Termogram zespołu bólowego szyjnego odcinka kręgosłupa jako próba obiektywizacji bólu

Bożena Jasiak-Tyrkalska, Bogusław Frańczuk, Janusz Otfinowski

Bożena Jasiak-Tyrkalska, Bogusław Frańczuk, Janusz Otfinowski – The thermogram of cervical spinal pain syndrome as an attempt to objectivize pain. Fizjoterapia Polska 2003; 3(3); 250-255

Streszczenie

Wstęp. W pracy oceniono cechy obrazu termowizyjnego, prześledzono zmienność cech w procesie postępowania rehabilitacyjnego oraz dokonano próby określenia współzależności tych cech z ustąpieniem bólu. Materiał i metody. Badania termowizyjne przeprowadzono na grupie 71 pacjentów poddanych postępowaniu rehabilitacyjnemu z powodu zespołu bólowego szyjnego odcinka kręgosłupa. Wyniki. Z przeprowadzonych badań wynika, że obraz termowizyjny okolicy karku u pacjentów z zespołem bólowym szyjnego odcinka kręgosłupa jest inny niż u osób zdrowych – charakteryzuje się dużą asymetrią temperatury karku i zwiększoną hipertermią karku. W procesie postępowania rehabilitacyjnego uwidacznia się wyraźna ewolucja w kierunku symetrii temperatury karku. Wnioski. Wyniki ustąpienia bólu zależą w sposób istotny od cech obrazu termowizyjnego.

Słowa kluczowe:
termowizja, ból, rehabilitacja
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ przezskórnej elektro-neuro-stymulacji tens na poziomie lęku u chorych z bólem przewlekłym lędźwiowego kręgosłupa

Iwona Demczyszak, Zdzisława Wrzosek, Wojciech Hagner

Iwona Demczyszak, Zdzisława Wrzosek, Wojciech Hagner – Transcutaneous electrical-nerve-stymulation tens onto level of fear at ill with chronic pain of section loin of spine. Fizjoterapia Polska 2004; 4(1); 8-12

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy była ocena przydatności przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów i zbadanie wpływu zastosowanej metody leczenia na poziom lęku u chorych z bólem przewlekłym w obrębie kręgosłupa. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w grupie 59 pacjentów z objawami bólu przewlekłego w następstwie zmian zwyrodnieniowo- zniekształcających odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Poziom lęku w badanej grupie oceniano za pomocą kwestionariusza ISCL. Postępowanie lecznicze obejmowało zabiegi z zastosowaniem impulsów TENS oraz ćwiczenia lecznicze. Wyniki. Testami statystycznymi wykazano zależność między poziomem lęku w badanej grupie a wynikami leczenia. Płeć nie miała istotnego znaczenia w kształtowaniu się zarówno cechy, jak i stanu lęku w badanej grupie. Wnioski. Zastosowana metoda leczenia przyczyniła się do obniżenia poziomu lęku w badanej grupie, a uzyskane wyniki potwierdziły jej przydatność w leczeniu chorych z objawami bólu przewlekłego.

Słowa kluczowe:
ból, lęk, przezskórna elektryczna stymulacja nerwów
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena skuteczności dwóch różnych zabiegów termoterapeutycznych w procesie postepowania rehabilitacyjnego w zmianach zwyrodnieniowych stawu kolanowego

Bożena Jasiak-Tyrkalska, Bogusław Frańczuk, Jolanta Jaworek, Daniela Mosurska

Bożena Jasiak-Tyrkalska, Bogusław Frańczuk, Jolanta Jaworek, Daniela Mosurska – An evaluation of the effectiveness of two different thermal therapy procedures in the rehabilitation of patients with degenerative changes in the knee joint. Fizjoterapia Polska 2004; 4(2); 157-162

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy jest ocena i porównanie skuteczności przeciwbólowego działania zabiegów termoterapii w powiązaniu z zabiegiem magnetoterapii oraz ćwiczeniami czynnymi w odciążeniu poprawiającymi sprawność funkcjonalną stawu kolanowego ze zmianami zwyrodnieniowymi. Materiał i metoda. Badanie poziomu bólu, zakresu ruchów oraz siły grup mięśniowych stawu kolanowego przeprowadzono przed i po postępowaniu rehabilitacyjnym u 48 pacjentów podzielonych losowo na dwie grupy po 24 osoby. Wyniki. W obu grupach stwierdzono zmniejszenie średniego poziomu bólu oraz deficytu ruchu zginania w stawie kolanowym. Nie odnotowano zmian w przyroście średniej siły grup mięśniowych zginaczy i prostowników stawu kolanowego. Wnioski. W przeciwbólowym działaniu oraz w poprawie funkcji stawu kolanowego ze zmianami zwyrodnieniowymi, program rehabilitacyjny z zastosowaniem krioterapii miejscowej okazał się skuteczniejszy od programu z zastosowaniem nagrzewania lampą Sollux.

Słowa kluczowe:
gonartroza, ból, magnetoterapia, krioterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu wysunięć krążka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym kręgosłupa

Przemysław Lisiński, Agnieszka Jachowska, Włodzimierz Samborski

Przemysław Lisiński, Agnieszka Jachowska, Włodzimierz Samborski – Methods of physiotherapy in treatment of intervertebral disc’s pathology in lumbar part of spine. Fizjoterapia Polska 2006; 6(3); 222-227

Streszczenie
Wstęp. Aktualnie obserwuje się obniżanie granicy wiekowej zapadalności na wspomniane schorzenie. Powodem są niekorzystne zmiany w stylu życia powodujące patologiczne zmiany krążków międzykręgowych najczęściej na poziomach L4-L5 i L5-S1. Jedną z metod leczenia jest fizjoterapia. Skuteczność leczenia zależy od doboru procedur kinezyterapeutycznych i fizykoterapeutycznych. Celem kinezyterapii jest usunięcie przyczyn dysfunkcji kręgosłupa. Chodzi tułaj głównie o próbę repozycji przemieszczonego fragmentu krążka międzykręgowego, a także poprawę elastyczności więzadeł kręgosłupa i wzmocnienie gorsetu mięśniowego. Fizykoterapia ukierunkowana jest z kolei na łagodzenia intensywności i zmniejszenie częstotliwości występowania bólu. Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 40 chorych z rozpoznanym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego spowodowanym przemieszczeniem krążka międzykręgowego na poziomach L4-L5 i L5-S1. Podstawą kwalifikacji chorych było badanie kliniczne oraz analiza wyników badań dodatkowych. Badanie przeprowadzono przed rozpoczęciem leczenia i po jego zakończeniu. Czas terapii wyniósł 20 dni. Chorych podzielono na trzy podgrupy różniące się programem terapeutycznym. Celem badań było określenie efektywności zastosowanego leczenia oraz porównanie wyników uzyskiwanych różnymi metodami. Wyniki. U wszystkich poddanych terapii chorych uzyskano znaczącą poprawę stanu zdrowia w aspekcie odczuwanego bólu. Większość chorych określiła swój ból jako niewielki, a kilka osób stwierdziło wręcz jego brak, co można uznać za pozytywny rezultat prowadzonych terapii. Zmniejszeniu uległa również częstotliwość występowania poszczególnych epizodów bólowych. Wnioski. Ból kręgosłupa spowodowany wysunięciem fragmentu jądra miażdżystego krążka międzykręgowego pozytywnie reaguje na leczenie fizjoterapeutyczne. Wybór procedur fizjoterapeutycznych wydaje się nie odgrywać istotnej roli w kategoriach uzyskiwanych efektów. Leczenie jest najskuteczniejsze w przypadkach łączenia kinezyterapii i fizykoterapii.

Słowa kluczowe:
ból, kręgosłup lędźwiowy, fizjoterapia

Ocena skuteczności masażu medycznego w zmianach zwyrodnieniowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa

Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Paweł Adam

Waldemar Andrzejewski, Krzysztof Kassolik, Paweł Adam – The evaluation of the efficacy of medical massage in degenerative changes of the lumbar spine. Fizjoterapia Polska 2006; 6(3); 198-205

Streszczenie
Wstęp. Bóle dolnego odcinka kręgosłupa spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi są bardzo częstymi przyczynami długotrwałego leczenia farmakologicznego polegającego na stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych i zmniejszających napięcie mięśniowe. W leczeniu tym wykorzystuje się również metody terapeutyczne z zakresu fizjoterapii: kinezyterapię, fizykoterapię i masaż. W masażu medycznym opartym o prawo tensegracji, terapeuta podchodzi do pacjenta bardzo indywidualnie, oceniając stan napięcia tkanek miękkich narządu ruchu oraz lokalizuje miejsce bólu wraz z drogami jego rozprzestrzeniania. Na podstawie oceny stanu pacjenta planowany jest indywidualny tok zabiegu. Takie postępowanie zwiększa szanse powodzenia terapii i może przyczynić się do poprawy jej skuteczności. W pracy podjęto próbę oceny efektywności masażu medycznego u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Materiał i metody. W badaniach uczestniczyła grupa 30 osób w wieku od 42-65 lat (średnia wieku wynosiła 53,5), w tym 19 kobiet i 11 mężczyzn, którzy zgłosili się do lekarza z powodu bólów dolnego odcinka kręgosłupa. W trakcie badania lekarskiego oraz na podstawie zdjęć RTG stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Zabiegi wykonywano 3 razy w tygodniu przez okres dwóch tygodni. Każdy zabieg trwał od 45 do 60 minut. Dla oceny efektywności przeprowadzonej terapii wykorzystano kartę oceny stanu pacjenta, na podstawie której przeprowadzano wywiad z pacjentem i dokonywano oceny palpacyjnej wrażliwości uciskowej tkanek miękkich narządu ruchu. W metodzie badawczej zastosowano również ankietę dotyczącą subiektywnej oceny aktualnego stanu zdrowia oraz częstotliwości i natężenia bólu odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz kończyn dolnych. Wyniki. W efekcie zastosowanej metody leczenia u wszystkich pacjentów wrażliwość uciskowa w badanych strukturach zmniejszyła się lub ustąpiła całkowicie. Po wykonaniu serii zabiegów dolegliwości bólowe, samopoczucie i aktualny stan zdrowia uległy poprawie w różnym stopniu. Częstotliwość i natężenie występowania bólu kończyn dolnych po terapii we wszystkich przypadkach uległy obniżeniu. Wnioski. Masaż medyczny może być skuteczną formą leczenia fizjoterapeutycznego w dolegliwościach bólowych związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi kręgosłupa lędźwiowego.

Słowa kluczowe:
masaż medyczny, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa lędźwiowego, ból

Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów w leczeniu bólów dolnego odcinka kręgosłupa

Barbara Ratajczak, Ewa Boerner, Arletta Hawrylak, Aneta Demidaś

Barbara Ratajczak, Ewa Boerner, Arletta Hawrylak, Aneta Demidaś – Transcutaneous electrical nerve stimulation in low back pain treatment. Fizjoterapia Polska 2008; 8(2); 179-188

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy jest ocena skuteczności przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów (TENS) i jej wpływ na poziom bólu, zakres ruchomości kręgosłupa i sprawność czynnościową u osób z rozpoznaną chorobą dyskową odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Materiał i metody. Materiał badawczy stanowiło 40 osób z rozpoznaną chorobą dyskową lędźwiowego odcinka kręgosłupa. U wszystkich pacjentów zastosowano terapię TENS. Przed i po terapii oceniano poziom bólu, zakresy ruchów kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej oraz sprawność czynnościową. Wyniki. Otrzymane wyniki pozwalają wnioskować, że sprawność czynnościowa koreluje istotnie z natężeniem bólu. Odczuwanie bólu określa głównie samopoczucie pacjentów. Dotyczy to zarówno zmian wartości cechy w wyniku terapii TENS – im bardziej zmniejszył się ból, tym bardziej samopoczucie pacjentów było określane jako lepsze, jak też wartości tych cech przed i po terapii. Wnioski. Pod wpływem przezskórnej elektrycznej stymulacji nerwów poziom natężenia bólu uległ znacznemu obniżeniu. Terapia TENS miała znaczny wpływ na zwiększenie zakresu ruchu zgięcia w płaszczyźnie strzałkowej lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zaobserwowano znaczne poprawienie sprawności czynnościowej, a w związku z tym polepszenie samopoczucia pacjentów.
Słowa kluczowe
dyskopatia, przezskórna elektryczna stymulacja nerwów, ból, sprawność funkcjonalna

Praktyczne aspekty sensorycznej i modulującej funkcji nocyceptorów

Maciej Pawlak

Maciej Pawlak – Practical aspects of the sensory and modulatory function of nociceptors. Fizjoterapia Polska 2008; 8(2); 115-127

Streszczenie
Szybki przyrost wiedzy z zakresu neurobiologii dostarcza nowych informacji ułatwiających zrozumienie istoty bólu. Stąd też nocyceptor, najbardziej obwodowo położona składowa systemu nocyceptywnego, nie jest już rozpatrywany jako struktura, której zadaniem jest wyłącznie rejestrowanie bodźców noksycznych (bólowych). Do obszaru działania nocyceptora należy również aktywne włączenie się w procesy zapalne zachodzące w jego środowisku, a szczególnie ich modulowanie poprzez wydzielanie określonych transmiterów i neuropeptydów. Wgląd w molekularne podstawy aktywacji nocyceptorów pozwolił na zrozumienie procesów transdukcji, zachodzących w wyniku uaktywnienia kanałów i receptorów błonowych przez różne bodźce oraz towarzyszące temu uruchomienie wewnątrzkomórkowych szlaków sygnalizacyjnych. Poznane zostały też mechanizmy sensytyzacji (uwrażliwienie) nocyceptora oraz rola czynników pro- i przeciwzapalnych, co pozwala na dobór specyficznych substancji farmakologicznych lub mechanoprotektywnych, podwyższających próg wrażliwości nocyceptorów lub zapobiegających ich uwrażliwieniu. Pełniejsza wiedza o strukturze i funkcji nocyceptorów, a szczególnie o czynnikach warunkujących odbiór niektórych wrażeń sensorycznych, np. ciepła i zimna, pozwala również zmodyfikować dotychczasowe poglądy odnośnie roli niektórych zabiegów fizjoterapeutycznych w modulowaniu procesów bólowych. Na podstawie badań własnych, a także doniesień z literatury światowej, dokonano podsumowania aktualnej wiedzy w tym zakresie.
Słowa kluczowe
nocyceptor, ból, modulacja, neuropeptydy, sensytyzacja

Skuteczność terapii ultradźwiękowej w porównaniu z terapią konwencjonalną w zmniejszaniu wielu składowych bólu neuropatycznego u pacjentów z neuropatią cukrzycową (badanie porównawcze)

Amany Gomaa Atiaa, Osama Fekry Al Balah, Khaled A Hameed Mostafa, Dina Nabil Abas, Heba Hazaa Abd El Wahab

Amany Gomaa Atiaa, Osama Fekry Al Balah, Khaled A Hameed Mostafa, Dina Nabil Abas, Heba Hazaa Abd El Wahab – Efficacy of Ultrasound therapy versus conventional therapy on reducing multiple components of neuropathic pain in diabetic neuropathic patients – comparative study. Fizjoterapia Polska 2021; 21(2); 154-158

Streszczenie
Informacje wprowadzające. Ból w neuropatii cukrzycowej wiąże się z różnymi formami odczuwania bólu. Badanie to zostało przeprowadzone w celu oceny skuteczności wprowadzenia terapii ultradźwiękowej [US] w porównaniu z konwencjonalnymi lekami tylko w przypadku różnych odczuć bólu u pacjentów z neuropatią cukrzycową.
Materiały i metody. Trzydziestu pacjentów z neuropatią cukrzycową rekrutowano z kliniki diabetologicznej Szpitala Uniwersyteckiego Zagazig. Pacjenci zostali losowo podzieleni na dwie równe grupy: grupa A (poddawana terapii ultradźwiękowej obok tradycyjnego leku) i grupa B (grupa kontrolna, która otrzymywała tylko tradycyjne leki). Do oceny bólu zastosowano wizualną skalę analogową (VAS) i skalę bólu neuropatycznego (NPS). Wszystkie oceny przeprowadzono przed leczeniem i osiem tygodni po leczeniu.
Wyniki. Nastąpiło istotne zmniejszenie wyniku VAS, NPSQ1, NPSQ2, NPSQ3, NPSQ4, NPSQ6, NPSQ9, NPSQ10 (p < 0,05) po leczeniu w porównaniu z wynikami przed leczeniem dla grupy A. Natomiast, nastąpiło istotne zmniejszenie NPSQ4 (p < 0,05) po leczeniu w porównaniu z wynikami przed leczeniem dla grupy B.
Wniosek. Terapia ultradźwiękowa jest skuteczną metodą terapeutyczną w zmniejszaniu różnych form bólu u pacjentów z neuropatią cukrzycową.
Słowa kluczowe:
ból, neuropatia cukrzycowa, ultradźwięki, skala bólu neuropatycznego
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Dolegliwości bólowe u kobiet z pierwotnym zespołem bolesnego miesiączkowania

Aneta Kościelny, Aneta Dąbek, Witold Rekowski

Aneta Kościelny, Aneta Dąbek, Witold Rekowski – Pain among women with primary dysmenorrhea. Fizjoterapia Polska 2021; 21(2); 84-92

Streszczenie
Cel pracy. Celem badań była ocena dolegliwości bólowych w grupie kobiet z pierwotnym zespołem bolesnego miesiączkowania (PZBM) oraz określenie czynników mogących wpływać na intensywność bólu. Materiał i metodyka. W badaniu wzięło udział 336 kobiet z objawami PZBM w wieku 18–35 lat (średnia wieku 23 ± 3,7). Badanie przeprowadzono za pomocą rozbudowanej ankiety online. Narzędzia badawcze stanowiła: autorska ankieta, numeryczna skala bólu NRS, Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej IPAQ – wersja skrócona oraz skala odczuwanego stresu PSS-10. Wyniki. Na podstawie przeprowadzanej analizy stwierdzono wysoki poziom bólu menstruacyjnego u 64,6% badanych kobiet. Wykazano brak istotnej zależności między poziomem aktywności fizycznej a odczuwanym bólem (p = 0,280) Zależność między aktywnością fizyczną i długością menstruacji była istotna statystycznie (p = 0,05) podobnie jak zależność między stresem a dolegliwościami bólowymi (p = 0,05). Współczynnik BMI, ustawienie miednicy oraz typ budowy ciała nie korelowały z bólem menstruacyjnym (p > 0,05). Wnioski. 1. Większość badanych kobiet odczuwała wysoki poziom bólu w okolicy podbrzusza w pierwszych dwóch dniach menstruacji. 2. Aktywność fizyczna nie wpływała na dolegliwości bólowe badanych kobiet, podobnie jak: BMI, obwód talii, typ budowy ciała czy ustawienie miednicy. 3. Wysoki poziom stresu nasilał dolegliwości bólowe kobiet z PZBM.
Słowa kluczowe:
ból, pierwotne bolesne miesiączkowanie, aktywność fizyczna
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Oddziaływanie przeciwbólowe magnesów stałych – dowody na skuteczność

Piotr Tederko, Marek Krasuski

Piotr Tederko, Marek Krasuski – Analgesic effect of static magnets – efficacy according to evidences. Fizjoterapia Polska 2011; 11(4); 289-301

Streszczenie
Alternatywne i uzupełniające metody leczenia zyskują wzrastającą popularność i stwarzają konkurencję dla powszechnie uznanych i naukowo udowodnionych metod leczniczych. Jedną z dźwigni rozwoju metod alternatywnych jest rynek wyrobów medycznych przeznaczonych do powszechnego stosowania z pominięciem konieczności zasięgania opinii lekarza. Stosowanie wyrobów wyposażonych w magnesy stałe, jest reklamowane jako bezpieczna i skuteczna terapia bólu. Celem pracy jest analiza dowodów na skuteczność terapeutyczną przeciwbólowego oddziaływania statycznego pola magnetycznego (SPM). W recenzowanym piśmiennictwie medycznym zidentyfikowano 45 doniesień, w tym 40 prac pierwotnych i 5 metaanaliz. 4 publikacje zdyskwalifikowano jako doniesienia kazuistyczne, prace niekontrolowane. Jedną wyłączono z analizy ze względu na współistnienie oddziaływania zmiennego pola magnetycznego. Spośród zidentyfikowanych badań randomizowanych wyniki dziesięciu przemawiają za obecnością korzystnego działania leczniczego urządzeń wyposażanych w magnesy stałe, dziewięciu nie wykluczają możliwości istnienia takiego oddziaływania, zaś rezultaty z szesnastu publikacji wspierają tezę o braku przewagi SPM nad placebo. Wartość tych doniesień w sensie dowodu naukowego jest ograniczona ze względu na uchybienia w zaślepieniu próby, niską liczebność badanych grup, krótki czas obserwacji. Istotnym czynnikiem wpływających na obiektywność wniosków wydaje się również konflikt interesów wynikający ze sponsorowania badań przez wytwórców urządzeń. Efekt długotrwałej ekspozycji na SPM o indukcji zbliżonej do magnesów używanych w analizowanych urządzeniach był przedmiotem zbyt małej liczby badań, by ocenić bezpieczeństwo długotrwałego ich stosowania. Powszechnie przyjęte przeciwwskazania do stosowania wyrobów (ciąża, wiek niemowlęcy, obecność wszczepów elektronicznych, ferromagnetycznych, korzystanie z urządzeń elektronicznych wpływających na funkcje życiowe) wynika głownie z rozważań teoretycznych. Obecny stan wiedzy nie jest wystarczający dla jednoznacznego potwierdzenia skuteczności leczniczej SPM. Urządzenia do terapii z użyciem SPM nie powinny być wprowadzane na rynek jako wyroby przeznaczone do leczenia bólu bez udowodnienia ich skuteczności i bezpieczeństwa w każdym ze wskazań.
Słowa kluczowe
magnesy stałe, wyroby medyczne, ból, działanie przeciwbólowe
1 2