Porównawcza ocena skuteczności przeciwbólowej wybranych metod fizjoterapeutycznych w zespole bólowym dolnego odcinka kręgosłupa

Jolanta Kujawa, Iwona Pyszczek, Jan Talar, Mirosław Janiszewski

Jolanta Kujawa, Iwona Pyszczek, Jan Talar, Mirosław Janiszewski – Comparative evaluation of the analgesic effectiveness of selected physiotherapeutic methods in the treatment of low back pain syndrome. Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 271-279

Streszczenie

Wstęp. Do najczęściej występujących dolegliwości narządu ruchu zalicza się zespoły bólowe kręgosłupa, a w szczególności odcinka lędźwiowo-krzyżowego. W wielu krajach problem tzw. bólów krzyża osiągnął rangę problemu społecznego. Odpowiedni dobór skutecznych metod fizjoterapeutycznych jest podstawowym zadaniem zespołów rehabilitacyjnych. Podjęto badania, mające na celu analizę skuteczności oddziaływania przeciwbólowego połączonych, wybranych form fizjoterapii u chorych z bólami dolnego odcinka kręgosłupa. Sprawdzono, czy istnieją statystycznie istotne różnice skuteczności przeciwbólowej w zależności od zastosowanych zabiegów fizykalnych. Materiał i metoda. Badaniom poddano 450 chorych, w wieku od 21 do 79 lat (średni wiek = 56,53 +/- 15,34 lat), wśród których było 319 kobiet i 131 mężczyzn, przyjętych do leczenia w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej ZOZ Łódź-Śródmieście z powodu bólów odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Chorych podzielono na dwie grupy A i B. w grupie A zastosowano zabiegi biostymulacji promieniowaniem laserowym i kinezyterapią. W grupie B w miejsce laseroterapii stosowano prądy interferencyjne z gimnastyką leczniczą. Ocenę skuteczności zastosowanego skojarzonego leczenia przeprowadzono na podstawie subiektywnej oceny bólu wg zmodyfikowanego kwestionariusza Laitinena, uwzględniając cztery wskaźniki: subiektywną ocenę intensywności bólu, częstotliwość jego występowania, stosowanie leków przeciwbólowych oraz ograniczenie aktywności ruchowej pacjenta, a także na podstawie badania klinicznego. Wyniki. Wyniki badań wykazały skuteczność przeciwbólową obydwu metod u chorych z zespołami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa. Zastosowanie laseroterapii w połączeniu z gimnastyką leczniczą z bólami dolnego odcinka kręgosłupa wykazuje statystycznie znamienną, większą skuteczność terapeutyczną, w porównaniu z prądami interferencyjnymi łączonymi z kinezyterapią.

Słowa kluczowe:
laseroterapia niskoenergetyczna, zespół bólowy dolnego odcinka kręgosłupa, fizjoterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Rola fizjoterapii w leczeniu, profilaktyce oraz rehabilitacji przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli

Volodymyr Mizin

Volodymyr Mizin – The role of physiotherapy in the treatment, prevention, and rehabilitation of chronic bronchitis. Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 237-242

Streszczenie

Wprowadzenie. W ramach światowej Inicjatywy Przeciwdziałania Przewlekłym Obturcyjnym Chorobom Płuc trwa ożywiona dyskusja i poszukiwanie oryginalnych, nowoczesnych podejść do leczenia przewlekłych zapaleń oskrzeli. Warunkiem powodzenia tych poszukiwań jest precyzyjne określenie celu oraz zastosowanie odpowiednich metod. Analiza piśmiennictwa wykazuje brak doniesień odnośnie możliwości fizjoterapeutycznych metod leczenia w tym zakresie. Celem naszych badań była ocena możliwości stosowania elektrostymulacji klatki piersiowej oraz elektroforezy dolarginowej w celu łagodzenia objawów duszności u pacjentów z przewlekłymi zapaleniami oskrzeli. Materiał i metoda. Badaniami nad wpływem zabiegów na funkcję układu sercowo-oddechowego oraz odpornościowego objęto 67 pacjentów. Badano oddech, hemodynamikę, zawartość T- i B-limfocytów oraz immunoglobuliny E. Symulację i obliczanie mocy trytonu, mięśni oddechowych oraz mięśnia sercowego, wydolności ogólnej, minutowej objętości krwi oraz ewentualnie odchylenia tych wskaźników od ich optymalnych wartości prowadzono z zastosowaniem modelu biomechanicznego. Symulację i obliczanie współczynników zużycia tlenu poprzez układ sercowo-naczyniowy i oddechowy oraz cały organizm prowadzono z zastosowaniem synergetycznego modelu tlenowej przemiany materii. Wyniki. Przedstawiona analiza korelacyjna, regresyjna oraz czynnikowa wskazuje na liczne i wyraźne efekty elektrostymulacji oraz elektroforezy dolarginowej na realizację wielu celów leczenia, w tym łagodzenie objawów duszności. Badane czynniki zwiększają zdolności funkcjonalne układu krwionośnego i oddechowego do zaopatrzenia ustroju w tlen, ulepszają bilans wegetatywnego układu nerwowego oraz bilans B- i T-limfocytów, powiększają zawartość T-limfocytów i obniżają poziom IgE. Wyniki analizy czynnikowej pozwalają stwierdzić, że obniżenie poziomu IgE zmniejsza aktywność procesu zapalnego u chorych. Obserwowano zwiększenie wartości tlenu zużytego, zapasowego oraz – co jest szczególnie ważne – zwiększenie całkowitego współczynnika pochłaniania tlenu przez organizm. Wnioski. Zabiegi elektrostymulacji klatki piersiowej oraz elektroforezy dolarginowej wywołują korzystne efekty dla osiągnięcia wielu celów w leczeniu oraz rehabilitacji chorych z przewlekłymi zapaleniami oskrzeli, w tym: obniżenie działania IgE jako czynnika ryzyka, przeciwdziałanie skutkom niewydolności oddechowej, hamowanie odczynów zapalnych, usprawnianie stanu układu odpornościowego, funkcji oddechowych i hemodynamiki. Zabiegi wywołują poprawę równowagi wegetatywnego układu nerwowego, przemiany materii oraz całkowitego zużycia tlenu. Wymienione efekty pozwalają na przeprowadzenie kompleksowego programu łagodzenia objawów duszności u chorych z przewlekłymi zapaleniami oskrzeli.

Słowa kluczowe:
przewlekły zapalny stan oskrzeli, objawy duszności
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Test SLR – jego wartość w diagnostyce różnicowej oraz w wyborze sposobu terapii

Ger Plaatsman, Edward Saulicz, Ewa Żmudzka-Wilczek

Ger Plaatsman, Edward Saulicz, Ewa Żmudzka-Wilczek – The straight leg raising test: its value in differential diagnosis and choice of therapy. Fizjoterapia Polska 2001; 1(4); 414-417

Streszczenie
Starożytni lekarze już 2800 lat przed narodzeniem Chrystusa uważali, że ruchy wyprostne kończyn dolnych mogą być przydatne w procesie diagnostycznym schorzeń kręgopochodnych (Beasly 1982). Od tego czasu wielu autorów przedstawiało własne sposoby badania dysfunkcji stawów biodrowych, obręczy miedniczej oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wykorzystujące ruchy kończyn dolnych. Artykuł niniejszy nie jest jednak kolejną próbą interpretacji testu Straight Leg Raising (SLR). W pracy tej zaprezentowano przegląd stosowanych obecnie „wersji” tego testu oraz przedstawiono zasady „badania poprzez leczenie”, z wykorzystaniem SLR jako narzędzia w diagnostyce różnicowej, umożliwiającego wybór najwłaściwszej techniki leczniczej.

Słowa kluczowe:
test SLR, fizjoterapia, diskopatia

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ fizjoterapii wewnątrzszpitalnej na kształtowanie się parametrów równowagi kwasowo-zasadowej po korekcjach operacyjnych wad wrodzonych serca u dzieci w wieku 0-2 lat

Piotr Dominiak

Piotr Dominiak – The impact of inpatient physiotherapy on parameters of acid-base equilibrium after corrective surgery of congential heart defects in children age 0-2. Fizjoterapia Polska 2001; 1(4); 361-365

Streszczenie
Wstęp. Wady wrodzone serca stanowią największy problem w kardiologii dziecięcej. Zajmują drugie miejsce wśród przyczyn zgonów niemowląt w Polsce. Obserwujemy stałe obniżanie wieku operacyjnego w celu przeciwdziałania wtórnym zmianom strukturalnym w sercu i poza sercem oraz chronienia psychiki rodziców i dzieci. Celem pracy była ocena skuteczności własnej metody fizjoterapii w okresie wewnątrzszpitalnym u dzieci w wieku 0-2 lat, po korekcjach całkowitych najczęściej występujących wad wrodzonych serca. Materiał i metoda. W grupie 32 pacjentów po korekcjach całkowitych ASD II, VSD, PDA i CoA w wieku 0-2 lat, przeprowadzono 384 badania z arterializowanej krwi włośniczkowej w ciągu pierwszych 10 dób pooperacyjnych. Badania wykonano bezpośrednio przed, bezpośrednio po oraz 30 minut po fizjoterapii, a następnie porównywano wyniki. Pacjentów podzielono na dwie podgrupy; I podgrupę stanowiło 20 pacjentów po korekcji całkowitej ASD II i VSD, u których wykonano 270 badań, II podgrupę stanowiło 12 pacjentów po korekcji całkowitej PDA i CoA, u których wykonano 114 badań. Wyniki. Na podstawie badań wykazano, iż torakotomia tylno-boczna wpływa na przesunięcie równowagi kwasowo-zasadowej w lewo, jednakże pod wpływem fizjoterapii kierunek zmian jest identyczny w obu podgrupach. Krążenie pozaustrojowe nie wpłynęło na zaburzenie dyfuzji gazów przez błonę pęcherzykowo-włośniczkową, a zastosowany standard fizjoterapii wpłynął na poprawę wymiany gazowej w płucach (istotny statystycznie wzrost pO2 i SO2 30 minut po fizjoterapii). Wniosek. Zastosowany standard fizjoterapii, z włączeniem elementów metody Volty, jest możliwy do zastosowania od pierwszych dób pooperacyjnych.

Słowa kluczowe:
wady wrodzone serca, leczenie operacyjne, fizjoterapia, równowaga kwasowo-zasadowa

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Uszkodzenie krwinek czerwonych ludzkich spowodowane falami ultradźwiękowymi

Iwona Pyszczek, Jan Talar, Jolanta Kujawa, Leu Zavodnik, Ewa Kilańczyk

Iwona Pyszczek, Jan Talar, Jolanta Kujawa, Leu Zavodnik, Ewa Kilańczyk – Ultrasonic wave-induced damage to human red blood cells. Fizjoterapia Polska 2002; 2(2); 134-139

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy była ocena reakcji ludzkich czerwonych krwinek na ultradźwięki stosowane w fizjoterapii (1 MHz). Materiał i metody. Jako wskaźniki wrażliwości czerwonych krwinek na uszkodzenie spowodowane falami ultradźwiękowymi wybrano: hemolizę, zmiany elektrochemicznych właściwości błony komórkowej oraz aktywność acetylcholinesterazy związanej z błoną. Wyniki. Po ekspozycji czerwonych krwinek na ultradźwięki wystąpiła hemoliza zależna od dawki, znaczna aktywizacja acetylcholinesterazy w błonie spowodowana wzrostem przylepności podłoża, niewielka depolaryzacja błony związana z niespecyficzną formacją otworów oraz aktywizacja lipidowej peroksydacji błony. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na znaczny efekt biomodulacyjny fal ultradżwiękowych stosowanych w praktyce medycznej na ludzkie czerwone krwinki na poziomie błony i komórki.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, hemoliza, acetycholinesteraza

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zmiany wartości momentów sił mięśni w programie fizjoterapii po rekonstrukcjach więzadeł krzyżowych przednich stawów kolanowych

Andrzej Czamara

Andrzej Czamara – The atteration of the value of muscle forces in the programme of physiotherapy after the reconstruction of anterior cruciate ligaments. Fizjoterapia Polska 2002; 2(4); 263-272

Streszczenie
Wprowadzenie. Celem pracy była analiza zmian wartości momentów sił prostowników i zginaczy stawów kolanowych, po rekonstrukcjach więzadeł krzyżowych przednich, w 13 tygodniu i 6 miesiącu fizjoterapii. Materiał i metoda. Badaniem objęto 46 osób, w tym 25 kobiet. Do analizy zmian momentów sił zakwalifikowano 39 osób, w tym 19 kobiet, które realizowały przynajmniej 6 miesięcy usprawniania. Autor wprowadził czteroetapowy program fizjoterapii. W 13 tygodniu i na początku 6 miesiąca wykonano pomiary momentów sił oraz dokonano analizy bilansu momentów sił zginaczy do prostowników stawów kolanowych. Wyniki. Uzyskano w grupie kobiet i mężczyzn istotny statystycznie wzrost wartości momentów sił kończyn urazowych w 6 miesiącu w odniesieniu do 13 tygodnia fizjoterapii. Na początku 6 miesiąca nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w grupie mężczyzn i wyniki osiągnięte w kończynach urazowych były zbliżone do wartości momentów sił kończyn zdrowych. W tym samym czasie grupa kobiet uzyskała w kończynach urazowych około 80%-90% wartości momentów sił grup mięśniowych kończyn zdrowych, to jednak stwierdzono istotne różnice statystyczne. Wartość bilansu momentów sił mięśni kończyn operowanych ulegała zmianie i zbliżyła się w 6 miesiącu do wielkości osiągniętych w kończynach zdrowych. Wnioski. W badanych grupach uzyskano wzrost średnich wartości momentów sił w kończynach urazowych. Dynamika wzrostu wartości momentów sił była lepsza u mężczyzn. Wydaje się, że analiza zmian bilansu momentów sił zginaczy do prostowników może być przydatna w kontroli procesu fizjoterapii.

Słowa kluczowe:
więzadła krzyżowe przednie, fizjoterapia, momenty sił

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Techniki fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli w sanatoriach jałtańskich

Volodymyr Mizin

Volodymyr Mizin – Physiotherapeutic technics used in Yalta health resorts in the treatment of chronic bronchitis. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 197-204

Streszczenie
Analiza piśmiennictwa w Polsce wykazuje brak doniesień na temat możliwości i fizjoterapeutycznych metod sanatoryjnego leczenia przewlekłych stanów zapalnych oskrzeli w Jałcie (na Krymie). Celem naszego artykułu było udostępnienie wiedzy na temat aktualnego poziomu tego leczenia. Poddane dyskusji zostały cele kliniczne oraz zagadnienia profilaktyki, leczenia sanatoryjnego i rehabilitacji u chorych na przewlekłe stany zapalne oskrzeli. Opisane są efekty oraz dawki dla metod fizjoterapeutycznych stosowanych w sanatoriach Jałtańskich, w tym aeroterapia, inhalacje, aromaterapia, elektroterapia, terapia światłem, magnetoterapia, terapia ultradźwiękowa, akupunktura, masaże, terapia ruchowa, trening fizyczny, klimatoterapia, talassoterapia, wodolecznictwo, terapia ciepłem i fitoterapia.

Słowa kluczowe:
przewlekły stan zapalny oskrzeli, fizjoterapia, leczenie sanatoryjne

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Fizjoterapia po operacjach chrząstki stawu kolanowego

Andrzej Czamara

Andrzej Czamara – Physiotherapy following surgical repair of knee cartilage. Fizjoterapia Polska 2003; 3(4); 401-411

Streszczenie

Autor przedstawił czteroetapowy program fizjoterapii po wybranych operacjach uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego. Został on dostosowany do dynamiki gojenia się tkanek oraz ich przebudowy. W pierwszym etapie zróżnicowano czas odciążenia w składowej pionowej operowanych kończyn dolnych w zależności od stopnia, miejsca uszkodzenia oraz techniki operacyjnej, a także celu i osobniczych cech pacjenta. Dodatkowo stosowano zabiegi fizykoterapii i ruchy bierne stawu kolanowego w odciążeniu na szynach CPM. Wykonywano ćwiczenia izometryczne, kokontrakcji. Uczono chodu w odciążeniu kończyny operowanej z kulami. W drugim etapie usprawniania poza rutynowymi metodami, wprowadzono stopniowe odciążenia w składowej pionowej kończyn stosując obiektywne narzędzia kontroli przez zastosowanie platform tensometrycznych. W trzecim etapie zastosowano standardowe metody usprawniania. Dodatkowo wprowadzono monitorowania progresywnych obciążeń, których celem było przywrócenie funkcji kończyn, tj. chód po prostej i przy zmiennym kącie nachylenia oraz podstawowych cechu motorycznych. Czwarty etap został przeznaczony dla osób, których celem leczenia jest powrót do sportu lub innej pracy zawodowej wymagającej wysokiego poziomu aktywności fizycznej.

Słowa kluczowe:
chrząstka stawu kolanowego, obrażenia chrząstki stawu kolanowego, program fizjoterapii, program usprawniania
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Metoda własna analizy zdjęcia termowizyjnego jako uzupełnienie diagnostyki i obiektywizacji oceny skuteczności leczenia zespołu bólowego stawu kolanowego

Jolanta Kujawa, Jarosław Oborzyński, Kamila Gworys, Mirosław Janiszewski, Małgorzata Łukowicz

Jolanta Kujawa, Jarosław Oborzyński, Kamila Gworys, Mirosław Janiszewski, Małgorzata Łukowicz – An original method for analyzing thermo-images as an objective supplement to diagnosis outcome evaluation in knee pain syndrome. Fizjoterapia Polska 2003; 3(4); 375-383

Streszczenie

Wstęp. W pracy przedstawiono analizę zdjęć termowizyjnych z obliczeniem temperaturowego wskaźnika kolanowo-kończynowego (TWKK). Dokonano próby określenia jego użyteczności w diagnostyce i ocenie efektywności leczenia zespołu bólowego stawu kolanowego. Materiał i metody. Badaniom termowizyjnym poddano 41 pacjentów z zespołem bólowym stawu kolanowego i grupę kontrolną 30 pacjentów bez bólu w okolicy kolana. W grupie 41 pacjentów stwierdzono zespół bólowy 67 stawów kolanowych. Nasilenie dysfunkcji stawu kolanowego oceniano w skali punktowej od 0 do 30 punktów, zgodnie z opracowaną kartą badań. Wyniki. W grupie kontrolnej wskaźnik kolanowo-kończynowy przyjmował wartości od (1,4°C) do (-0,2°C). W oparciu o analizę statystyczną stwierdzono, iż wartości TWKK od (1,31°C) do (-0,05°C) można uznać za normę dla 90% populacji. W grupie badanej TWKK przyjmował wartości od (-0,5°C) do (+1,8°C). Wartości TWKK w grupie badanej i kontrolnej różniły się istotnie statystycznie. Analiza statystyczna wykazała również korelację pomiędzy nasileniem dysfunkcji a wartością TWKK. W grupie badanej stwierdzono zmniejszenie wartości wskaźnika po leczeniu. Wnioski. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono wysoką swoistość i czułość TWKK w zespole bólowym stawu kolanowego. Można uznać, iż zastosowanie badania termowizyjnego z obliczeniem temperaturowego wskaźnika kolanowo-kończynowego jest wartościowym uzupełnieniem obiektywizującym ocenę skuteczności leczenia zespołu bólowego stawu kolanowego.

Słowa kluczowe:
termowizja, zespół bólowy stawu kolanowego, fizjoterapia
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3 12