Ocena postawy ciała gimnazjalistów w kontekście ich aktywności fizycznej

Marta Gołdyn-Pastuszka, Marzena Dorosz, Anna Szczegielniak, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak


Marta Gołdyn-Pastuszka, Marzena Dorosz, Anna Szczegielniak, Katarzyna Bogacz, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak – Assessment of the body posture of junior high school students in the context of their physical activity. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 112-125

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B654

Streszczenie
Wstęp. Wady postawy są problemem społecznym i mogą powodować negatywne zmiany w wielu aspektach naszego życia – zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Bardzo istotna jest tutaj profilaktyka i odpowiedni stopień aktywności ruchowej, która wpływa na harmonijny rozwój człowieka. Cel pracy. Celem pracy była ocena postawy ciała gimnazjalistów oraz poznanie stopnia ich aktywności fizycznej, a następnie sprawdzenie, czy występuje korelacja pomiędzy nimi. Grupę badawczą stanowiły 53 osoby z wrocławskiego gimnazjum w wieku od 14 do 17 lat. Materiał i metody. Do oceny aktywności ruchowej użyty został Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ), który zawiera 7 pytań dotyczących czynności w ciągu ostatnich 7 dni. Postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej zbadano za pomocą metody fotogrametrii, a klasyfikację typologii dokonano na podstawie zmodyfikowanej metody Wolańskiego według Zayland-Malawki. Wyniki. Wyniki badań zostały poddane analizie statystycznej, z której wynika, że badana grupa młodzieży charakteryzuje się kifotycznym typem postawy ciała, natomiast najrzadziej spotykanym jest typ równoważny. Poziom aktywności fizycznej badanej grupy można określić jako wystarczający, jednak warto zauważyć, że tylko 6% mniej badanych charakteryzuje się  niewystarczającym poziomem aktywności fizycznej, a jedynie u 7,5% stwierdzono wysoki poziom aktywności. Wnioski. Dokonując dalszej analizy zbadano, czy występuje korelacja pomiędzy postawą ciała  a aktywności fizyczną. Stwierdzono, że nie istnieją istotnie statystycznie różnice pomiędzy tymi dwoma cechami w badanej grupie.
Słowa kluczowe:
wady postawy, postawa ciała, aktywność fizyczna, młodzież
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Poziom wiedzy rodziców na temat wad postawy ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Katarzyna Weber-Nowakowska, Weronika Niewiarowska, Anita Kulik, Magdalena Gębska, Agata Chilman, Łukasz Kołodziej


Katarzyna Weber-Nowakowska, Weronika Niewiarowska, Anita Kulik, Magdalena Gębska, Agata Chilman, Łukasz Kołodziej – The level of parents’ knowledge about body posture defects in early school age children. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 88-96

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07B237

Streszczenie

Cel pracy. Celem głównym pracy jest ocena wiedzy rodziców/opiekunów na temat wad postawy ciała u dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Podczas realizacji badania postawiono dodatkowe cele odnoszące się do określenia poziomu wiedzy rodziców w wybranych tematach. Zagadnienia te dotyczyły: rodzaju wad postawy ciała u dzieci, czynników wpływających na ich powstawanie, a także określenie znajomości wiedzy rodziców w zakresie stosowania działań profilaktycznych.
Materiał i metodyka. Grupa badana składała się z 300 rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o autorski, anonimowy kwestionariusz składający się z 24 pytań. Respondenci udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi źródła czerpania informacji na temat wad postawy, znajomości poszczególnych wad postawy oraz metod profilaktyki.
Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, iż osoby mieszkające w większych miejscowościach oraz mające wyższe wykształcenie posiadają szerszy zakres wiedzy w zakresie wad postawy ciała. Dodatkowo, respondenci posiadający wyższe wykształcenie znają i stosują metody profilaktyki wad postawy znacznie częściej niż osoby z wykształceniem niższym. Według badanych, noszenie plecaka na jednym ramieniu jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania wad postawy. Rodzice, którzy nie wiedzą, czy ich dziecko ma wadę postawy, stosunkowo rzadziej stosują metody profilaktyki.

Słowa kluczowe:
wada postawy, fizjoprofilaktyka, edukacja, uczeń, postawa ciała

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Restytucja wielkości cech postawy w płaszczyźnie czołowej po obciążeniu masą transportowanych przyborów szkolnych w trybie ciągu lewą i prawą ręką uczniów obojga płci w wieku 7 lat

Mirosław Mrozkowiak


Mirosław Mrozkowiak – Restitution of the size of postural features in the frontal plane after loading with the weight of school items carried with the right and left hand in 7-year-old pupils of both sexes. Fizjoterapia Polska 2023; 23(1); 6-21

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG07BFF3

Streszczenie

Wstęp. Analiza środowiska ucznia to zbiór stresorów pola ekologii człowieka, mieszczący w swoich granicach nie tylko czynnik genetyczny, ale także epigenetyczny.
Materiał, metoda. Badania postawy ciała przeprowadzono w grupie 65 uczniów w wieku 7 lat metodą mory projekcyjnej w 8 pozycjach (4 dla ciągu ręką prawą i 4 dla ciągu lewą): 1 – postawie habitualnej, 2 – postawie po 10-minutowym ciągnięciu pojemnika z przyborami szkolnymi jednorącz, 3 – po jednej minucie od zdjęcia obciążenia, 4 – po dwóch minutach od zdjęcia obciążenia. Dokonano pomiaru sprawności fizycznej testem Sekity.
Wyniki. Analizowano istotność różnic między 1 a 2, 3 i 4 pomiarem dla określenia restytucji wielkości cech po obciążeniu oraz ich korelacji ze sprawnością fizyczną dla zbadania związku z badanymi różnicami.
Wnioski. 1. Po wykluczeniu obciążenia nastąpiła istotna statystycznie restytucja po pierwszej i drugiej minucie. Restytucja była niepełna. 2. W transporcie prawą ręką przez chłopców z restytucją istotnie związana jest wytrzymałość, wśród dziewcząt dodatkowo szybkość i zwinność. W przypadku dziewcząt sprawność fizyczna wykazuje częstsze związki z restytucją. 3. W transporcie lewą ręką przez chłopców z restytucją po pierwszej minucie związana jest wytrzymałość, moc, zwinność i ogólna sprawność fizyczna, po drugiej dodatkowo z siłą, wśród dziewcząt z siłą, mocą i wytrzymałością. Po drugiej dodatkowo z szybkością i zwinnością. W przypadku dziewcząt sprawność fizyczna wykazuje nieco częstsze związki z restytucją. 4. Ze względu na niepełną restytucję po 1 i 2 minucie asymetryczny transport nie jest wskazany przez dzieci w wieku 7 lat. Posiadana przez dzieci sprawność fizyczna nie doprowadza do pełnej restytucji badanych cech postawy, co świadczy o jej niskim poziomie i niedojrzałych procesach korekcyjno-kompensacyjnych.

Słowa kluczowe:
plecak, postawa ciała, mora projekcyjna, sprawność fizyczna, restytucja

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zastosowanie masażu głębokiego i technik Kinesiology Tapingu ® (KT) u dzieci w wieku szkolnym z wadliwą postawą ciała

Tomasz Nowakowski, Roksana Malak, Marta Woldańska-Okońska


Tomasz Nowakowski, Roksana Malak, Marta Woldańska-Okońska – The use of deep friction massage and Kinesiology Taping ® (KT) in school children with faulty body posture. Fizjoterapia Polska 2022; 22(3); 6-14

Streszczenie

Cel pracy. 1. Określenie nieprawidłowości rozwojowych postawy ciała, 2. Przeprowadzenie terapii, mającej za zadanie zmniejszenie zdiagnozowanych problemów wraz z oceną skuteczności zastosowanej terapii.
Materiał i metodyka. Przebadano 64 dzieci: 40 dziewcząt i 24 chłopców w wieku 6–14 lat ze Szkoły Podstawowej w Krosinku. Wykonano trzy badania: Wizualny Test Oceny Postawy Ciała wg Tadeusza Kasperczyka. Ponadto przeprowadzono testy długości mięśni wskaźnikowych: mięśni kulszowo-goleniowych, mięśni czworobocznych lędźwi, przywodzicieli uda, mięśni gruszkowatych i mięśni piersiowych większych oraz dokonano pomiaru skoliometrem. Kompleksową terapię przeprowadzono przy użyciu technik: poizometrycznej relaksacji mięśni, masażu głębokiego oraz aplikacji Kinesiology Tapingu.
Wyniki. Stwierdzono istotne statystycznie zależności w poprawie postawy ciała przed i po przeprowadzonej terapii u obu płci. Również uzyskano istotne statystycznie zależności między: korekcją łuku stopy, szpotawością kolan u obu płci, a oceną postawy p < 0,05.
Wnioski. Przeprowadzona terapia wpływa na poprawę oceny postawy ciała u dzieci. Wykazano tendencję do korekcji prawidłowego wysklepienia stóp oraz korekcji kolan szpotawych u obu płci.

Słowa kluczowe:
postawa ciała, Ocena Postawy ciała wg T. Kasperczyka, poizometryczna relaksacja mięśni, Kinesiology Taping

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Restytucja wielkości cech postawy w płaszczyźnie strzałkowej i poprzecznej po obciążeniu masą transportowanych przyborów szkolnych w trybie ciągu lewą i prawą ręką uczniów obojga płci w wieku 7 lat

Mirosław Mrozkowiak

Mirosław Mrozkowiak – Restitution of the size of postural features in the sagittal and transverse plane after loading with the weight of school items carried with the right or left hand in 7-year-old pupils of both sexes. Fizjoterapia Polska 2021; 21(4); 78-95

Streszczenie
Wstęp. Analiza środowiska ucznia to zbiór stresorów pola ekologii człowieka.
Materiał, metoda. Badania postawy ciała przeprowadzono w grupie 65 uczniów w wieku 7 lat metodą mory projekcyjnej w 8 pozycjach (4 dla ciągu ręką prawą i 4 dla ciągu lewą): 1 – postawie habitualnej, 2 – postawie po 10-minutowym ciągnięciu pojemnika z przyborami szkolnymi jednorącz, 3 – po jednej minucie od zdjęcia obciążenia, 4 – po dwóch minutach od zdjęcia obciążenia. Dokonano pomiaru sprawności fizycznej testem Sekity. Analizowano istotność różnic między 1 a 2, 3 i 4 pomiarem dla określenia restytucji wielkości cech po obciążeniu oraz ich korelacji ze sprawnością fizyczną, dla zbadania związku z badanymi różnicami.
Wnioski. 1. Istotna statystycznie, niepełna i niezależna od płci restytucja wystąpiła po pierwszej i drugiej minucie. 2. W transporcie prawą ręką przez chłopców z restytucją po pierwszej minucie istotnie związana jest szybkość i siła, po drugiej wytrzymałość, szybkość, moc i zwinność. Wśród dziewcząt po pierwszej minucie restytucji z siłą, a po drugiej z wytrzymałością i siłą. 3. W transporcie lewą ręką przez chłopców z restytucją po pierwszej minucie związana jest siła, moc, zwinność i ogólna sprawność fizyczną, a po drugiej wytrzymałość, szybkość, zwinność i ogólna sprawność fizyczna. Wśród dziewcząt z restytucją po pierwszej minucie związana jest wytrzymałość, szybkość, siła i zwinność, a po drugiej z wytrzymałością, szybkością, zwinnością i ogólną sprawnością fizyczną. 4. Ze względu na niepełną restytucję wielkości cech postawy asymetryczny transport nie jest wskazany dla dzieci w wieku 7 lat. Posiadana przez dzieci niska sprawność fizyczna nie doprowadza do pełnej restytucji badanych cech postawy.
Słowa kluczowe:
plecak, postawa ciała, mora projekcyjna, sprawność fizyczna, restytucja
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Kinezyterapia w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej (tzw. Choroby Scheuermann’a)

Anna Krawczyńska, Piotr Majcher, Marek Fatyga, Andrzej Skwarcz

Anna Krawczyńska, Piotr Majcher, Marek Fatyga, Andrzej Skwarcz – Kinesitherapy in the treatment of juvenile thoracic kyphosis (Scheuermann’s Disease). Fizjoterapia Polska 2001; 1(3); 303-305

Streszczenie

Młodzieńcza kifoza piersiowa, tak zwana choroba Scheuermann’a, w swoim przebiegu prowadzi do zmian statyczno-dynamicznych w obrębie kręgosłupa, obręczy barkowej i biodrowej, powodując zmianę sylwetki pacjenta. Zmiana ukształtowania kręgosłupa związana z zaburzeniami wzrostowymi w trzonach kręgów, doprowadza do powstania przykurczów mięśniowo-torebkowych oraz osłabienia rozciągniętych mięśni i wiązadeł. Zabiegi kinezyterapeutyczne stosowane w leczeniu młodzieńczej kifozy piersiowej mają za zadanie przywrócenie prawidłowej równowagi mięśniowej przez rozciągniecie przykurczonych i wzmocnienie osłabionych mięśni. Mają także za zadanie poprawę zakresu ruchomości stawów oraz naukę przyjmowania i utrzymania prawidłowej postawy ciała. W zaburzeniach wzrostowych umiejscowionych w trzonach kręgów, potwierdzonych radiologicznie, konieczne jest leczenie gorsetami korekcyjnymi ekstensyjnymi. Kinezyterapia, obok fizykoterapii, ma wówczas za zadanie przygotowanie chorego do uzyskania dobrej korekcji w gorsecie oraz zmniejsza tzw. „straty gipsowe”. Autorzy opracowania wykazują wartość kinezyterapii w procesie leczenia chorych z młodzieńczą kifozą piersiową. Omawiają program ćwiczeń mający na celu odbudowę prawidłowej sylwetki.

Słowa kluczowe:
przykurcz mięśniowo-torebkowy, osłabienia mięśni, zakres ruchu, postawa ciała
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Skuteczność Metody Hankego w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa w świetle wybranych parametrów badania radiologicznego

Tomasz Wolny, Edward Saulicz, Dagmara Molicka

Tomasz Wolny, Edward Saulicz, Dagmara Molicka – The efficiency or the Hanke Method in the correction of scoliosis in the light of selected radiological parameters. Fizjoterapia Polska 2002; 2(1); 35-39

Streszczenie
Wstęp. Metoda Hankego, zwana również „E-Technik” (Entiwicklungskinesjologischer Technik) należy do mniej znanych sposobów leczenia zaburzeń nerwowo-mięśniowych. Ponieważ w postępowaniu korekcyjnym stosunkowo rzadko wykorzystuje się elementy metod o ściśle neurofizjologicznym mechanizmie działania, a ich ewentualną skuteczność wyraża się zazwyczaj w formie opisowej, celem niniejszej pracy było prześledzenie wpływu rutynowego stosowania technik metody Hankego na zmiany wybranych parametrów radiologicznej oceny skrzywienia. Materiał i metoda. Obserwacją objęto 17-osobową grupę dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat (x = 10,1 +/- 2,7), z klinicznymi i radiologicznymi objawami bocznego skrzywienia kręgosłupa. Za wyjątkiem jednej osoby, we wszystkich pozostałych przypadkach były to skrzywienia Io (x wygięcia pierwotnego = 12,2o +/- 8,9). Zarówno przed, jak i po 10-miesięcznym okresie usprawniania wzbogaconym stosowaniem niektórych elementów metody Hankego, ocenie poddano zdjęcia radiologiczne. Wyznaczono kąty Cobba, kąty żebrowo-kręgowe oraz wyliczono wskaźniki Harringtona. Całość zebranych w ten sposób danych liczbowych poddano opracowaniu statystycznemu. Wyniki. U 11 osób (64,7% badanej grupy) uzyskano zmniejszenie kątowej wartości skrzywienia pierwotnego, powiązane z równoczesną niwelacją różnicy kątów żebrowo-kręgowych po stronie wklęsłej i wypukłej. Jedynie w jednym przypadku zarejestrowano wyraźną (5o) progresję skrzywienia. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na dużą skuteczność terapeutyczną metody Hankego. Możliwość bezpośredniego sterowania reakcjami odruchowymi prowadzącymi w efekcie do normalizacji (symetryzacji) napięcia mięśniowego stanowi istotny wyróżnik metody Hankego spośród innych sposobów zachowawczego leczenia skolioz. Skuteczność oraz trwałość efektów korekcyjnych w następstwie stosowania metod odruchowo stymulujących neurofizjologicznie mechanizmy sterowania postawą ciała wymagają dalszych wnikliwych badań.

Słowa kluczowe:
zaburzenia nerwowo-mięśniowe, tonus mięśniowy, postawa ciała

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Epidemiologia bocznych skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży

Michał Dziewulski, Waldemar Szymanik

Michał Dziewulski, Waldemar Szymanik – Epidemiology of lateral curvature of the spine in children and adolescents. Fizjoterapia Polska 2003; 3(2); 106-112

Streszczenie
Wstęp. Nadrzędnym celem przedstawianej pracy jest zwrócenie uwagi na tak ważny problem ortopedyczny jak występowanie bocznych skrzywień kręgosłupa (skolioz) u dzieci i młodzieży. Zagadnienie powinno zainteresować nie tylko lekarzy ortopedów, ale również pediatrów, specjalistów rehabilitacji, fizjoterapeutów oraz lekarzy rodzinnych, a nawet internistów. Pragnieniem autorów było bliższe przypomnienie podstawowych faktów dotyczących schorzenia, jego klasyfikacji i epidemiologii. Materiał i metody. W pracy klinicznej poddano obserwacji chorych leczonych w Centrum Rehabilitacji w Konstancinie na przestrzeni ostatnich 30 lat, obliczono odsetek występowania skoliozy oraz dokonano podziału ze względu na płeć, wiek oraz pochodzenie (miasto, wieś). Miało to na celu wykazanie ewentualnej predylekcji płci co do występowania schorzenia, wyjaśnienie faktu czy miejsce zamieszkania ma wpływ na ujawnianie się, tudzież lepszą diagnostykę skoliozy, a także określenie wieku o największym ryzyku ujawnienia się schorzenia. Wyniki. Pomimo systematycznego wzrostu liczby przyjmowanych pacjentów do Centrum Rehabilitacji, nie obserwuje się proporcjonalnego wzrostu liczby chorych na skoliozę, a wręcz jej redukcję. Rysuje się zdecydowana, wyraźna przewaga występowania schorzenia u dziewcząt w stosunku do chłopców. Istnieje przewaga u dzieci i młodzieży z miasta do ujawniania się schorzenia, tudzież jego lepszej wykrywalności niż w środowiskach wiejskich. Wnioski. Należy bardziej precyzyjnie badać i diagnozować dzieci pod kątem ewentualnego występowania bocznych skrzywień kręgosłupa (szczególnie dotyczy to dzieci ze środowisk wiejskich), a inne cechy, jak predyspozycja względem płci i występujący najczęstszy typ skoliozy, nie odbiegają od danych z literatury.

Słowa kluczowe:
postawa ciała, skolioza, płeć, wczesna diagnostyka

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Ruchomość oraz ukształtowanie krzywizn kręgosłupa u dzieci z wadliwą postawą ciała

Andrzej Szczygieł, Anna Ślusarczyk

Andrzej Szczygieł, Anna Ślusarczyk – Mobility and shaping of curvature of the spine in children with defective body posture. Fizjoterapia Polska 2003; 3(3); 261-271

Streszczenie

Wstęp. W pracy przedstawiono problem oceny struktur anatomicznych (wielkość krzywizn kręgosłupa), jak i funkcjonalnych możliwości kręgosłupa w grupie dzieci z wadliwą postawą ciała na tle dzieci zdrowych, co stanowi istotne zagadnienie dla realizacji postępowania leczniczego. Jednocześnie na bazie uzyskanych rezultatów przedstawiono wybrane ćwiczenia stretchingu z użyciem taśm, piłek i przyborów Thera Band. Materiał i metoda. W badaniach uczestniczyło ogółem 194 dzieci, w tym 91 z nich stanowiło grupę kontrolną (dzieci bez wad postawy). Dzieci z odchyleniami od prawidłowej postawy zakwalifikowano do tzw. postawy wadliwej. Dzieci te zostały przebadane w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym (KSOS), w Dziale Gimnastyki Wyrównawczej, gdzie uczestniczyły w ćwiczeniach korekcyjnych. Dzieci z grupy kontrolnej przebadano w dwóch wybranych krakowskich szkołach podstawowych i gimnazjach. Wiek badanych wynosił 10-13 lat, a jego średnia to 11,3 lat. Badania obejmowały: pomiary zakresu ruchu kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego w płaszczyźnie czołowej w prawo i w lewo, a także głębokość kifozy piersiowej w pozycji stojącej i leżącej. Wyniki. Uzyskane rezultaty wykazały statystycznie istotne różnice pomiędzy badanymi parametrami ruchomości kręgosłupa oraz głębokości kifozy piersiowej. Wnioski. Proponowane ćwiczenia wydają się być istotne dla zwiększenia efektywności procesu usprawniania dzieci z wadliwą postawą.

Słowa kluczowe:
krzywizny kręgosłupa, ruchomość i zakres ruchu, ćwiczenia lecznicze, postawa ciała
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Analiza wybranych cech budowy i postawy ciała w grupie kobiet po menopauzie ze stwierdzoną osteoporozą

A. Szczygieł, G. Materna, E. Ciszek

A. Szczygieł, G. Materna, E. Ciszek – Analysis of selected features of body build and posture in a group of post-menopausal women diagnosed with osteoporosis. Fizjoterapia Polska 2003; 3(4); 337-346

Streszczenie

Wstęp. Celem pracy była próba przeanalizowania stopnia zmian w budowie i postawie ciała oraz ukształtowania przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym. Materiał i metoda. Badaniami objęto grupę 71 kobiet w wieku 50-80 lat, ze stwierdzoną badaniem densytometrycznym osteoporozą. Badania przeprowadzono w Pracowni Diagnostyki Narządu Ruchu AWF Kraków wykorzystując skomputeryzowane, nieinwazyjne urządzenie – Metresom System – pozwalające na uzyskanie rezultatów badania posturometrycznego w trójpłaszczyznowym układzie. Wyniki. Badania potwierdziły występowanie (o zróżnicowanym zasięgu w stosunku do normy) odchyleń i asymetrii w budowie i postawy ciała kobiet z osteoporozą. Analizując szczegółowo uzyskane wyniki stwierdzono, że mieszczą się one w przedziale normy od 44%do 97%, za wyjątkiem ustawienia głowy. Od 66% do 78% wyników danego parametru mieści się w przedziale I (śr. +/- SD). Nie stwierdzono zależności między wiekiem badanych kobiet a wielkością, czy nasileniem danego parametru. Wyjątek stanowi wartość współczynnika korelacji dla ustawienia głowy przód, tył w płaszczyźnie strzałkowej, który bliski jest wartości 0,3. Wnioski. Stwierdzono przydatność zastosowanej aparatury diagnostyczno-pomiarowej w diagnostyce osteoporozy.

Słowa kluczowe:
diagnostyka trójpłaszczyznowa postawy ciała, krzywizny kręgosłupa, budowa ciała, postawa ciała
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3