Fizjoterapeutyczne metody leczenia zaburzeń seksualnych związanych z bólem

Damian Durlak


Damian Durlak – Fizjoterapeutyczne metody leczenia zaburzeń seksualnych związanych z bólem. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 50-53

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B1A1

Streszczenie

W holistycznej ocenie stanu zdrowia pacjenta warto uwzględnić nie tylko strefę fizjologiczną i psychologiczną, ale także seksualną. Wpływa ona w silny sposób na ocenę jakości życia człowieka. Zrozumienie problemów pacjenta, zwłaszcza w przypadku zaburzeń seksualnych związanych z bólem, jest konieczne do skutecznego wyleczenia dolegliwości. Fizjoterapeuci również mogą wykorzystać odpowiednią terapię, aby wspomóc leczenie farmakologiczne i psychologiczne.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, dysfunkcje seksualne, ból, dyspareunia

Badanie poziomu satysfakcji zawodowej studentów kierunku fizjoterapia po roku nauki w trybie zdalnym w związku z pandemią choroby COVID-19

Katarzyna Placek, Beata Skolik, Renata Szczepaniak, Artur Polczyk, Katarzyna Walicka-Cupryś, Małgorzata Wójcik, Roksana Malak, Ewa Rakowicz, Agnieszka Dąbek-Szwajlik, Tomasz Maicki, Anna Lipińska, Anna Boguniecka, Michał Przybylski, Piotr Chyliński, Janusz Doś, Sebastian Niżnik, Dominik Starski, Mirella Kozakiewicz, Mateusz Curyło


Katarzyna Placek, Beata Skolik, Renata Szczepaniak, Artur Polczyk, Katarzyna Walicka-Cupryś, Małgorzata Wójcik, Roksana Malak, Ewa Rakowicz, Agnieszka Dąbek-Szwajlik, Tomasz Maicki, Anna Lipińska, Anna Boguniecka, Michał Przybylski, Piotr Chyliński, Janusz Doś, Sebastian Niżnik, Dominik Starski, Mirella Kozakiewicz, Mateusz Curyło – Study on the level of professional satisfaction of students of physiotherapy after one year of studying remotely in connection with the COVID-19 pandemic. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 154-161

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A62sK

Streszczenie
Sytuacja związana z pandemią choroby COVID-19 spowodowała praktycznie natychmiastową potrzebę ograniczenia kontaktów społecznych, w tym również dostępu do edukacji w trybie stacjonarnym.
Nauczanie w roku akademickim 2020/2021 prawie całkowicie opierało się o nauczanie zdalne. Studenci kierunków medycznych w szczególny sposób odczuli problem związany z brakiem kontaktu student-pacjent. Staże zawodowe oraz praktyki zostały ograniczone do minimum, a w wielu uczelniach praktyki zawodowe nie odbywały się, co również przełożyło się na zdobywanie wiedzy praktycznej, tak istotnej w pracy przyszłego medyka.
Badaniem objęto studentów z wszystkich województw. Ogólnopolski charakter badań pozwolił uzyskać obiektywne wyniki.
Celem pracy było zbadanie poziomu satysfakcji oraz zdobytych umiejętności studentów kierunku medycznego – fizjoterapii w czasie nauczania w formie zdalnej.
Wyniki badań oraz przegląd literatury dowodzą, że preferowaną formą edukacji na kierunkach medycznych jest forma mieszana, a satysfakcja studentów z formy zdalnej jest raczej niska. Wykazano, że taki sposób kształcenia nie obniża poziomu satysfakcji, a jednocześnie pozytywnie wpływa na aspekt ekonomiczny studiowania.

Słowa kluczowe:
satysfakcja studentów, fizjoterapia, tryb nauki zdalnej, choroba COVID-19

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Czynniki wpływające na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii: Ocena studentów i edukatora klinicznego

Senthilnathan Ramakrishnan, Kalyana Chakravarthy Bairapareddy


Senthilnathan Ramakrishnan, Kalyana Chakravarthy Bairapareddy – Factors affecting physiotherapy clinical education: Perceptions of students and clinical educator. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 92-100

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6z0J

Streszczenie
Wprowadzenie. Edukacja kliniczna jest podstawą edukacji fizjoterapeutycznej. Edukatorzy kliniczni odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu postawy studentów wobec ich przyszłej roli fizjoterapeuty. Jednak wdrożenie edukacji klinicznej w zakresie fizjoterapii różni się znacznie między instytucjami. Badania wykazały kilka czynników wpływających na edukację kliniczną.
Cel. Zbadanie czynników wpływających na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii.
Metody. W badaniu wykorzystano podejście metod mieszanych i rekrutowano uczestników poprzez celowe i wygodne pobieranie próbek. Dane zebrano za pomocą ankiety z wykorzystaniem kwestionariusza i wywiadów bezpośrednich. Trzydziestu czterech studentów fizjoterapii wypełniło kwestionariusz po odbyciu 12-tygodniowego stażu klinicznego. W wywiadzie wzięło udział 26 edukatorów klinicznych i 9 studentów. Do analizy danych ilościowych wykorzystano statystyki opisowe, w tym procent częstotliwości, medianę i percentyle. Do jakościowej analizy danych wykorzystano metodę analizy tematycznej.
Wyniki. Badanie ilościowe wykazało większą satysfakcję studentów z edukacji klinicznej. Jednak badanie jakościowe zidentyfikowało kilka czynników wpływających na edukację kliniczną w kontekście tego badania. Czynniki te obejmują zainteresowanie studentów, styl uczenia się, kulturę i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami. Kolejne czynniki, które wpłynęły na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii to obciążenie pracą edukatora klinicznego, strategie nauczania, wiedza programowa, partnerstwo akademicko-kliniczne, nauka poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń, model stażu i oczekiwania.
Wnioski. Wyniki badania są przydatne dla edukatorów klinicznych w zakresie fizjoterapii, studentów i wydziałów. Prezentują różne czynniki wpływające na edukację kliniczną w zakresie fizjoterapii. Ponadto autorzy badania zalecają stosowanie strategii opartych na dowodach w celu zneutralizowania czynników wpływających na edukację kliniczną.

Słowa kluczowe
staże kliniczne, edukacja kliniczna, fizjoterapia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), czy prywatnie? Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez fizjoterapeutów

Józefa Dąbek, Oskar Sierka, Joanna Frąckiewicz, Barbara Hebenstreit, Oliwia Kabalak, Monika Janowska, Halina Kulik


Józefa Dąbek, Oskar Sierka, Joanna Frąckiewicz, Barbara Hebenstreit, Oliwia Kabalak, Monika Janowska, Halina Kulik – Within the National Health Fund (NFZ) or privately? Use of health services provided by physiotherapists. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 80-91

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6xlA

Streszczenie
Cel pracy. Zawód fizjoterapeuty jest wciąż na etapie kształtowania i umacniania swojej pozycji, zarówno w grupie zawodów medycznych, jak i w świadomości społecznej. Badanie miało na celu ocenę zakresu wykorzystania i zadowolenia z usług fizjoterapeutycznych świadczonych w ramach publicznej i prywatnej opieki zdrowotnej.
Materiał i metodyka. Badaniem objęto łącznie 606 osób (100%). Zdecydowaną większość stanowiły kobiety (506; 83,5%). Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz udostępniony za pośrednictwem formularza Google. Ankieta składała się z 35 pytań, z których 5 dotyczyło niektórych cech społeczno-demograficznych.
Wyniki. Większość respondentów korzystała z usług komercyjnych finansowanych z własnego budżetu (258; 78,2%). Najczęściej wskazywanym kryterium wyboru instytucji publicznej była odległość od miejsca zamieszkania (97; 16,1%), a prywatnej – opinia znajomych (159; 26,24%). Największa liczba respondentów korzystających z usług fizjoterapeutycznych wybrałaby usługi komercyjne w przypadku konieczności ponownego skorzystania z nich (224; 67,9%).
Wnioski. Ponad połowa badanych korzystała z usług fizjoterapeuty, ponadto zdecydowana większość respondentów korzystała z usług komercyjnych, finansowanych z ich środków. Kryteria wyboru placówek publicznych i niepublicznych były zróżnicowane, a oceniane zadowolenie z komercyjnych usług fizjoterapeutycznych było wyższe niż publiczne.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, publiczna opieka zdrowotna, prywatna opieka zdrowotna, wykorzystanie, zadowolenie

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Kwestie etyczne i psychologiczne fizjoterapii onkologicznej

Damian Durlak


Damian Durlak – Kwestie etyczne i psychologiczne fizjoterapii onkologicznej. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 44-46

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A6Sbq

Streszczenie
Choroby nowotworowe są diagnozowane każdego roku u coraz większej grupy pacjentów. Każda diagnoza potwierdzająca nowotwór powoduje ogromny stres i traumę u pacjenta. Zły stan psychiczny może spowodować brak chęci do współpracy z fizjoterapeutą, a w efekcie utrudniać ogólny proces leczenia. Fizjoterapeuci powinni w szczególny sposób zwracać uwagę na zasady etyki zawodu oraz możliwości wsparcia psychicznego pacjentów podczas terapii. Zmniejszenie stresu u pacjentów oraz zdobycie ich zaufania może pomóc im w szybszym powrocie do zdrowia.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, onkologia, etyka, wsparcie psychologiczne

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Występowanie dolegliwości bólowych kręgosłupa u osób uprawiających amatorsko jazdę konną

Ewa Puszczałowska-Lizis, Dominik Szymański, Piotr Pietrzak, Marcin Wilczyński


Ewa Puszczałowska-Lizis, Dominik Szymański, Piotr Pietrzak, Marcin Wilczyński – Incidence of back pain in people practicing amateur horse riding. Fizjoterapia Polska 2022; 22(4); 6-15

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG1A68mY

Streszczenie

Wstęp. W trakcie jazdy konnej prawidłowy dosiad wymaga takiego ustawienia tułowia, żeby środek ciężkości ciała jeźdźca pokrywał się ze środkiem ciężkości konia. błędy w dosiadzie mogą prowadzić do powtarzających się i kumulujących przeciążeń kręgosłupa. Celem pracy była analiza występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa u osób uprawiających amatorsko jazdę konną.
Materiał i metody. Badaniami objęto 88 osób w przedziale wieku 40–45 lat, zrzeszonych w ośrodkach jeździeckich. Narzędzie badawcze stanowiła ankieta autorska oraz wskaźniki NDI (Neck Disability Index) i ODI (Oswestry Distability Index). Obliczenia wykonano przy użyciu testów chi-kwadrat i U Manna–Whitney’a.
Wyniki. Stwierdzono statystycznie istotne zależności między miejscem występowania dolegliwości bólowych a płcią (p = 0,001), a także między płcią a opinią na temat potrzeby korzystania z fizjoterapii w przypadku dolegliwości bólowych kręgosłupa (p = 0,049).
Wnioski. Kobiety częściej zgłaszają ból lędźwiowej i piersiowej części kręgosłupa, a mężczyźni – szyjnej części i całego kręgosłupa. Kobiety w większym odsetku niż mężczyźni uważają, że osoby uprawiające amatorsko jazdę konną powinny uczęszczać na fizjoterapię w przypadku wystąpienia dolegliwości bólowych.

Słowa kluczowe:
jazda konna, kręgosłup, ból, fizjoterapia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Postępowanie rehabilitacyjne po przebytej chorobie COVID-19 w okresie poszpitalnym – opis przypadku

Michał Polawski, Wiktor Obręcki, Magdalena Kościelniak, Rafał Trąbka


Michał Polawski, Wiktor Obręcki, Magdalena Kościelniak, Rafał Trąbka – Post-COVID-19 rehabilitation in the post-hospitalization period – case study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 102-115

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG142HN3

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie autorskiego planu przeprowadzenia interwencji fizjoterapeutycznej dla chorych w fazie poszpitalnej COVID-19. W postępowaniu terapeutycznym wyróżniono terapię oddechową, trening aerobowy i oporowy oraz edukację pacjenta.
Opis przypadku. Badanie przeprowadzono na 62-letniej kobiecie, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Pacjentka przyjęta na OIT z ostrym ARDS, w stanie bardzo ciężkim. W wywiadzie stwierdzono otyłość, przewlekłą chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze oraz stan po zawale mięśnia sercowego w 2011 roku. Pacjentka trafiła na oddział rehabilitacji w fazie poszpitalnej, korzystając z tlenoterapii biernej z przepływem tlenu na poziomie 4 l/m. Podczas kwalifikacji do terapii pacjentkę zbadano kwestionariuszem, w skład którego wchodziły wystandaryzowane testy, takie jak: 6-MWT, MRC, 30CST oraz skala FIM. Ponadto przeprowadzono ocenę czynnościową płuc za pomocą badania spirometrycznego. Identyczne pomiary dokonywano co 2 tygodnie terapii. Po 8 tygodniach postępowania terapeutycznego zaobserwowano istotną poprawę wyników 6-MWT, które zwiększyły się o 750%. Systematycznej poprawie ulegało również odczucie duszności i zmęczenia, które po zakończeniu terapii całkowicie ustąpiło. Stan funkcjonalny pacjentki znacznie się poprawił, co sugerują wyniki 30CST, które poprawiły się o 380%. Analiza wyników badania spirometrycznego wykazała poprawę FVC, FEV1 i wskaźnika pseudo-Tiffeneau odpowiednio o 40%, 53% oraz o 9,6%.
Podsumowanie. Ocena programu terapeutycznego, bazującego na terapii oddechowej, treningu aerobowym i oporowym oraz edukacji pacjenta, jest bardzo obiecująca. Zastosowany plan terapeutyczny przyczynił się do względnie szybkiego powrotu do zdrowia sprzed choroby pacjentki. U pacjentki zaobserwowano zwiększenie wydolności fizycznej oraz oddechowej, poprawę tolerancji wysiłkowej, ustąpienie odczucia duszności oraz zmęczenia, a także wzrost sprawności funkcjonalnej. Poprawiła się także czynność układu oddechowego, co wykazano za pomocą badania spirometrycznego.

Słowa kluczowe:
SARS-Cov-2, COVID-19, fizjoterapia, rehabilitacja

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Skuteczne zamówienia publiczne na sprzęt fizjoterapeutyczny

Damian Durlak


Damian Durlak – Skuteczne zamówienia publiczne na sprzęt fizjoterapeutyczny. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 54-58

Streszczenie
Placówki medyczne nabywające sprzęt medyczny w trybie zamówień publicznych są zobligowane do postępowania zgodnie z opisanymi w ustawach regulacjami. Należyte przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, wybór odpowiedniego zespołu odpowiedzialnego za proces, a przede wszystkim zrozumienie potrzeb i opinii fizjoterapeutów mających w przyszłości wykorzystywać zamawiany sprzęt mogą istotnie wpłynąć na sukces całego procesu. Fizjoterapeuci powinni znać choć podstawowe zagadnienia z zakresu zamówień publicznych, by móc wspomóc innych pracowników w odpowiednim przygotowaniu oferty i w wyborze wykonawcy. Odpowiednia współpraca przyniesie fizjoterapeutom zadowolenie z pracy na odpowiednim sprzęcie, a pacjentom bezpieczne warunki fizjoterapeutyczne.
Słowa kluczowe:
fizjoterapia, zamówienia publiczne, sprzęt fizjoterapeutyczny
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ocena wskaźnikowa fizjoterapii ambulatoryjnej finansowanej ze środków publicznych będących w dyspozycji NFZ w latach 2017–2019 w Polsce

Zbigniew Tytko, Dominik Dziurda, Dorota Mańkowska, Agata Bąk, Katarzyna Leoszkiewicz, Katarzyna Kędzior, Piotr Bednarski, Roman Topór-Mądry


Zbigniew Tytko, Dominik Dziurda, Dorota Mańkowska, Agata Bąk, Katarzyna Leoszkiewicz, Katarzyna Kędzior, Piotr Bednarski, Roman Topór-Mądry – Index assessment of outpatient physiotherapy financed from public funds at the disposal of the National Health Fund provided in 2017–2019 in Poland. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 152-158

Wprowadzenie. Celem badania było przedstawienie stanu polskiej fizjoterapii ambulatoryjnej finansowanej ze środków będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), w oparciu o zestaw autorskich wskaźników parametryzujących strukturę świadczeń i proces fizjoterapii.
Materiały i metody. Do badania wykorzystano dane sprawozdawcze NFZ w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej za okres styczeń 2017 – październik 2019 r. Do analizy wykorzystano zestaw autorskich wskaźników.
Wyniki. Spośród wszystkich cykli fizjoterapii ambulatoryjnej, świadczonych na ogół w kolejnych dniach roboczych, 70% trwało 10 dni, a 84% cykli fizjoterapii ambulatoryjnej udzielanych było pacjentom bez orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Z perspektywy pacjenta, 41% czasu uzyskiwanych świadczeń zostało udzielonych indywidualnie (wg wskaźnika struktury świadczeń) natomiast wskaźnik czasu świadczeń kinezyterapii mierzony w stosunku do całości czasu świadczeń to 30%. Dominującą grupą świadczeń, ok. 70% w ujęciu ilościowym, jest fizykoterapia.
Wnioski. Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej finansowanej ze środków publicznych jest nadal wyzwaniem i stwarza perspektywę wypracowania nowego sposobu organizacji i finansowania fizjoterapii ambulatoryjnej. Zaproponowane wskaźniki struktury świadczeń i procesu fizjoterapii umożliwiają dokładną diagnozę obecnej sytuacji, opracowanie optymalnych rozwiązań systemowych oraz monitorowanie ich implementacji.
Słowa kluczowe
fizjoterapia, wskaźnik, dane populacyjne, dane ze świata rzeczywistego
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Możliwości zastosowania fizjoterapii po operacyjnym leczeniu endometriozy. Studium przypadku

Magdalena Dudkowska, Agnieszka Sobierajska-Rek, Zofia Barcikowska

Magdalena Dudkowska, Agnieszka Sobierajska-Rek, Zofia Barcikowska – Possibilities of using physiotherapy after surgical treatment of endometriosis. Case study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(1); 108-120

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie możliwości fizjoterapii u kobiety po operacyjnym leczeniu endometriozy.
Materiał i metody. W badaniu wzięła udział 35-letnia kobieta ze stwierdzoną w badaniu histopatologicznym endometriozą. W programie badań ujęte zostało badanie podmiotowe, przedmiotowe oraz fizjoterapia. Do badania podmiotowego zaliczał się wywiad oraz wypełnienie kwestionariusza „Kwestionariusz wpływu endometriozy (EIQ)”. Badanie przedmiotowe obejmowało wykonanie testów funkcjonalnych oraz ocenę palpacyjną struktur. W zakresie terapii przeprowadzono mobilizację blizny, techniki rozluźniające/normalizujące napięcie przepony, mięśni brzucha oraz mięśni biodrowo-lędźwiowych.
Wyniki. W wyniku terapii ból zmniejszył się, a jakość blizny poprawiła się. Odpowiedzi Kwestionariusza Wpływu Endometriozy (EIQ) przed i po terapii wskazują na poprawę z zakresu zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego oraz seksualnego pacjentki.
Wnioski. Fizjoterapia może odgrywać istotną rolę w kompleksowym leczeniu kobiet po operacyjnym usunięciu ogniska endometriozy.
Słowa kluczowe:
endometrioza, chroniczny ból, fizjoterapia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 13