Wpływ zorganizowanego programu ćwiczeń na nasilenie zawrotów głowy, kinestofobię, równowagę, jakość snu, czynności życia codziennego oraz jakość życia w przypadku obustronnego niedomagania przedsionkowego: Studium przypadku

Sena Gizem Arslan, Miray Budak, Mahmut Sinan Yılmaz

 

Sena Gizem Arslan, Miray Budak, Mahmut Sinan Yılmaz – Effects of structured exercise program on severity of dizziness, kinesiophobia, balance, quality of sleep, activities of daily living and quality of life in bilateral vestibular hypofunction: case study –  Fizjoterapia Polska 2024; 24(1); 18-22

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG2EF8475

Streszczenie
Tło i Cel. Rehabilitacja przedsionkowa to metoda oparta na ćwiczeniach, mająca na celu maksymalizację kompensacji przez centralny układ nerwowy (CUN) na poziomie jąder przedsionkowych i innych poziomach CUN dla patologii przedsionkowej. Minimalna liczba badań udokumentowała wpływ rehabilitacji przedsionkowej na szybkość powrotu do zdrowia pacjentów z obustronnym niedomaganiem przedsionkowym (BVH). Celem tego badania było zbadanie skuteczności zorganizowanych programów rehabilitacji przedsionkowej (VR) na nasilenie zawrotów głowy, kinestofobię, równowagę, jakość snu, codzienne czynności życiowe (ADL) oraz jakość życia (QoL) u osób z przewlekłym BVH.
Opis przypadku. W badaniu wzięło udział trzech uczestników zdiagnozowanych z BVH, cierpiących na nasilone zawroty głowy, kinestofobię, problemy z równowagą, jakość snu, ADL oraz QoL.
Interwencja. Zastosowano zorganizowany program VR w 50-minutowych sesjach raz w tygodniu oraz jako program ćwiczeń domowych 3 dni w tygodniu przez 8 tygodni.
Wyniki. Uczestnicy byli oceniani pod kątem nasilenia zawrotów głowy za pomocą Wizualnej Skali Analogowej (VAS), kinestofobii za pomocą Skali Kinestofobii Tampa (TSK), równowagi za pomocą testów półtandemowych, tandemowych i stojących, jakości snu za pomocą Indeksu Jakości Snu Pittsburgh (PSQI), ADL za pomocą Inwentarza Codziennych Czynności w Zaburzeniach Przedsionkowych (VADL) oraz QoL za pomocą Inwentarza Uciążliwości Zawrotów Głowy (DHI) na początku badania (T0), w 4. tygodniu (T1), 8. tygodniu (T2) i 20. tygodniu (T3) po rozpoczęciu badania.
Słowa kluczowe
obustronne niedomaganie przedsionkowe, zawroty głowy, kinestofobia, równowaga, Quality of Sleep, Quality Of Life
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe związane z pracą u nauczycieli szkolnych: czynniki ryzyka, wskaźnik występowania oraz związek z jakością życia związaną ze zdrowiem w Emiracie Szardża, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich

Alyazia Obaid Hassan Khudoum Almarashda, Kalyana Chakravarthy Bairapareddy, Meeyoung Kim

Inas Gita Amalia, Suharjana, Ahmad Nasrulloh, Enggista Hendriko Delano, Abiyyu Amajida
– Work related musculoskeletal disorders in school teachers: risk factors, prevalence, and association with health-related quality of life in Emirate of Sharjah, United Arab Emirates.
Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 217-226

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20A65A

Streszczenie
Wstęp. Celem tego badania było określenie wskaźnika występowania bólu mięśniowo-szkieletowego (MSP) związanego z pracą oraz korelacji między czynnikami ryzyka, poziomem aktywności fizycznej, stresem i jakością życia wśród nauczycieli szkolnych w Szardży, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Materiały i metody. Przeprowadzono badanie przekrojowe wykorzystujące wersję 23.0 programu SPSS do analizy statystycznej. Użyto testu Shapiro-Wilka, niezależnego testu t oraz jednoczynnikowej analizy wariancji ANOVA do porównania wyników jakości życia i poziomu stresu w zależności od zmiennych.
Wyniki. W sumie do badania rekrutowano 342 nauczycieli pracujących w szkołach prywatnych i publicznych. Wyniki wykazały wysoką częstość występowania MSP wśród nauczycieli. Najczęściej zgłaszane obszary to dolna część pleców, ramię i szyja, a następnie górna część pleców. Sugerowane przyczyny to długie godziny spędzane przed urządzeniami, przy średniej 6 do 9 godzin dziennie, duże obciążenie nauczania od 16 do 30 klas tygodniowo, starszy wiek większości uczestników (35 lat i więcej) oraz niska aktywność fizyczna. Co więcej, jakość życia jest niska wśród nauczycieli z znanymi przewlekłymi schorzeniami oraz pracujących w szkołach prywatnych. Stres był umiarkowany, gdy testowano wszystkie zmienne.
Wnioski. Bóle mięśniowo-szkieletowe związane z pracą są bardzo częste wśród nauczycieli szkolnych w ZEA. Wysokie występowanie jest związane ze starszym wiekiem, dłuższym czasem nauczania, większym obciążeniem dydaktycznym, słabą jakością życia i umiarkowanym stresem.

Słowa kluczowe
ból mięśniowo-szkieletowy, stres, jakość życia, nauczyciele

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Efekt waginalnej terapii laserowej CO2 w leczeniu mieszanej inkontynencji moczu

Amr N. Badawy, Mahmoud S. El-Basiouny, Mamdouh Bibars, Sameh Salama, Mai Maged, Amr Mostafa, Galal Elshorbagy, Doaa Saeed, M.H. El Ebrashy, Amr H. Elnoury

Amr N. Badawy, Mahmoud S. El-Basiouny, Mamdouh Bibars, Sameh Salama, Mai Maged, Amr Mostafa, Galal Elshorbagy, Doaa Saeed, M.H. El Ebrashy, Amr H. Elnoury – Effect of vaginal CO2 laser therapy in mixed urinary incontinence. Fizjoterapia Polska 2023; 23(5); 191-196

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20BA1B

Streszczenie
Cel. Niniejsze prospektywne badanie przedstawia wstępne ustalenia dotyczące klinicznej skuteczności minimalnie inwazyjnej terapii laserowej CO2 na pochwę u pacjentek cierpiących na mieszane nietrzymanie moczu.
Materiały i metody. Trzydzieści kobiet cierpiących na łagodny do umiarkowanego stopnień mieszanej inkontynencji moczu przeszło zabieg laserowy CO2, używając specjalistycznego aplikatora i długości fali 10,600 nm, w warunkach ambulatoryjnych, bez znieczulenia i leków pooperacyjnych. Wszystkie pacjentki otrzymały łącznie dwie sesje, każda z nich oddzielona 4-tygodniowym okresem. Do oceny wyników klinicznych po 3 miesiącach od zabiegu u wszystkich pacjentek użyto kwestionariusza ICIQ-UI SF (wersja arabska) oraz testu kaszlowego. Pacjentkom przed rozpoczęciem leczenia oraz ponownie trzy miesiące po ukończeniu dwóch sesji terapii wydano kwestionariusz ICIQ-UI SF do wypełnienia.
Wyniki. Zaobserwowano istotny statystycznie spadek w ICIQ UI-SF od wartości wyjściowej (z 8 ± 0.58) do kontroli po 3 miesiącach (5.1 ± 0.79). Ponadto, u ośmiu pacjentek (26.7%) test kaszlowy był negatywny 3 miesiące po drugiej sesji laserowej. Podczas trwania badania nie zaobserwowano poważnych skutków ubocznych.
Wnioski. Przebudowa i produkcja kolagenu indukowane przez laser CO2 na pochwę mogą pomóc w regeneracji i naprawie funkcji dna miednicy. U pacjentek z mieszanej inkontynencji moczu ta metoda leczenia wykazała skuteczne oraz bezpieczne wyniki kliniczne, jak oceniono za pomocą kwestionariusza ICIQ-UI SF, pomimo ograniczonej liczby próbek i krótkiego okresu obserwacji.

Słowa kluczowe
objawy pęcherza moczowego, jakość życia, mieszana inkontynencja moczu, ICIQ UI-SF, test kaszlowy, laser CO2 na pochwę

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ terapii metodą Butejki na obniżenie szczytowego przepływu wydechowego i jakość życia chorych na astmę

D. Anandhi, M. Tamilalagan


D. Anandhi, M. Tamilalagan – Effects of Buteyko therapy on dipping of peak expiratory flow rate and quality of life in asthmatic patients among adult and elderly population. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 70-75

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AxlA

Streszczenie

Wprowadzenie. Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych charakteryzującą się niedrożnością dróg oddechowych i nadreaktywnością oskrzeli, która jest przynajmniej częściowo odwracalna. W klinicznym leczeniu astmy często stosuje się seryjne pomiary szczytowego przepływu wydechowego w celu poprawy diagnozy, oszacowania nasilenia i odszukania zmiennych powodujących występowanie objawów. W porównaniu z łagodną astmą przewlekłą, astma umiarkowana i ciężka charakteryzują się niższą jakością życia pacjentów (QOL). Cel. Celem badania jest określenie wpływu terapii metodą Butejki na szczytowy przepływ wydechowy (przepływ wydechowy) i jakość życia pacjentów z astmą. Projekt badania. Projekt badania polegał na weryfikacji wyników przed i po zastosowaniu terapii. Procedura. Dwudziestu dwóch pacjentów z łagodną lub umiarkowaną astmą, mężczyzn i kobiet, w wieku 25–60 lat, zostało losowo wybranych i otrzymało przepływomierz do pomiaru szczytowego przepływu wydechowego rano i wieczorem o tej samej porze każdego dnia. Wszystkim pacjentom zlecono wykonywanie podstawowej fizjoterapii klatki piersiowej. PEFR zmniejszył się u 15 z 22 pacjentów w całym okresie badań. Terapię metodą Butejki prowadzono dwa razy dziennie przez 6 tygodni. Miary wyników. Szczytowy przepływ wydechowy i kwestionariusz dotyczący duszności. Wyniki. Przy zastosowaniu terapii metodą Butejki, wyniki kwestionariusza PEFR i kwestionariusza dotyczącego duszności u pacjentów z astmą poprawiły się w stopniu istotnym statystycznie (p < 0,05). Wniosek. Badanie wykazało, że terapia metodą Butejki miała znaczący wpływ na obniżenie szczytowego przepływu wydechowego oraz na jakość życia pacjentów z astmą.

Słowa kluczowe:
zanurzanie, terapia Butejki, jakość życia, astma oskrzelowa, szczytowy przepływ wydechowy, kwestionariusz dotyczący duszności

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Download 

Wpływ zaburzeń składu ciała na jakość życia pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc

Marzena Dorosz, Katarzyna Bogacz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Marcin Krajczy, Anna Szczegielniak, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak


Marzena Dorosz, Katarzyna Bogacz, Marta Gołdyn-Pastuszka, Marcin Krajczy, Anna Szczegielniak, Jacek Łuniewski, Jan Szczegielniak – The impact of body composition disorders on the quality of life of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 56-69

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20AXT7

Streszczenie

Wstęp. POChP to przewlekła choroba zapalna stanowiąca istotny problem zdrowia publicznego. Jej charakterystyczną cechą jest niecałkowicie odwracalne, postępujące ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Oprócz szkodliwych następstw płucnych POChP manifestuje się powikłaniami w innych układach organizmu, w tym również zaburzeniami składu ciała, co wpływa niekorzystnie na jakość życia i rokowanie chorych. Celem niniejszej pracy była ocena jakości życia pacjentów z POChP oraz ocena czynników, które będą wpływały na jej pogorszenie.
Materiał i metody. Do badania włączono 37 pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie przy ulicy Skawińskiej 8, u których zdiagnozowano POChP wg wytycznych GOLD. W grupie badanej przeprowadzono ankietę osobową, zebrano dane antropometryczne, tj. obliczono wskaźnik Queteleta, dokonano pomiaru obwodu uda i pomiarów fałdów skórnych oraz zbadano subiektywną ocenę jakości życia przy pomocy kwestionariusza SGRQ-C i Testu CAT.
Wyniki. Na podstawie analizy zebranych materiałów wykazano, że średnia ocena jakości życia w badanej populacji mieściła się na niskim poziomie 61,8 pkt. w skali SGRQ-C. Wykazano duże zróżnicowanie co do oceny HRQoL w zależności od stadium zaawansowania choroby. Najlepszy wynik, wynoszący 23,0 pkt., osiągnęli pacjenci w 1 stopniu GOLD, a najgorszy – 81,6 pkt. – pacjenci w stopniu 4. Wśród głównych determinantów jakości życia w badanej grupie, oprócz stopnia obturacji dróg oddechowych, znalazły się: wysokie nasilenie objawów klinicznych, takich jak kaszel, duszność czy odkrztuszanie wydzieliny, niska masa ciała oraz ilość chorób współistniejących.
Wnioski. Wykazano, że utrata beztłuszczowej masy ciała i powikłania ogólnoustrojowe są czynnikiem istotnie obniżającym jakość życia, a pacjenci z mniejszą liczbą chorób współistniejących i ze zwiększonym wskaźnikiem BMI osiągają lepsze wyniki w skali SGRQ-C. Dowiedziono przy tym, że postęp choroby przyczynia się do wykluczenia pacjentów z aktywnego życia społecznego i dostarcza wielu problemów natury psychicznej. Ustalono, że chorzy na POChP powinni być objęci wielospecjalistyczną opieką i specjalnym programem treningowym w celu zapobiegania bądź też opóźnienia wystąpienia powikłań systemowych, istotnie pogarszających jakość życia chorych.

Słowa kluczowe:
POChP, skład ciała, jakość życia

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Upośledzenie zdolności funkcjonalnej u pacjentów z chorobą Parkinsona, badanie jakościowe

Mabel Manoj Mathew, Suresh J.


Mabel Manoj Mathew, Suresh J. – Impairement of functional ability in patients with Parkinson’s disease, a qualitative study. Fizjoterapia Polska 2022; 22(5); 48-54

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20Ak5q

Streszczenie

Wprowadzenie. Badania populacyjne prowadzone nad częstością występowania choroby Parkinsona są ważne dla zrozumienia przez naukowców historii choroby, jej przebiegu i związanych z nią czynników ryzyka. Informacje o częstości występowania w różnych grupach wiekowych i płciach mogą pomóc ekspertom opieki zdrowotnej w opracowaniu strategii spełniających potrzeby pacjentów. Cel. Zrozumienie subiektywnego upośledzenia czynnościowego u pacjentów z chorobą Parkinsona. Metodologia. Jest to badanie jakościowe z udziałem 10 osób, w tym pacjentów z chorobą Parkinsona w wieku od 40 do 70 lat. Wywiady z pacjentami przeprowadzono za pomocą rozmów telefonicznych lub rozmów na platformie zoom w zależności od ich preferencji. Wyniki. Najczęściej wymienianymi dolegliwościami zgłaszanymi przez pacjentów objętych badaniem są: drżenie, maskowatość twarzy, nieruchomy wyraz twarzy, trudności w mówieniu, powolność ruchów, niestabilność podczas chodzenia, lęk przed upadkiem, krótkie kroki podczas chodzenia, pochylona do przodu lub przygarbiona postura oraz niemożliwość wykonania ruchu. Pacjenci wymagają jedynie minimalnej pomocy ze strony opiekunów lub członków rodziny w wykonywaniu codziennych czynności (n = 4) i są w dużym stopniu zależni od innych w codziennych potrzebach (n = 3), całkowicie niesamodzielni i przykuci do łóżka (n = 1) . Wniosek: Na podstawie danych zebranych od pacjentów można stwierdzić, że u pacjentów z chorobą Parkinsona pojawiają się trudności w czynnościach funkcjonalnych, a w miarę postępu choroby i nasilenia objawów dochodzi do ograniczenia aktywności.

Słowa kluczowe:
Choroba Parkinsona, jakość życia, objawy ruchowe, ograniczenia ruchowe, sprawność funkcjonalna

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Korelacja między jakością życia i aktywnością fizyczną a wiekiem ciała, poziomem nawodnienia i procentem tkanki tłuszczowej

Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Ahmad Nasrulloh, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan, Susanto, Gunathevan, Frederick


Yudik Prasetyo, Sumaryanto, Ahmad Nasrulloh, Krisnanda Dwi Apriyanto, Rizki Mulyawan, Susanto, Gunathevan, Frederick – Correlation among quality of life and physical activity toward body age, hydration and fat percentage. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 168-173

Streszczenie
Wstęp. Posiadanie dobrych, zdrowych nawyków i uczynienie z aktywności fizycznej stylu życia to marzenie każdego. Oczekuje się, że poprawa jakości życia i aktywności fizycznej wpłynie na wiek ciała, poziom nawodnienia i zawartość tkanki tłuszczowej. Metody. Niniejsze badanie jest analitycznym badaniem obserwacyjnym prowadzonym w podejściu przekrojowym. Obserwacyjne badania analityczne odbywają się poprzez obserwację, bez żadnego działania badacza. Przedmiotem badań było 35 studentów. Z badania wykluczono studentów z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi i oddechowymi, którzy uczestniczyli w programie ćwiczeń i mieli w przeszłości złamania lub deformacje ramion. W badaniu wzięli udział studenci w wieku 18-21 lat, z BMI poniżej 30, którzy nie palili i nie pili alkoholu. Wyniki. Zaobserwowano istotną korelację o wartości p < 0,01 w związku przyczynowo-skutkowym między wiekiem ciała a poziomem nawodnienia z wartością Pearsona –0,751, wiekiem ciała i zawartością tkanki tłuszczowej 0,773, i wartością Pearsona dot. nawodnienia i zawartością tłuszczu –0,990. Ponadto, zaobserwowano istotną korelację między jakością życia a poziomem nawodnieniem o wartości Pearsona –0,338. Jakość życia i aktywność fizyczna nie są ze sobą powiązane i ich wartość p wynosi 0,39. Wniosek. Zaobserwowano istotną pozytywną korelację pomiędzy wiekiem ciała a poziomem nawodnienia, oraz poziomem nawodnienia a zawartością tłuszczu. Jednak nie zaobserwowano korelacji między jakością życia a aktywnością fizyczną.
Słowa kluczowe
jakość życia, aktywność fizyczna, masa ciała
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną leczonych gorsetem Chêneau

Tomasz Urbański, Mateusz Curyło, Karina Rożek, Dariusz Lusina, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski


Tomasz Urbański, Mateusz Curyło, Karina Rożek, Dariusz Lusina, Katarzyna Placek, Jan W. Raczkowski – Life quality of patients with idiopathic scoliosis treated with Chenêau Brace. Fizjoterapia Polska 2022; 22(2); 136-143

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG0DE0LR

Streszczenie
Cel pracy. Głównym celem pracy było stwierdzenie wpływu noszenia gorsetu Chêneau na jakość życia pacjentów ze skoliozą idiopatyczną.
Metodyka. W badaniu wykorzystano krótką ankietę składającą się z 12 pytań – 4 pytań dotyczących danych demograficznych oraz 8 pytań o jakość życia. Wśród badanych aspektów życia znalazły się: trudności w wykonywaniu codziennych czynności, poczucie wstydu, dyskomfort podczas snu, rozdrażnienie oraz postrzegane korzyści tej metody leczenia przez pacjentów. Ankiety wypełniane były podczas wizyt kontrolnych.
Badanie przeprowadzono na grupie 30 pacjentów w wieku 9–16 lat leczonych co najmniej 6 miesięcy. Wśród badanych były 22 kobiety i 8 mężczyzn.
Wyniki. Pomimo niewielkiej grupy badawczej wyniki analizy statystycznej potwierdziły hipotezę, że gorset istotnie ma wpływ na jakość życia pacjentów oraz ma większy wpływ na jakość życia płci żeńskiej ze względu na zaburzenie estetyki i związane z tym poczucie wstydu. Zaobserwowano związek pomiędzy poczuciem wstydu z powodu noszenia gorsetu oraz chęcią „ukrywania” gorsetu pod ubraniem, a także postrzeganiem korzyści z noszenia gorsetu a mniejszym poczuciem wstydu.
Wnioski. W procesach rehabilitowania oraz leczenia pacjenta ze skoliozą idiopatyczną istotne jest holistyczne podejście, które uwzględnia nie tylko działania związane bezpośrednio z fizjologią, ale również samopoczuciem i jakością życia pacjentów.
Słowa kluczowe:
skolioza idiopatyczna, gorset Chêneau, jakość życia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Długoterminowy efekt programu fizjoterapii u pacjentów z oporną na leczenie dławicą piersiową: randomizowane badanie kontrolowane

Mai Abd El Naby Mohamed, Zeinab Mohamed Helmy, Bassant Hamdy Elrefaey, Iman Hassan Abdusalam, Abd Elghany M. Abd Elghany

Mai Abd El Naby Mohamed, Zeinab Mohamed Helmy, Bassant Hamdy Elrefaey, Iman Hassan Abdusalam, Abd Elghany M. Abd Elghany – Long term effect of physical therapy program in refractory anginal patients: A randomized controlled trial. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 190-194

Streszczenie
Informacje wprowadzające. Pomimo wielu skutecznych metod leczenia farmakologicznego i sukcesu kardiologii interwencyjnej, wielu pacjentów nadal doświadcza objawów opornościowych, czyli tzw. opornej na leczenie dławicy piersiowej, która znacząco pogarsza jakość życia. Cel. Zbadanie wpływu programu treningu wysiłkowego oraz TENS na funkcję śródbłonka, jakość życia i wydolność fizyczną u pacjentów z dławicą piersiową. Metody. Czterdziestu pacjentów płci męskiej cierpiących na przewlekłą dławicę piersiową zostało losowo przydzielonych do dwóch równych grup. Grupa (A) była poddawana konwencjonalnemu programowi TENS jako uzupełnieniu programu treningu wysiłkowego przez pięć miesięcy, podczas gdy grupa (B) poddawana była wyłącznie programowi TENS przez pięć miesięcy. Ocenę przeprowadzono przed leczeniem (pre), po 8 tygodniach (post I), po leczeniu (post II) i po kolejnych 4 tygodniach (po III) dla obu grup. Ocena wyników obejmowała: czynność śródbłonka za pomocą dylatacji zależnej od przepływu (FMD), jakość życia za pomocą kwestionariusza Seattle Angina Questionnaire (SAQ) oraz wydolność fizyczną za pomocą testu 6-minutowego marszu (6MWT). Wyniki. Nastąpiła znaczna poprawa w zakresie FMD w grupie (A) bez istotnej różnicy w grupie (B). Porównanie między obiema grupami wykazało, że wyniki SAQ i 6MWT uległy znacznej poprawie w obu grupach, z większą poprawą w grupie (A) niż w grupie (B). Wniosek. Dodanie programu treningu wysiłkowego do programu TENS spowodowało większą poprawę funkcji śródbłonka, wydolności fizycznej i jakości życia u pacjentów z dławicą piersiową.
Słowa kluczowe
oporna na leczenie dławica piersiowa, trening wysiłkowy, TENS, funkcja śródbłonka, jakość życia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

Wpływ treningu aerobowego i treningu oporowego na wydolność funkcjonalną u osób po ostrej białaczce szpikowej: badanie porównawcze

Mahmoud Saber Aref, Azza Abdelaziz Abd-Elhady, Raffat Mohammed Abd-Elfattah, Heba Ahmed Ali Abdeen

Mahmoud Saber Aref, Azza Abdelaziz Abd-Elhady, Raffat Mohammed Abd-Elfattah, Heba Ahmed Ali Abdeen – Impact of aerobic versus resistive training on functional capacity in acute myeloid leukemia survivors: a comparative study. Fizjoterapia Polska 2021; 21(5); 38-43

DOI: https://doi.org/10.56984/8ZG20986F

Streszczenie
Informacje wprowadzające. Zmęczenie związane z rakiem jest uporczywym objawem u osób po ostrej białaczce szpikowej, z towarzyszącą zmniejszoną zdolnością funkcjonalną, co dodatkowo pogarsza jakość ich życia. Niniejsze badanie miało na celu porównanie wpływu treningu aerobowego i treningu oporowego na wydolność funkcjonalną u osób po ostrej białaczce szpikowej (AML). Pięćdziesięciu dziewięciu pacjentów po ostrej białaczce szpikowej obu płci w wieku od 35 do 45 lat zostało wybranych z oddziału hematologii w (ZAŚLEPIONE DLA CELÓW OCENY NAUKOWEJ), w którym przeprowadzono badanie. Pacjenci zostali losowo przydzieleni do dwóch grup; Grupa (A) realizowała trening aerobowy w postaci jazdy na rowerze w zakresie 50-60% tętna maksymalnego. Grupa (B) realizowała trening oporowy prowadzony w formie serii ćwiczeń z wykorzystaniem ciężarów i hantli. Sesje odbywały się trzy razy w tygodniu, łącznie przez osiem tygodni. Wykonano test sześciominutowego marszu (6MWT) oraz 10 powtórzeń testu maksymalnego (10 RM). W obu grupach mierzono funkcję oddechową, oceniano nasilenie zmęczenia (FAS) oraz jakość życia (QoL) przed i po okresie badania. Wyniki. Znacząca poprawa 6MWT, maksymalnego zużycia tlenu (VO2max) i pojemności życiowej w grupie (A), znaczna poprawa w zakresie zmęczenia i jakości życia w obu grupach oraz znaczna poprawa w teście 10 RM w grupie (B). Wniosek. Zarówno trening aerobowy, jak i oporowy znacznie poprawiły wydolność funkcjonalną u osób po ostrej białaczce szpikowej, z bardziej znaczącą poprawą po zastosowaniu treningowi aerobowemu.
Słowa kluczowe
ostra białaczka szpikowa, trening aerobowy, trening oporowy, zdolność funkcjonalna, jakość życia
Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim

1 2 3