Wpływ aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z_zesztywniającym zapaleniem stawów (ZZSK) – przegląd literatury

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The impact of physical activity on the functional status of patients with ankylosing spondylitis (AS) – A literature review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 202-206

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A311

Streszczenie
Wstęp. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK) to jedna z najczęściej występujących chorób reumatoidalnych. W przebiegu tej choroby zajęty jest głównie układ mięśniowo-szkieletowy. W procesie leczenia należy wziąć pod uwagę aktualny stan ogólny, progresję choroby oraz funkcjonowanie pacjenta.
Cel pracy. Celem pracy była próba oceny wypływu aktywności fizycznej na stan funkcjonalny pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa na podstawie dostępnej literatury.
Materiał i metody. Przeanalizowana została dostępna literatura w oparciu o anglojęzyczne bazy danych PubMed, ScienceDirect oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar. Analizie poddano 17 artykułów spośród 55 wyszukanych powyższą metodą. Jako kryterium wyszukiwania przyjęto publikacje opublikowane do 10.10.2023 roku, używając następujących słów kluczowych: zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, aktywność fizyczna, fizjoterapia.
Wyniki. W większości aktywność fizyczna wykonywana przez pacjentów z ZZSK jest skuteczna w zakresie poprawy ich funkcjonowania. Konieczne są dodatkowe badania w celu bardziej jednoznacznego określenia wpływu nienadzorowanych ćwiczeń na tę grupę pacjentów.
Wnioski. Współczesne badania wskazują, że aktywność ruchowa wykonywana przez pacjentów w większości wydaje się być skuteczna w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa. Wyniki badań na temat skuteczności stosowania ćwiczeń nienadzorowanych przez pacjentów są rozbieżne. Wskazują one zarówno wysoką, jak i niską skuteczność w zależności od przeprowadzonego badania. Konieczne są dalsze badania w tym zakresie w celu wyciągnięcia bardziej wiążących wniosków.
Słowa kluczowe:
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, aktywność fizyczna, fizjoterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ ćwiczeń ekscentrycznych i terapii falą uderzeniową u osób z tendinopatią ścięgna Achillesa – przegląd literatury

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło

 

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Monika Urbaniak, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – Effect of eccentric exercise and shock wave therapy in patients with Achilles tendinopathy – a review of the literature . Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 92-96

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A1BB

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy była próba oceny skuteczności treningu wykorzystującego ćwiczenia ekscentryczne oraz terapię falą uderzeniową u osób z tendinopatią ścięgna Achillesa.
Materiał i metodyka. Przeanalizowana została dostępna literatura w oparciu o anglojęzyczne bazy danych PubMed, Scopus, ScienceDirect, Medline oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar. Analizie poddano 20 artykułów spośród 120 wyszukanych powyższą metodą. Wykorzystano publikacje opublikowane do dnia 24.09.2023, używając następujących słów kluczowych: tendinopatia ścięgna Achillesa, fizjoterapia, fala uderzeniowa, protokół Alfredsona, ćwiczenia ekscentryczne.
Wyniki. Po przeanalizowaniu prac zauważono, że ćwiczenia ekscentryczne na podstawie protokołu Alfredsona są skuteczne w leczeniu tendinopatii ścięgna Achillesa. Terapia falą uderzeniową wydaje się w większości bezpieczną i skuteczną formą leczenia.
Wnioski. Współczesne badania wskazują, że metody leczenia zachowawczego w postaci ćwiczeń ekscentrycznych oraz terapii falą uderzeniową są skuteczne w leczeniu tendinopatii ścięgna Achillesa. Choć badania na temat efektywności stosowania terapii falą uderzeniową są niskiej jakości, w większości wydaje się ona bezpieczną i skuteczną formą leczenia tendinopatii ścięgna Achillesa.
Słowa kluczowe:
tendinopatia ścięgna Achillesa, fizjoterapia, fala uderzeniowa, protokół Alfredsona, ćwiczenia ekscentryczne
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Rola różnych metod fizjoterapii w niewydolności mięśnia piszczelowego tylnego – przegląd literatury

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło


Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The role of different physiotherapy methods in tibialis posterior muscle insufficiency – a literature review. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 190-196

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143590

Streszczenie
Wstęp. Dysfunkcja lub przerwanie PTT (ang. posterior tibial tendon) jest dość częstą przyczyną nabytego płaskostopia u dorosłych. W celu korekcji dysfunkcji PTT stosuje się leczenie zachowawcze oraz operacyjne.
Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie charakterystycznych cech dysfunkcji PTT, a także ocena zastosowania i skuteczności wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu niewydolności mięśnia piszczelowego tylnego.
Materiał i metody. Przeanalizowana została dostępna literatura w oparciu o anglojęzyczne bazy danych PubMed, Scopus, ScienceDirect, Medline oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar. Analizie poddano 20 artykułów spośród 52 wyszukanych powyższą metodą. Jako kryterium wyszukiwania przyjęto publikacje nie starsze niż 10 lat, używając następujących słów kluczowych: niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego, ortezy, wkładki ortopedyczne, płaskostopie, fizjoterapia.
Wyniki. Nie udało się sprecyzować, która z metod leczenia niewydolności mięśnia piszczelowego tylnego jest najskuteczniejsza.
Wnioski. Współczesne badania wskazują, że metody leczenia zachowawczego wydają się być skuteczne w leczeniu niewydolności mięśnia piszczelowego tylnego. Choć zdania na temat skuteczności stosowania ortez są podzielone, większość uznaje, że ortezy poprawiają funkcjonowanie pacjentów z PTTD (ang. posterior tibial tendon dysfunction).
Słowa kluczowe:
niewydolność mięśnia piszczelowego tylnego, ortezy, wkładki ortopedyczne, płaskostopie, fizjoterapia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Występowanie zaburzeń w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych podczas zarażenia COVID-19

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło


Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The occurrence of temporomandibular joint disorders during COVID-19 infection. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 84-89

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1431C4

Streszczenie
Wstęp. Pandemia SARS-CoV-2 spowodowała niekorzystne skutki dla zdrowia psychoemocjonalnego. Może to prowadzić do wystąpienia / nasilenia objawów ze strony stawów skroniowo-żuchwowych.
Cel pracy. Celem pracy było wykazanie, czy istnieje zależność pomiędzy zachorowaniem na COVID-19 a zaburzeniami występującymi w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych i napięciowymi bólami głowy.
Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 368 osób (wykluczono 168 niespełniających kryteriów włączenia) w wieku od 25 do 55 r. ż. (średnia 38 lat ± 9,45), kobiety stanowiły 59,5%, a mężczyźni 40,5% badanej grupy. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety zamieszczony na portalu ankieteo.pl. W celu przeprowadzenia analizy statystycznej posłużono się programem SPSS Statistics. Za poziom istotności statystycznej przyjęto p < 0,05.
Wyniki. Bruksizm występował u 66,1% osób zarażonych COVID-19, a napięciowe bóle głowy były powiązane z zarażeniem w 67,9%. Dodatkowo napięcie w obrębie mięśni twarzy występowało u 53,5% osób chorujących na COVID-19, a występowanie krepitacji w stawach u 48,6% zarażonych.
Wnioski. Wykazano, że zachorowanie na COVID-19 ma wpływ na zaburzenia skroniowo-żuchwowe oraz występowanie napięciowych bólów głowy.
Słowa kluczowe:
COVID-19, pandemia SARS-CoV-2, zaburzenia skroniowo-żuchwowe, bruksizm, napięciowe bóle głowy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Przebieg zachorowania na COVID-19 w odniesieniu do zmysłu węchu, smaku i wzroku

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło


Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – The SARS-CoV-2 virus contributes to disorders of the sense of smell, taste and vision by attacking many important structures in human body.
Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 76-82

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF486

Streszczenie

Wstęp: Wirus SARS-CoV-2 przyczynia się do wystąpienia zaburzeń w obrębie zmysłu węchu, smaku i wzroku, atakując na swojej drodze wiele ważnych dla organizmu struktur.
Cel pracy: Celem pracy było zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy zachorowaniem na COVID-19 a zaburzeniami w obrębie zmysłu węchu, smaku i wzroku.
Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 368 osób (wykluczono 168 niespełniających kryteriów włączenia) w wieku od 25. do 55. r.ż. (średnia 38 lat ± 9,45), kobiety stanowiły 59,5%, a mężczyźni 40,5% badanej grupy. Wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety zamieszczony na portalu ankieteo.pl. W celu przeprowadzenia analizy statystycznej posłużono się programem SPSS Statistics. Za poziom istotności statystycznej przyjęto p < 0,05.
Wyniki: Z zebranych danych wynika, że utrata smaku w przebiegu zarażenia COVID-19 dotyczyła 66,1%, a utrata węchu 58,9% grupy badanej. Objawy utrzymywały się od 3 do 5 dni i w 31% dotyczyły utraty smaku, a w 58,9% utraty węchu. Ankietowani zgłaszali występowanie zaburzeń widzenia w 64%.
Wnioski: Wykazano, że zarażenie COVID-19 ma istotny związek z utratą węchu i smaku. Dodatkowo występują zaburzenia wzroku, spośród których najczęstsze to spadek ostrości widzenia oraz przymglone widzenie.

Słowa kluczowe: COVID-19, pandemia SARS-CoV-2, zaburzenia narządów zmysłów
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena skuteczności leczenia wybranych metod zachowawczych palucha sztywnego i ograniczonego z uwzględnieniem zaopatrzenia ortopedycznego – przegląd literatury

Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło


Bernadeta Piwowar-Kuczyńska, Michał Zabojszcz, Mateusz Curyło – Evaluation of the effectiveness of the treatment of selected conservative methods of stiff and hallux limitus with consideration of orthopedic supplies – review of the literature. Fizjoterapia Polska 2023; 23(2); 6-11

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DF7B5

Streszczenie
Wstęp. Paluch sztywny (ang. hallux rigidus) i paluch ograniczony (ang. hallux limitus) charakteryzuje się ograniczeniem zakresu ruchomości pierwszego stawu śródstopno-paliczkowego w płaszczyźnie strzałkowej. Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie możliwości oraz ocena skuteczności leczenia zachowawczego palucha sztywnego i ograniczonego z uwzględnieniem zaopatrzenia ortopedycznego na podstawie dostępnej literatury. Materiał i metody. Przeanalizowana została dostępna literatura w oparciu o anglojęzyczne bazy danych PubMed, Scopus, ScienceDirect, Medline oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar. Analizie poddano 21 artykułów spośród 51 wyszukanych powyższa metodą. Jako kryterium wyszukiwania przyjęto publikacje nie starsze niż 21 lat, używając następujących słów kluczowych: paluch sztywny, paluch ograniczony, zaopatrzenie ortopedyczne, fizjoterapia, wkładki ortopedyczne, leczenie chirurgiczne. Wyniki. Po przeanalizowaniu prac nie udało się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi pozwalającej stwierdzić, która z metod leczenia zachowawczego palucha sztywnego jest najskuteczniejsza, natomiast każda z wymienionych przynosi korzyści dla pacjenta. Wnioski. Współczesne badania wskazują, że metody leczenia zachowawczego palucha sztywnego i ograniczonego są skuteczne. Zarówno wkładki ortopedyczne, leczenie farmakologiczne i fizjoterapia przynoszą ulgę w dolegliwościach bólowych. W przypadku skierowania pacjenta na zabieg chirurgiczny lekarz ma do wyboru różne metody leczenia zależne od stadium palucha sztywnego.
Słowa kluczowe
paluch sztywny, paluch ograniczony, leczenie zachowawcze, leczenie chirurgiczne
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Badanie poziomu satysfakcji zawodowej studentów kierunku fizjoterapia po roku nauki w trybie zdalnym w związku z pandemią choroby COVID-19

Katarzyna Placek, Beata Skolik, Renata Szczepaniak, Artur Polczyk, Katarzyna Walicka-Cupryś, Małgorzata Wójcik, Roksana Malak, Ewa Rakowicz, Agnieszka Dąbek-Szwajlik, Tomasz Maicki, Anna Lipińska, Anna Boguniecka, Michał Przybylski, Piotr Chyliński, Janusz Doś, Sebastian Niżnik, Dominik Starski, Mirella Kozakiewicz, Mateusz Curyło


Katarzyna Placek, Beata Skolik, Renata Szczepaniak, Artur Polczyk, Katarzyna Walicka-Cupryś, Małgorzata Wójcik, Roksana Malak, Ewa Rakowicz, Agnieszka Dąbek-Szwajlik, Tomasz Maicki, Anna Lipińska, Anna Boguniecka, Michał Przybylski, Piotr Chyliński, Janusz Doś, Sebastian Niżnik, Dominik Starski, Mirella Kozakiewicz, Mateusz Curyło – Study on the level of professional satisfaction of students of physiotherapy after one year of studying remotely in connection with the COVID-19 pandemic. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 154-161

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A62sK

Streszczenie
Sytuacja związana z pandemią choroby COVID-19 spowodowała praktycznie natychmiastową potrzebę ograniczenia kontaktów społecznych, w tym również dostępu do edukacji w trybie stacjonarnym.
Nauczanie w roku akademickim 2020/2021 prawie całkowicie opierało się o nauczanie zdalne. Studenci kierunków medycznych w szczególny sposób odczuli problem związany z brakiem kontaktu student-pacjent. Staże zawodowe oraz praktyki zostały ograniczone do minimum, a w wielu uczelniach praktyki zawodowe nie odbywały się, co również przełożyło się na zdobywanie wiedzy praktycznej, tak istotnej w pracy przyszłego medyka.
Badaniem objęto studentów z wszystkich województw. Ogólnopolski charakter badań pozwolił uzyskać obiektywne wyniki.
Celem pracy było zbadanie poziomu satysfakcji oraz zdobytych umiejętności studentów kierunku medycznego – fizjoterapii w czasie nauczania w formie zdalnej.
Wyniki badań oraz przegląd literatury dowodzą, że preferowaną formą edukacji na kierunkach medycznych jest forma mieszana, a satysfakcja studentów z formy zdalnej jest raczej niska. Wykazano, że taki sposób kształcenia nie obniża poziomu satysfakcji, a jednocześnie pozytywnie wpływa na aspekt ekonomiczny studiowania.

Słowa kluczowe:
satysfakcja studentów, fizjoterapia, tryb nauki zdalnej, choroba COVID-19

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Fizjoterapeuta – zawód medyczny zaufania publicznego. Czy zasady sporządzania dokumentacji fizjoterapeutycznej temu przeczą…?

Tomasz Pęcherz, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Jan W. Raczkowski, Monika Urbanik


Tomasz Pęcherz, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Jan W. Raczkowski, Monika Urbanik – Fizjoterapeuta – zawód medyczny zaufania publicznego. Czy zasady sporządzania dokumentacji fizjoterapeutycznej temu przeczą…?. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 102-105

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A66RB

Streszczenie
Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty stanowi zawód fizjoterapeuty zawodem medycznym zaufanie publicznego, autorzy poddają analizie prawnej czy w myśl tej ustawy inne akty prawne w sposób właściwy kwalifikują powyższe kompetencje nadane na mocy ustawy.

Słowa kluczowe:
ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, zawód medyczny zaufania publicznego, dokumentacja medyczna, prawo medyczne w fizjoterapii

Artykuł wyłącznie w j. polskim

Zwichnięcie rzepki – leczenie zachowawcze czy operacyjne?

Dariusz Lusina, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski


Dariusz Lusina, Mateusz Curyło, Marcin Mikos, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski – Patellar dislocation – conservative or surgical treatment. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 28-31

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A60LR

Streszczenie
Zwichnięcie rzepki jest stanem nagłym wymagającym doraźnej interwencji lekarskiej, a następnie współpracy ortopedy i fizjoterapeuty w powrocie do pełnej sprawności, a także zmniejszenia ryzyka nawrotu schorzenia. Rzepka stanowi nieodłączny element stawu kolanowego i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie. Pośród stosowanych metod leczenia wyróżnia się metody zachowawcze oraz operacyjne. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje przewaga jednych metod nad innymi. W pozyskiwaniu odpowiedzi na zadane pytanie zostały wykorzystane materiały dostępne w serwisie PubMed oraz Cochrane Library. Ze względu na różne standardy postępowania nie określono przewagi postępowania operacyjnego nad zachowawczym, jednak istnieją badalne czynniki, które mogą pomóc w podjęciu decyzji terapeutycznych.

Słowa kluczowe:
zwichnięcie rzepki, leczenie zachowawcze, leczenie operacyjne

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Gorset krzyżowo-lędźwiowy w zespołach bólowych kręgosłupa – przegląd literatury

Mateusz Curyło, Tomasz Urbański, Agnieszka Ciukszo, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski


Mateusz Curyło, Tomasz Urbański, Agnieszka Ciukszo, Katarzyna Placek, Dariusz Lusina, Marcin Mikos, Jan W. Raczkowski – Sacro-lumbar orthosis in lower back pain syndromes – literature review. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 164-168

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG142R1m

Streszczenie

Cel. Celem pracy jest analiza wpływu ortez krzyżowo-lędźwiowych na występowanie dolegliwości bólowych u pacjentów z LBP (ang. low back pain) oraz oddziaływanie tych ortez na mięśnie stabilizujące tułów na podstawie dostępnej literatury.
Materiał i metody. Na potrzeby niniejszego opracowania przeszukano bazy danych PubMed, Scopus, ScienceDirect, Medline oraz inne, wykorzystując wyszukiwarkę Google Scholar, używając następujących słów kluczowych: low back pain, LBP exercise, low back pain epidemiology, low back pain orthosis, low back pain therapy, LBP treatment, lumbar sacral orthosis.
Wyniki. Analizie poddano 26 spośród 92 wyszukanych powyższą metodą artykułów odnoszących się do tematyki stosowania ortez krzyżowo-lędźwiowych u pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa. Analiza nie wykazała, aby noszenie gorsetu wpływało negatywnie na siłę mięśniową. Większość aktualnych badań zaleca używanie gorsetu w połączeniu z ćwiczeniami i/lub farmakoterapią w przypadku szeroko pojętego LBP.
Wnioski. Brak wystarczającej ilości badań, aby określić jednoznacznie wpływ ortez lędźwiowo-krzyżowych (ang. lumbar sacral orthosis) na odczucie bólu w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Wśród głównych ograniczeń analizowanych badań znajdują się: trudności w pomiarach dolegliwości bólowych, gdyż ból jest odczuciem subiektywnym, znaczna ilość możliwych przyczyn LBP, które czasem trudno doprecyzować.

Słowa kluczowe:
orteza krzyżowo-lędźwiowa, gorset lędźwiowy, zespół bólowy kręgosłupa

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3