Radikulopatia szyjna – wyzwanie dla rehabilitacji w połączeniu ze zmianami patologicznymi: opis przypadku

Abdullah Mohamed Al-Shenqiti

Abdullah Mohamed Al-Shenqiti – Cervical radiculopathy constitutes a challenge to rehabilitation when combined with pathological changes: A case report. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 170-173

Streszczenie
Niniejszy raport ma na celu zwrócenie uwagi klinicystów na znaczenie kompleksowej oceny, począwszy od zebrania szczegółów historii pacjenta. Ten przypadek podkreśla również potrzebę priorytetowego traktowania interwencji, zaczynając od leczenia zachowawczego, w oparciu o ciężkość i pilność. Przedstawiamy przypadek bólu szyjnego i obustronnej radikulopatii szyjnej u 62-letniej kobiety, która nie odpowiedziała na zachowawcze leczenie fizykoterapeutyczne. Specjalista zastosował całkowitą ponowną ocenę i ocenę przy użyciu podejścia biokinezjologicznego (TAREK) do wnioskowania klinicznego i osądu, aby postawić wstępne diagnozy fizjoterapeutyczne. Objawy potwierdził raport z rezonansu magnetycznego. Objawy kliniczne były zgodne z wynikami badań radiologicznych. Pacjent słabo reagował na leczenie zachowawcze z brakiem odpowiedzi przez wiele tygodni. Zaproponowano operację w celu złagodzenia objawów pacjenta. Na koniec, klinicyści powinni znać zarówno pierwotne, jak i wtórne zmiany patologiczne radikulopatii szyjnej oraz brać pod uwagę złożoność objawów klinicznych i złe rokowanie.
Słowa kluczowe
zwężenie kanału szyjki macicy, radikulopatia szyjna, laminektomia, fizykoterapia, gruźlica kręgosłupa
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Przeszkody napotykane przez obywateli Jordanii w zakresie udziału w sesjach fizjoterapii

Mohannad Hawamdeh, Saad Al-nassan, Amjad Shallan, Mohammad Etoom

Mohannad Hawamdeh, Saad Al-nassan, Amjad Shallan, Mohammad Etoom – The Obstacles that encounter Jordanian Citizens to Adhere to Physiotherapy Sessions. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 134-140

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A906

Streszczenie
Cel. Poznanie przeszkód, jakie napotykają pacjenci w Jordanii w zakresie stosowania leczenia fizykoterapeutycznego. Materiał i metoda. Na podstawie dostępnych przeglądów literatury opracowano ankietę. Badanie pilotażowe zostało przetestowane na małej próbie pacjentów fizjoterapii w jednym ośrodku, aby ocenić czas i łatwość uzupełnienia. Po zakończeniu badania pilotażowego przeprowadzono przegląd i modyfikację ankiety oraz opracowano ostateczną wersję elektroniczną. Wyniki. Badanie wykazało zróżnicowany poziom realizacji sesji fizjoterapeutycznych i zaleceń fizjoterapeuty. Uczestnictwo w sesjach fizjoterapeutycznych wynosiło około 54,3% i wahało się od 61,9% w sektorach rządowych do 80% w sektorach prywatnych. Jednak przestrzeganie zaleceń fizjoterapeutycznych było mniejsze i szacuje się, że wynosi około 50% (66,7% w sektorach rządowych i 60% w sektorach prywatnych). Wniosek. Badanie wskazuje, że istnieje wiele powodów, dla których obywatele Jordanii mają kłopot z uczestnictwem w sesjach fizjoterapeutycznych. Jednym z głównych powodów w ośrodkach prywatnych są koszty, ale istnieje wiele powodów, ograniczających realizację sesji i przestrzeganie zaleceń pacjentów zarówno prywatnych, jak i rządowych. Nie udało się określić faktycznej głównej przyczyny braku realizacji sesji fizjoterapeutycznych i przestrzegania zaleceń.
Słowa kluczowe
fizjoterapia, sesje, przeszkody
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Systematyka fizjoterapii

Janusz Orzech

Janusz Orzech – Systematics of physiotherapy. Fizjoterapia Polska 2002; 2(2); 164-168

Streszczenie
Przedstawiono najnowszą systematykę fizjoterapii, opracowaną przez autora pracy. Omówiono dotychczasowe systematyki, podziały, zestawienia występujące w dostępnej literaturze fachowej, uwzględniając aspekt historyczny medycyny fizykalnej, a później fizjoterapii. Szczegółowo uzasadniono wprowadzone rozszerzenia systematyki o metody i techniki dotychczas w niej nieuwzględnione.

Słowa kluczowe:
systematyka fizjoterapii, kinezyterapia, fizykoterapia, masaż leczniczy

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Przydatność bodźców fizykalnych w leczeniu dolegliwości bólowych zespołu bolesnego barku

Paweł Przekwas, Agnieszka Idychowska, Renata Skalska-Izdebska, Zbigniew Pawłowski

Paweł Przekwas, Agnieszka Idychowska, Renata Skalska-Izdebska, Zbigniew Pawłowski – The usefulness of physical stimuli in the symptomatic treatment of painful shoulder syndrome. Fizjoterapia Polska 2003; 3(1); 76-84

Streszczenie
Celem badania był przegląd piśmiennictwa z zakresu stosowanych metod fizykoterapeutycznych w leczeniu zespołu bolesnego barku. Systematyczny przegląd efektywności terapeutycznej bodźców fizykalnych obejmuje zabiegi z ciepła powierzchniowego, krioterapii, laserów, pola magnetycznego małej częstotliwości, diatermii krótkofalowej, przezskórnej stymulacji nerwów TENS, prądów interferencyjnych, ultradźwięków oraz jonoforezy i fonoforezy. Potencjalna efektywność terapeutyczna większości zabiegów fizjoterapeutycznych jest potwierdzona licznymi badaniami, jednakże często metodologia badań budzi zastrzeżenia. Choć w rehabilitacji zespołu bolesnego barku walka z bólem jest często podstawowym problemem, to kompleksowe leczenie obejmować powinno również szeroki zakres metod kinezyterapeutycznych i terapii manualnej.

Słowa kluczowe:
zespół bolesnego barku, fizykoterapia

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zastosowanie neuromobilizacji w leczeniu pourazowych bólów okolicy lędźwiowo-krzyżowej – opis przypadku

Janusz Boczar, Łukasz Wojtyczek

Janusz Boczar, Łukasz Wojtyczek – Neuromobilization in the treatment of post-traumatic lumbo-sacral pain: a case study. Fizjoterapia Polska 2003; 3(4); 384-386

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy jest przedstawienie skuteczności metody neuromobilizacji oraz potrzeby włączenia jej w proces fizjoterapii. Materiał i metody. Przedstawiono opis przypadku pacjenta leczonego w Oddziale Rehabilitacji Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. W terapii, oprócz typowych zabiegów fizjoterapeutycznych, stosowano metodę neuromobilizacji. Wyniki. Po przeprowadzonej terapii uzyskano zmniejszenie bólu, poprawę zakresu ruchomości i siły mięśniowej, a tym samym stanu funkcjonalnego pacjenta. Wnioski. Metoda neuromobilizacji jest skuteczna w sytuacji zaburzenia neuromechaniki i powinna znaleźć stałe zastosowanie w fizjoterapii.

Słowa kluczowe:
zakres ruchu, siła mięśni, fizjoterapia, złamanie kości krzyżowej
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Masaż medyczny w bolesnej miesiączce

Krzysztof Kassolik , Waldemar Andrzejewski, Piotr Wojtoń, Klara Sadowska, Agnieszka Cichoszewska

Krzysztof Kassolik , Waldemar Andrzejewski, Piotr Wojtoń, Klara Sadowska, Agnieszka Cichoszewska – Medical massage in dysmenorrhoea. Fizjoterapia Polska 2006; 6(4); 339-343

Streszczenie
Wstęp. Problem bolesnej miesiączki dotyczy od 40 do 60% kobiet w wieku 20-40 lat. Lekarze najczęściej w tej sytuacji zalecają farmakologiczne środki przeciwbólowe i rozkurczowe. Masaż stanowi nieinwazyjny czynnik terapeutyczny, któremu przypisuje się między innymi działanie obniżające napięcie mięśniowe. Dlatego też autorzy pracy podjęli próbę określenia przydatności masażu medycznego w łagodzeniu dolegliwości bólowych związanych z bolesną miesiączką. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 48 studentkach Akademii Wychowania Fizycznego w wieku 22-25 lat. Do oceny użyto ankiety opracowanej według własnego wzoru. Miała ona na celu: 1) wyodrębnienie z grupy badawczej, osób uskarżających się na dolegliwości bólowe w okresie miesiączki oraz 2) określenie wielkości wrażenia bólu występującego podczas miesiączki Na tej podstawie wyodrębniono grupę 26 kobiet z bolesną miesiączką, które poddano następnie masażowi medycznemu. Wykonano serię 4 dziesięciominutowych zabiegów masażu medycznego okolicy lędźwiowej, krzyżowej i pośladkowej. Na koniec każdego zabiegu był przykładany termofor z ciepłą wodą o temperaturze około 45°C w celu utrwalenia zmian w dystrybucji krwi w obrębie miednicy. Wyniki. Masaż medyczny wykonywany na kilka dni przed wystąpieniem miesiączki zmniejszył dolegliwości bólowe w okresie miesiączki u 24 z pośród 26 kobiet. U 16 spowodował złagodzenie bólu, a całkowite ustąpienie bólu wystąpiło u 8 badanych kobiet. Natomiast w przypadku 2 badanych kobiet, ból po zastosowaniu masażu medycznego nie uległ zmianie. Wnioski. Wyniki badań wskazują, że masaż medyczny może być prostym w zastosowaniu środkiem wspomagającym zmniejszanie dolegliwości bólowych u kobiet z bolesną miesiączką.

Słowa kluczowe:
masaż, bolesna miesiączka, fizjoterapia

Prawne aspekty świadomej zgody pacjenta na fizjoterapię na Ukrainie

Liliia Orel, Valentyn Savchenko, Olga Baitaliuk, Nataliia Oblovatska

Liliia Orel, Valentyn Savchenko, Olga Baitaliuk, Nataliia Oblovatska – Legal Aspects of the Informed Consent of the Patient During Physical Therapy in Ukraine. Fizjoterapia Polska 2021; 21(2); 78-83

Streszczenie
Celem pracy jest ustalenie cech prawnych stosowania świadomej dobrowolnej zgody pacjenta przy wykonywaniu usług fizjoterapeutycznych na Ukrainie.
Materiały i metody. Analiza podstawy normatywno-prawnej obowiązującej na Ukrainie metodami analizy, syntezy, metody porównawczo-prawnej.
Wyniki badań. Obecnie Ukraina opracowała i zatwierdziła formularz pierwotnej dokumentacji księgowej „Świadoma dobrowolna zgoda pacjenta na diagnostykę, leczenie i zabiegi chirurgiczne i przeciwbólowe” oraz instrukcję wypełniania tego formularza. Formularz wypełnia pacjent, który zgłosił się do zakładu opieki zdrowotnej i wyraził zgodę na podjęcie działań diagnostycznych i leczniczych, a w razie potrzeby na operację i znieczulenie. Forma ta nie jest jednak odpowiednia dla stosunków prawnych między fizjoterapeutą a pacjentem. Określono główne cechy stosowania tej zgody i opracowano model jej wykorzystania w praktyce
fizjoterapeutów.
Wnioski. Zasada autonomii pacjenta podczas fizjoterapii wymaga uregulowania prawa pacjenta do udzielania mu pełnej informacji o fizjoterapii, koordynacji i akceptacji pisemnej formy dobrowolnej świadomej zgody pacjenta na fizjoterapię.
Słowa kluczowe:
świadoma zgoda, pacjent, prawo, fizjoterapia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena skuteczności włączenia krioterapii miejscowej w leczeniu gonartrozy

Joanna Fidut-Wrońska, Robert Latosiewicz, Karolina Janikowska, Krzysztof Sokołowski

Joanna Fidut-Wrońska, Robert Latosiewicz, Karolina Janikowska, Krzysztof Sokołowski – Assessment of the effectiveness of local cryotherapy in treatment of gonarthrosis. Fizjoterapia Polska 2012; 12(3); 241-250

Streszczenie
Celem pracy jest ukazanie zasadności stosowania krioterapii w skojarzeniu z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Grupę badawczą stanowiło 50 pacjentów ze zdiagnozowaną gonartrozą, u których stosowano krioterapię miejscową połączoną z innymi zabiegami fizjoterapeutycznymi. Grupę porównawczą stanowiło 38 dobranych pacjentów, u których stosowano te same zabiegi fizjoterapeutyczne z wyłączeniem krioterapii. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. Ankietowani oceniali natężenie bólu w skali VAS oraz wypełniali kwestionariusz WOMAC. Badania fizykalne obejmowały: pomiar wysokości i masy ciała, pomiar zakresu ruchu stawu kolanowego, pomiar obwodów oraz testy czynnościowe. W wyniku przeprowadzonej terapii stwierdzono zwiększenie zakresu ruchomości stawu kolanowego w grupie badawczej o 11,3º i 5,6º w grupie porównawczej, zmniejszenie obwodu o 1,1 cm w grupie badawczej i o 0,4 cm w grupie porównawczej. Zmniejszyło się również nasilenie bólu o 2 stopnie w skali VAS w grupie badawczej i o 1,3 w grupie porównawczej. Wskaźnik WOMAC uległ zmniejszeniu o 17,4% w grupie badawczej i o 11,9% w grupie porównawczej. W wyniku terapii pacjenci z grupy badawczej pokonywali średnio o 8,7 stopni schodów więcej podczas wchodzenia (grupa porównawcza 3,9), 9,2 stopni schodów więcej podczas schodzenia (grupa porównawcza 4,3) oraz wykonywali średnio 5,5 przysiadów więcej niż przed terapią (grupa porównawcza 1,7). W wielozabiegowym leczeniu fizjoterapeutycznym gonartrozy skojarzenie zabiegów z krioterapią dawało lepsze efekty niż stosowanie tych samych zabiegów bez krioterapii.
Słowa kluczowe
choroba zwyrodnieniowa, fizjoterapia, gonartroza, krioterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Taktyka postępowania fizjoterapeutycznego po endoprotezoplastyce powierzchniowej stawu biodrowego

Karol Ochocki, Jarosław Pasek, Tomasz Stołtny, Maciej Szczęśniak, Szymon Szymański, Kamil Dworak, Wojciech Gąsior, Michał Czarnecki, Rafał Szczygieł, Bogdan Koczy

Karol Ochocki, Jarosław Pasek, Tomasz Stołtny, Maciej Szczęśniak, Szymon Szymański, Kamil Dworak, Wojciech Gąsior, Michał Czarnecki, Rafał Szczygieł, Bogdan Koczy – Physiotherapy tacticsafter hip joint resurfacing. Fizjoterapia Polska 2021; 21(1); 148-157

Streszczenie
Endoprotezoplastyka powierzchniowa stawu biodrowego (kapoplastyka) to zabieg operacyjny polegający na wymianie zmienionych chorobowo powierzchni stawowych. Niewydolność nerek, okres rozrodczy kobiet, uczulenie na metal, średnica panewki poniżej 46 mm w planowaniu przedoperacyjnym to obecnie bezwzględne przeciwwskazania do kapoplastyki. Z dostępnego piśmiennictwa wynika, że zabieg ten przeprowadzany jest u osób młodych, aktywnych fizycznie, przeważnie poniżej 55. roku życia. Rosnące oczekiwania pacjentów w kwestii powrotu do aktywności zawodowej i sportowej powodują, że po zabiegu ważna jest odpowiednia i systematycznie prowadzona fizjoterapia. W pracy autorzy przedstawiają aktualne stanowisko dotyczące postępowania fizjoterapeutycznego po endoprotezoplastyce powierzchniowej stawu biodrowego.
Słowa kluczowe:
endoprotezoplastyka powierzchniowa stawu biodrowego, leczenie operacyjne, fizjoterapia, usprawnianie ruchowe, fizykoterapia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Fizjoterapia w chorobach wieku starczego – od perspektywy całościowej oceny geriatrycznej do terapii

Alicja Rutkiewicz

A. Rutkiewicz – Physical therapy in diseases of old age – from the perspective of holistic geriatric assessment of therapy. Fizjoterapia Polska 2020; 20(2); 148-154

Streszczenie
Osoby starsze stanowią największą grupę beneficjentów usług fizjoterapeutycznych. Wynika to z większej częstości występowania chorób przewlekłych w tej grupie wiekowej, a także z obniżania się sprawności funkcjonalnej, a poprzez to rosnącej zależności od innych osób. Rehabilitacja geriatryczna w dużym stopniu nosi więc znamiona profilaktyki niepełnosprawności. Problem pacjenta w starszym wieku jest zazwyczaj bardzo złożony. Składa się na to wielochorobowość, mniejszy potencjał rehabilitacyjny, brak motywacji, problemy społeczne, finansowe itd. Na skutek tego w przypadku osoby starszej powrót do sprawności sprzed choroby często nie jest możliwy. Duży nacisk w postępowaniu ze starszym pacjentem należy położyć na zapobieganie hipokinezji i jej skutkom. Z uwagi na konsekwencje unieruchomienia trzeba unikać pozostawania pacjenta w łóżku, a jeśli to niemożliwe, należy dążyć do skrócenia tego czasu, szybkiej mobilizacji i pionizacji. Skutki unieruchomienia w wielu przypadkach mogą być groźniejsze od choroby podstawowej. Celem niniejszego artykułu jest więc ukazanie poglądu na fizjoterapię w geriatrii.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, geriatria, fizjoterapia geriatryczna, całościowa ocena geriatryczna, starzenie się

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2