzech tygodniach leczenia. Do oceny wykorzystano: badanie zakresu ruchomości kręgosłupa lędźwiowego we wszystkich kierunkach ruchu oraz ocenę tkliwości palpacyjnej tkanek miękkich w 24 punktach kontrolnych (ang. control points, CP), które poddano LLLT (gr. II) lub US (gr. III) wg skali Andrzejewskiego i Kassolika (ang. Andrzejewski-Kassolik Scale, AKS).
Wyniki. We wszystkich badanych grupach uzyskano istotny statystycznie (p < 0,05; test Wilcoxona) spadek tkliwości palpacyjnej tkanek miękkich w AKS w 23 spośród 24 CP w stosunku do stanu przed terapią. W grupach II i III uzyskano istotną statystycznie (p < 0,05; test Wilcoxona) poprawę ruchomości kręgosłupa lędźwiowego w niemal wszystkich kierunkach ruchu (poza rotacją L i P) w stosunku do stanu przed terapią. Ponadto po zakończeniu leczenia uzyskano istotnie lepszą (p < 0,05; test U Manna–Whitneya) ruchomość kręgosłupa w stosunku do grupy kontrolnej: w grupie II w 5 z 8 badanych zakresów ruchu, a w grupie III w 3 z 8 badanych zakresów ruchu; a także pomiędzy grupami III i II w 2 z 8 badanych zakresów ruchu.
Wnioski. 1. Zastosowanie indywidualnie dobranej kinezyterapii oraz edukacji w zakresie przestrzegania zasad profilaktyki przyczynia się do poprawy stanu zdrowia chorych z przewlekłym NLBP. 2. Dodatkowe stosowanie LLLT oraz US wpływa na obniżenie poziomu tkliwości palpacyjnej tkanek miękkich, a także na poprawę zakresu ruchomości kręgosłupa u chorych z przewlekłym NLBP. 3. Nieco lepsze wyniki uzyskano po zastosowaniu US, jednakże nie można jednoznacznie wnioskować o przewadze US nad LLLT w tej grupie chorych.

Słowa kluczowe: zespół bólowy odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zespół bólu mięśniowo-powięziowego, laseroterapia, ultradźwięki, poprawa ruchomości

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena skuteczności wybranych programów fizjoterapii u pacjentów z kręgozmykiem I i II stopnia na podstawie prób stabilograficznych oraz momentów sił mięśniowych w statyce

Justyna Rdzanek

J. Rdzanek – Evaluation of the effectiveness of selected physical therapy programs in patients with 1st and 2nd degree spondylolisthesis on the basis of stabilographic tests and muscle torque in statistics. Fizjoterapia Polska 2020; 20(2); 6-19

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy była ocena skuteczności zaproponowanych programów terapii pacjentów z kręgozmykiem I i II stopnia.
Materiał i metodyka. Badaniami zostało objętych 40 pacjentów w wieku 50–80 lat ze zdiagnozowanym radiologicznie kręgozmykiem I i II stopnia. Badani zostali losowo podzieleni na dwie grupy: grupę leczoną według standardowego programu stosowanego w placówce NFZ i grupę leczoną według własnego programu rehabilitacji. U każdego z pacjentów został dokonany pomiar intensywności bólu, pomiary stabilograficzne, pomiary momentów sił podczas zginania i prostowania tułowia w warunkach statyki.
Wyniki. Analiza U Manna–Whitneya wykazała istotne różnice dla większości pomiarowych zmiennych między leczonymi grupami (p < 0,05). Zgodnie z wynikami statystyk opisowych, pacjenci leczeni metodą rutynowo stosowanego programu rehabilitacji w placówce NFZ osiągali istotnie wyższe wyniki w pomiarze intensywności bólu PO oraz podczas prób stabilograficznych, stojąc obunóż z oczami zamkniętymi PO [mm] niż pacjenci leczeni metodą terapii mięśniowo-powięziowej punktów spustowych (p < 0,05). Natomiast istotnie wyższe wyniki w pomiarach stabilograficznych z oczami otwartymi PO [mm] oraz podczas prostowania tułowia w statyce (Nm) osiągała grupa pacjentów leczonych metodą terapii mięśniowo-powięziowej punktów spustowych (p < 0,05).
Wnioski. Wyniki badań pozwoliły na ocenę skuteczności zaproponowanych programów terapii pacjentów z kręgozmykiem I i II stopnia, a następnie podjęcie decyzji co do modyfikacji rutynowo stosowanych programów terapii tego schorzenia w placówkach NFZ.

Słowa kluczowe: spondyloliza, praca kręgosłupa, ból krzyża, leczenie

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ból dolnego odcinka kręgosłupa – podsumowanie Spotkania Ekspertów 2017

Mateusz Wojciech Romanowski, Anna Kostiukow, Łukasz Kubaszewski, Wojciech Romanowski, Marian Majchrzycki, Ernest Wiśniewski, Włodzimierz Samborski

M. W. Romanowski, A. Kostiukow, Ł. Kubaszewski, W. Romanowski, M. Majchrzycki, E. Wiśniewski, W. Samborski – Low back pain – summary of the 2017 Expert Meeting. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 108-122

Streszczenie
Ból dolnego odcinka kręgosłupa (BDOK) jest jedną z głównych przyczyn problemów zdrowotnych w krajach rozwiniętych. BDOK może prowadzić do dużego stopnia niepełnosprawności i niekiedy wiązać się z wysokimi kosztami leczenia. Przyczyny BDOK możemy zakwalifikować do podstawowych trzech grup: ból niespecyficzny, ból potencjalnie związany z radikulopatią lub zwężeniem kanału kręgosłupa, ból potencjalnie związany z inną konkretną przyczyną. Leczenie bólu dolnego odcinka kręgosłupa powinno być ukierunkowane na przyczynę dolegliwości, obejmuje przede wszystkim leczenie nieinwazyjne fizjoterapię, farmakoterapię, edukację. Inwazyjne leczenie BDOK obejmuje blokadę farmakologiczną, zabieg operacyjny.

Słowa kluczowe:
ból dolnego odcinka kręgosłupa, ból krzyża, niespecyficzny ból dolnego odcinka kręgosłupa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena zmian przeciążeniowych kręgosłupa lędźwiowego pracowników o siedzącym charakterze pracy

Magdalena Zygmańska, Anna Błaszczyk, Katarzyna Wegner, Włodzimierz Samborski, Małgorzata Ogurkowska

M. Zygmańska, A. Błaszczyk, K. Wegner, W. Samborski, M. Ogurkowska – Assessment of overload changes in the lumbar spine of employees with sedentary nature of work; Fizjoterapia Polska 2018; 18(1); 62-73

Streszczenie

Cel pracy. Celem badań było określenie zmian przeciążeniowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa występujących u kobiet i mężczyzn pracujących w pozycji siedzącej oraz określenie jednostki czasu związanej z nasileniem dyskomfortu.
Statyczna pozycja ciała przyjmowana przez długi czas, powoduje powstawanie zmian przeciążeniowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Poza zawodowymi czynnikami ryzyka, również sedenteryjny tryb życia lub prace domowe wykonywane przy niedbałej pozycji ciała, mają niebywały wpływ na zmiany degeneracyjne krążków międzykręgowych.
Materiał i Metodyka. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 62 pracowników biurowych wybranej korporacji. Materiał badawczy stanowiło 29 kobiet oraz 33 mężczyzn w przedziale wiekowym 23-61 lat, którzy doświadczali epizodów bólowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Ankieta była oparta na części podmiotowej karty badań metody McKenziego, uzupełniona o część antropometryczną.
Wyniki. Na ból odcinka lędźwiowego uskarża się 84% wszystkich ankietowanych, przy czym objawy somatyczne różnią się płciowo. Ponadto odnotowano współwystępowanie dyskomfortu bólowego w odcinku szyjnym i lędźwiowym kręgosłupa. Nasilenie dolegliwości wzrasta nie tylko proporcjonalnie do wieku ankietowanych ale również podczas codziennych obowiązków zawodowych.
Wnioski. Praca siedząca, pomimo doniesień na temat powstawania zmian przeciążeniowych, w dalszym ciągu przysparza bóle pleców. Dyskomfort odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa świadczy o zjawisku kompensacji. Niedbała pozycja siedząca jest przyczyną szybszego pojawiania się zmian przeciążeniowych i związanych z tym dolegliwości bólowych.

Słowa kluczowe:

kręgosłup, bóle kręgosłupa, układ mięśniowo-szkieletowy, ergonomia pracy, ryzyko zawodowe

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Jakość życia pacjentów z bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Zbigniew Śliwiński, Malwina Śliwa, Małgorzata Starczyńska, Wojciech Kiebzak

Z. Śliwiński, M. Śliwa, M. Starczyńska, W. Kiebzak – Quality of life in patients with lumbar spinal pain. FP 2014; 14(2); 26-39

Streszczenie
W ostatnich latach coraz więcej uwagi zwraca się na potrzebę holistycznego podejścia do pacjenta. Dlatego na przełomie kilkudziesięciu lat coraz to intensywniej obserwuje się rozwijające się badania dotyczące pomiaru, jakości życia, które uwzględniają i nie tylko sferę fizyczna człowieka, ale również jego strefy psychiczne i duchowe. W przypadku tak częstych schorzeń, jakim są zespoły bólowe kręgosłupa, pomiar, jakości życia jest niezwykle istotny, ponieważ stanowią one plagę rozwijających się społeczeństw. Celem pracy było przybliżenie oraz rozpowszechnienie badań dotyczących, jakości życia. Badaniem zostało objęte 38 osób (23 kobiety i 15 mężczyzn) skarżących się na bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Grupa była zróżnicowana m.in. pod względem wiekowym. Przeprowadzone badania ukazują różny stopień pomniejszenia, jakości życia w zależności od ubytku sprawności w przebiegu choroby. Wnioski oparte na przeprowadzonej ankiecie ukazują potrzebę ujmowania, jakości życia w procesie rehabilitacji. Jej pomiar dostarcza wielu informacji na temat pacjenta, jego stosunku do choroby, jak również procesu usprawniania.

Słowa kluczowe:
jakość życia, Kwestionariusz Bólu Krzyża Rolanda i Morrisa, bóle dolnego odcinka kręgosłupa, Kwestionariusz Oswestry, Indeks Jakości Życia Ferrans i Powers

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2