Wpływ treningu obwodowego na sprawność fizyczną wśród sportowców uprawiających dyscypliny zespołowe: Przegląd systematyczny

Samit Saibya, Gayatri Pandey, Alpesh Chandrakant Jadhav, Yajuvendra Singh Rajpoot, Karuppasamy Govindasamy, Surojit Sarkar, Hemantajit Gogoi

Samit Saibya, Gayatri Pandey, Alpesh Chandrakant Jadhav, Yajuvendra Singh Rajpoot, Karuppasamy Govindasamy, Surojit Sarkar, Hemantajit Gogoi – Impact of circuit training on physical fitness among team sports athletes: A systematic review –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 244-257

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF82sK

Streszczenie
Wprowadzenie. Sprawność fizyczna jest kluczowa dla sportowców, umożliwiając im wytrzymać intensywne treningi i skutecznie sprostać wymaganiom zawodów. Obejmuje ona zarówno atrybuty związane ze zdrowiem, jak wytrzymałość sercowo-naczyniowa i siła mięśniowa, jak i składowe związane z umiejętnościami, takie jak zwinność i szybkość. Różnorodne metody treningowe, w tym trening obwodowy (CT), były badane pod kątem poprawy poziomu sprawności fizycznej wśród sportowców. Pomimo rosnącej popularności CT w różnych dyscyplinach sportowych, kompleksowe badania nad jego wpływem na sprawność fizyczną sportowców były ograniczone.
Cel. Celem niniejszego przeglądu jest wyjaśnienie wpływu CT na sprawność fizyczną wśród sportowców uprawiających dyscypliny zespołowe.
Materiał i metody. Zgodnie z wytycznymi Deklaracji PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), 28 sierpnia 2023 roku przeprowadzono systematyczne wyszukiwanie w bazach danych PubMed i Google Scholar, aby zidentyfikować opublikowane badania, używając kombinacji słów kluczowych związanych z CT, sprawnością fizyczną i sportowcami. Spośród 566 badań, tylko 18 artykułów spełniło wszystkie kryteria kwalifikacyjne i zostało włączonych do systematycznego przeglądu. Ocena została przeprowadzona na skali Pedro, a jakość badań włączonych do osiemnastu studiów była zadowalająca (wahała się od 5 do 6).
Wyniki. Wyniki wykazały, że szybkość (n = 12) była aspektem sprawności fizycznej badanym w interwencjach CT, po niej następowały: siła mięśniowa (n = 10), moc (n = 13), równowaga (n = 2), skład ciała (n = 2), zwinność (n = 14), elastyczność (n = 5), wytrzymałość mięśniowa (n = 7) i wytrzymałość sercowo-naczyniowa (n = 8). Istniejące dowody wskazują, że CT ma znaczący wpływ na szybkość, siłę mięśniową, moc, równowagę, elastyczność, zwinność, skład ciała i wytrzymałość sercowo-naczyniową.
Wnioski: Metoda CT jest jednym ze sposobów treningu sprawności fizycznej mającego na celu ogólny rozwój, który obejmuje wszystkie aspekty fizyczne. Ponadto, wciąż jest ograniczona liczba dowodów na wpływ CT na zwinność, skład ciała i szybkość.
Słowa kluczowe
trening obwodowy, sprawność fizyczna, sporty zespołowe, sportowcy
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ tradycyjnych sportów na poprawę sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej

Ari Iswanto, Siswantoyo, Fathan Nurcahyo, Muhammad Wahyu Arga, Susanto

Ari Iswanto, Siswantoyo, Fathan Nurcahyo, Muhammad Wahyu Arga, Susanto – The effect of traditional sports on improving the physical fitness of elementary school students –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 235-243

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF80Yj

Streszczenie
Wstęp. Zasoby ludzkie są ogólnie kierowane na kształtowanie osób wytrzymałych, umiejętnych, zdolnych, pełnych entuzjazmu i produktywnych, tak aby posiadały one zdolność do wykonywania różnorodnych działań w społeczeństwie. Cel. Celem badania jest: (1) ustalenie, jak duży wpływ mają tradycyjne sporty na poprawę sprawności fizycznej uczniów szkoły podstawowej; oraz (2) poznanie, która częstotliwość treningów sportów tradycyjnych jest bardziej efektywna w poprawie sprawności fizycznej. Metody. Typem badania jest badanie quasi-eksperymentalne. Techniki zbierania danych to testy. Instrumentem używanym był Indonezyjski Test Świeżości Fizycznej (TKJI) dla dzieci w wieku 10-12 lat, aby dowiedzieć się o wzroście sprawności fizycznej wczesnego dzieciństwa. Populacja w badaniu to wszyscy uczniowie piątej klasy w SD Muhammadiyah Condong Catur w Yogyakarcie, w sumie 160 uczniów. Techniką próbkowania był prosty losowy dobór próby, w badaniu próbka składała się z 48 uczniów, którzy byli podzieleni na 3 grupy: grupę leczoną A, grupę leczoną B i grupę kontrolną. Każda grupa liczyła 16 uczniów, składających się z 8 chłopców i 8 dziewcząt. Technika analizy danych w tym badaniu użyła testu ANOVA, z początkowymi testami warunków wstępnych jako test normalności i test homogeniczności, następnie do zobaczenia różnic w każdej grupie leczonej można było użyć wyników analizy porównania jednoczesnego oraz wyników różnicy średnich z testem Scheffego. Wynik. Wyniki badania widać z poziomu średniej sprawności fizycznej dla trzech grup, istnieje znacząca różnica. Na podstawie testu Scheffego wyniki pokazały, że najlepszy poziom sprawności fizycznej był w grupie leczonej A, czyli grupie, która była poddana zabiegom ćwiczeń tradycyjnych z częstotliwością 4 razy w tygodniu. Grupa leczona B miała znaczący wzrost w porównaniu do grupy kontrolnej, która nie doświadczyła wzrostu. Wnioski. Z tego badania można wywnioskować, że sporty tradycyjne mogą efektywnie poprawić sprawność fizyczną uczniów szkoły podstawowej. Częstotliwość ćwiczeń 4 razy w tygodniu jest bardziej efektywna w poprawie sprawności fizycznej w porównaniu do częstotliwości ćwiczeń 3 razy w tygodniu.
Słowa kluczowe
sport tradycyjny, sprawność fizyczna, szkoła podstawowa
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Poprawa sprawności fizycznej młodych sportowców Poprzez tradycyjne interwencje sportowe: 11 tygodni doświadczenia ruchowego

Ida Zubaida, Yayat Ruhiat, Aan Hendrayana, Edi Setiawan

Ida Zubaida, Yayat Ruhiat, Aan Hendrayana, Edi Setiawan – Young athletes’ physical fitness increases the impact of traditional sport intervention: 11 weeks of movement experience. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 95-101

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20B3B3

Streszczenie
Celem tego badania jest zbadanie wpływu tradycyjnych sportów na poprawę sprawności fizycznej młodych sportowców. Badacze przyjęli projekt badania kontrolowanego z randomizacją trwającego 11 tygodni. Uczestnikami byli młodzi sportowcy z Uniwersytetu Sultana Agenga Tirtayasa (Indonezja), którzy zostali przydzieleni do grupy TSG (n = 20) i grupy kontrolnej CG (n = 20). Analiza testów t Studenta dla prób sparowanych została użyta do zbadania różnic w sprawności fizycznej między mężczyznami i kobietami w dwóch grupach na etapie przedtestowym i potestowym. W badaniu użyto testu wielkości efektu (d Cohena). Pierwsze wyniki wykazały, że mężczyźni w grupie TSG mieli różnice w sprawności fizycznej na etapie przedtestowym i potestowym związane z testem wieloetapowym (p < 0.001, d = −2.17), biegiem wahadłowym: 4×10 metrów (p < 0.001, d = 2.43), testem biegu na 30 metrów (p < 0.001, d = 1.85) oraz testem siadu z wysięgiem (p = 0.002, d = −1.41), podczas gdy mężczyźni w grupie CG mieli różnice w sprawności fizycznej w zakresie biegu wahadłowego: 4 ×10 metrów (p < 0.001, d = 1.69), testu biegu na 30 metrów (p < 0.001, d = 1.64), ale nie stwierdzono różnic w innych komponentach. Badanie pokazało, że kobiety w grupie TSG miały różnice w sprawności fizycznej na etapie przedtestowym i potestowym związane z testem wieloetapowym (p < 0.001, d = −1.53), biegiem wahadłowym: 4×10 metrów (p < 0.001, d = 2.76), testem biegu na 30 metrów (p < 0.001, d = 2.02) oraz testem siadu z wysięgiem (p < 0 .001, d = −1.72), podczas gdy kobiety w grupie CG miały różnice w sprawności fizycznej w teście biegu na 30 metrów (p < 0.001, d = 2.87), ale nie stwierdzono różnic w innych komponentach. Podsumowując, to badanie dowodzi, że tradycyjny sport uprawiany przez 11 tygodni może poprawić sprawność fizyczną młodych sportowców.

Słowa kluczowe
tradycyjny sport, sprawność fizyczna, młodzi sportowcy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Który sposób noszenia czterokilogramowego szkolnego plecaka zaburza najmniej, a który najbardziej postawy ciała 7-letnich uczniów obojga płci?

Mirosław Mrozkowiak

 

Mirosław Mrozkowiak –Which way of carrying a four-kilogram schoolbag disturbs the body posture the least and which disturbs the most in 7-year-old students of both sexes? Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 6-29

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20B24g

Streszczenie
Wprowadzenie. Celem badań było ustalenie, który z analizowanych sposobów transportu szkolnego plecaka wykazuje największe, a który najmniejsze związki z wielkościami po 10-minutowym obciążeniu 4-kilogramowym plecakiem oraz z wielkościami po 2-minutowej restytucji.
Materiał, metoda. Badania postawy ciała przeprowadzono w grupie 65 dzieci w wieku 7 lat, metodą mory projekcyjnej w 4 pozycjach: 1 – postawie habitualnej, 2 – postawie po 10-minutowym obciążeniu, 3 – po jednej minucie od zdjęcia obciążenia, 4 – po dwóch minutach od zdjęcia obciążenia. Wyniki. Analizowano korelacje różnic wielkości cech płaszczyzny czołowej, strzałkowej i poprzecznej w postawie habitualnej z wielkościami po 10-minutowym obciążeniu 4-kilogramowym plecakiem oraz z wielkościami po 2-minutowej restytucji. Wnioski. 1. Transport czterokilogramowej masy przyborów szkolnych w dwóch równych pojemnikach na klatce piersiowej i grzbiecie lub jednego na grzbiecie najmniej zaburzastatykę postawy ciała 7-letniego ucznia. 2. Najpełniejsza restytucja wielkości cech postawy ciała zachodzi po transporcie dwóch równych pojemników na klatce piersiowej i grzbiecie lub jednego na grzbiecie. 3. Największe niekorzystne zmiany wielkości cech postawy w czasie transportu i restytucji występują w niesieniu plecaka na klatce piersiowej i ciągu pojemnika lewą lub prawą ręką.

Słowa kluczowe:
zdrowie dzieci, mora projekcyjna, sprawność fizyczna, wskaźnik asymetrii postawy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Przywrócenie kondycji fizycznej uczniów: kluczowa rola programów aktywności fizycznej po pandemii

Bafirman HB, Asep Sujana Wahyuri, Fiky Zarya, Muhamad Ichsan Sabillah, Faza Annasai

 

Bafirman HB, Asep Sujana Wahyuri, Fiky Zarya, Muhamad Ichsan Sabillah, Faza Annasai. Fizjoterapia Polska 2023; 23(4); 226-232

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A4D3

Streszczenie
W warunkach po pandemii COVID-19 uczniowie nie angażują się w aktywność fizyczną zarówno w szkole, jak i w domu, co prowadzi do spadku jakości kondycji fizycznej uczniów. Celem tego badania jest poprawa kondycji fizycznej uczniów poprzez wdrożenie dobrze zaplanowanego, dokładnego, konsekwentnego i mierzalnego programu ćwiczeń fizycznych oraz monitorowanie aktywności sportowych podejmowanych przez uczniów. Badanie to ma charakter pseudo-eksperymentalny z projektowaniem przedtestowym i potestowym. Próbka badawcza obejmowała 117 uczniów. Użyta technika doboru to dobor celowy. Instrumentem do oceny kondycji fizycznej jest Indonezyjski Test Świeżości Fizycznej (TKJI). Technika analizy danych polega na użyciu sparowanego testu t. Wyniki wskazują na znaczący wpływ programu aktywności sportowej na kondycję fizyczną uczniów, z przeciętnym wzrostem wyniku kondycji fizycznej o 13% w Gimnazjum nr 01, 11% w Gimnazjum nr 39, 9% w Gimnazjum nr 14 oraz 5% w Gimnazjum nr 24. Wyniki te są potwierdzone przez wyniki testu t przy użyciu sparowanego testu t, z wartością t wynoszącą −3,754 i wartością istotności p = 0,001 (p < 0,05). Na podstawie tych wyników można wnioskować, że wdrożenie programów aktywności sportowej w różnych gimnazjach w mieście Padang znacząco poprawia kondycję fizyczną uczniów w okresie po pandemii COVID-19.
Słowa kluczowe
kondycja fizyczna, aktywność sportowa, COVID-19
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Efekt programu treningu obwodowego na poziom kondycji fizycznej zawodników klubu siatkówki IPK Kuamang

Jihan Faira Zanada, Ahmad Nasrulloh, Sigit Nugroho, Nugroho Susanto


Jihan Faira Zanada, Ahmad Nasrulloh, Sigit Nugroho, Nugroho Susanto – The effect of circuit training program on physical fitness level in volleyball club athletes IPK Kuamang. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 120-124

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143IT9

Streszczenie
Celem badania jest ustalenie, jak trening obwodowy wpływa na kondycję fizyczną siatkarzy. Badanie to opiera się na eksperymentalnym podejściu przy użyciu schematu “badanie przedtestowe – badanie potestowe dla jednej grupy”. Narzędziem badawczym jest TKJI (Indonezyjski Test Świeżości Fizycznej) dostosowany dla grupy wiekowej 16-19 lat. Populacja badana obejmuje siatkarzy z klubu IPK Kuamang, w liczbie 20 osób. Wybór próby był przeprowadzony przy użyciu celowej techniki próbkowania, a próbka składała się z 10 osób. Analiza danych była przeprowadzona przy użyciu testu normalności Lilieforsa oraz t-testu z poziomem istotności α = 0,05. Wyniki wskazują na znaczący wpływ treningu obwodowego na kondycję fizyczną, co potwierdza średnia wyników przedtestowych na poziomie 12,3 i średnia wyników potestowych na poziomie 15,2. Wniosek ten jest wspierany przez ustalenie, że t_count = 13,1 > t_table = 1,833 po zakończeniu t-testu. Dlatego H₀ jest odrzucana, a H₁ jest akceptowana. Zatem trening obwodowy ma istotny wpływ na kondycję fizyczną.

Słowa kluczowe
trening obwodowy, kondycja fizyczna, siatkówka

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Różnica wpływu na cechy postawy ciała w transporcie masy przyborów szkolnych na prawym lub lewym barku przez 7-letnich uczniów obojga płci

Mirosław Mrozkowiak


Mirosław Mrozkowiak – The difference of the influence of the weight of school supplies on body posture features in carrying on the right or left shoulder by 7-year-old students of both sexes. Fizjoterapia Polska 2023; 23(3); 32-58

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG143751

Streszczenie

Wstęp. Periodycznie, na przełomie sierpnia i września, podnosi się problem przeciążania dzieci zbyt ciężkimi plecakami szkolnymi i sugeruje wpływ tego obciążenia na inicjację różnych dysfunkcji, nie tylko w obrębie kręgosłupa.
Materiał, metoda. Badania postawy ciała przeprowadzono w grupie 65 uczniów w wieku 7 lat metodą mory projekcyjnej w 8 pozycjach. Pierwsza – postawa habitualna, druga – po 10-minutowym asymetrycznym obciążeniu na lewym lub prawym barku, trzecia – po jednej minucie od zdjęcia obciążenia, czwarta – po dwóch minutach od zdjęcia obciążenia. Dokonano pomiaru sprawności fizycznej testem Sekity.
Wyniki. Analizowano istotność różnic między 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 2 a 3, 3 a 4 pomiarem dla określenia wpływu obciążenia oraz korelacji różnic ze sprawnością fizyczną. Zbadano także, który sposób transportu mniej zaburza postawę ciała.
Wnioski.
1. Transport 4-kilogramowej masy przyborów szkolnych na lewym lub prawym barku tak samo istotnie i negatywnie zaburza biomechaniczną statykę ciała 7-letniego dziecka, co może w dłuższej perspektywie czasu wywołać błędy, a w konsekwencji wady postawy ciała. W związku z tym nie należy zalecać tego sposobu transportu przyborów szkolnych uczniom klas pierwszych.
2. Sprawność fizyczna ma większe znaczenie w zaburzeniach biomechanicznej statyki postawy ciała w płaszczyźnie czołowej niż w strzałkowej i poprzecznej oraz wśród chłopców niż dziewcząt. Wytrzymałość i siła wykazuje najczęstsze związki ze zmianami wielkości cech postawy ciała, przy czym w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej największe znaczenie ma szybkość i siła, a w czołowej wytrzymałość i siła.
3. Restytucja wielkości żadnej z analizowanych cech postawy ciała nie była pełna po 1. i 2. minucie od zaprzestania transportu na lewym i prawym barku, co świadczy o niskiej sprawności ogólnej i niedojrzałych procesach korekcyjno-kompensacyjnych.

Słowa kluczowe:
zdrowie dzieci, mora projekcyjna, sprawność fizyczna, wskaźnik asymetrii postawy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Czy zalecane spożycie (RDA) i poziomy aktywności fizycznej pomagają w utrzymania sprawności fizycznej? Badanie zawodniczek futsalu

Mochamad Ridwan, Anindya Mar’atus Sholikhah, Arifah Kaharina, Himawan Putranta


Mochamad Ridwan, Anindya Mar’atus Sholikhah, Arifah Kaharina, Himawan Putranta – Do Recommended Dietary Allowances (RDA) and levels of physical activity help to maintain fitness status? Study on futsal women’s. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 38-43

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6R1m

Streszczenie
Wstęp. Poziom sprawności ma fundamentalne znaczenie dla sukcesu sportowca w osiąganiu optymalnych wyników. Cel. Celem tego artykułu jest poznanie wskaźnika zalecanych diet (RDA) i aktywności fizycznej, aby zachować formę. Materiał i metody. Analityczna analiza obserwacyjna z projektem przekrojowym była podejściem zastosowanym w tym badaniu. Uczestniczki tego badania to zawodniczka futsalu. 16 badanych zostało wybranych do pomiaru zdrowia fizycznego, spożycia makroskładników odżywczych, stanu odżywienia, świadomości żywieniowej i poziomu aktywności fizycznej. Poziom sprawności oceniano za pomocą wieloetapowego testu sprawności (MFT), a wiedzy o odżywianiu i aktywności fizycznej za pomocą Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ). Analiza danych przeprowadzana jest w formie jednowymiarowej, dwuwymiarowej i wielowymiarowej za pomocą oprogramowania statystycznego. Wyniki. Wyniki tej analizy wskazują, że zużycie energii, węglowodany i białka są zgodne z RDA dla większości zawodniczek futsalu. Stan odżywienia nie ma istotnego związku ze stopniem sprawności. Lepsza świadomość żywieniowa może umożliwić zwracanie większej uwagi na bezpieczniejsze i zdrowsze zachowania żywieniowe. Wnioski. Średnie spożycie energii, węglowodanów i białka u większości zawodniczek futsalu jest nadal znacznie poniżej zalecanego wskaźnika adekwatności żywieniowej (ang. Nutritional Adequacy Rate, RDA).

Słowa kluczowe
futsal, aktywność fizyczna, sprawność fizyczna, zalecane diety

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zmiany poziomu sprawności fizycznej dzieci z uszkodzonym wzrokiem w świetle rehabilitacji

Anna Cabak

Anna Cabak – Changes in the level of physical fitness in visually impaired children in the context of rehabilitation. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 146-152

Streszczenie
Wstęp. Celem niniejszej pracy jest próba ukazania pozytywnych kierunków zmian sprawności fizycznej wraz z wiekiem u dzieci z uszkodzonym wzrokiem, a jednocześnie przedstawienie sprawności ruchowej jako miernika zdrowia dającego duże możliwości w pracy rehabilitacyjnej i wychowawczej. Materiał i metody. Badaniami objęto 213 dzieci z uszkodzonym wzrokiem w wieku 7-15 lat, w tym 101 niewidomych i 112 słabo widzących. Do oceny sprawności fizycznej zastosowano test ogólnej sprawności fizycznej wg S. Pilicza. Zmierzono 3 zdolności motoryczne. Wyniki i Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdziły przyjęte założenie, że wraz z rozwojem osobniczym zmniejszają się różnice w poziomie sprawności fizycznej między dziećmi z uszkodzonym wzrokiem a ich prawidłowo widzącymi rówieśnikami, zwłaszcza w przypadku dzieci niewidomych.

Słowa kluczowe:
sprawność fizyczna, dzieci niewidome i słabo widzące, rozwój motoryczny

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wysokość i masa ciała oraz sprawność fizyczna dziewcząt i chłopców z wadami i bez wad postawy w dawnym województwie rzeszowskim

Krzysztof Kołodziej, Andrzej Kwolek, Krystyna Lewicka, Teresa Pop, Grzegorz Przysada

Krzysztof Kołodziej, Andrzej Kwolek, Krystyna Lewicka, Teresa Pop, Grzegorz Przysada – Height body mass, and physical fitness in girls and boys with and without posture defects in the former province of Rzeszów, Poland. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 113-119

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy jest ocena różnic w rozwoju i sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej z wadami i bez wad postawy ciała, w dawnym województwie rzeszowskim. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 3117 dzieci obojga płci w wieku 7-14 lat, w 44 szkołach podstawowych, w 1996 i 1997 roku. Badane dzieci podzielono na grupę z wadami postawy i bez wad postawy ciała. Badania prowadzono metodą oglądową (opisową) uwzględniającą: patrząc od tyłu – ustawienie głowy, barków, łopatek, miednicy, typ stóp (wg Bochenka), od przodu – ustawienie linii barków, trójkąty talii, ustawienie kolan, z boku – ustawienie głowy, barków i krzywizn kręgosłupa. Charakterystyka wyszczególnionych wad postawy będzie przedmiotem odrębnej pracy. Wyniki. Przeciętna wysokość i masa ciała chłopców i dziewcząt bez wad są większe niż u dzieci z wadami postawy. W ćwiczeniach mierzących sprawność fizyczną dzieci bez wad postawy uzyskały lepsze wyniki niż chłopcy i dziewczęta z wadami. Wnioski. Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę roboczą o różnicach w rozwoju i sprawności fizycznej u dziewcząt i chłopców z wadami postawy i bez wad postawy ciała. W celu zmniejszenia różnic w sprawności fizycznej pomiędzy dziećmi i młodzieżą z wadami i bez wad postawy należy prowadzić w szkołach profilaktykę zapobiegającą powstawaniu wad postawy, wcześnie wykrywać wady postawy oraz prowadzić badania kontrolne oraz zajęcia korekcyjne dla dzieci w szkole lub w Poradni Wad Postawy.

Słowa kluczowe:
cechy morfologiczne (wysokość i masa ciała), sprawność fizyczna, wady postawy

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3