Znaczenie systematycznej rehabilitacji na przestrzeni 45 lat pacjentki z rozwojową dysplazją stawu biodrowego (studium przypadku)

Eleonora Stefańska-Szachoń, Anna Kubsik-Gidlewska, Marek Krochmalski, Marta Woldańska-Okońska, Marek Kiljański

Eleonora Stefańska-Szachoń, Anna Kubsik-Gidlewska, Marek Krochmalski, Marta Woldańska-Okońska, Marek Kiljański – The importance of systematic rehabilitation over 45 years of a patient with developmental dysplasia of the hip joint (case study). Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 182-194

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF5B2

Streszczenie

Wrodzona dysplazja stawu biodrowego jest wadą teratogenną i dotyczy 2% populacji, powstaje w okresie płodowym i może być spowodowana czynnikami patologicznymi pochodzącymi zarówno ze strony matki, jak i płodu. Cechą charakterystyczną wrodzonej dysplazji stawu biodrowego jest niewykształcona, zbyt płytka panewka, która uniemożliwia stabilizację głowy kości udowej, co w konsekwencji doprowadza do zwichnięcia stawu biodrowego. Na podstawie wczesnych badan klinicznych oraz ultrasonograficznych stwierdzono, że w ostatnich latach nastąpiła zmiana w rozumieniu tej wady narządu ruchu na rzecz rozwojowej dysplazji stawu biodrowego, która może występować pod postacią podwichnięcia lub zwichnięcia stawu biodrowego. W pracy przedstawiono etapy leczenia pacjentki z rozwojową dysplazją stawu biodrowego na przestrzeni 45 lat, przebieg rehabilitacji oraz efekty usprawniania po zastosowaniu komórek macierzystych CD34+.

Słowa kluczowe: wrodzona dysplazja stawu biodrowego, rozwojowa dysplazja stawu biodrowego, komórki macierzyste CD34+, studium przypadku

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Postępowanie fizjoterapeutyczne w zapaleniu gęsiej stopki – studium przypadku

Radosław Kocent, Marek Kiljański, Joanna Kałuża-Pawłowska

Radosław Kocent, Marek Kiljański, Joanna Kałuża-Pawłowska – Physiotherapeutic procedure in goose foot inflammation – case study. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 204-210

Streszczenie
Cel pracy. Artykuł przedstawia kompleksowe postępowanie rehabilitacyjne w zapaleniu kaletki maziowej gęsiej stopki. Na wstępie przybliżono przyczynyzapalenia oraz jego objawy.
Materiał i metodyka. Badanie przeprowadzono na konkretnym przypadku. W tekście opisano ocenę pacjenta oraz zalecenia fizjoterapeutyczne w leczeniu schorzenia. Z dziedziny kinezyterapii przedłożono zalecenia w postaci ćwiczeń rozciągających mięśnie skrócone tworzące gęsią stopkę, jak również wzmacniających grupę mięśni działających jako aparat stabilizujący kolano. Przedłożony został ważny aspekt pracy technikami mięśniowo-powięziowymi. Z zabiegów fizykoterapeutycznych w rehabilitacji zapalenia gęsiej stopki opisane zostały zabiegi krioterapii, laseroterapii oraz sonoterapii. W artykule zwrócono również uwagę na efektywność leczenia dzięki połączeniu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu funkcyjnego oraz reedukacji chodu i biegu. Poruszono również temat edukacji pacjenta w celach profilaktyki zapobiegania nawrotom urazu.
Wyniki. Terapię stosowano przez okres czterech tygodni. Do domu zlecono pozycje ułożeniowe podczas odpoczynku i snu, ćwiczenia, chód w nowo wyuczonym, prawidłowym wzorcu oraz unikanie błędów treningowych. Po zakończeniu leczenia ból całkowicie ustąpił, a pacjent wrócił do pełnej aktywności.
Wnioski. Fizykoterapia, kinezyterapia, masaż oraz rzetelne stosowanie się chorego do zaleceń terapeuty przynosi efekt ustąpienia dolegliwości i pełnego powrotu do różnego rodzaju aktywności.
Słowa kluczowe:
zapalenie gęsiej stopy, fizjoterapia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ magnetostymulacji na stopień nietrzymania moczu u kobiet po menopauzie

Robert Kowalski, Joanna Kałuża-Pawłowska, Marek Kiljański

Robert Kowalski, Joanna Kałuża-Pawłowska, Marek Kiljański – The impact of magnetostimulation on the level of urinary incontinence among women after menopause. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 58-69

Streszczenie
Nietrzymanie moczu (NM) to według definicji ICS „każda niekontrolowana utrata moczu”. Wśród szeroko pojętej definicji wyróżnia się różne postacie NM: wysiłkowa, nagląca, z przepełnienia, mieszana, przejściowa, moczenie nocne oraz inne typy NM. Najczęstszą postacią wśród wymienionych jest typ wysiłkowego nietrzymania moczu oraz postać mieszana.
Ze względu na złożony charakter problemu NM istnieje wiele metod diagnostyki i leczenia inkontynencji. W leczeniu zachowawczym powszechnie stosuje się ćwiczenia mięśni dna miednicy, fizykoterapię (w tym pole magnetyczne) i terapię behawioralną. Cel pracy. Celem pracy jest analiza i ocena wpływu magnetostymulacji oraz ćwiczeń dna miednicy na stopień nietrzymania moczu u kobiet po menopauzie. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono u 30 kobiet w wieku 45–67 lat (średnia ± 56) leczonych z powodu NM w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu na Oddziale Rehabilitacyjnym. Pacjentki zostały podzielone na dwie grupy po 15 osób. W grupie 1 badane zostały poddane magnetostymulacji oraz wykonywały ćwiczenia mięśni dna miednicy. W grupie 2 wykonywały tylko ćwiczenia mięśni dna miednicy. Pacjentki zostały poddane dwukrotnemu badaniu ankietowemu, przed rozpoczęciem i po 3-tygodniowej terapii. W badaniu wykorzystano dwie różne ankiety (A i B) opracowane na podstawie kwestionariusza Gaudenza.
Wyniki. Na podstawie analizy danych z ankiet uzyskano następujące wyniki: w grupie 1 poprawa dotyczyła: zmniejszenia częstości epizodów NM i częstotliwości mikcji, zmniejszenia ilości „gubionego moczu” i intensywności NM w oparciu o codzienną aktywność fizyczną, wydłużenia czasu możliwości opanowania parcia na mocz oraz poprawy jakości życia badanych kobiet. W grupie 2 poprawę odnotowano w ocenie inkontynencji na podstawie subiektywnych odczuć pacjentki. Wszystkie wyniki analizy danych z ankiet były nieistotne statystycznie.
Wnioski. Z przeprowadzonej analizy wyników sformułowano poniższe wnioski: 1. Terapia skojarzona magnetostymulacji z ćwiczeniami dna miednicy wywołuje korzystniejszy efekt terapeutyczny niż stosowanie samych ćwiczeń. 2. Subiektywna ocena ankietowanych na temat poprawy dolegliwości związanych z NM przemawia na korzyść terapii z wykorzystaniem stymulacji polem magnetycznym. 3. Najczęstszym rodzajem inkontynencji u badanych kobiet po menopauzie była postać wysiłkowa. 4. Terapia z programem 3-tygodniowej stymulacji polem magnetycznym podnosi poziom zadowolenia z terapii oraz poprawia samopoczucie osób z NM.
Słowa kluczowe:
nietrzymanie moczu, magnetostymulacja, menopauza, fizjoterapia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Termowizyjna ocena promieniowania indukowanego kriostymulacją obu kończyn dolnych i analiza zmian napięcia spastycznego u dzieci z porażeniem mózgowym

Zbigniew Śliwiński, Zdzisław Zagrobelny, Jan Talar, Piotr Płaza, Bartłomiej Halat, Marek Kiljański

Zbigniew Śliwiński, Zdzisław Zagrobelny, Jan Talar, Piotr Płaza, Bartłomiej Halat, Marek Kiljański – Thermographic assessment of radiation induced by cryostimulation of both lower limbs and analysis of changes in children with cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2003; 3(4); 316-330

Streszczenie

Wstęp. Autorzy przedstawiają wyniki badań zmian temperatury spastycznie napiętych kończyn dolnych u dzieci z porażeniem mózgowym, uzyskanych podczas turnusów leczniczych w Ośrodku Rehabilitacji w Zgorzelcu. Materiał i metody. Zmiany temperatury sprawdzano przy użyciu kamery termowizyjnej Agema 570 przed rozpoczęciem usprawniania i po 4 tygodniach. Badano także napięcie spastyczne za pomocą mionometru Szirmai. Oceniono motorykę spontaniczną dzieci oraz stopień rozwoju motorycznego według własnych tabel punktowych. Wyniki i wnioski. Osiągnięte rezultaty pokazują, że zastosowanie kriostymulacji w programie usprawniania dziecka przyczynia się do zmniejszenia napięcia spastycznego mięśni kończyn dolnych, poprawy oceny rozwoju motorycznego dziecka, poprawy zakresów ruchomości stawów kończyn dolnych. Obrazy termalne uzyskane z kamery termowizyjnej przedstawiają zachowanie się gry naczyniowej w kończynach świadczące o pełnej adaptacji układu naczyniowego do temperatur kriogenicznych.

Słowa kluczowe:
Ashworth test, Brunstrom test, mionometr Szirmai
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Propozycja wykorzystania masażu medycznego po zabiegach chirurgicznych w obrębie twarzoczaszki

Krzysztof Kassolik, Henryk Kaczkowski, Hanna Wojtoń, Waldemar Andrzejewski, Piotr Zachariasiewicz, Ewa Trzęsicka, Marek Kiljański

Krzysztof Kassolik, Henryk Kaczkowski, Hanna Wojtoń, Waldemar Andrzejewski, Piotr Zachariasiewicz, Ewa Trzęsicka, Marek Kiljański – Medical massage as a rational treatment following facial skeleton surgery. Fizjoterapia Polska 2007; 7(1); 87-92

Streszczenie

Głównym celem postępowania pooperacyjnego po zabiegach w obrębie Twarzoczaszki jest przeciwdziałanie ewentualnym powikłaniom pooperacyjnym. W wyniku naruszenia ciągłości tkanek pojawia się obrzęk okolicy operowanej, podskórne wybroczyny krwawe oraz przeczulica skóry twarzy. Autorzy pracy, dążąc do zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania tych niedogodności i tym samym do skrócenia czasu rekonwalescencji chorego, opracowali oryginalną metodykę postępowania. Obejmuje ona normalizację czucia powierzchownego w obrębie skóry twarzy poprzez jej głaskanie od linii pośrodkowej twarzy w kierunku małżowiny usznej, zaczynając od linii żuchwy i kończąc na czole. Kolejnym etapem powyższego postępowania jest stymulacja ruchu perystaltycznego w naczyniach chłonnych odprowadzających chłonkę w obrębie głowy i szyi. Technika ta polega na przemieszczaniu ruchem kolistym skóry w stosunku do głębiej leżących tkanek, ale w granicach jej przesuwalności. W celu przyspieszenia resorpcji przebarwień podskórnych po wybroczynach krwawych, przez 2-4 minuty wykonuje się koliste ruchy szczoteczką połączone z niewielkim naciskiem na skórę w okolicy krwiaka. Ostatnie nasze działanie ma na celu zmniejszenie odczuwania bólu w okolicy operowanej. Wykorzystuje się w nim wibrację o amplitudzie drgań poniżej 1 mm i częstotliwości od 50-100 Hz., która gwarantuje wystąpienie zaburzenia czucia na obszarze, na który działa na okres do 2-3 godzin. Wnioski: Przedstawione postępowanie pozwala na zmniejszenie dolegliwości pooperacyjnych u pacjenta już w pierwszej dobie po zabiegu.

Słowa kluczowe:
masaż, obrzęk, nadwrażliwość

Wpływ aplikacji kinesiotapingu na zmiany motoryki u dzieci z wadami rozwojowymi

Zbigniew Śliwiński, Bartłomiej Halat, Wojciech Kufel, Beata Michalak, Marek Kiljański

Zbigniew Śliwiński, Bartłomiej Halat, Wojciech Kufel, Beata Michalak, Marek Kiljański – The effect of Kinesio Taping applications on motor activity in children with developmental defects. Fizjoterapia Polska 2007; 7(1); 52-62

Streszczenie

Wstęp. Autorzy przedstawiają wyniki badań dzieci z wadami rozwojowymi poddanymi kompleksowemu postępowaniu fizjoterapeutycznemu z wykorzystaniem aplikacji kinesiotapingu. Badania przeprowadzono na grupie dzieci w przedziale wiekowym od 18 miesięcy do 8 roku życia. Wszyscy pacjenci przebywali na czterotygodniowych turnusach leczniczych w Ośrodku Rehabilitacji w Zgorzelcu. Materiał i metody. Badaniem objęto 30 dzieci obojga pici. Wszyscy pacjenci poddani zostali indywidualnemu badaniu lekarskiemu i fizjoterapeutycznemu, które stanowiło podstawę do zaprogramowania postępowania usprawniającego z wykorzystaniem aplikacji kinesiotapingu. Aplikacje poprzedzono testami screeningowymi kinesiotapingu, Vojty oraz oceną motoryki spontanicznej. Końcowym etapem była analiza uzyskanych wyników oraz ocena przydatności zastosowanych testów screeningowych. Wyniki. Obserwacje poparte wynikami testów i ich analiza pozwalają stwierdzić, że kinesioteping jest bardzo użyteczną metodą fizjoterapeutyczną. Odpowiednio zastosowany stanowi duże wsparcie terapeutyczne w procesie usprawniania, pozwalając sterować napięciem mięśniowym, co bezpośrednio przekłada się na stworzenie nowych możliwości lokomocji u badanych dzieci. Metoda daje możliwość zmniejszania parestezji i obrzęków. Wnioski. Stosowane aplikacje kinesiotapingu wpływają na stan napięcia mięśni i powięzi, co zauważyliśmy w badanej grupie dzieci. Stosowanie aplikacji kinesiotapingu można kompilować z innymi zabiegami i brak jest przeciwwskazań bezwzględnych do stosowania kinesiotapingu w kompleksowym postępowaniu fizjoterapeutycznym.

Słowa kluczowe:
wady rozwojowe, testy screeningowe KT, aplikacje KT

Znaczenie jakości w procesie świadczenia usług fizjoterapii – na przykładzie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach

Wojciech Kiebzak, Małgorzata Starczyńska, Zbigniew Śliwiński, Ireneusz M. Kowalski, Lucyna Robak, Marek Kiljański, Marek Woszczak, Magdalena Jaskólska-Pisiewicz

Wojciech Kiebzak, Małgorzata Starczyńska, Zbigniew Śliwiński, Ireneusz M. Kowalski, Lucyna Robak, Marek Kiljański, Marek Woszczak, Magdalena Jaskólska-Pisiewicz – The importance of quality in the practice of physiotherapy. The case of the Regional Specialised Paediatric Hospital in Kielce. Fizjoterapia Polska 2007; 7(2), 133-144

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy jest wskazanie, że stosowane w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach procedury dotyczące postępowania leczniczego podnoszą jakość świadczonych usług, co jest głównym warunkiem utrzymania się szpitala na rynku dostarczycieli świadczeń zdrowotnych. Potwierdzeniem wysokiej jakości usług fest uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego, obligującego placówkę do działania w oparciu o szereg udokumentowanych procedur, instrukcji i standardów. Badana jednostka – Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach – swoje działania lecznicze opiera na zestawie instrukcji, dających ścisłe wskazówki dotyczące postępowania w określonej jednostce chorobowej. Materiał i metody. W badaniach uczestniczyły dzieci hospitalizowane lub leczone ambulatoryjnie. Podczas postępowania leczniczego korzystano z zestawu instrukcji. Wśród opiekunów i rodziców dzieci przeprowadzono anonimową ankietę dotyczącą jakości i poziomu zadowolenia z przeprowadzonego postępowania leczniczego. Wyniki. W pierwszym i drugim półroczu 2005r. rodzice przyznali kolejno 95% i 86% ocen bardzo dobrych. W 2006r. w pierwszym półroczu oceny bardzo dobre przyznało 92% rodziców, w drugim półroczu 79%. Została potwierdzona tym samym wysoka jakość, skuteczność i satysfakcja z procesu leczniczego, jakiemu poddane zostały Wnioski. Stosowanie określonych instrukcji w postępowaniu leczniczym podnosi jakość świadczonej usługi oraz minimalizuje możliwość popełnienia błędu zawodowego.

Słowa kluczowe

jakość, standard, instrukcja, leczenie usprawniające

Ocena równowagi ciała u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego po kriostymulacji ogólnoustrojowej połączonej z fizjoterapią

Marek Kiljański, Zbigniew Śliwiński, Wojciech Kufel, Wojciech Kiebzak, Marek Woszczak

Marek Kiljański, Zbigniew Śliwiński, Wojciech Kufel, Wojciech Kiebzak, Marek Woszczak – Body equilibrium assessment in patients with degenerative changes after whole-body cryostimulation connected with physiotherapy. Fizjoterapia Polska 2007; 7(3); 286-298

Streszczenie
Wstęp. Autorzy przedstawiają wyniki badań w grupie 126 osób. Celem badania było sprawdzenie czy czterotygodniowy program fizjoterapii, z wykorzystaniem kriostymulacji ogólnoustrojowej pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa, ma wpływ na stan ich równowagi i korzystną zmianę odczucia bólu. Materiał i metody. Obserwacji i analizie poddano w grupie badanej 66 osób ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego. Grupa kontrolna liczyła 60 osób. Każdy chory poza indywidualnie dobranym programem usprawniania miał wykonanych 20 zabiegów kriostymulacji ogólnoustrojowej. Przed pierwszym zabiegiem i po 20 dokonano pomiarów zakresów ruchomości kręgosłupa lędźwiowego oraz oceny poziomu bólu za pomocą skali VAS. Ponadto po 1, 10 i 20 zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej wykonano badania na platformie stabilograficznej. W grupie kontrolnej były osoby zdrowe, u których wykonano badania na platformie po 1 wejściu do kriokomory, celem porównania, czy istnieje różnica w zachowaniu się krzywej stabilogramu u osób zdrowych i chorych. Wyniki. Porównanie wyników przeprowadzonych badań przed turnusem i po zakończeniu wskazują, że kriostymulacja ogólnoustrojowa w programie fizjoterapeutycznym pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego przyczyniła się do zmniejszenia napięcia mięśniowego. Wnioski. Zastosowanie kriostymulacji ogólnoustrojowej u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego w połączeniu z odpowiednio dobranym programem fizjoterapeutycznym zmniejsza istotnie statystycznie natężenia bólu. Temperatury kriogeniczne wraz z fizjoterapią wpływają na stan równowagi ciała pacjentów.
Słowa kluczowe
fizjoterapia, kręgosłup, kriostymulacja, koordynacja, platforma stabilograficzna

Ocena skuteczności krioterapii miejscowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Marek Woszczak, Zbigniew Śliwiński, Marek Kiljański, Wojciech Kiebzak, Marcin Szczepanik, Wiesław Tomaszewski

Marek Woszczak, Zbigniew Śliwiński, Marek Kiljański, Wojciech Kiebzak, Marcin Szczepanik, Wiesław Tomaszewski – Assessment of the efficacy of local cryotherapy in children with cerebral palsy. Fizjoterapia Polska 2007; 7(3); 275-285

Streszczenie
Wstęp. Przedstawiono wyniki badań wykonanych w 60-osobowej grupie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Badanie wykonano w Stacjonarnym Ośrodku Rehabilitacji SP ZOZ w Zgorzelcu. Celem badania było udowodnienie, że czterotygodniowy program indywidualnie realizowanej kinezyterapii z wykorzystaniem kriostymulacji miejscowej kończyn dolnych, wykonanej parami ciekłego azotu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym ma korzystny wpływ na ich stan motoryczny, napięcie mięśniowe oraz temperaturę powierzchniową skóry. Materiał i metody. Badaniem objęto grupę dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym obojga płci, w przedziale wiekowym 3-14 lat, które poddano czterotygodniowemu turnusowi zabiegów indywidualnie dobranej kinezyterapii oraz kriostymulacji obu kończyn dolnych. Ocenę napięcia mięśniowego wykonano miotonometrem Szirmai według specjalnej metodyki. Poziom spastyczności oceniono testem Ashwortha, a ocenę motoryki dziecka według własnej tabeli punktowej, przed rozpoczęciem zabiegów i po ich zakończeniu. Wykonano rejestrację termowizyjną temperatur powierzchniowych skóry kończyn dolnych na początku i końcu turnusu, przed kriostymulacją, bezpośrednio po oraz w 5 i 15 minut po niej. Wyniki i Wnioski. Porównane wyniki oceny motoryki dziecka, testu Ashworthia i miotonometrii wykonane przed turnusem i po jego zakończeniu wskazują, że kriostymulacja w programie usprawniania dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym przyczyniła się istotnie do zmniejszenia napięcia spastycznego mięśni kończyn dolnych oraz poprawy motoryki. Analiza temperatur powierzchniowych skóry zarejestrowanych termowizyjnie dowodzi pełnej adaptacji układu naczyniowego dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym do temperatur kriogenicznych, czyli pełnego bezpieczeństwa kriostymulacji miejscowej.
Słowa kluczowe
mózgowe porażenie dziecięce, napięcie spastyczne, kriostymulacja miejscowa, test Ashwortha, ocena motoryki, miotonometr Szirmai, termowizja

Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty Rzeczypospolitej Polskiej

Wojciech Kiebzak, Krzysztof Gieremek, Marian Florczyk, Marek Kiljański

Wojciech Kiebzak, Krzysztof Gieremek, Marian Florczyk, Marek Kiljański – Physiotherapist Ethical Code in Polish Republic. Fizjoterapia Polska 2009; 9(3); 266-272

Streszczenie
Praca wyróżnia człowieka jako osobę ze wszystkich stworzeń. Człowiek jako byt podmiotowy jest uzdolniony do planowego i celowego działania. Zmierza do spełnienia siebie, stanowi o sobie i w jakiś sposób o innych. Pracę wykonuje się z drugim i dla drugiego. Ma ona charakter wspólnotowy. Troska o godność człowieka i dobro wspólnoty wymaga zachowania pewnych istotnych wartości, norm etycznych i wynikających z nich postaw. Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty ukazujący relacje między fizjoterapeutą a pacjentem wyznacza postawy zawodowo-moralne w relacji między tymi osobami. Kodeks ten nie ogranicza się tylko do tej szczególnej relacji, ale uwzględnia również powinności fizjoterapeuty wobec społeczeństwa, lekarzy i współpracowników. Wśród siedmiu rozdziałów są i te, które wyznaczają drogę odpowiedzialnego przygotowania się do tego zawodu, jak i ciągłego dokształcania. Dlatego też Kodeks zasługuje na najwyższe uznanie. Jego pierwsze zdanie odnoszące się do życia i pracy fizjoterapeuty: Szanować prawa i godność każdego człowieka jest duszą i fundamentalną myślą tego Kodeksu. Dziś, gdy normalność zostaje zastąpiona i wypierana przez nienormalność, a nienormalność traktuje się jako normę, Kodeks ten powinien okazać się bardzo pomocny również dla studentów fizjoterapii. Deontologia jako etyka zawodowa domaga się od kandydata na studia, by decyzję podejmował nie tylko w sposób wolny, ale i odpowiedzialny. Odpowiedzialny za najwyższą wartość jaką jest człowiek. Dlatego myśląc o przyszłych obowiązkach zawodowych temu człowiekowi (pacjentowi) winien primum non nocere!!!
Słowa kluczowe
Kodeks Etyczny Fizjoterapeuty
1 2 3 7